ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބޭ އާ ޚިދްމަތްތަކެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

P_20150111_135942

ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބޭ ޕަވާ ޑޭޓާ ޕްލޭން އަކާއި ޕަވާ ޕްލަސް ޑޭޓާ ޕްލޭން އެއް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި، ދިރާގުންމިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.
ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަ މާކެޓިން ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އިބްރާހިމް އިމްޖާދު ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ތްރީޖީ ނެޓްވޯކާއި ފޯޖީ ނެޓްވޯކުގައި އަލަށް މި ތައާރަފް ކުރެވުނު ޕަވާ ޑޭޓާ ޕްލޭނާއި ޕަވާ ޕްލަސް ޑޭޓާ ޕްލޭންތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށާ ފޯޖީ ގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަކި ތަފާތު ޕްލޭނެއް އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.
އަދި މި ޕްލޭންތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތަކެއް ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އޮންލައިން ލައިވް ގޭމު ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި ބޮޑެތި ފައިލްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށވެސްް އިމްޖާދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ދިރާގުން އަލަށް މިިއަދު ތައާރަފްކުރި ޕްލޭންތަކާއިއެކު އެ ކުންފުނި ވެގެންގޮސްފައިވަނީ މޯބައިލް އިންޓަނެޓަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު ޑޭޓާ އެލަވަންސް ދޭ ކުންފުންޏަށެވެ.
އެ ކުންފުނިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕްލޭންތަކާއިއެކު 15ޖީބީ އާއިި ހަމައަށް ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މިއަދު ތައާރަފް ކުރި ޕްލޭންތަކާއިއެކު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ ޑޭޓާ އެކްސެސް ޗާޖުވެސް ލިބޭނީ ދިރާގުންކަމަށައި، އެގޮތުން އެކްސެސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދިރާގުން ނަގާނީ އެމްބީއަކަށް 10ލާރިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފިި

yaamin

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނުގެ އަށް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ (ށ)އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފިިއެވެ.
އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ، ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން ބައެއް މަޢާފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް މިއަދު އެކުލަވާލި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފަވެއެވެ.އެގޮތުން، އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭ މުއްދަތު އަލަށް ފަށާ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗަށްއިންވެސްޓްމަންޓް ޤާއިމުކުރެވެންދެން ނުވަތަ، ގިނަވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް މާޢާފްކުރުމުގެ އުސޫލުގައި ވެއެވެ.
މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވަނީ ފަށާފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އިންވެސްޓްމަންޓް އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މަސައްކަތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗަށް ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަޢުލީމު، ޞިއްޙަތު، ކަރަންޓް، ފެން، ނަރުދަމާފަދަ އަސާސީ ޚިދްމަތެއް ފޯރުކޮށްނުދެވުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަބައެއްގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ ކެއިން ބުއިމަށް، ނޭދެވޭ އަސަރެއްކުރާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން އެކަން ޙައްލުކުރަންޖެހިގެން ގެނެވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ %100 މަޢާފުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް މިއަދު އާންމުކުރި އުސޫލުގަ ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރ ނާޒިމްގެ މަކާރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލަތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

346a260

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ސަތާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަކާރާއި ހީލަތް ހެދި ކަމުގެ ދައުވާތައް ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފިއެވެ.
ނާޒިމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ހަތަރު ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުންވެސް ވަނީ މީގެކުތިން ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.
މިމައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު މިހާރު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް، ޕީޖީ އޮފީހުންވަނީ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރަން ޖެހޭކަމަށް އެއޮފީހަށް ފެންނަ ބައެއް މައްސަލަތައް ސުޕްރީމްކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައެވެ.
މަޢުލުމާތުލިބިފައިވާގޮތުގައި މިމައްސަލަތައް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕީޖީއަކު ނެތި ދިޔަ މުއްދަތުގައި އެމައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ފަހަނަޅާ ގޮސްފައިވާތީ މިހާރުގެ ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް މުހުތާޒު މުހުސިންގެ އެންގުމަކަށެވެ.
ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ލިބެ އެވެ. ނާޒިމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްތަކަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކުރީ 2014 ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ. އެހެންކަމުން، އެ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އިސްތިއުނާފް ކުރަން އޮންނަ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާދިޔަ ފަހުންނެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް، މަގުބޫލު އުޒުރެއް އޮތް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، އިސްތިއުނާފް ކުރަން އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލައިގަތުމުގެ ބާރު ހައި ކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް ލިބެ އެވެ.
ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކުރީ ބަނދަރު ބައްތިތަކެއް ގަތުމަށް ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރުމުން އޮޅުވާލައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅައިގެން ނާޒިމް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބުކުރި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޕޮއިންޓް ތާވަލްގެ އެއްވަނަ މަޤާމް ސިޓީން ނަގާލައިފި

