ފަރުވާ ނުލިބި، ޔަމަނުގައި އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިތިބި ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ގައުމުން ބޭރުން ލިބެންޖެހޭ އަވަސް ފަރުވާ ނުލިބި، ހަނގުރާމައިގެ ވިލާގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ޔަމަނަށް އުފަންވި އެއް ހަށިގަނޑަކުން ގުޅިފައި ތިބި ފިރިހެން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ތަފުސީމް

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ 20 މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ 20 މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ. ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައިވާ އިސްރާއީލާއި

ތަފުސީމް

މިއޮތީ މާ ކެބެޖެއް! މީހަކާ އެއްވަރު!

ބެލްމާން، އޮސްޓްރޭލިއާ: އާދަޔާ ހިލާފު ސައިޒުތަކަށް ހުންނަ އެއްޗެހި ދެކެމުއެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށް ފެންނަ ސައިޒަށްވުރެ ދެތިން ގުނަ އެއް ބޮޑު އެއްޗެހި ވެސް ހުރެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް

ތަފުސީމް

މި މަންމަ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުން ލަސްކުރީ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅަށްޓަކާ!

ދަރިއަކަށްޓަކާ މަޔަކު ވެދާނެ ގުރުބާނީ ހިޔާލަށް ކީއްކުރަންތޯ ސިފަ ވެސް ނުކޮށްލެވޭނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނުގައި އެފަދަ އެތައް ހާދިސާއެއް ހިނގާއިރު، އެވާހަކަތައް އަޑުވެސް އިވެއެވެ. އޭގެ

ތަފުސީމް

ތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށްދާތީ، ތުރުކީ ސަރުކާރުން މާރުކޭޓްތައް ހަދައިގެން ތަކެތި ވިއްކަނީ

އިސްޓަންބުލް (ރޮއިޓާސް): ތުރުކީގައި ކާތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށްދާން ފެށުމުން އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ މާރުކޭޓްތަކެއް ހުޅުވައި، ކާތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އާންމު

ތަފުސީމް

އެބޯލާ ޖެހިގެން ކޮންގޯއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 500 އަށް ވުރެ މައްޗަށް!

އެބޯލާ ޖެހި ކޮންގޯގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 500 އަށް ވުރެ މައްޗަށް! ޑިމޮކްރަޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯގައި އެބޯލާ ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު

ތަފުސީމް

ފަލަސްތީން ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ މެޔަށާއި ޒުވާނެއްގެ ކަރަށް ބަޑިޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލައިފި!

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި އިއްޔެ ވެސް ޣައްޒާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް އިސްރާއީލުު ސިފައިން މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ

ތަފުސީމް

ބައްޓަން ރީތި އަންހެނުން ބޭނުންކޮށްގެން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުޅުމުން ރަތަށް!

އުގަންޑާގައި އުޅޭ ބައްޓަން ރީތި އަންހެނުން ބޭނުންކޮށްގެން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ސަރުކާރުން އުޅުމުން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ރަތަށް އަރައިފިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައްޓަން ރީތި އަންހެނުން

ތަފުސީމް

ފިރިމީހާ ބުނި އެއްޗަކުން، ކައިވެންޏަށް ތިން މިނެޓް ނުވަނީސް ވަރިވެއްޖެ

ދެމަފިރިއަކު ވަރި ފަށަށް އަރައިގެން ވަރިކުރާ ތަފާތު ސަބަބުތަކެއް ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް އާންމުކޮށް މީހުން، ވަރިކުރާ ސަބަބުތައް ބާއްވަމާތޯއެވެ. އެއަށްވުރެ ތަފާތު ހާދިސާތަކަކަށް ޖެހިލާނަމެވެ. ދުނިޔޭގައި ބައެއް

ތަފުސީމް

އަލުވި ޝިޕްމަންޓެއްގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ އަތު ބޮމެއް!

އަލުވި ޝިޕްމަންޓެއްގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގާ ބޭނުންކުރި ގުރެނޭޑެއް ނުވަތަ އަތު ބޮމެއް ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، ޖަރުމަނުން އުފައްދާފައިވާ އެ

ތަފުސީމް