މެލޭޝިއާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް މައުމޫން މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މެލޭޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މ. އެންދެރިމާގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމްއާރުއެމްގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ތަރުޖަމާން ތަޒްމީލް އަބްދުލް ސަމަދު

ތަފުސީމް

އެމްއާރުއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މައުމޫން: ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ!

އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް ވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް މައުމޫން

ތަފުސީމް

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް، އެއާ ހިލާފުވެއްޖެ: މައުމޫން

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުން ގުޅިގެން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް

ތަފުސީމް

ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް ރައީސް މައުމޫން ދޫނިދޫއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް ވެފައި ވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނު ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މައުމޫން ރީފޯމް މޫވްމަންޓުން

ތަފުސީމް

ރަޖިސްޓަރީ ނުވާ ޕާޓީއާއި ނަންނަމުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުހިންގޭނެ: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ނުވާ ނުވަތަ އެފަދަ ނަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަން

ތަފުސީމް

ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނަޝީދު އެހެން

ތަފުސީމް