ދުވާލަކު އެންމެ އަނބުޅައެއް ކާލުމުންވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް ބަރުދަން ހިފަހައްޓައިދޭ

އަނބުޅައަކީ ރާއްޖެއިން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މޭވާއެކެވެ. ނަމަވެސް އަނބުޅައިން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި އެތަކެއް މާއްދާތަކެއް ލިއްބައިދެއެވެ. އަނބުޅަ ގަހުގެ މޭވާގެ އިތުރުން، އެގަހުގެ މޫ،

ތަފުސީމް

އަންނަ އަހަރު އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފެށޭނެ: ރައީސް

އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމާއި ގުޅޭ ބިލެއް މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި

ތަފުސީމް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮވެގެންދާނެ: ރައީސް

މާލެއެކޭ އެއް އަގެއްގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިއަންނަ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް  މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ތަފުސީމް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގިނަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް އެއްކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ހިނގާދިޔަ ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމަށްވާ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް މިހާރު އެއްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ތަފުސީމް

މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރަސްމީ ރިޒާވް 803 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ:ރައީސް

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވްގައި ހުރީ، 757.8 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަމަށާއި މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ގާތްގަނޑަކަށް 803.4 މިލިއަން

ތަފުސީމް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ހިސާބުތަކަށް މޫސުމް ގޯސް

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ހިސާބަށް މިއަދު ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި މީގެތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

ތަފުސީމް

ސައުދުﷲގެ ކެމްޕޭން ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ތިނަދޫއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް މާދަމާ ގދ ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަންވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ހަފްތާ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތިނަދޫ އަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އިއުލާންކުރައްވާފައިވާާ

ތަފުސީމް

ޖޭޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުން ސަމީރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ސަމީރު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވީ

ތަފުސީމް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން މާދަމާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ އޮންނާނެއެވެ. އެކަން އޮންނާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ގައި ދަރުބާރު ގޭގައެވެ. ގާނޫނުއަސާސީގެ 84 ވަނަ

ތަފުސީމް

އަދާލަތުން އެދުނު ދާއިރާތަކަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑިޕީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީން އެދިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ދާއިރާ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެމްޑީޕީން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ތަފުސީމް