• Fri, 18 September, 2020, 4:34 pm

  1431 އަހަރުކުރީގެ މިހާދިސާއަކީ މުސްލިމުންނަށް މުހިންމު ހާދިސާއެއް

  Share on twitter
  Tweet
  Share on facebook
  Share
  Share on twitter
  Tweet
  Share on facebook
  Share

  މިއީ، މީގެ ހާހާ ސައުދަ ސަތޭކަ އެއްތިރީސް އަހަރުގެ ކުރީގެ ހާދިސާއެކެވެ. މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް ބިން ކަމުގައިވާ މައްކާގެ ބިމުގައި ހިނގި ހާދިސާއެކެވެ. މިއީ އިސްލާމީ އުއްމަތް އުފަންކުރުވި ހާދިސާ އެވެ. މި ހާދިސާ މުސްލިމުންނަށް މުހިއްމުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއީ އީމާންކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، ޤުރްބާނީތަކާއި، އެކުވެރިކަމާއި، ރޭވުންތެރިކަމާއި، ލޯބި ހިމެނޭ ހާދިސާއެކެވެ. ވާހަކައިގެ ބަޠަލުންތައް ގިނަ ހާދިސާއެކެވެ. މި ހާދިސާގައި ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޝަޚްޞަކީ ބަޠަލެކެވެ. މުހިއްމު ބަޠަލެކެވެ. މި ހާދިސާގައި ބަޠަލުންނަކީ ހަމައެކަނި އިންސީންނެއް ނޫނެވެ. އިންސީންގެ އިތުރަށް ދޫންޏާއި ފަނިފަކުސާ ވެސް މި ހާދިސާގެ ބޮޅުތައް ގެތުމުގައި ދައުރުތަކެއް އަދާކޮށްފައިވެ އެވެ.

  ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި އެ ކަލޭގެފާނަށް އީމާންވަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ޤުރައިޝުންނާއި ކާފިރުން ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތައް ބޮޑުވެ އިންތިހާޔަށް ދިޔުމުން، މައްކާ ދޫކުރައްވަން ކީރިތިރަސޫލާ  ގަސްތުކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކަމުގެ ހުއްދަ އެ ކަލޭގެފާނަށް މާތްﷲ ދެއްވަވަންދެން މި ވޭނާއި ކެކުޅުމާއި ޢަޛާބުގެ ތެރޭގައި ކެތްތެރިކަމާއެކު އިސްލާމީ ދަޢުވަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ. މުސްލިމުންގެ ޢަދަދު މަދުމަދުން ނަމަވެސް އިތުރުވަމުން އެ މީހުންގެ އާރާބާރު ގަދަވަމުންދާތީ މުޝްރިކުން ކަންބޮޑުވެ ހާސްވި އެވެ. މަދީނާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ރަސޫލުﷲގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން ދިޔަ ތާއީދާއި މަދަދު އިތުރުވަމުންދާތަން ޤުރައިޝުންނަށް ފެނި،  އެ ކަލޭގެފާނު މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންފާނެކަމުގެ ބިރު ފެތުރިގެންދިޔަ އެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ރަސޫލުﷲގެފާނުގެ ދުވަސްދުއްވާލުމަށް ޤުރައިޝުން ގަސްތުކޮށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅަކާމެދު ސައްލާކުރުމަށްޓަކައި އެ މީހުންގެ ބަރުލަމާނު (ދާރުއްނަދުވާ) ގައި ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޝައިޠާނާ ވެސް (ނަޖިދުކަރައިގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި) ބައިވެރިވި އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ޝައިޠާނާގެ ހުށައެޅުމަކަށްވީ، މުޙައްމަދުގެފާނު އަވަހާރަވަންދެން ދަގަނޑު ތަނބެއްގައި ބަނދެފައި ބެހެއްޓުމެވެ. އަނެއްބަޔަކު ހުށައެޅީ އެކަލޭގެފާނު ރަށުންބޭރަށްލައި އަރުވާލުމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ދެ ރައުޔުންކުރެ އެއްވެސް ރައުޔަކަށް ބަރުލަމާނުގެ ރުހުމެއްނުލިބުނެވެ. މި އުއްމަތުގެ ފިރުޢައުނު އަބޫޖަހުލު ވިސްނުމަށްފަހު ވަރަށް މަކަރުވެރި ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅައިފި އެވެ. ކޮންމެ ޤަބީލައަކުން ޒުވާނަކު ނެރެ ރަސޫލުﷲގެފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކަ އެވެ. ރަސޫލުﷲގެފާނުގެ މަރުގެ ދިޔަ ހޯދުމުގައި ޙާޝިމުވަންހައިގެމީހުން ނުކުޅެދުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކަ އެވެ. ޝައިޠާނާގެ ޚިޔާލަށް ވެސް ނުގެވުނު މި "މޮޅު" ޚިޔާލަށް ޝައިޠާނާ ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކޮށް އެހެންމީހުންގެ ވިސްނުން އެދިމާއަށް އަނބުރައިލި އެވެ. މައްކާގެ ބަރުލަމާނު މި ޚިޔާލަށް އިއްތިފާޤުވެ ވަގުތުންވަގުތަށް މި ޚިޔާލު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ނިންމި އެވެ.

