ވާރުތަ ވަމުންއަންނަ ދިއުޅިއެއްނުވާ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ދުއްތުރާއެއް ރައްޔިތުންނަށް

ދައުލަތުން އެކި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބާމެދު ސުވާލުކޮށްލަންވެސް ނުކެރުނު ދުވަސްތަކެއް ވެއަތުވެއްޖެއެވެ. ދިއުޅި އެއްނުވާ ލައްކަ އުސޫލުތަކެއް ދައުލަތުގެ އެތެރޭގައި އަށަގެންފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ

ތަފުސީމް

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަން ކުރެވިދާނޭ ދެތިން ކަމެއް!

ޝައްކެއްވެސްނެތި އެއްބަސްވާންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމެވެ. އެކަން އެހެން މެދުވެރިވީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ވިސްނުމާއި، ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީވެފައިވާ

ތަފުސީމް

އެންމެ ފުރަތަމަ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާށެވެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމި، އިންތިޚާބީ ރައީސްއަށް ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވޭނޭ މަގުތައް ކޮށެވި އާރާސްތުވެގެން ދިއުމުން ދެން ފެންނަން ފެށީ އާދަޔާ ޚިލާފް މަންޒަރެކެވެ. އެކި ބޭފުޅުންގެ ބަސްމަގާއި

ތަފުސީމް

ޢަދުލަކީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އޮންނަ ހަމައެއް ނޫން

ޢަދުލަކީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އޮންނަ ހަމައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ މާއްދީ އިޖްތިމާޢީ ޙަޔާތް ޝާމިލުވާ އެއްޗެކެވެ. ޝަރީއަތްކުރުމުގައި ޢަދުލުވެރިވާންޖެހޭ ފަދައިން، ޠަބީޢަތުގައި މާތް ﷲ

ތަފުސީމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާޠިލްކުރުން

އިންތިޚާބެއް ބާތިލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޙާލަތްތަތަކެެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމެކެވެ. އެއީ ޤާނޫނުގެ ފޮތުގައި އެވާހަކަ ލިޔެފައި އޮންނަ ގޮތެވެ. އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަކީ

ތަފުސީމް

ކެންދޫގެ ކުއްލި ވަކިވުން: ގެއްލިގެން ދިޔައީ ނަމޫނާ ހިދުމަތްތެރިއެއް!

އޭނާއަކީ ތައުލީމީ ބޭފުޅެކެވެ. އެތައް ދަރިވަރެއްގެ މުދައްރިސެކެވެ. ތަޖުރިބާކާރު އޮޑިޓަރެކެވެ. އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތުގައާއި ދީނީ ކަންކަމުގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅެކެވެ. އެންމެންނާ ވެސް ހިނިތުންވުމަކާއެކު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަކަ މިޒާޖެއްގެ

ތަފުސީމް

ވަޒީފާއަކީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ހުއްޖަތަކަށް ވެއްޖެ

ކިތަންމެ ތިމާގެ މަތިވެރިނަން، އަރާ ހުއްޓަސް ދުވަސްކޮޅަކުން،          ކިތަންމެ ނިވާ ތަނެއްގައިވެސް ނަސީބުގެ ބައްތި ނިވިދާނޭ މި މައުޟޫޢުގައި ހުރި ޅެންތައް

ތަފުސީމް

އިދިކޮޅުގެ ބޮޑު ޖަލްސާއިން އެންމެ މިސްވީ މަހުލޫފް!؟

އެންމެން ވެސް ދައްކަނީ އެވާހަކައެވެ. މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ފޮޓޯތަކެވެ. މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ

ތަފުސީމް

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް މަސައްކަތްކުރުން

އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ތާރީޚަކަށްފަހު ތާރީޚެއް ދެމުންގޮސް، މިހާރު ހުރިހާ އުއްމީދެއް ހުއްޓިފައި މިއޮތީ މިމަހުގެ 23ވަނަދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށެވެ. ދިރިއުޅުމަށް އުއްމީދު މިކުރާ ފަސޭހަކަމާއި،

ތަފުސީމް

ރިޕޯޓް: އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ އިޤްތިޞާދީ ޢިލްމުގެ މާހިރެއްކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ ވަށައިގެން އެނބުރޭ މީހުން އަބަދުވެސް ތައުރީފު އޮއްސައެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނަކީ މޮޅު އިކޮނޮމިސްޓެއްކަމަށް އޮންނަނީ ސިއްކަޖެހި، ފެށުނީއްސުރެ

ތަފުސީމް