ތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށްދާތީ، ތުރުކީ ސަރުކާރުން މާރުކޭޓްތައް ހަދައިގެން ތަކެތި ވިއްކަނީ

އިސްޓަންބުލް (ރޮއިޓާސް): ތުރުކީގައި ކާތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށްދާން ފެށުމުން އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ މާރުކޭޓްތަކެއް ހުޅުވައި، ކާތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އާންމު

ތަފުސީމް