ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ސްޓައިކަރު، މުނީރު އަލް ހައްދާދީ ސެވިއްޔާއަށް!

ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ސްޓައިކަރު މުނީރް އަލް ހައްދާދީ ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ދެ ކުލަބުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. ބާސެލޯނާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އުމުރުން

ތަފުސީމް