90ގެ މަޝްހޫރު ވިލަން މަހޭޝް އާނަންދް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އަށްޑިހަ އަދި ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ނެރުނު ފިލްމުތަކުގައި ނެގެޓިވް ރޯލު ނުވަތަ ވިލަންގެ ރޯލު ކުޅުނު މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މަހޭޝް އާނަންދް މަރުވެފައިވާ އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ބޮލީވުޑްގެ

ތަފުސީމް

ކޮރެއާގެ ހިޓް ފިލްމު ”ވެޓެރަން“ގެ ހިންދީ ރިމޭކްއަށް ސަލްމާން؟

ދެހާސް ސާދަވަނަ އަހަރު ނުކުތް ކޮރެއަން ފިލްމު ”އޮޑޭ ޓު މައި ފާދާ“ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފެއްދި ހިންދީ ރީމޭކް ”ބާރަތް“ ކުޅުމަށްފަހު އިތުރު ކޮރެއާ ހިޓް

ތަފުސީމް

ޝާހު ކައިރީގައި ”ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާއެންގޭ“ ކަމުދާ ވާހަކަ ބުނި ފުރަތަމަ މީހަކީ މިއީ!

ބޮލީވުޑްގެ ”ކިންގް އޮފް ޚާން“ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، ޝާހްރުކް ޚާން އާއި ކާޖަލް ދޭވްގަން ފެނިގެންދާ ލޯބީގެ ފިލްމު ”ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާއެންގޭ“ އަކީ

ތަފުސީމް

ފުރަތަމަ ހަތަރު ހަފްތާތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމަކަށް ”އޫރީ“!

ބޮލީވުޑްގެ ވިކީ ކައުޝަލް ފެނިގެންދާ ފިލްމު، ”އޫރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް“އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި 200 ކުރޯޑް ރުޕީސްގެ ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އަދިތްޔަ ދަރް ޑައިރެކްޓްކޮށް މިދިޔަ

ތަފުސީމް

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމަށްފަހު ސޮނާލީ އެނބުރި މަސައްކަތަށް!

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އެމެރިކާގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ތަރި ސޮނާލީ ބޭންދްރޭ އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ. އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ގޮސް މަސައްކަތްތައް އަލުން

ތަފުސީމް

”ޑާންސް ޕުލަސް 4“ ކާމިޔާބުކުރީ ޑާންސް ސްކޫލްތަކުން ބާކީކޮށްލި ޗޭތަން!

ސްޓާ ޕުލަސް ނެޓްވޯކުން ދައްކަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޑާންސް ރިއަލިޓީ ޝޯ، ”ޑާންސް ޕުލަސް“ގެ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަން، ޗޭތަން ސާލުންކޭ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ރެމޯ

ތަފުސީމް

ބޮބީ ޑިއޯލްގެ ދަރިފުޅުގެ ޖާދޫގައި މުޅި އިންޓަނެޓް ޖެހިއްޖެ!

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހިންދީ ސިނަމާތަކުގައި ގަދައަށް ވިދާލި ބޮބީ ޑިއޯލްއަކީ އަދިވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ދެވިފައިވާ ”ސްމާޓު“ ތަރިއެކެވެ. މި ހަފްތާތެރޭގައި އުމުރުން

ތަފުސީމް

”މަނިކާނިކާ“ގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނޫން!

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ފެނިގެންދާ ފިލްމު، ”މަނިކާނިކާ: ދަ ކްއީން އޮފް ޖާންސީ“ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރިއިރު، ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި އެ ފިލްމަށް ހީކުރިވަރުގެ ތަރުހީބެއް

ތަފުސީމް

ޝާހުރުކް ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވާން ބޭނުން ނުވަނީ އަބްރަމްއަށް ވަގުތު ދޭން!

ޝާހްރުކް އަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގައި ހުރި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ފިލްމީ ތަރިއެވެ. ”ބާދްޝާހް އޮފް ބޮލީވުޑް“ ނުވަތަ ”ކިންގް ޚާން“ގެ ނަމުން ބޮލީވުޑްގައި މުހާތަބު ކުރާ

ތަފުސީމް