ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފުވެގެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ: ހުތުބާ

މުޖުތަމައުގެ އެންމެހައި އަފްރާދުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާޓެރިކަމަށްޓަކާ ހެދިފައިވަ ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ ވެސް

ތަފުސީމް

ރިބާ ކެއުން ހުއްޓާލާ، މާތްﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ބިރުވެތިވޭ

އިސްލާމް ދީނުގެ އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމް ބިނާވެފައި އޮންނަ އެއް އުސޫލަކީ، ރިބާ އާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެވެ. އަދި ރިބާ އަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،

ތަފުސީމް

ރާއްޖެއަށް އުފާފާގަތިކަން އޮތީ މީހުންގެ އުނި އައިބުތައް ނުދައްކާ ތިމާގެ ނަފްސާމެދު ހިޔާލުކޮށްގެން: ހުތުބާ

މުޅި ދިވެހި ގައުމަށް އުފާފާގަތިކަން އަންނަން އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ އެހެން މީހުންގެ ހުރި އުނި އައިބުތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ހިޔާލުކުރުމަށް

ތަފުސީމް

ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ތިރި ބިން: މިބިމުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މީގެ އެތައް ސަތޭކައަހަރެއް ކުރިން ވަނީ ބަޔާން ކުރައްވާފަ

ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ތިރިބިމަކީ ފަލަސްތީންކައިރީގައި އޮންނަ ޑެޑްސީ ކައިރީގައިވާ ހިސާބުގަނޑެކެވެ. މި ސަރަޙައްދު ވަނީ ކަނޑުގެ ސަތުޙަށް ވުރެ 392 މީޓަރ އަޑީގައެވެ.

ތަފުސީމް

ވަޒީފާގައި އުޅޭތީ ދޭ ހަދިޔާތައް ގަބޫލުކުރުންވަނީ މަނާކުރައްވާފައި: ހުތުބާ

ވަޒީފާގައި އުޅޭތީވެ ބަޔަކު ގެނެސްދޭ ހަދިޔާތައް ގަބޫލުކުރުން އިސްލާމްދީނުގައި މަނާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ”މަގާމުގެ އަމާނާތާއި މަސްއޫލިއްޔަތު“ މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން

ތަފުސީމް

ވަޒީފާގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ފައިދާ ނަގާ މީހުންނަށް ހުރީ ނަރަކައިގެ އަޒާބު: ހުތުބާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެގެން ތިބޭ ވެރިން އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ފައިދާ ނެގުން އިސްލާމްދީން ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ”މަގާމުގެ

ތަފުސީމް

ކީރިތި ގުރުއާން

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޖިބްރީލްގެފާނު މެދުވެރިކޮށް، މުޙައްމަދުގެފާނަށް މާތްﷲ ބާއްވައިލެއްވި ފޮތެވެ. ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުގައި، އަބަދަށް ދެމިއޮންނިވި، ތެދުމަގު ދައްކައިދޭ މިފޮތް ބާވައިލައްވާފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެންމެފުރަތަމަ ސުރަތުލް

ތަފުސީމް

މައިމީހާ ހިތުގައި ޖައްސައިފި މީހެއްގެ ދިރިއުން ބަނގުރޫޓުވެ ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: ޝައިހް އިލްޔާސް

މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން ވެސް ދުނިޔެއަށް ތިމާ އުފަން ކުރުވި މައިމީހާ ހިތުގައި ޖައްސައިފި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަނގުރޫޓުވާނެ ކަމަށް ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ”ބާއްޖަވެރި އާއިލާ“ގެ

ތަފުސީމް