އެތެރެހަށި އަދި ކުޑަކުދިންގެ އޯޕީޑީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް

އައިޖީއެމްއެޗުން ދެމުން އަންނަ އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ބަލިތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކުގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް މާދަމާ އިން ފެށިގެން، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް އެ ތަނުން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން މިރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެތެރެހައްޓާއި ކުޑަކުދިންގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ކަމަށެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރި ދަރުވަމަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ފިޒިއޮތެރަޕީ އާއި ސްޕީޗްތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

އަދި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ރޯދަ މަސް ނިމުމުން އެކްސްރޭ އާއި އެހެން ބައެއް ހިދުމަތްތައް ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ސަލީމް ވިދާޅުވ ގޮތުގައި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުޅި އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން ފަަށާނެ އެވެ.

އަންނަ މަހުން ފެެށިިގެެންް ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ!

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކިން ސިނގިރޭޓް، ބިޑި ވިއްކާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

މި މަސް ނިމުމަށްފަހު ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް، ލޭބަލް ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން މަނާ ކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރަން ފެށުމުން ދުރުކުރުން ކަމަށެވެ.

އެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން މަދުވެގެން ވިއްކޭނީ 20 ސިނގިރޭޓް ހިމެނޭ ފޮެއްޓެކެވެ. ބިޑި ވަކިން ވިއްކޭނީ ބޮނޑިއެއް ނުވަތަ 50 ބިޑި ހިމެނޭ ފޮއްޓެވެ.

އެގޮތުން އެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރީ ކުރާ ފާރާތްތަކާއި މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އާޅާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ ގަވައިދުގައިވާ ކަމަކާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި މުދަލެއްގެ އަގާއި، އޭގެ ޓެކުހާއި، އެހެނިހެން ފީތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 10 ގުނަ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގަވާއިދާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ، 5000 ރުފިޔާ، ތިން ވަނަ ފަހަރަށް، 10،000 ރުފިޔާ އަދި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް 20،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަދި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން ދުންފަތުގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާއި ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމާއި ހުއްދައިގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ކަންކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެސް އެޗްޕީއޭ އޮންނާނެއެވެ.

ލަންކާގައި ވިސާ ނެތް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފިލައިގެން އުޅޭ ކުށްވެރިން ވެސް!

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ވިސާ ނެތި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުށްވެރިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ވިސާ ނެތި ފިލައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅެމުން އަންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާއަށް އެގައުމަށް ގޮސް ފިލައިގެން އުޅޭ ކުށްވެރިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިސާ ނެތި ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ބައެއް ދިވެހިން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައި ކޮމިޝަނަށް ގުޅައި އެމީހުންގެ މައުލޫމާތު ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުން ހުންނަ ތަނެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ވިސާ އަދި ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ ދިވެހިން ވެސް ލަންކާގައި އުޅެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ވިސާ އާ ނުކޮށް ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގައި ވިސާ ނެތި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅެމުން އަންނަކަން އެނގުނީ، މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެންގުމުންނެވެ.

އެގޮތުން ހަމަލާއަށްފަހު އެގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކޮށް، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކާމެދު ދަނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ލަންކާގައި ފިލައިގެން އުޅޭ ދިވެހިން ގިނަކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއިރު، ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށްދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އަބްދުﷲ ލުތުފީ ވެސް 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފިލައިގެން އުޅެނީ ލަންކާގައެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ވިސާ ނެތި ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިން، ލަންކާގެ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ހައި ކޮމިޝަނުން ދޭ ލިޔުމަކަށް ބަލައި ވިސާ އާ ކޮށްދިނުމަށް ލަންކާގެ ސަރުކާރުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ލަންކާއިން އެކަން ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ބިދޭސީއަކު ދުއްވަން ތިބި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި، ކެޕްޓަން އެއް ނަމެއް ނެތް!

ދެ ބިދޭސީއަކު ތިބި ތެޔޮ ދޯންޏެއް ހުއްޓުވާ ބިދޭސީންނައި ދޯނި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެ ދޯނި ހިފެހެއްޓީ ފުލުހުންނާއެކު ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެންޑީއެފް ސައުތާން އޭރިއާގައި ހިންގަމުންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފޭދޫއިން ފުރައިގެން ދިޔަ އެ ދޯނި ހުއްޓުވާ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ދޯނީގައި ދިވެއްސަކު ނެތް ކަމަށާއި ތިބީ ވޯކް ޕާމިޓް ނެތް ދެ ބިދޭސީން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އަދި ދޯނީގައި ނަމެއް ނެތްއިރު، ދޯނީގެ ނަން އެނގޭ މީހެއް ވެސް ދޯނީގައި ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް ސެޓްފިކެޓެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެދޯނީގައި ހުރީ ހުޅުމީދޫ ފެނަކައަށް ގެންދާ 6000 ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ތެލާއި ފިހާރައަކަށް ގެންދާ އައިސް ކުރި ކުކުޅު ކޮޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދޯނީގެ ކެޕްޓަން ހުރީ ހުޅުމީދޫގައި ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލާގައި ދޯންޏާއި ދޯނީގައި ތިބި ދެ ބިދޭސީން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފުލުހުންދަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

ގައުމީ އިނާމު، މި އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމީ ދުވަހު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ގައުމީ އިނާމު، މި އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމީ ދުވަހު ދެއްވާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނިގޮތުގައި މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ، ގައުމީ އިނާމަކީ ގައުމަށް ތަފާތު އެކި ރޮނގު ރޮނގުން ހިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ދެއްވާ އިނާމަކަށްވެފައި، އެ އިނާމު ދެއްވުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުނާސަބަތަކީ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމުތައް ދެއްވާނީ، މިހާރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މި އަހަރު ގައުމީ އިނާމުގެ އުޞޫލުތަކަށް ގެންނަވަންޖެހޭ އިތުރު ބަދަލުތައް ގެންނެވުމަށްފަހު އެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރްސަތު، އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލަން މިހާރުވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

1979 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެއްވަމުން އަންނަ ގައުމީ އިނާމު ކުރިން ދެނީ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ. އަދި އެއަށް ފަހުން ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މި އިނާމު ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ބީޗްގައި ކެފޭތައް ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވޭ: އޭސީސީ

ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެރޭ/ރެސްޓޯރަންޓު މިހާރު ހިންގަމުންދަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން ބުނެފި އެވެ.

