އިންސާފު ހޯދުމާއި، މާލިއްޔަތުން ގެއްލިފައިވާ މުއްސަނދިކަން އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ބޮޑު އަމާޒެއް: ޝައިޚް އިމްރާން

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް އިންސާފު ހޯދުމާއި، ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ނުޙައްޤު މަގުން ގެއްލިފައިވާ މުއްސަނދިކަން އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިޚް އިމްރާން

ތަފުސީމް

ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ އެގްރީމެންޓް ރައީސް ވަހީދާއި، ޔާމީނު ވެސް އާކުރި: ފޮރިންމިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ އެގްރީމެންޓް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައިވެސް އާކޮށްފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ

ތަފުސީމް

އެއް ރަށް ފެހި ކުރުމަށްޓަކައި، އަނެއް ރަށް ހަނަފަސްކޮށްލުމަކީ، ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫން: ރައީސް

އެއް ރަށް ފެހި ކުރުމަށްޓަކައި، އަނެއް ރަށް ހަނަފަސްކޮށްލުމަކީ، މި ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފަ: ފުލުހުން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ފްރީޒްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން އެހެން ބުނީ، ވެރިކަމުގައި

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ ފައިސާގެ ދެ މައްސަލައެއްގައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން!

އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރީ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ

ތަފުސީމް

ޤާނޫނު އެންމެންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ، ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ގާނޫނުގެ ބާރު އެންމެންގެ މައްޗަށް ވެސް ހިނގާނެ ކަމަށާއި މީހަކާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރީގެ

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް، ޕީޕީއެމްއާ އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް!

ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައި ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހްމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް

ތަފުސީމް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ އަނިޔާ ލިބޭ ބަޔަކަށް ވާން ދިވެހިން ބޭނުންނުވޭ: ނަޝީދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ އަނިޔާ ލިބޭ ބަޔަކަށް ވާން ދިވެހިން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕޮލެންޑްގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ

ތަފުސީމް

ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރާ ވަގުތު އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރާ ވަގުތާއި ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ގެ ޔޫތްވިންގުން ރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިން ކޮށްފައިވާ ވައްކަންތައް

ތަފުސީމް

ތަމްރީންތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ ”އެކްސަސައިޒް އެކުވެރިން“ ގައި ބައިވެރިވާ އިންޑިއާ ސިފައިން މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ،

ތަފުސީމް