  ނަމަވެސް މާތްﷲގެ ރޭއްވެވުން އެ އަށްވުރެ މާމަތިވެރި އެވެ. މާތްﷲ ޖިބްރީލުގެފާނު ފޮނުއްވާ މި ޚަބަރު ކީރިތި މާތް ރަސޫލާއަށް އެރުއްވެވި އެވެ. އަދި މަދީނާއަށް ހިޖްރަކުރެއްވުމުގެ އިޒުނަ ދެއްވި އެވެ. މި ހިސާބުން މާތް ރަސޫލާ މި ދަތުރުފުޅަށްޓަކައި ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަން ފެށްޓެވި އެވެ.

  މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައި އިޚްތިޔާރުކުރެއްވީ އަބޫބަކުރުގެފާނެވެ. ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނަށް އެންމެފުރަތަމަ އީމާންވެވަޑައިގެން މާތްޞަހާބީއެވެ. މިއީ އަބޫބަކުރުގެފާނު އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ޚިދްމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ދެއްވި ޚިދްމަތުގެ އެންމެބޮޑު އިނާމެވެ. މި އިނާމުގެ އަގު އަބޫބަކުރުގެފާނު ވަޒަންކުރެއްވިގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ "މީހަކު އުފަލުން ނުރޯވަރަށް އަބޫބަކުރުގެފާނު އެ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަތުމުން ކީރިތިފުޅުކުރެއްވި އެވެ."

  ކީރިތިރަސޫލާގެ މި ދަތުރުފުޅަށްޓަކައި އަބޫބަކުރުގެފާނު ދެ ސަވާރީ ހޯއްދެވި އެވެ. ނަމަވެސް ރަސޫލުﷲގެފާނު އެއް ސަވާރީއަށް އަގުދެއްކެވި އެވެ.

  އަބޫބަކުރުގެފާނު ގެކޮޅުން ރަސޫލުﷲގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅަށްވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި ޤުރައިޝުން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަމާނާތްތައް ޢަލީގެފާނާ ހަވާލުކުރެއްވި އެވެ. އަދި މި އަމާނާތްތައް އަދާކުރެއްވެންދެން މައްކާގައި ހުންނެވުމަށް އަމުރުކުރެއްވި އެވެ. މިއީ އަމާނަތްތެރިކަމުގެ ލާސާނީ މިސާލެއްނޫންތޯ އެވެ؟ މި ޒަމާނުގައި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެ މީހަކު ހުންނާނެތޯ އެވެ؟ ތިމާ މަރައިލަން ރާވާބައެއްގެ އެއްޗެއް ތިމާގެ އަތުގައި ހުރިނަމަ، މި އަދު އޭއްޗެއް ނުދޭނެކަން ކަށަވަރެވެ.

