މާތްﷲ މުއުމިނުންނަށް އިމްތިޙާނުތައް މެދުވެރިކުރައްވަނީ އެމީހުންގެ އީމާންކަން ބެއްލެވުމަށް

މުސްލިމުން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރަންވީ ކަމަކީ މާތްﷲ މުޞީބަތްތައް ކުރިމަތިކުރައްވަނީ އިންސާނާއަށް ވޭނާއިކެކުޅުންތައް ޖައްސަވާކަށެއްނޫންކަމެވެ. އެއީ އޭނާއާ ކުރިމަތިކުރައްވާ އިމްތިޙާނެކެވެ. ފާގަތިކަމާއި ތަނަވަސްކަން އިންސާނާއަށް ދެއްވާގޮތަށް ކުރިމަތިކުރައްވާކަމެކެވެ. މުއްސަނދިކަން

ތަފުސީމް

ފިރިހެނުންނަށް ރަނާއި ފަށުއި ޙަރާމްކުރުމުގެ ހިކްމަތް

އިސްލާމްދީން ފިރިހެނުންނަށް ރަނާއި ފަށުއި ޙަރާމްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މަތިވެރި ތަރުބަވީ އަދި އަޚްލާޤީ ބޭނުމެކެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ޖިހާދުކުރުމާއި ބާރާއި ޢިއްޒަތުގެ ދީނެވެ. ވީމާ ފިނޑިކަމާއި އަންހެންދުޅާކަމުގެ ނުރައްކަލުން،

ތަފުސީމް

މިސްކީނުން ބެލެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން

ރުއާނުގައި، މިސްކީނުންގެ މައްޗަށް ރަޙުމް ބެހެއްޓުމަށާއި އެމީހުންނަށް ކާންދިނުމަށާއި އަޅާލުން ބެހެއްޓުމަށް ހިތްވަރުދީ، އަދި މިސްކީނުން އިހުމާލުކޮށް އެމީހުންނާމެދު ހަރުކަށިވާ މީހުންނަށް އިންޒާރުދީފައި، އެވަރުން ފުއްދާލީއެއް ނޫނެވެ.

ތަފުސީމް

ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް މަލާމާތް ކުރާމީހުންނަކީ ހިދާޔަތުގެ ނޫރު ކެނޑިފައިވާ، ހިތް ކަޅު، ވިސްނުން ކަނު ބަޔެއް

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންނަކީ އިންސާނުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައި މާތް ﷲ ފޮނުއްވި ވަރަށް މަތިވެރި ޤަދަރުވެރި ބަޔެކެވެ. ފަރްދީ ގޮތުންނާއި، ޖަމާޢީ ގޮތުން، އެބޭކަލުންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއި، މަލާމަތްކުރުމާއި،

ތަފުސީމް

ތައުބާވުމާއި ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދުން

ﷲ އިންސާނާ އުފައްދެވިއިރު އިންސާނާގެ ކިބައިގައި، ފަސޭހަ އަވަސް އުފާތައް ހޯދައިގަތުމުގެ ލޯތްބާއި، ދިގު ޙަޔާތަކަށް އުއްމީދުކުރުމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، ޖިންސީ ޝަހުވަތާއި، ރުޅިއާއި، ބަދަލުހިފުމާއި އަނިޔާވެރިވުމަށް

ތަފުސީމް

ޖަމާއަތެއް އޮތްނަމަ ދަތުރުވެރިޔާއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުންތޯ؟

ދަތުރުވެރިޔާ ނަމާދު ގަޞްރު ކުރުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އެސުންނަތް ދޫކޮށްލުމަކީ އެދެވިގެންވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ހުރިހާ ނަމާދު ތަކެއްގައިވެސް ކުރެއްވީ

ތަފުސީމް

މަގުމަށްޗަށް ނުކުމެ ހިގާއިރު ގޮތްގޮތަށް ބަނޑިބަނޑި ލައްވަމުން ހިގުން ހުއްދަތަ.؟

އިސްލާމް ދީން އަބަދުވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ބާރުއަޅާ އަންގާފައިވަނީ ރީތި އަޚްލާގެއްގެމަތީގައި މަޑުމޮޅިކަމާއި، ތެދުވެރިކަމައި އަމަނާތްތެރިކަމާއި، އިއްފަތްތެރިކަމާއި އެކު އުޅުމަށެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަހުވަތްތެރި ކަމުގެ ރާޅުބާނީ އުފައްދަމުން،

ތަފުސީމް

ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 19 ކަމެއް!

ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އިލްމުވެރިން ވަނީ 19 އަދަބެއް ބަޔާން ކުރައްވައިފައެވެ. އެއީ މާތް ވަގުތުތަކުގައި ދުޢާ ކުރުމުގެ އިތުރުން މާތް ހާލަތެއްގައި ހުރެ ދުޢާ ކުރުމާއި ،ތިމާ ދުއާކުރާއިރު

ތަފުސީމް

މިފަދަ ހެދުންލުން އިސްލާމްދީން އަންހެނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ހަރާމްކުރައްވާފަ

ހަށިގަނޑު ވަނާތައް ސިފަކޮށްދޭ ނުވަތަ ގައިގެ ހަންގަނޑުފެންނަ ތުނި ހެދުން ލުން، އިސްލާމްދީން ވަނީ އަންހެނާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކޮށްފައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތައް، ޚާއްޞަކޮށް އުރަމައްޗާއި އުނަގަނޑާއި

ތަފުސީމް