އެމްއާރުއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މައުމޫން: ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ!

އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް ވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް މައުމޫން

ތަފުސީމް

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް، އެއާ ހިލާފުވެއްޖެ: މައުމޫން

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުން ގުޅިގެން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް

ތަފުސީމް