4000 ފޯމާއެކު ޕީއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދާ އާ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގުރެސް (ޕީއެންސީ) ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން 4000 މެންބަރުންގެ ފޯމާއެކު އިލެކްޝަން

ތަފުސީމް