ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެ މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތައް އެމަނިކުފާނު އައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ފެންނަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. އަދި، ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ތަންފީޒުކުރެއްވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންކަމުގައި ވިދާޅުވެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް އެމަނިކުފާނު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އެދެވޭ ބަދަލު ތަކެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ކުރެވޭނީ ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ބައްލަވަމުން އަންނަކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސުން ގޯސްވާ ވަގުތު ބްރިޖާއި ލިންކްރޯޑުގައި ދުއްވާއިރު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މި ދުވަސްވަރަކީ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރެއް ކަމުން އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިދުވަސްވަރަކީ މޫސުން ގޯސްވެ ގަދަވައި ޖެހެމުންދާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށްވާތީ ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ލިންކް ރޯޑް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބުރުގާ އަޅާ ފަރާތްތަކުން ވަޔާއެކު ބުރުގާ މޫނު މައްޗަށް ނުދާނެހެން ބެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ވިއްސާރަ ކޯޓު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަޔާއިއެކު ހަލާކުވެގެން ގޮސް އެހެންމީހުންގެ މޫނު މަތީގައި ނޭޅޭނެ ފަދަ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކޯޓު ބޭނުން ކުރުމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ވައިގަދަވާ ވަގުތުގައި އުޅަނދުތަކުގެ ސްޕީޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްވެސް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މިގޮތަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާއިރު މިއަދަކީ މާލެއަށް މޫސުން ގޯސް ދުވަހެކެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު މާލެއަށް ވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންވެސް ބޮޑުވެފައެވެ.

މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މެޓުން ވަނީ މިއަދު، 1:15 އާ ހަމަޔަށް ޔެލޯޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

ލީޑަރުންނަށް ފަސޭހަ ދުވަހެއްގައި ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ: ތަރުޖަމާން

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ލީޑަރުންނަށް ފަސޭހަފުޅު ދުވަހެއް ބެއްލެވުމަށްފަހު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ތާވަލުކުރި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި ނުވަނީ ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ވަގުތުތައް ހުރި ގޮތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޫދު ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ރައީސް ނިންމަވާފައި އޮތީ ކޯލިޝަން ލީޑަރުންނަށް ފަސޭހަފުޅު ދުވަހެއްގައި ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދުރާލައި ލީޑަރުންނަށް ވަގުތު ދެއްވުމަށްފަހު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ޕާޓީގެ ލީޑަރުން ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަށް އަހަރެއް ވާން ގާތްވެފައިވާއިރު، ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އެއްތަންވެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް އޭގެ ފަހުން ބޭއްވޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ.

ޝާހިދުވެސް އިންޑިއާގައި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޝާހިދު މިއަދު އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަންގެ ހަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

ޝާހިދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކައާ ބައްދަލު ކުރަން އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ޝާހިދު އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ. އެންމެ ފަހުން ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ އިންޑިއާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ 15 މެންބަރުން ވެސް ހުންނެވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާގައެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

މާލެއަށް ވާރޭވެހެން ފެށީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00ގައެވެ. ބައިގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުކޮށްލިއެވެ.

ފެން ބޮޑުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީ އަދި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ކައިރި އަދި ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައެވެ. އަދި ކަށިމާ ހިނގުމާއި ބުރުޒުމަގުގައި ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން އަންނަނީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސް ދުވަސް ވަރެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް މި ދުވަސްވަރު ވަރަށް މޫސުން ގޯހެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށްވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އއ. ރަސްދޫއަށްވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ، ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މާފުށިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުއްޖާ ފަޅު ގަރާޖެއްގައި ހޭނެތިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކ. މާފުށިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުޑަކުއްޖާ، އެރަށު އިންޖީނުގެ ކައިރީގައި ހުރި ފަޅު ގަރާޖެއްގެ ތެރޭގައި ހޭނެތިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔައީ މުލީގެ ފާތިމަތު ޝިފްރާ މުހައްމަދު، 14 އެވެ. އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދަން ފެށީ ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެގެން އާއިލާއިން ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުންނެވެ.

މާފުށި ކައުންސިލުން ބުނީ، އެކުއްޖާ ފެނިފައިވަނީ އެރަށު އިންޖީނުގެ ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ، މިހާރު ބޭނުން ނުކުރާ ގަރާޖެއްގެ ތެރޭގައި ހޭނެތިފައި އޮއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުއްޖާ މިހާރު ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުން މިހާރު އެކުއްޖާ ބަލަމުންދާތީ، އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

ފުލުހުން ވެސް ބުނީ، ގެއްލިގެން އުޅޭ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އަދި އެކުއްޖާ މިހާރު އޮތީ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ކަމަށް މާފުށީ ކައުންސިލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާފުށިން ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. މާފުށިން ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއިން ނުކުމެގެންދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެ ގިނަ އިރުވުމުން ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މާފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އުސްމާން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާފުށީ/ މުލީގެ ފާތިމަތު ޝިފްރާ މުހައްމަދު، 14 ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މާފުށިން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެގެން މިއަދު 5:43 އެހަކަންހާއިރު ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މާފުށި ޕޮލިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުން އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮފިސަރުން ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެކުއްޖާ ގެއިން ނުކުމެގެންދިޔައީ މަންމައާއެކު ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދޭނަން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާ ދަންނަވާ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ގާނުގެ ވެރިކަން ދަމައްހައްޓާ، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަ ހިމާޔަތް ކުރާނެ މައި އިދާރާ ކަމަށެވެ.