REU_1881594

އިނގިރޭސި ޕްރިމިޔަރލީގް ޕޮއިންޓް ތާވަލްގެ އެއްވަނަ މަޤާމް ހޯދުމަށް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ލިބުނުފުރުސަތު ރޭ ނަގާލައިފިއެވެ.ލީގްގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލް އެއްވަނަ ހޯދުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ސިޓީން ނަގާލާފައިވަނީ، ރޭ އެވަޓަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނުމެޗް އެއްވަރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
އެވަޓަންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެމެޗް ނިމުނީ 1-1 ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެން. މެޗްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑެއް ޖަހައި ކުރިހޯދީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއެވެ. އެއީ މެޗްގެ 74ވަނަ މިނެޓް ތެރޭގައި ފެނާންޑިންހޯ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ.ސިޓީން މެޗްގެ ލީޑް ނަގާފައިވަނިކޮށް، އެވަޓަންއަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ، 78ވަނަ މިނެޓް ތެރޭގައި ނައިސްމިތް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލަކުންނެވެ.
ޕްރިމިޔަރލީގްގައި ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކުޅުނުމެޗް އެއްވަރުވުމުން އެކަމުގެ ފައިދާ އެންމެބޮޑަށް ލިބުނީ އެޓީމާއި އެންމެ ވާދަވެރި ޗެލްސީއަށެވެ. ޕްރިމިޔަރ ލީގްގައި ޗެލްސީ ރޭ ވަނީ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނުމެޗް ކާމިޔާބުކޮށް، ޕޮއިންޓް ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ.
ލީގްގައި ރޭ ޗެލްސީ އާއި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނުމެޗް ޗެލްސީ ކާމިޔާބުކުރީ، ދޭއް ސުމެއްގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗްގައި ޗެލްސީއަށް ގޯލް ހުޅުވާލަދިނީ، 43ވަނަ މިނެޓް ތެރޭގައި އޮސްކާކާމިޔާބުކޮށްދިން ރީތި ގޯލަކުންނެވެ.ޗެލްސީގެ ދެވަނަ ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ، ޑިއޭގޯ ކޯސްޓާއެވެ.
އިނގިރޭސި ޕްރިމިޔަރލީގްގައި ރޭ ކުޅުނު އެހެނިހެން މެޗްތަކަށް ބަލާއިރު،ލިވަޕޫލާއި ސަންޑަރލެންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ، ލިވަޕޫލްއެވެ. ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރިމެޗް 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ޓޮޓެންހަމެވެ.

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސިރިސޭނާ ފައްޓަވައިފި

sirisena

ސްރިލަންކާގައި 10 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ރާޖަޕަކްސަ ފަހަތައް ޖައްސާލެއްވުމަށް ފަހު ވެރިކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތް ސިރިސެނާގެ އެކުލަވާލަން ނިންމަވާފައިވަނީ، ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކެބިނެޓެއް ކަމަށާއި އެކެބިނެޓްގައި އެގައުމުގެ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރި ކުރުވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ސިރިސޭނާގެ ތަރުޖަމާން ރަޖިތާ ސެނަރަތުނާ ބު ނެފިއެވެ.
ސިރިސޭނާގެ ތަރުޖަމާން ރަޖިތާ ސެނަރަތުނާ އާއި ހަވާލާދީ ލަންކާ ބައެއް ނޫސްތަކުން ހާމަކުރާގޮތުގައި އާ ރައީސް ސިރިސޭނަ އޭނާގެ ސަރުކާރުގެ އާ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފައްޓަވައިފައިވާކަމަށާއި،އާ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތަކީ އާ ކެބިނެޓު އެކުލަވާލުން ކަމަށެވެ.އެގޮތުން މިޙާރު އެމަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުއިކަމާއެކު ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ތަރުޖަމާން ބުނެފައިވެއެވެ.
އާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަންތައްތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާޖަޕަކްސަގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސަށް ދީފައިވާ ބާރުތަށް ކުޑަކޮށް ގައުމުގެ ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުން ހިމެނެއެވެ.
ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެގައުމުގެ އާސަރުކާރުކާރުގެ ކެބިނެޓުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދެއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު ސިރިސޭނަ ވަނީ އެގައުމާއި ބޭރު ދުނިޔެއާއި ދެމެދު ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ވެސް ރަނގަޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުދައްރިސުންގެ މުސާރައަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޓީޗަރުންގެ މަސައްކަތަށް އާ ހިތްވަރެއް ލިބި ތައުލީމީ ފެންވަރު މުޅިން މަތިވެގެން ދާނެ: ނައިބް ރައީސް

