ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޕެޝަން ފުރުޓު!

ހުތް ފޮނި ރަހައެއް ހުންނަ ޕެޝަން ފުރުޓަކީ ދިވެހިން ވަރަށް އާއްމުކޮށް ކައި އުޅޭ މޭވާއެކެވެ. މާކަބޮޑު މަސައްކަތަކާ ނުލައި ގޯތިތެރޭގައި ވެސް ހައްދާ ލެވޭ މި

ތަފުސީމް

އާތްރައިޓިސްއަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އަންނާރު ދިޔަ!

އާތްރައިޓިސް ނުވަތަ ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސާ ބައްޔަކީ ދުނިޔޭގެ އެތައް ބަޔަކު ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނަ ވޭންދެނިވި ބައްޔެކެވެ. އެ ބައްޔަކީ އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް އޭގެ ވޭން

ތަފުސީމް

ވިހެއުމަށްފަހު ބަނޑު ކުރިން ހުރިގޮތަށް ރީތިކޮށް ބަހައްޓާނެގޮތް

ބަނޑު ކުރިން ހުރިގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކާ ގާތުން ދިނުމަކީ ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ވިހެއުމަށްފަހު ކުރީކޮޅުގައެވެ. ގާތުން ދިނުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވެފައިވާ ހަކަތައާއި އަންދާ

ތަފުސީމް

ހަންގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށްދޭ ބައެއް ސްމޫތީ!

ހަމަކީ ވަރަށް ވެސް ނާޒުކު އެއްޗެކެވެ. އެހެންވެ ހަންގަނޑު ހަލާކު ވިޔަ ނުދީ ތާޒާކަންމަތީ ބެހެއްޓުމަށް އަބަދު މެހެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. ހަންގަނޑު ދުޅަހެޔޮ ކުރުމަށް ނުވަތަ

ތަފުސީމް

އަލުވި ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ތޮއްޓާއެކު!

އަލުއްވަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކެއުން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ތަރުކާރީ އެކެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފޮނި ކެއުންތަކާއި

ތަފުސީމް

ދުވާލަކު އެންމެ އަނބުޅައެއް ކާލުމުންވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް ބަރުދަން ހިފަހައްޓައިދޭ

އަނބުޅައަކީ ރާއްޖެއިން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މޭވާއެކެވެ. ނަމަވެސް އަނބުޅައިން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި އެތަކެއް މާއްދާތަކެއް ލިއްބައިދެއެވެ. އަނބުޅަ ގަހުގެ މޭވާގެ އިތުރުން، އެގަހުގެ މޫ،

ތަފުސީމް

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމާއި އެތައް ފައިދާއަކަށް ކިއުކަންބާ ޖޫސް!

ގޭގައި ވެސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ކިއުކަންބާ ޖޫހަކީ، އެތައް ގޮތަކުން ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި މީރު ބުއިމެކެވެ. އެގޮތުން %95 ފެން އެކުލެވޭ ކިއުކަންބާ ޖޫހަކީ

ތަފުސީމް

ބްރޯކޮލީ: ކެއުން މުހިއްމު ތަރުކާރީއެއް!

ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު ދިވެހިންގެ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ، ކެއުމުގައި ހިމަނާ މިންވަރު އިތުރުވެ އެތަކެތިން

ތަފުސީމް