އޭސީސީން މިއަދު ބުނީ، ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެރޭ/ރެސްޓޯރަންޓު މިހާރު ހިންގަމުންދަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް އަންގާފައިވާނެ އެވެ.

 އެޗްޑީސީން ކުރިން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓު ހިންގާ މީހުން އެ ތަންތަން ނަގަން ނޯޓިސްދީ، ފަހުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް އެ މީހުންނަށް ވަނީ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފަ އެވެ. އަދި އެ ހުއްދަ ދިނީ އެޗްޑީސީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެތަން ހުސްކުރި ފަރާތްތަކަށް ނަމަވެސް އެންގުމާ ހިލާފުވި ފަރާތްތަކަށް ވަކި ފިޔަވަޅެއް ނާޅައެވެ.

އެގޮތުން އޭސީސީން ބުނީ، އެޗްޑީސީން ވަގުތީ ހުއްދަ ދިން އުސޫލަށް އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަމަލު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެ މީހުންނާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޗްޑީސީންވެސް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބައެއް ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓު ކުރިމަތީ ހުސްބިން، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދީގެން ނަފާ ހޯދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ އެކަން ބަލައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އޭސީސީން ވަނީ  އެޗްޑީސީ އަށް އަންގާފައި އެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ނަމަ، އާންމުންނަށް ވެސް އެތަނުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފޭނެ ގޮތަށް އެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެޗްޑީސީއަށް އަންގައިފަ އެވެ.

އިންޑިއާ އިން ދޭ އެހީގެ ދަށުން އުކުޅަހުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އަޅަނީ

އއ. އުކުޅަހުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށާއި ދ. ވާނީގައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ ސްކޫލް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީ ދީފި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ، މިމަހުގެ 17 އިން 18 އަށް އެގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިންޑިޔާ އިން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން އުކުޅަހުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް 7.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ސެންޓަރުގެ މަގުސަދަކީ އެ ރަށު ކައުންސިލާއި، އެ ރަށުގައި ތަފާތު އެހެނިހެން ކަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެތަން ފަރުމާކުރެވޭނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންފަރުގެ ބައްދަލުވުންތައްވެސް ބޭއްވޭ ގޮތަށް ކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުންޏެވެ.

ދ.ވާނީގައި ހިންގާ ޓްރެއިނިން ސްކޫލަށްވެސް އިންޑިއާ އިން 7 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ވަނީ ދީފަ އެވެ. އަދި މިއީ ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ތަމްރީނާއި ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޓްރެއިނިން ސްކޫލެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުންޏެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލާގައި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ގދ. ގައްދޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ހުށައަޅާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 23:00 އެހައިކަންހާއިރު ކަމަށާއި ބުރިކޮށްލީ ރެރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ސްކޫލް ކައިރީގައި ބާއްވާފައި އޮތް ބޮޑު ކަރަންޓް ކޭބަލެކެވެ.

އަދި އެ މައްސަލާގައި ތަހުގީގަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް، 34 އަހަރުގެ މީހަކާއި 36 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 42 އަހަރުގެ މީހެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން އެ ތިން މީހުންނަށް ގދ. ވާދޫ ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައި ވަނީ  ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށެވެ.

ތަމްރީންތައް ހިންގަން ފެށީ ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެންނެއް ނޫން: ފުލުހުން

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ފަރިތަކުރުންތަކަކީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ފެށި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ހިންގަން އުޅޭކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކަކީ ވަކި ހާއްސަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ސިލްސިލާ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ބުނީ، މި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ މަގްސަދަކީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެކި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތާއި އަދި މަލްޓި އޭޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން ކަމަށެވެ.

“މިއީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ފެށި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ނޫންކަން ދަންނަވަމެވެ،” ފުލުހުންގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީންތަކަކީ އެ ސާވިސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ޕްރައޯރިޓީއެއް ކަމުގައިވާ “އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑީނެސް”ގެ ދަށުން ކުރަން އިސްކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ވެސް ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ގޮއްވާލީ ފުޅިއެއް، މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވި އަޑު އިވުނީ ފުޅިއެއް ގޮއްވާލައިގެން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، ހުޅުމާލެ 16 ނަންބަރު ފުލެޓް ކައިރީގައި އެއްޗެހި ގޮވިކަހަލަ ބާރުގަދަ އަޑެއް ވިނުނު ކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ ފަރާތަކުން ރޭ 10:10 ހާއިރު މައުލޫމާތު ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

އެ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން 16 ނަންބަރު ފުލެޓާއި 18 ނަންބަރު ފުލެޓާ ދޭތެރޭގައި ސާފް ލިކުއިޑް އަޅައިގެން ފުޅިއެއް ފުޅިއެއް ގޮއްވާލާފައި އޮއްކަން އެނގުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ.