ޝީޝާގެ ”100 ދުވަސް“: ބޮޑެތި ޑީލްތަކާއެކު ސަޅި ޕްރޮމޯޝަނެއް!

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި ޑީލްތަކެއް ދީގެން ރާއްޖޭގައި ހޮންޑާގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓާ ޝީޝާ އިން ”100 ދުވަސް“ ގެ ނަމުގައި ސަޅި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން 100

ތަފުސީމް

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހޯރަފުއްޓަށާއި ހަނިމާދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީ އާއި ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހއ. ހޯރަފުއްޓަށާއި ހދ. ހަނިމާދޫއަށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން

ތަފުސީމް

މަސްވެރިންނަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ ގޮތަށް، އުރީދޫން ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ މަސްވެރިން އެއް ވިއުގައެއް ތެރޭގައި ގުޅާލަދީ، އެކަކު އަނެކަކަށް ހިލޭ ގުޅާލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ

ތަފުސީމް

ގްލޯރިއާ ޖީންސްގެ ތިން ވަނަ އައުޓްލެޓް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ”ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް“ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓްގެ ތިން ވަނަ އައުޓްލެޓް ވެރިރަށް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. އަމީރު އަހުމަދު މަގު، ވެލާނާގެ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުންނަ

ތަފުސީމް

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ޑީސެލް އިން ޑިއުޓީކަނޑާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު މިހާރަށް ވުރެ ހެޔޮ ކުރުމަށާއި، މަސްވެރިންނަށް އަގުހެކޮށް ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ޑީސަލް އިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ތަފުސީމް

ޕިކްޕޯސްޓްން ތަކެތި ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ޕިކްޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި ނެގުމަށް ދީފައި އޮންނަ 24 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތު 12 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ބުނީ އެގޮތަށް

ތަފުސީމް

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ތަކާއެކު އެމްޓީސީސީގެ ”ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ“ ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީގެ ”ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ“ މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން ބާއްވަމުން އަންނަ އެ ޕްރޮމޯޝަން ބާއްވާ ހަތަރު ވަނަ އަހަރެވެ.

ތަފުސީމް

ފެންބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް އެހީވާން ދިރާގުން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

މިއަދު މެދުނުކެނޑި މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް އެހީވުމަށް ދިރާގުން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ

ތަފުސީމް

ލިޓަސްއަށް ޝުކުރު! ފެނުގެ އަސަރުކުރި ސައިކަލްތަށް ހިލޭ ސާވިސް ކޮށްދެނީ!

މިއަދު ހެނދުން ފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މާލެ ސިޓީއަށް ކުރަމުންދިޔަ ވިއްސާރައިގާ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންވި ސައިކަލްތަކަށް ހިލޭ ސާވިސްކޮށްދޭން ލިޓަސް އިން ނިންމައިފިއެވެ. ލިޓަސްގެ މާކެޓިން

ތަފުސީމް