z_p03-President

މުދައްރިސުންގެ މުސާރައަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޓީޗަރުންގެ މަސައްކަތަށް އާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށާ މި ބަދަލާއި އެކު ތައުލީމީ ފެންވަރު މުޅި ރާއްޖެއިން މަތިވެގެން ދާނެ ކަމަށް ނައިބް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.
ނައިބުރައީސްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށާ އާ މަންހަޖު ވެގެންދާނީ ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށާއި ދިވެހި ގައުމު, އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ދާންޖެހޭ ހިސާބަށް ވާސިލް ވުމަށް އެޅިގެންދާ މުހިންމު ބިންގަލަކަށް ކަމަށެވެ.އެގޮތުން މިދިރާސީ އާ އަހަރާ ދިވެހި ގައުމު ކުރިމަތި ލަނީ ވަރަށް ގިނަ އުންމީދު ތަކެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ކަމަށްވެސް ނައިބުރައީސްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
” ރާއްޖޭގައި މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށާ އާ މަންހަޖު ވެގެންދާނީ ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށާއި، ދިވެހި ގައުމު، އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ދާންޖެހޭ ހިސާބަށް ވާސިލް ވުމަށް އެޅިގެންދާ މުހިންމު ބިންގަލަކަށް. އެގޮތުން މިދިރާސީ އާ އަހަރާ ދިވެހި ގައުމު ކުރިމަތި ލަނީވެސް ވަރަށް ގިނަ އުންމީދު ތަކެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް”ޑރ ޖަމީލްގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.
ކަންކަން ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުން ވަނީ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި މުދައްރިސުންގެ ހީވާގިކަމާއި، އަދި ބެލެނިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން ކަމަށްވެސް ނައިބް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް ގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާއި ދުރުގައިހުރި އޮޒިލް އާސެނަލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

Mesut Ozil

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ތިން މަސްދުވަހު ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު، އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރ މެސިތް އޮޒިލް، އެޓީމްގެ ސްކޮޑާއި ގުޅިއްޖެއެވެ.
މާދަމާ ހަވީރު އާސެނަލް އާއި ސްޓޯކް ސިޓީ ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި ބެހޭގޮތުން އިއްޔެ ބޭއްވި، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާސެނަލްގެ ކޯޗް އާސެން ވެންގާ ބުނީ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ، އާސެނަލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އޮޒިލް ބައިވެރިވާން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.ވެންގަ ބުނީ، މާދަމާގެ މެޗަށް އޮޒިލް ނެރޭނެތޯ، ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި ނުނިންމާކަމަށެވެ.
މާދަމާގެ މެޗާއި ބެހޭގޮތުން ވެންގާ ބުނީ، އަނިޔާގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އޮޒިލްގެ އިތުރުން އެރޮން ރަމްސޭ، ފްލެމިނީ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނިކުންނަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އާސެނަލް މާދަމާ ސްޓޯކް ސިޓީ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އެޓީމަށް ލިބިފައިވާ އެންމެބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުރި އިތުބާރު ފޯވަޑް އޮލިވިއޭ ޖީރޫޑަށް މާދަމާގެ މެޗްގައި ކުޅެވޭގޮތް ވުންމެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިޔަރލީގްގައި މާދަމާ ހަވީރު އާސެނަލް އާއި ސްޓޯކް ސިޓީ ބައްދަލުކުރާ މެޗް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން އިރުއޮއްސި 6:30 ގައެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލާއި ޑިސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި

