ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޕެޝަން ފުރުޓު!

ހުތް ފޮނި ރަހައެއް ހުންނަ ޕެޝަން ފުރުޓަކީ ދިވެހިން ވަރަށް އާއްމުކޮށް ކައި އުޅޭ މޭވާއެކެވެ. މާކަބޮޑު މަސައްކަތަކާ ނުލައި ގޯތިތެރޭގައި ވެސް ހައްދާ ލެވޭ މި

ތަފުސީމް

އާތްރައިޓިސްއަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އަންނާރު ދިޔަ!

އާތްރައިޓިސް ނުވަތަ ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސާ ބައްޔަކީ ދުނިޔޭގެ އެތައް ބަޔަކު ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނަ ވޭންދެނިވި ބައްޔެކެވެ. އެ ބައްޔަކީ އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް އޭގެ ވޭން

ތަފުސީމް

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމާއި އެތައް ފައިދާއަކަށް ކިއުކަންބާ ޖޫސް!

ގޭގައި ވެސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ކިއުކަންބާ ޖޫހަކީ، އެތައް ގޮތަކުން ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި މީރު ބުއިމެކެވެ. އެގޮތުން %95 ފެން އެކުލެވޭ ކިއުކަންބާ ޖޫހަކީ

ތަފުސީމް

ބްރޯކޮލީ: ކެއުން މުހިއްމު ތަރުކާރީއެއް!

ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު ދިވެހިންގެ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ، ކެއުމުގައި ހިމަނާ މިންވަރު އިތުރުވެ އެތަކެތިން

ތަފުސީމް

ލޮލުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޓޮމާޓޯ ޖޫސް!

ޓޮމާޓޯ ޖޫހުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބީޓާ ކެރޮޓީން، ލޫޓީން އަދި ޒީއަޒަންތިން ފަދަ ލޮލުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ފައިޓޯނި އުޓްރިއެންޓްސް އެކުލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ވިޓަމިންސީން ވެސް

ތަފުސީމް

ހިރުގަނޑުން ލޭ އަންނަނަމަ އޮތް ހައްލަކީ މިއީ!

ހިރުގަނޑުން ލޭ އައުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަ އެކެވެ. އެގޮތުން، ސާފު ތާހިރުކަން ކުޑަ ވުމުގެ ސަބަބުންނާއި މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުން އަދި ދަތް އުނގުޅަންޖެހޭ

ތަފުސީމް

ފައިބާ ގިނަ ކާނާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކެއުން ވަރަށް މުހިއްމު!

ފައިބާ އަކީ ހަޖަމު ކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު މާއްދާ އެކެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުކަމުދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއް މާއްދާއަކީ ވެސް ފައިބާއެވެ. އޭގެ އިތުރުން،

ތަފުސީމް

ރޯގާ އާއި ކަރުގައި ރިއްސުން ފަސޭހަ ކުރުމަށް ”ކަޑާ“ !

ރޯގާ ޖެހުމަކީ އިތުރު އެހެނިހެން އުނދަގޫތަކެއް ތަހައްމަލް ކުރަން އުދަނގޫ ބައްޔެކެވެ. އެގޮތުން ކަރުގެ ރިހުމާއި ކެއްސުމަކީ ރޯގާ ޖެހުމުން ލިބޭ ވޭން ހުރި ހަދިޔާ އެކޭ

ތަފުސީމް

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ހިކަނދިފަތު ފެން!

ހިކަނދި ފަތަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކާތަކެތީގެ ރަހަ މީރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ފަތުގެ ބާވަތެކެވެ. ގޭގައިވެސް ފަސޭހައިން ހައްދާލެވޭ އެފަތަކީ ސިއްހަތަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި

ތަފުސީމް