ކެޕްޓަން ރާމިޒު ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ވަޅުލައިފި

ޑިއުޓީގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން، މުހައްމަދު ރާމިޒުގެ ހަށިކޮޅު ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ވަޅުލައިފިއެވެ. ކެޕްޓަން ރާމިޒުގެ ހަށިކޮޅު ވަޅުލީ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދުގެ

ތަފުސީމް

ބްރިޖާއި ހައިވޭ މަތީގައި ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރުކޮށްފި!

މާލެ ހުޅުލެ ގުޅުވައިދޭ، ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަތީގައާއި ހުޅުލެ ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ހައިވޭ މަތީގައި ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ހެލްމެޓް އަޅަން ސަރުކާރުން މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ. ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު

ތަފުސީމް

ރާއްޖޭގައި މީޓަރު ޓެކްސީ ތައާރަފްކުރަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި މީޓަރު ޓެކްސީ ތައާރަފްކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރަކީ

ތަފުސީމް

މިއަހަރަށް މަޖިލިސް ހުޅުވާ ޖަލްސާ ފެބްރުއަރީ ހަތެއްގައި

މި އަހަރަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނީ، މަޖިލީހުގެ

ތަފުސީމް

އަނިޔާވެރިކޮށް ބުޅާ މަރާ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ!

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅޭ ބުޅާތަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރަމުންދާ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ،

ތަފުސީމް

އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔައި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މިހާރަކަށް

ތަފުސީމް

ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ރާމިޒު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ޑިއުޓީގައި ހުންނަވަނިކޮށް، އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ރާމިޒު ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޯމޭޝަން އޮފިސަރު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވީ، އެމްއެންޑީއެފް ނޯތާން އޭރިއާ ޕޯސްޓުގައި

ތަފުސީމް

ހަރަމްފުޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮޑެތި ކަޅު ސޫފިތަކެއް!

މާތް ވެގެންވާ މައްކާގައި ހުންނަ ކައުބަލުﷲ ގެފުޅު (މަސްޖިދުލް އަލް ޙަރަމް) އާއި ގެފުޅުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮޑެތި ކަޅު ގޮއްފުޅަނގިތަކެއް ފެތުރިއްޖެއެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުގައި، ގެފުޅާއި ގެފުޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ސޫފިތަކެއް ވެރިވެގަތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ތާރީހުގައި

ތަފުސީމް

ހުއްދަނެތި ރުއްގަސް ކެނޑުމުން ޅައިމަގު ކައުންސިލަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް!

ށ. ޅައިމަގުގައި ހުރި ރުއްގަސްތައް ހުއްދަ ނެތި ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެތުމާއި ގުޅިގެން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އެރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ ބޮޑު އަދަދަކުން

ތަފުސީމް

ދިވެހި ސިފައިން އެމެރިކާގައި ތަމްރީން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ދިވެހި ސިފައިން އެމެރިކާއިން ތަމްރީން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޓްސްއާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް

ތަފުސީމް