ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްއާރުއެމް ގެ ތާއީދެއް ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށްހުންނަވައިގެން ހިނބްގަވާ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގެ ނަމުގައި މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރައްވަން މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓު

ތަފުސީމް

އޭސީސީ ގެ ރައީސް ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަނީ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ލުތުފީގެ މިފަދަ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަން ފުލުހުން

ތަފުސީމް

ވިހެއުމަށްފަހު ބަނޑު ކުރިން ހުރިގޮތަށް ރީތިކޮށް ބަހައްޓާނެގޮތް

ބަނޑު ކުރިން ހުރިގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކާ ގާތުން ދިނުމަކީ ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ވިހެއުމަށްފަހު ކުރީކޮޅުގައެވެ. ގާތުން ދިނުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވެފައިވާ ހަކަތައާއި އަންދާ

ތަފުސީމް

އެފްއޭއެމް ގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ކުއްލި ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ. މިމައްސަލަ ހުށަހެޅީ 19 ކުލަބުގެ

ތަފުސީމް

ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއް އަގެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއް އަގެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް

ތަފުސީމް

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރެވޭނެގޮތްތައް ނެތި ގެނެވޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ހަގީގީ ނިޒާމެއް ނޫން:ރައީސް

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރެވޭނެ ގޮތްތައްނެތި، ގެނެވޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ހަޤީޤީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނޫންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް  ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި

ތަފުސީމް

ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބަރުހެލިވެގެން އުޅެނީ ލާމަރުކަޒީ ކުރަން ނުކެރިގެން: ރައީސް

ރައްޔިތުން އެދެނީ ހަލުވި ދުވެލީގައި ތަރައްޤީގެ އައްސޭރި އަތުލަން ކަމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި އަހަރުން އަހަރަށް މަތިވަމުން ދާއިރުވެސް، ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބަރުހެލިވެގެން މިއުޅެނީ، މަރުކަޒީ އުސޫލު ދޫކޮށް، ލާމަރުކަޒީ

ތަފުސީމް

އެމްއާރުއެމް ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް) ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް  އުފެއްދެވުމުގެ  ހުއްދައަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެމްއާރުއެމް

ތަފުސީމް