ޕޯލް ސްކޯލްސް، އޭނާ ކުޑައިރު ސަޕޯޓްކުރި ކުލަބުގެ މެނޭޖަރަކަށް!

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ސެންޓްރަލް މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ސްކޯލްސް، އޭނާ ކުޑައިރު ސަޕޯޓްކުުރި ކުލަބުގެ މެނޭޖަރު ކަމާ ހަވާލުވެއްޖެއެވެ. ދެވަނަ ލީގުގެ ކުލަބެއް ކަމަށްވާ

ތަފުސީމް