ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސް އިން އާކަށް 35000 ރުފިޔާގެ އެހީއެއް!

ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް)އަށް 35000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ. މިއީ ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓާފުންނާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ

ތަފުސީމް

ވެލިގާގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާބަކިއު ގްރިލްއެއް ހިލޭ!

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ މެޓާބޯ ބްރޭންޑުގެ ބާބެކިއު ގްރިލްއެއް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ހިލޭ ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެލިގާ ހާޑްވެއާއިން ފަށައިފިއެވެ.

ތަފުސީމް

ލިބެންޖެހޭ 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެސްޓީއޯއިން ކޯޓަށް!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން އެސްޓީއޯއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާރު ހުސެއިން

ތަފުސީމް

ތިލަފުށީ ޕޯޓުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދައިދޭނަ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު، ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަނދަރުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން ހަދައިދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދަން

ތަފުސީމް

ފަހު ކުއާޓާރުގައި އުރީދޫއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 148 މިލިއަން ރުފިޔާ!

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 148 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ނެރުނު މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު

ތަފުސީމް

ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އުރީދޫން ފަށާ ”ހަނގުރާމަ“ ނައިބް ރައީސް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވައިފި

ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ”ވޯ އޮން ވޭސްޓް“ގެ ނަމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ ތިމާވެށިގެ ކެމްޕެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީބު މިއަދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އުރީދޫ

ތަފުސީމް

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގައި އެކައުންޓް ހުޅުވައިގެން 15000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓާއި ވަދީއާ އެކައުންޓާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މި މަހު އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ

ތަފުސީމް

ޖެނުއަރީ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނެރޭ މާލީ ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް

ތަފުސީމް