  އެ އަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު ދާންމަތިކޮޅުގައި ރަޖާ ތުރުކުރައްވައިގެން އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވުމަށް ޢަލީގެފާނަށް އެންގެވި އެވެ. މުޝްރިކުންގެ ފަހުލަވާނުން އެ އެނދުދާންކޮޅުގައި އޮންނެވިކަލޭގެފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އުރައިން ކަނޑިދަމައިގަނެގެން ތިބި ވަގުތެއްގައި ވެސް ޢަލީގެފާނު ރަސޫލާގެ މި އަމުރުފުޅަށް އެއްވެސް ސުވާލެއްނެތި އާދޭހޭ ދެންނެވި އެވެ. މިއީ ކޮންފަދަ ބޮޑު ޤުރްބާނީއެއްތޯއެވެ؟ މިއީ ޒުވާނުންނަށް ލިބިގެންވާ ކިހާބޮޑު ނަމޫނާއެއްތޯއެވެ؟

  ޤުރައިޝުން މިހާވަރުގަދައަށް ރާވައިގެން ތިއްބާ ރަސޫލުﷲގެފާނު އެ މީހުންނަށް ގޮންޖައްސަވާފައި ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދަތުރުފުޅުކުރައްވާނީ އުތުރަށްކަމަށް މުޝްރިކުން ބަލާނެތީ، ރަސޫލުﷲގެފާނު ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވީ ދެކުނަށެވެ. ޔަމަނާ ދިމާއަށެވެ. މިއީ ޤުރައިޝުންނަށް އޮޅުވައިލެއްވުމަށްޓަކައި އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެކެވެ. މައްކާއިން ނުކުމެވަޑައިގެން ރަސޫލުﷲގެފާނާއި އަބޫބަކުރުގެފާނު މަޑުކޮށްލެއްވީ ޘައުރު ހޮހަޅައިގަ އެވެ. މި ތާނގެ އެތެރޭގައި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ޤުރްބާނީއާއި،  ލޯތްބާއި، ވަފާތެރިކަން ފެނިގެންދިޔަ އެވެ. ރަސޫލުﷲގެފާނުގެ ކުރިން ހޮހަޅައަށް އަބޫބަކުރުގެފާނު ވަދެވަޑައިގަތީ ހޮހަޅަ ތެރެއިން އެއްޗެއް ކަށިޖަހާފާނެތީ ނުވަތަ އެއްޗެއް ދަތްއަޅާފާނެތީ އެ ފަދަ ޙަމަލާތަކުން ރަސޫލުﷲގެފާނު ޙިމާޔަތްކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ފައިންޕުޅުމަތީ އިސްތަށިފުޅު އަޅުއްވައިގެން ރަސޫލުﷲގެފާނު އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާފައި އޮންނަވަނިކޮށް އަބޫބަކުރުގެފާނުގެފާނުގެ ފައިންޕުޅުގައި އެއްޗެއް ދަތްއެޅި އެވެ. އޭގެވިހައިގެ ސަބަބުން އަބޫބަކްރުގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޭނާއި ކެކުޅުންތައް އިންތިހާއަށް ގޮސް ކީރިތިފުޅުކުރެއްވިގެން ކަރުނަފޮދު އޮހޮރުނުއިރުގައި ވެސް ރަސޫލުﷲގެފާނަށް ހޭފުޅުލެއްވިދާނެތީ ޙަރަކާތެއް ނުކުރައްވާ އިންނެވި އެވެ.

  ރަސޫލުﷲގެފާނު ހިޖުރައަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި ނުކުމެވަޑައިގަތީ ޤުރައިޝުންގެ ޚަބަރުތައް އެ ކަލޭގެފާނަށް ގެނެސްދެއްވުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތަށް ކުޅަދާނަބޭކަލަކު ހަމަޖައްސަވައިފަ އެވެ. ހޮހަޅައިގައި މަޑުކުރެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަރީއްކޮޅު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެގޮތާއި، އެ ހޮހަޅަ ކައިރިއަށް  މީހަކު އަތުވެއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅުގެ އަސަރު ފެނިދާނެތީ މި އަސަރުތައް ނައްތައިލާނެ ގޮތްތައްވެސް ރާއްވަވައިފަ އެވެ. އަދި ދަތުރުކުރައްވަންވީގޮތް ރާއްވަވާ އެކަމަށް އާރުކާޓީއެއް ވެސް ޢައްޔަންކުރެއްވި އެވެ. އޭނާއަށް އަންގަވައިފާވަނީ 3 ދުވަސްފަހުން އެކަލޭގެފާނާ ބައްދަލުކުރުމަށެވެ. މިއިން އެނގެނީ މަޝްރޫޢެއް ކާމިޔާބުވާނީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބަހާތަކެއް ފުރިހަމަކޮށް ރާވައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންނެވެ. އެ މީހަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެކަމެއް ރަނގަޅަށް އަދާކޮށްގެންނެވެ. ކިތަންމެ މޮޅަށް ރޭވިޔަސް، ރޭވުމާއެއްގޮތަށް ގަޑިންގަޑިއަށް ޢަމަލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ މަޝްރޫޢު ކާމިޔާބެއްނުވާނެ އެވެ.

