ބޮލަށް ބަޑިޖަހައި، އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ޣައްޒާ އާއި އިސްރާއީލު ވަކިކުރާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އެއްވެ ޣައްޒާގެ އެތައްހާސް ރައްޔިތުންނެއް އިއްޔެ މުޒާހަރާކުރަމުންދަނިކޮށް، އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. ޣައްޒާގެ

ތަފުސީމް