އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ ހަތަރު ކޯޗުންގެ ނަން އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރާ

ތަފުސީމް

އެންމެ މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ

ތަފުސީމް

އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި މި އަހަރު ހޮވާ އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ

ތަފުސީމް

ފިރިހެނުންނަށް ރަނާއި ފަށުއި ޙަރާމްކުރުމުގެ ހިކްމަތް

އިސްލާމްދީން ފިރިހެނުންނަށް ރަނާއި ފަށުއި ޙަރާމްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މަތިވެރި ތަރުބަވީ އަދި އަޚްލާޤީ ބޭނުމެކެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ޖިހާދުކުރުމާއި ބާރާއި ޢިއްޒަތުގެ ދީނެވެ. ވީމާ ފިނޑިކަމާއި އަންހެންދުޅާކަމުގެ ނުރައްކަލުން،

ތަފުސީމް

ފްރާންސްގެ ރައްޔިތަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފްރާންސްގެ ރައްޔިތަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެއަންހެންމީހާ ހޯދަމުންދަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި

ތަފުސީމް

މަސްވެރިން ބާނާމަހަށް ހަމައަގު ހޯދައިދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް: ރައީސް

މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިފުޅާކޮށް، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް، ހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީގައި

ތަފުސީމް

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އީޔޫއާއި އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރާނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޔޫރަޕްގެ އިއްތިޙާދާއި އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ

ތަފުސީމް

މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ 68 މިލިއަން ރުފިޔާ ފިނޭންސްއިން ދޫކޮށްފި:ރައީސް

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް މިހާތަނަށް ދޭން ޖެހިފައި އޮތް ފައިސާ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ލިބުމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް

ތަފުސީމް

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފިއެވެ. ހިޔާ މަޝްރޫޢު“، ”ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު“ އަދި ”ގުޅިފަޅު ހައުސިންގ

ތަފުސީމް

މުޅި މުޖުތަމައުގެ އަޚްލާގިއްޔާތު ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިފަހައްޓައިދީ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކިގެން މުޅި ދިވެހި މުޖުތަމައުގެ އަޚްލާގިއްޔާތު ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިފަހައްޓައި ދިނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން

ތަފުސީމް