ހަލާކުވާ ތަންތަން އަވަހަށް ރަނގަޅުކޮށް ދޭ ބައެއް ކާނާ

އަނިޔާއެއް ވެގެން، ތަންތަން ހަލާކުވުމުން ޑޮކްޓަރު ބޭސް ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް އެތަން ރަނގަޅުވާން ދުވަސް ނަގާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޕްރޮޓީންސް، ވިޓަމިން ސީ އަދި ޒިންކު ހިިމެނޭ ކެއުންތަކުން ހަލާކުވެފައިވާ ހުންނަ ތަންތަން އަވަހަށް ފަސޭހަ ކޮށްދެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ޕްރޮޓީންސް ގިނައިން ހިމެނޭ ކެއުންތަކުން ހަލާކުވެފައި ހުންނަ ތަންތަން އަވަހަށް ފަސޭހަ ކޮށްދޭ ކަމަށް ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. އެއީ ޕްރޮޓީންސް އަކީ އާ ހަމާއި ޓިޝޫ އުފައްދައިދީ ހަންގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ހަށިގަނޑުގެ މަސްތަކުގެ ވަރުގަދަކަން އިތުރުކޮށްދޭ މާއްދާ އެކެވެ.

ތޮޅި

ތޮޅިއަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮޓީންސް އެކުލެވޭ ތަރުކާރީއެކެވެ. އޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޓީންސްގެ ސަބަބުން ހަލާކުވާ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ނުރަނގަޅު ބެކްޓީރިއާތަން ނައްތާލަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް މިއީ އެއްވަނައިގެ ހައްލެކެވެ. ކާލަން ވެސް މީރު ތޮޅިއަކީ ކޮންމެ ކާ ވަގުތަކަށް ވެސް ރަނގަޅު ތަރުކާރީއެކެވެ. އެގޮތުން ފެނު ކައްކައިގެން ނުވަތަ ޕާސްތާ ފަދަ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރާއިރު ވެސް ތޮޅި އަޅުން ރަނގަޅެވެ.

ބަދަން

ތޮޅިއެކޭ އެއްގޮތަށް އެކި ކަހަލަ ބަދަނަކީ ވެސް ޕްރޮޓީންސް ގިނަ އަދަދަކަށް ހުންނަ އެއްޗިއްސެވެ. އެގޮތުން ޕީނަޓްސް، ކެޝޫސް އަދި އެލްމަންޑަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮޓީންސް އެކުލެވޭ ބަދަނުގެ ވައްތަރުތަކެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އުޅޭއިރު ޗިޕްސް ފަދަ އެއްޗެހި ކެއުމުގެ ބަދަލުގައި ތިމާ އިހްތިޔާރު ކުރާ ވައްތަރެއްގެ ބަދަނެއް ކާލުން ރަނގަޅެވެ.

ބިސް

ބިހުގައި ޕްރޮޓީންސްގެ އިތުރުން ވިޓަމިން ބީ2، ބީ6 އަދި ބީ 12 ހިމެނެ އެވެ. އަދި ވިޓަމިން ޑީ އާއީ އަޔަން އަދި މިނަރަލްސް ހިމެނޭ ބިސް، ގިނައިން ކާނަމަ ކާންވާނީ ބިހުގެ ހުދުބަ އެވެ.

އެއީ ބިހުގެ ގޮބޮޅީގައި ފެޓް އެކުލެވޭ މިންވަރު ގިނަ ވުމުން ހިތާ ގުޅުންހުރި ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވުމަށް މެދުވެރިވެދާނެތީއެވެ. ތަނެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު 2 ނުވަތަ 3 ބިސް ކާނަމަ އަވަހަށް އެތަނެއް ރަނގަޅުވާ ކަމަށްވެ އެވެ.

ކިރު

ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކޮށްދޭން ބުއިން އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗަކީ ކިރެވެ. ތިމާއަކީ ގެރީގެ ކިރު ނުބައި މީހެއް ނަމަ ޕްރޮޓީންސް އިން މުއްސަނދި އެހެން ވައްތަރެއްގެ ކިރެއް އިހްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ސޯއީ މިލްކު، އެލްމަންޑް މިލްކު އަދި ކާށި ކިރަކީ ވެސް ޕްރޮޓީންސް ގިނަ ދިޔާ އެއްޗިއްސެވެ.