  ޘައުރު ފަރުބަދައި ހޮހަޅަ ކައިރިއަށް ވެސް މުޝްރިކުން ދިޔަ އެވެ. އެ ދެބޭކަލުން ހޯދުމަށްޓަކަ އެވެ. މީހަކު ގުދުވެލިޔަސް ފެންނަފަށުގައި އެދެބޭކަލުން ތިއްބެވި ނަމަވެސް ބަލިކަށި ވާމަކުނަކާއި ދިރުމެއް ނެތް  ބިސްހާއްޔެއް މެދުވެރިކުރައްވާ މާތްﷲ އެ ދެބޭކަލުން މުޝްރިކުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރެއްވި އެވެ. ﷲގެ ރޭވުން މާ މަތިވެރިކަން ހާމަވެގެންދިޔަ މަންޒަރެކެވެ. މީގެ އިތުރަށް ރަސޫލުﷲގެފާނު، އަބޫބަކުރުގެފާނަށް ހިތްވަރުދެއްވީ މަތިވެރި އީމަންކަމާއި ޔަޤީންކަމުންނެވެ. އެ ދެބޭކަލުންނާއެކު ﷲވޮޑިގެންވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ.

  ﷲގެ ޢިނާޔަތާއި ރިޢާޔަތުގެ މިންވަރު ހާމަކޮށްދިން އިތުރު މަންޒަރެކެވެ. ރަސޫލުﷲގެފާނު ހިފައިގެން ގެނެސްދިންމީހަކަށް 100 ޖަމަލުގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ޤުރައިޝުން ވަނީ ހުށައަޅައިފަ އެވެ. މި އިނާމު ލިބޭތޯ ވަރަށްގިނަބަޔަކު މަސައްކަތްކުރި އެވެ. ނަމަވެސް މި އިނާމާ ހިސާބަށް ދެވިދާނެކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދު ލިބުނީ ހަމަ އެންމެ މީހަކަށެވެ. ސުރާޤާ އަށެވެ. މުދްލަޖު ވަންހައިގެ ޤަބީލާ ތެރެއިން ލައިފާ ރަސޫލުﷲގެފާނު ދަތުރުފުޅުކުރައްވަނިކޮށް ސުރާޤާ އަށް ރަސޫލުﷲގެފާނު ފެނިގެން މި އިނާމު އެކަނި ހޯދުމަށްޓަކައި އެހެންމީހުންނަށް އޮޅުވައިލުމަށްފަހު ހަނގުރާމައިގެ ކަމަރުބަނދެގެން ނުކުތެވެ. ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާ އެވެ! ސުރާޤާ ދަތުރުކުރި ހަރުބިން ބަދަލުވެގެން އެ ދިޔައީ ޗަސްބިމަކަށެވެ. ގަނބައިގަތުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަހަށް ކުރިއަކަށް ނުދެވުނެވެ. ރަސޫލުﷲގެފާނު ހިފާހައްޔަރުކުރަން އައިމީހާ ރަސޫލާގެ އަސީރަކަށްވީ އެވެ. މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން އިއްޔެގެ ދުޝްމަނު މި އަދުގެ މަދަދުގާރަކަށް ބަދަލުވީ އެވެ. ސުރާޤާގެ މަސައްކަތަކަށްވީ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ރަސޫލުﷲގެފާނު ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި މުޝްރިކުންނަށް މަގުއޮޅުވުމެވެ.

  އަމާންކަމާއެކު މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރަސޫލުﷲގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގެ ޚަބަރު މަދީނާގެމީހުންނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ މީހުން އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބިދު ވަސް އައީ އެވެ. އެކަލޭގެފާނާ އެކަށީގެންވާ ބޮޑު މަރްޙަބާއެއް ދެންނެވޫ އެވެ. އެކަމާމެދު އުފާ ފާޅުކުރޫ އެވެ.

  މަސްދަރު: ފަންވަތް.އިންފޯ / އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ 

  ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.