އިންސާފު ހޯދުމާއި، މާލިއްޔަތުން ގެއްލިފައިވާ މުއްސަނދިކަން އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ބޮޑު އަމާޒެއް: ޝައިޚް އިމްރާން

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް އިންސާފު ހޯދުމާއި، ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ނުޙައްޤު މަގުން ގެއްލިފައިވާ މުއްސަނދިކަން އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިޚް އިމްރާން

ތަފުސީމް

ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ އެގްރީމެންޓް ރައީސް ވަހީދާއި، ޔާމީނު ވެސް އާކުރި: ފޮރިންމިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ އެގްރީމެންޓް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައިވެސް އާކޮށްފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ

ތަފުސީމް

އެއް ރަށް ފެހި ކުރުމަށްޓަކައި، އަނެއް ރަށް ހަނަފަސްކޮށްލުމަކީ، ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫން: ރައީސް

އެއް ރަށް ފެހި ކުރުމަށްޓަކައި، އަނެއް ރަށް ހަނަފަސްކޮށްލުމަކީ، މި ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ

ތަފުސީމް

ފީފާގެ ކައުންސިލަށް ރާއްޖެއިން ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މާޔަން ނަން ހުށައަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ފީފާގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން އެފްއޭއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މާޔަން މުހައްމަދުގެ ނަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް

ތަފުސީމް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ އަނިޔާ ލިބޭ ބަޔަކަށް ވާން ދިވެހިން ބޭނުންނުވޭ: ނަޝީދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ އަނިޔާ ލިބޭ ބަޔަކަށް ވާން ދިވެހިން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕޮލެންޑްގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ

ތަފުސީމް

ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރާ ވަގުތު އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރާ ވަގުތާއި ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ގެ ޔޫތްވިންގުން ރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިން ކޮށްފައިވާ ވައްކަންތައް

ތަފުސީމް

މާތްﷲ މުއުމިނުންނަށް އިމްތިޙާނުތައް މެދުވެރިކުރައްވަނީ އެމީހުންގެ އީމާންކަން ބެއްލެވުމަށް

މުސްލިމުން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރަންވީ ކަމަކީ މާތްﷲ މުޞީބަތްތައް ކުރިމަތިކުރައްވަނީ އިންސާނާއަށް ވޭނާއިކެކުޅުންތައް ޖައްސަވާކަށެއްނޫންކަމެވެ. އެއީ އޭނާއާ ކުރިމަތިކުރައްވާ އިމްތިޙާނެކެވެ. ފާގަތިކަމާއި ތަނަވަސްކަން އިންސާނާއަށް ދެއްވާގޮތަށް ކުރިމަތިކުރައްވާކަމެކެވެ. މުއްސަނދިކަން

ތަފުސީމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ. މައުލޫމަތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވި

ތަފުސީމް

ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވި އެޕާޓްމަންޓުން ފިސްތޯލައެއް ފެނުނު މައްސަލާގައި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުކޮށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް

ތަފުސީމް

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަ ކުރާ ހަ ކުޅުންތެރިންގެ

ތަފުސީމް