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އިންޒާރުގެ މަންޒަރު ނުޖަހާ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ލޭބަލް ޖެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން ދުންފަތުން ސިއްހަތަށް ހުރި ގެއްލުމާއި ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރާއި މަންޒަރު ނުޖަހައި ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ އެ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުގައި، ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ އަދި ރާއްޖޭގައި ބަންދުކުރާ ދުންފަތާއި ދުންފަތް ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ޕެކެޓާއި ކާޓަންގެ ބޭރުގައި އެ މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފޮޓޯ ޖެހި ސިއްހަތުގެ އިންޒާރު ޖަހަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ނޮވެމްބަރު 30، 2019 އާ ހަމައަށް ކުރިން އެތެރެކޮށްފައިވާ ސިނގިރެޓް ފޮށިތަކުގައި އިންޒާރުގެ މަންޒަރު ނުޖަހައި ވިއްކޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއަށް ފަހުން ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގައި އިންޒާރު ނުޖަހައި ވިއްކުމަކީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާ ކަމެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީވެސް، އެ ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި މުދަލެއްގެ އަގާއި އޭގެ ޓެކުހާއި އެހެނިހެން ފީތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 10 ގުނަ އިން ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ވެއެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ފަހަރަށްނަމަ، އިތުރަށް 5،000ރ. އަދި ތިން ވަނަ ފަހަރަށްނަމަ އިތުރަށް، 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް 20،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ އެވެ.

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ލޭބަލް ޖެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކި ސިނގިރެޓް ވިއްކުން ވެސް މިހާރު އޮތީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

އެންސްޕާ، ޖެންޑާގެ ދަށުން ހިންގަން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ގާނުނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.
އެންސްޕާ ހިންގުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ އިސްލާހު، އިޖުތިމާއީ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅުއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަނަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހާރޫނެވެ.

އެ ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މިއަދުގެ ޖަލްސާފައި އިއްވައިފާއިވާއިރު އެންސްޕާގެ ހިންގުން ވަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފާ ވަނީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން އެކަމަށް އިސްލާހު ނުގެނެހެވެ. ނަމަވެސް އިޖުތިމާއީ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ގާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުން އެންސްޕާ ހިންގަން ޖެހެނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަމަށެވެ

އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރަން އުފައްދާފައިވާ އެ އެޖެންސީ ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުސްނުވާ އާސަންދައާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެކަނިވެރި މައިންނަށް މާލީ އިނާޔަތް ދިނުން ހިމެނެ އެވެ.

ހުސެއިންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

2016 ވަނަ އަހަރު މާފުށީ ޖަލުގައި މަރުވި ދ.ވާނީ ބްލޫހެވަން ހުސައިން ޒަރީރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ، މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމުމަށް ފަހު އެމައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ފޮނުވައިފި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހުސައިން ޒަރީރު މާފުށީ ޖަލުގައި މަރުވި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމުމަށް ފަހު އެމައްސަލައިގައި އިހުމާލުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުސެއިން މަރުވީ މާފުށީ ޖަލުގައި ހުއްޓާ ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސް ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނިކޮށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 08 ގައެވެ. އޭނާގެ މައްސަލަ އަކީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ނިންމާ ދައުވާ ކުރަން މިހާތަނަށް ފޮނުވި ފުރަތަމަ މައްސަލަ އެވެ.

