މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު ގެންދިއުމުގެ ހަރަދު ފިލިޕީންސް ސަރުކާރުން ކުރަނީ

ކ. ދިއްފުއްޓާއި މީރު ފެންފުއްޓާ ދެމެދަށް މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މަރުވި ފިލިޕީންސްގެ ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު ގައުމަށް ގެންދިއުމުގެ ހަރަދު ފިލިޕީންސް ސަރުކާރުން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިމަހުގެ

ތަފުސީމް

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މައި ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރަން ފަށަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރީގެ މައި ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްޕީއެލް އިން

ތަފުސީމް

ދިވެހިންނަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މަތީ ވަޒީފާތައް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް. ބޭނުންވަނީ ކެރުމާއި ހިތްވަރު: ރައީސް

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ މަތީ ވަޒީފާތައް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަމަށް ބޭނުންވަނީ ކެރުމާއި ހިތްވަރާއެކު ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް

ތަފުސީމް

ރައީސްގެ އަމާޒު އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް، ޔޫއޭއީ އޮތީ އެހީވާން ތައްޔާރަށް!

ރާއްޖެއިން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އެކަން ހާމަކުރެއްވީ، އެކުވެރި އަރަބް އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ)އަށް އެމަނިކުފާނު

ތަފުސީމް

ވައްކަމާއި ރިޝްވަތުގެ ނުބައިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް ނަސޭހަތްދީފި

ވައްކަމާއި ރިޝްވަތުގެ ނުބައިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، ވައްކަމާއި ރިޝްވަތުގެ ނުބައިކަމުގެ

ތަފުސީމް

ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް ހިތަދޫ އެސްބީއައި ބްރާންޗުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ

ދުއްވަމުންދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި)ގެ ބްރާންޗެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި،

ތަފުސީމް

ރާއްޖެ- ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ޖޮއިންޓް ކޯޕަރޭޝަން ކޮމިޝަނެއް ގާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖެއާއި އެކުވެރި އަރަބް އިމާރާތު (ޔޫއޭއީ)އާ ދެމެދު ޖޮއިންޓް ކޯޕަރޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޔޫއޭއީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ

ތަފުސީމް

ރާއްޖޭގައި މަރުވި ފިލިޕީންސް ދެމަފިރިން: ހުވަފެނީ މަންޒިލަށް އައީ ހަނީމޫނަށް!

ކ. ދިއްފުއްޓާއި މީރު ފެންފުއްޓާ ދެމެދަށް މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މަރުވި ފިލިޕީންސްގެ ދެ މަފިރިންނަކީ ކައިވެންޏަށްފަހު ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އައި ދެ މީހުން ކަމަށް އެމީހުންގެ

ތަފުސީމް

އިހަވަންދޫގައި 16 ދުވަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ވިހެއިތާ މަހެއް ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަލީ ޒާހިރާ ހަވާލާދީ ސަން

ތަފުސީމް

ޖެނެރަލް އެގްރިކަލްޗާ އާއި ވެޓެރިނެރީ ސައިންސް އިން ޑިގްރީ ހެދުމަށް ފުލް ފަންޑިން ސްކޮލަޝިޕެއް

ޖެނެރަލް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ވެޓެނިރެރީ ސައިންސް އިން ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ތިން ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ، އެ ސްކޮލަޝިޕް

ތަފުސީމް