ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބިލިއަނަރުން އުޅޭ 10 ގައުމަކީ މިއީ!

ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ބިލިއަނަރުން ނުވަތަ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންގެ އަދަދު ވަރަށް ވެސް ގިނައެވެ. އަދި އެ އަދަދު ދަނީ ވެސް އިތުރުވަމުންނެވެ. ސުވިޒަލެންޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިން ކުންފުންޏެއް

ތަފުސީމް

ހެނދުނު ތެދުވާ ގޮތަށް ފުރަތަމަ ވެސް ބޯލަނީ ކޮފީއެއްނަމަ، އެކަން ހުއްޓާލަންޖެހޭ!

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ކޮފީއަށް ލޯބިކުރެއެވެ. ލޯބި ނުކުރާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. ހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ކޮފީ ތައްޓެއް ބޯ ލުމުން ދުވަސް އުފާވެރިކޮށްދީ، ތާޒާ

ތަފުސީމް

ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ކާން ދޭން ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ބައެއް ކާނާތައް!

ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ތައްޔާރީ ކާނާ ކާން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ތާޒާ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ކާނާ ކާންދިނުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ސަބަބަކީ ދަރިފުޅު ހެދި ބޮޑުވަމުން

ތަފުސީމް

ކުޅިކޮށް ކެއުމުން ސިއްހަތަށް ފައިދާ ކުރޭތަ؟

ކުޅި ކާތަކެތިން ސިއްހަތަށް ފައިދާ ކުރޭތަ؟ މިއީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެއްކަން ޔަގީނެވެ. ވީމާ އޭގެ ޖަވާބުވެސް ބުނެލާނަމެވެ. ކުޅި ކާތަކެތިން ސިއްހަތަށް

ތަފުސީމް

ދިރާސާތަކުން ވެސް ދައްކަނީ ލޯބި ލިބެންޔާ ފަލަވާނެ ކަމަށް!

ފަލަވެޔޭ ބުނާއިރަށް ބުނެލަމެވެ. ލޯބި ލިބޭތީއެވެ. އަންހެނުން ނުވަތަ ފިރިމީހާ މާބޮޑަށް ލޯބިވާތީއެވެ. ބަނޑަށް ލައިފިދޯއޭ ބުނެލާއިރަށް ވެސް ދެވެނީ ހަމަ އެ ޖަވާބެވެ. އެހާ ހިސާބުން

ތަފުސީމް

ތަންމައްޗަށް ހީސްލުން ހުއްޓުވާނެ ގޮތްތައް!

ތަންމައްޗަށް ހީސްލެވުމަކީ އެކި އުމުރުފުރައިގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. އެއީ ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތް ރައްދުވާ ކަމަކަށް ވާތީ އެކަން ހާމަކުރަން ލަދު ގަންނަ

ތަފުސީމް

ޖަނބުރޯލް: ދަރިފަނިތައް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ

ހުތްފޮނި މޭވާއެއް ކަމުގައިވާ ޖަނބުރޯލަކީ މޭވާއެއްގެ ކަމަށް ވިޔަސް ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައިވެސް ޖަނބުރޯލު ބޭނުންކުރެއެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުތަކާއި ތަފާތު

ތަފުސީމް

އެޕަލްވޮޗް އެއް ނުގަނެ މި ސްމާޓްވޮޗް ގަތުން ރަނގަޅު ސަބަބުތައް!

ތިވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް ހަތަރެއް ގޯސް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ޑިސްޕުލޭ ސަޅިވެފައި އައިފޯންއާ ގުޅޭ ގުޅުން ވެސް ބަރާބަރެވެ. ނަމަވެސް އުފަން ދުވަހަށް

ތަފުސީމް

ކުދިން އަވަހަށް ނިންދަވާނަމަ މައިންގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުވޭ!

ކުދިން އަވަހަށް ނިންދަވަން އަރުވާނަމަ މަންމައިންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުވާ ކަމަށް ސައިންސް އިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ. ސައިންސްގެ އަލީގައި އެކަން ކަށަވަރުވެފައިވަނީ، ”ގްރޮއިން އަޕް އިން

ތަފުސީމް