ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު މިފަހަރު ޝަކީރާއަށް

ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ކޮލަމްބިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އިދާރާއިން ނިންމައިފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ބުނާގޮތުގައި، މަޝްހޫރު

ތަފުސީމް

ޝާހު، ފިލްމު ”ޒީރޯ“ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައްކަން ބޭނުންވަނީ ސްރީދޭވީ އަށް

ޝާހުރުކް ޚާން މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ އަގުބޮޑު ފިލްމަކަށް ”ޒީރޯ“ ވެގެންދާނެ އެވެ. ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކުން ޝާހު ފެނިގެންދާ އެ ފިލްމަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް

ތަފުސީމް

ސަލްމާން އާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ހަބަރު އަނުޝްކާ ދޮގު ކޮށްފި!

ސަލްމާން ޚާން އާއި އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އަނެއްކާވެސް އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނާ ހަބަރު އަނުޝްކާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ. އެ ދެ

ތަފުސީމް

ސަލްމާން ބޭނުންވަނީ ކަޕިލް އާއި ސުނިލް އަލުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް

މަޝްހޫރު ދެ ކޮމީޑިއަނުން ކަމަށްވާ ކަޕިލް ޝަރްމާ އާއި ސުނިލް ގުރޯވަރު އަލުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ތަރި ސަލްމާން ޚާން އެދިއްޖެ އެވެ.

ތަފުސީމް

”ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯ ކާ“ އިން ދްރަޝްތީ ވަކިވީ މިހެންވެ

ކަލާސް ޓީވީ އިން ދައްކަމުން އަންނަ ”ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯ ކާ“ އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަރަށްވެސް މަގުބޫލު ސިލްސިލާއެކެވެ. ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިއަކު

ތަފުސީމް

ގޫގުލް ޕްލޭގައި އެންމެ ކަމުދާ އަދި ”ފޭން ފޭވަރިޓް“ ގޭމަކަށް ވެސް ”ޕަބްޖީ“!

ގޫގުލް ޕްލޭގެ މިއަހަރުގެ އެންމެ ކަމުދާ ގޭމް އެވޯޑް ގެޓަރީގެ އެއްވަނަ، ދުނިޔޭގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް މަގުބޫލު މޯބައިލް ގޭމެއް ކަމަށްވާ ޕްލޭޔާއަންނޯންސް ބެޓަލް

ތަފުސީމް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ”ސެކްސީ“ އަންހެނަކީ ދީޕިކާ!

އޭޝިއާގެ އެންމެ ސެކްސީ ނުވަތަ އެންމެ ހިތްކިޔާ އަންހެނަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ހިމެނިއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހަފްތާ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ”އީސްޓާން އައި“ އިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު

ތަފުސީމް