މާލެއިން ޓްރީ ޓޮޕަށްދާ ބަލި މީހުންނަށް ހިލޭ ދަތުރު ފަށަނީީ

ހުލހު

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް މާލެއިންދާ ބަލިމީހުންނަށް ޓްރާންސްޕާގެ ހިދުމަތް ދޭން އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ޓްރީޓޮޕުން ބުނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު “ގެސްޓް ޓްރާންސްފާ”ގެ ހިދުމަތް ފަށާއިރު، މިއީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ދަށުން ދޭ ހިދުމަތެއް ކަމަށާއި މިކަމަށް އެއްވެސް ފީ އެއް ނުނަގާނެ  ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ ޓްރީޓޮޕަށް ހިދުމަތް ހޯދަންދާ ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ހިދުމަތެއް ކަމަށާއި ޓްރީ ޓޮޕްގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ބުކްކޮށް، ކޮންފާމް ކުރުމުން މި ހިދުމަތަށް ބުކިން ހެއްދޭނެ ކަމަށްވެސް އެފަރާތުން ބުންޏެވެ.

އަދި ބަލިމީހާ އާއިއެކު އެއް އެހީތެރިއަކަށް ގެސްޓް ޓްރާންސްފާގެ ހިދުމަތް ލިބޭއިރު، ބުކިން ހެއްދުމުން ލިބޭ އެސްއެމްއެސް ޑްރައިވަރަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޓްރީޓޮޕުން ބުންޏެވެ.

ބަލިމީހުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، މާލޭގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ޓޯ ޔާޑު ކައިރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ކަމަސް ޓްރީޓޮޕުން ބުނެއެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން  ޓްރީޓޮޕުން ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާ ބަލިމީހުންނަށް މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ހާއްސަ ފެރީ ހިދުމަތެއްވެސް ދީފަ އެވެ.

ރައީސް ބ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ބ. ފެހެންދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފެހެންދުއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ އެރަށުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފަ އެވެ. ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ފެހެންދޫގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި އެޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ފެހެންދޫގެ އިތުރުން ފުޅަދޫ، އޭދަފުށި، ކިހާދޫ އަދި ދޮންފަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެ ރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މުޖްތަމަޢުގެ ތިޔާގިކަން އިތުރުވެގެންދާނީ ފަތުރުވެރިކަމުން: ރައީސް

މުޖްތަމަޢުގެ ތިޔާގިކަން އިތުރުވެގެންދާނީ، ފަތުރުވެރި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އެއްޗެއް އިތުރުކުރެވިގެންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ސަރުކާރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ނާރެހަކީ، ސީދާ ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ޖަޒީރާ ރާއްޖެ-މަގޭ ރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ބޒެއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބައްލަވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް، ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް، ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ވަނީ 18.7 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެއާ މެދު އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފެދިފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް، ބޭރުގެ 28 ހުށަހެޅުމެއް ސަރުކާރަށް ލިބިފައި އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 23 އިންވެސްޓްމެންޓަކަށް ހުއްދަ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، މިއީ ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި، ޞުލްޙަޔާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްވުމުގެ ނަތީޖާ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރި މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް، ކުރިއަށް އޮތް ހައެއްކަ މަސްތެރޭގައި، ނިމިގެންދާނެކަމަށާއި، އޭރުން ފަތުރުވެރި މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެވި، އެމީހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމުގައެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަސްވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަސް ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭނަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފަ ރައީސް ވިދާޅުވީ މި މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކަށައެޅޭއިރު، ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ބެހިފައިވާ، ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމަކަށް، މި ޞިނާޢަތުގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ބޮޑު ތިލަދުންމަތިން ފެށިގެން އައްޑޫއާއި ހަމައަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެންދާއިރު، ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޖީބަށް ވަންނަ ޑޮލަރު، ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، ޢާއިލާތަކަށް އުފާވެރިކަން ލިބިގެންދާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

“ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންވެސް، 35000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ. ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާތަކުން ދިވެހިންނަށް މަންފާއެއް ކުރާނީ، އެ ވަޒީފާތަކަށް ޤާބިލް ދިވެހިންތަކެއް ތަމްރީންކޮށް، މި ޞިނާޢަތަށް އަހުލުވެރި ކުރެވިގެން. އެއީ ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް.” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވޭނީ، މި ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، މިހާރު ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދީ، ލުއި ގޮތްތައް ހޯދައިދީގެންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ސަރުކާރާއި، ފަތުރުވެރި ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅިގެން، މިކަންކަން ޙައްލުކޮށް މިޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުންކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ދިރިއުޅޭ، 11 ރަށެއްގެ ބިން ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި، ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން، ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ބިންތަކެއް ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމާފައިވާކަން  ރައީސް އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ.

“މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމީ 11 ރަށަކުން ބިންތަކެއް ދޫކުރަން. އެއީ ހއ. ފިއްލަދޫން ދައްޕަރު ސަރަޙައްދު، ހއ. އުލިގަން، އަދި ހއ. ކެލާގެ އިތުރުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ 6 ރަށަކާއި ލ. ގަމާއި ފުވައްމުލަކު ތުނޑީ ސަރަޙައްދު.” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމެ “ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް” އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދަފުތަރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

ޖޭއެސްސީއަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން 3 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސަސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ތިން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޖޭއެސްސީގައި މިހާރު އިންނަވާ ބޭފުޅާގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އެ މަގާމަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާން މަޖިލީހުން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ތިން ފަރާތަކުން ވަނީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައިފާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެބޭފުޅުންނަކީ ހާލިދު ގާސިމް، ރޯޒީ، ކ. ތުލުސްދޫ އާއި ޒުބައިރު އަހުމަދު މަނިކު، ގ. މަލްވިނަ އަދި މިރުފަތު ފާއިޒު، މޗ. ރަންފަހި އެވެ.

ނަންތައް އިއުލާން ކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށް މިހާރު މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާންމުންގެ ފަރާތުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި 25 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށް ވުމާއި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން އަދި ސިޔާސީ މަގާމެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށް ނުވުމެވެ.

ކުޅުންތެރިންނަށް ކުލަގަދަ މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ބައިވެރިވެ، ރާއްޖެ އަށް ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް ހޯދައިދިން ކުޅުންތެރިންނަށް ރާއްޖެއިން ކުލަގަދަ މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި އޮތް މި ރަސްމިއްޔާތު ފަށާފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:30 ހާއިރު އެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ރައީސް ގެ ދެކަނބަލުންނާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ކުޅުންތެރިންނާއިއެކު ވަޑައިގަތް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ ޝުކުރެއް ހައްގު ވަނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށާއި މި ކުރިއެރުމަކީ ފެށުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ކުރިއެރުމުގެ ނަތީޖާ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު ފެންނާނެ ކަމަށް މަހުލޫފު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގައި 2023 ގައި ބާއްވާ އައިއޯއައިޖީގެ ދިދަ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަރުވައިފަ އެވެ.

މުޅި ރާއްޖެ ޝަރަފުވެރިވާ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައިވާއިރު، ކުޅުންތެރިން ބަލައި މޮރިޝަސް އަށް ދިޔައީވެސް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ ފުލައިޓެއްގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އަމާޒެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅެޅި އަދަދަށް މެޑަލް ހާސިލް ކޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އަމާޒަށް ވާސިލްވެ 15 މެޑަލް ހާސިލުކޮށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ފަޙުރުވެރިކޮށްދީފަ އެވެ.

ބާ ކައުންސިލަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

ބާ ކައުންސިލަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކު ހޯދަން މިއަދު އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

ބާ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް އެ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީ އިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުން ކަމަށެވެ.
އަދި އެއީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ނަގާ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމަށާއި މި މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަށް 20،500 ރުފިޔާގެ އިތުރުން ލިވިން އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 15،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.
އޭގެ އިތުރުން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިގާނޫނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށް ހަތް އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންޖޭ ކަމަށާއި އަދިއެމީހަކު ގާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ބާ ކައުންސިލަށް ސާބިތުވެފައިވެ، ގާނޫނީ ގޮތުން ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވެސް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާއިރު، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވެސް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށް، މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވެސް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

އޮގަސްޓު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، މަގާމަށް ސައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބާކައުންސިލްގެ ވަގުތީ އޮފީސް (ބާ ޖަމާލުއްދީން) އަށެވެ.