ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ އެގްރީމެންޓް ރައީސް ވަހީދާއި، ޔާމީނު ވެސް އާކުރި: ފޮރިންމިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ އެގްރީމެންޓް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައިވެސް އާކޮށްފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ

ތަފުސީމް

އެއް ރަށް ފެހި ކުރުމަށްޓަކައި، އަނެއް ރަށް ހަނަފަސްކޮށްލުމަކީ، ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫން: ރައީސް

އެއް ރަށް ފެހި ކުރުމަށްޓަކައި، އަނެއް ރަށް ހަނަފަސްކޮށްލުމަކީ، މި ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފަ: ފުލުހުން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ފްރީޒްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން އެހެން ބުނީ، ވެރިކަމުގައި

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް، ޕީޕީއެމްއާ އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް!

ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައި ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހްމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކަންޓުތައް ފްރީޒްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބޭންކު އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކުރުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ. އެކަން ”ހަފްތާ“ އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބަހެއް އަދި ރައީސް ޔާމީނާއި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ވެސް އަދި ނުލިބެއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކަންޓުތައް ފްރީޒް ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިމިވަނީ، ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ގާނޫނާ ހިލާފަށް

ތަފުސީމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ. މައުލޫމަތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވި

ތަފުސީމް

ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވި އެޕާޓްމަންޓުން ފިސްތޯލައެއް ފެނުނު މައްސަލާގައި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުކޮށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް

ތަފުސީމް

ނާޒިމަށް އިއްވާފައިވާ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

މަކަރާ ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމަށް އިއްވާފައިވާ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފިއެވެ.

ތަފުސީމް

މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ 68 މިލިއަން ރުފިޔާ ފިނޭންސްއިން ދޫކޮށްފި:ރައީސް

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް މިހާތަނަށް ދޭން ޖެހިފައި އޮތް ފައިސާ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ލިބުމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް

ތަފުސީމް

މަސްވެރިންގެ ދުވަހަށް ރައީސް ގެމަނަފުއްޓަށް!

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ރައީސް ސޯލިހު ގެމަނަފުއްޓަށް ފުރާވަޑައިގަތީ މިއަދު

ތަފުސީމް