ސިޔާމް، މައުރޫފް އަދި އާމިރު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެމްޑީއޭގެ ޓިކެޓް 8 ބޭފުޅަކަށް!

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް 8 ބޭފުޅަކަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް

ތަފުސީމް

ސިޔާމަށް ޑރ. ޖަމީލުގެ އިލްތިމާސް: އަވަހަށް ރައްކާތެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ!

އަމިއްލަ ނަފްސާ ވިޔަފާރި ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް އަދިވެސް ވަގުތު އެބައޮތް ކަމަށާއި އަވަހަށް ރައްކާތެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު (ސަން ޓްރެވަލް ސިޔާމް)އަށް،

ތަފުސީމް

”ކޯލިޝަން އޮތީ ބަދަހިކޮށް، ސިޔާމް އަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަފާތެރި އެކުވެރިއެއް“

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ ކޯލިޝަން އޮތީ ވަރަށް ބަދަހިކޮށް ކަމަށާއި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު، އަހުމަދު ސިޔާމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަފާތެރި އެކުވެރިއެއް ކަމަށް،

ތަފުސީމް