“މަޖިލިސް އޮންނާނީ އަދި ކަށަވަރުކޮށް ދަމަހައްޓާނީ، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަށް،” ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އަދި އެ ކޮމެޓީން އަންނަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލާ ދިރާސާ ކުރަމުންނެވެ.

އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ދިން އަނިޔާއެއް ހަނދާން ނުނެތޭ: ޑރ. ޖަމީލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ދިން އަނިޔާއެއް ދުވަހަކުވެސް ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“މިހާރު” ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، ޔާމީނާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ދެއްވި އަނިޔާ ހަނދާނުން ނުފިލާ ކަމަށެވެ. އެކަމާ އަދިވެސް ކީރިތިކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ދިވެހި ގައުމަށް ހަރުދަނާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވެން އޮތީ ޕީޕީއެމް ތެރެއިން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަމީލް ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އޭނާއަކީ ޕީޕީއެމް ފިކުރުގެ މީހެއް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ ފިކުރަކީ އަބަދުވެސް ދުރު ފިކުރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހެއްދެވި ގޯސްތައް ރަނގަޅު ކުރަން އައި ސަރުކާރުން އެކަން ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ ވެސް ޖަމީލް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އެއީވެސް ޔާމީނާ އެއްކޮޅަށް އަރަން ޖެހުނު އެއް ސަބަބު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަމީލް ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ޔާމީނަށް މިސަރުކާރުން ދެއްވަނީ އަނިޔާއެވެ. ނުހައްގު ދައުވާ އުފުލައި، އިޖުރާއަތުތަކާ ޚިލާފަށް ޝަރީއަތްތައް ހިންގުމާއި ތަހުގީގާއި ދައުވާ އުފުލުމާއި ޝަރީއަތް ހިންގި ގޮތުގައި ހުރީ ހުސް ސުވާލު މާކުތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. “އަޅުގަނޑަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެއް. އަޅުގަނޑަކަށް އިއްޔެވެސް، މިއަދުވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ ޑިއު ޕްރޮސެސް އިން ބޭރުން ކަންތައްތަކެއް ކުރާކަށެ،” ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ދިޔަ ގޮތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަދެފައި އޮތީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ ޖަލަށް ލުމަށް ކަމަށް ދޭހަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަތެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެވެން ނެތް ކަމަށް މިއަދުވެސް ޖަމީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހުރިއިރު ޖަމީލް ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ރައީސް ޔާމީން ނަންގަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ވެރިޔަކަށް ހުރެމެ އެމަނިކުފާނަށް ނޭނގި އެފަދަ ޖަރީމާއެއް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް އޭރުވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެ ގޯސްތަކަށް ރައީސް ޔާމީން ޒިންމާ ވެސް ވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވާނީ، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީންގެ ލީޑް ކައުންސެލް ޑރ. ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވިޔަސް، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި، ލައިވް ޓީވީގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް އެނގިނުލައްވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ފަހަރެއްގައި ވެސް ދައުލަތުގެ ފައިސާއެއް އެމަނިކުފާނަށް އެނގިގެން ވަދެފައިނުވާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލުތަކަށް ޖާގަ ދީގެން ނުތިބޭނަން: ރައީސް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ އެއްވެސް އަމަލަކަށް ޖާގަ ދީގެން މި ސަރުކާރަކަށް ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދީނުގެ ނަމުގައި ފަތުރާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ތެރެއިންވިޔަސް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ މި ސަރުކާރުން ތަހައްމަލުކުރާނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި ގާނުނީ ގޮތުން ވެސް މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކަޓެރިކުރުމުގެ ގާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު މިދިޔަ މަހު ތަސްދީގު ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، މި ދެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ގާނޫނީ ގޮތުން ކައިވެނި އަގުދުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ހަގު އުމުރަކީ 18 އަހަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސައި އުމުރުން 15 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަކީ ކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންނުޖެހޭ ކުދިން ކަމުގައި ވެސް ކަނޑައެޅިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ތެރެއިން ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ތަހައްމަލުކުރާނެ ކަންކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށް އެ ކުއްޖާ ބަލިވެ އިނދެ ވިހެއި މައްސަލަ ފެންމަތިވެ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ވަގުތެއްގައެވެ.

އަދި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ވިހެއި ކުއްޖާ އާއި އޭނާ ވިހޭ ދަރިފުޅާއި އެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަ ކުދިންނަކީ ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެމުންދާ އާއިލާއެއްގެ ކުދިންތަކެއް ކަމުން އެ ހުރިހާ ކުދިން ވަނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކަ ހަރުއަޑުން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް، ހައްގު މަގާމު ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ވެސް އެކަމަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކޮށް، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ، ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އިންސައްތަ، އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރީ މި ސަރުކާރުންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ 35 އިންސައްތައަކީ، އަންހެން ބޭފުޅުން ކަމަށްވުމަކީ ދައުލަތުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ދޭ ސަމާލުކަން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެގޮތަށް، ވިހައިގެން އުޅޭ މައިންނަށް، ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަ މަހަށް އިތުރުކޮށްދިނުމުން ޅަދަރިމައިން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބި، އާއިލާއެއް ބިނާވާން ފެށުމުން، ވަޒީފާއާއިގެން ކުރިއަށް ދާނީތޯ، ނުވަތަ ދަރިފުޅު ބަލަން ގޭގައި އިންނާނީތޯ، ކުރަންޖެހޭ ފިކުރުތައް، ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އަންހެނުންނާއި އާއިލާތަކަށް ދުރުކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.