STO_Building

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެސްޓީއޯއިން، ޕެޓްރޯލާއި ޑިސަލް ވިއްކާ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.
އެސްޓީއޯއިން މިފަހަރު ހެޔޮކުރީ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން ވެސް އެއްރުފިޔާ ހަތްދިހަފަސް ލާރި އެވެ.
އެސްޓިއޯއިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައި މިވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ހެޔުވުމުން ކަމަށް އެސްޓިއޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.ތެލުގެ އަގަށް އެސްޓިއޯއިން މިގެނައި ބަދަލާއިއެކު އެސްޓީއޯއިން ކުރިން 14 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް މިހާރު ވިއްކަމުން ދަނީ 12.37 ލާރިއަށްކަމަށާއި، އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް މިހާރު ވިއްކަމުން ދަނީ 12.33 ލާރިއަށް ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެސްޓިއޯއިން މި ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން އައީ 14.12ލާރިއަށެވެ.ފާއިތުވެދިޔަ 3 މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތެލުގެ އަގު އެސްޓިއޯއިން ހެޔޮކުރި މިއީ ތިން ވަނަ ފަހަރު ކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ބޯކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތުން ހިންގި ޖަރީމާގައި 2000 ހެއްހާ މީހުން މަރުވެއްޖެ

Boko Haram in Baga

ނައިޖީރިއާގެ ބާގާ އަވަށަށް ހަމަލާ ދީ ބޯކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތުން ހިންގި ޖަރީމާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2000އާއި ގާތްކުރާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
ބޯކޯހަރާމް ޖަމާއަތުން ބާގާއަވަށަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިތައް އެއަވަށުގެ މަގުތަކަށް އުކާލެވިފައިވާއިރު މަރުވެފައިވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ނުވަތަ ޒަހަމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ސިއްހީއެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.މީގެ އިތުރުން ބޯކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވެ އަދި ޒަހަމްވެފައިވަނީ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ މުސްކުޅިންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ކަމަށް އެއަވަށުގެ އިސްފަރާތްތަކުން ބުނާއިރު ބޯކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތުން އިއްޔެ ބާގާ އަވަށަށް ދިން ހަމަލާތަކަކީ މިހާތަނަށް އެޖަމާއަތުން ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ކަމަށް އެވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންދަނީ ބުނަމުން.ބޯކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތުން ދޭ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2000އަށް އަރާނެ ކަމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާއިރު ، ނައިޖީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާރު އެޖަމާއަތާއި ޖަމާއަތަށް އަމާޒުކޮށް އެގައުމުގެ ސިފައިން ވަނީ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ވެސް ދީފައެވެ.
ބޯކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތުން މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ބާގާ އަވަށް އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ހަނގުރާމަމަތީ ބޭސް އެއް ހިފާފައިވާއިރު އެޖަމާއަތުން ވަނީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ވެސް އެސަރަހައްދަށް ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.އެހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ބާގާ އާއި އެއަވަށް ކައިރީގައި އޮންނަ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ މީހުން ވަނީ ވަޒަން ދޫކޮށް އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ހިޖްރަކުރަންފަށާފައެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ބޯޓް މާލެ އަތުވެއްޖެ

leive

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ބޯޓް މިއަދު މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ.އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބެލްޖިއަމްގެ ޑްރެޖިން އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ބޯޓް މާލެ އައިސްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށެވެ.
މިއަދު މާލެ އައިސްފައިވާ ލިއެވް އެރިކްސަން ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓަކީ އެއްފަހަރާ ސާޅީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ ކިއުބިކް ޓަނުގެ ވެލި ނެގުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ބޯޓެއް ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ. ހުޅުމާލެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ބޯޓް މިއަދު މާލެ އައިސްފައިވާއިރު، ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި މިހާރު ވަނީ ވެހިކަލް ދަތުރުކުރާނެ މަގުތައް ފަސްއަޅާ ހިއްކާ އެސަރަހައްދު އެއްކޮށް ބަންދުވެސްކޮށްފައެވެ.
ހުޅުމާލޭ ބިން ހިއްކުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ފަރުކޮޅުފުއްޓާ ދިމާލުން 240 ހެކްޓަރުގެ ބިންކަމަށް އެޗްޑިސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއީ އެއްލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީ އަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިއްކާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ވެސް ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރެޝަނުން ބުނެއެވެ.ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން 30މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ 188 ހެކްޓަރުގެ ބިމަކީ ފަސްދޮޅަސް ހާސް މީހުންގެ ބޯހިޔާ ވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1997 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސްއަލްއުސްތާޛް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫއެކެވެ.