Thu, 8 December, 2022, 3:34 pm

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް، އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި 13 ހާފިޒަކަށް މެޑަލް

ކީރިތި ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް، އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި 13 ހާފިޒަކަށް މެޑަލް ދީފި އެވެ.

ހާފިޒުންނަށް މެޑަލް ދެއްވާފައި ވަނީ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ.

ކީރިތި ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް، އެއް ވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ހާފިޒުންނަށް ހާއްސަ މެޑަލްއެއް ދެއްވަން ފެއްޓެވީ މި ސަރުކާރުން 2020ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ.

ކީރިތި ގުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ހާފިޒުން:

1. އާވެލި/ ސ. ހިތަދޫ، ފާތިމަތު ފައުޒިއްޔާ
2. މަތިމަރަދޫ، މާލަމް/ ލ. ގަން، ޝިފާ ބިންތު އަބްދުﷲ ހަމީދު
3. ދިގުވާނޑު، އަނޯވާ/ ޏ. ފުވައްމުލައް، ހޫދު މުހައްމަދު އަލީ
4. މިސްކިތްމަގު، މާވޭދެ/ ޏ. ފުވައްމުލައް، މުހައްމަދު އަނީސް ހުސައިން
5. މާލެގަން، މާވިނަ/ ޏ. ފުވައްމުލައް، ސަފިއްޔާ އަލީދީދީ
6. އިތާމުތްގެ/ ސ. ހިތަދޫ، މުހައްމަދު ފަލާހު ސޯލިހު
7. ގ. ރައިހާނުގެ/ އަބްދުﷲ ބިން އިމްޖާދު
8. ރޯޒްބޯލް/ ސ. ހިތަދޫ، ފާތިމަތު ހަސަން
9. ކަށިމާގެ/ ސ. މަރަދޫ، މުހައްމަދު އައިދިން ނަޖުމީ
10. ދިލްކަޝްވިލާ/ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، އަބްދުލްބާސިތް ސަލީމް
11. ދަފްތަރު ނަންބަރު 011/ ނ. ވެލިދޫ، އައްމާރު ބިން އިބްރާހީމް
12. ކުރިބޯށި/ ސ. ފޭދޫ، މަރިޔަމް ނައިސަމް ސައީދު
13. ޑޭޒީމާގެ/ ބ. ހިތާދޫ، އަމަން އަހުމަދު އާތިފް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.