ޅ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް މޫސުން ގޯސްވެ ރީނދޫ އިންޒާރު!

މޫސުމާ ބެހޭ މައި އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޯރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ޅ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން އެ އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ، މިރޭގެ 22:20 އިން ފެށިގެން މެންދަމު 2:20 އާ ހަމައަށެވެ. އަދި އިންޒާރު ނެރެފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

ޅ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފައިވާއިރު، މާދަމާރޭ 8:00 އާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ވިއްސާރަކޮށް އަދި ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ އެވެ.

ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދެކުނާއި ހުޅަނގު ދެކުނުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 08 މޭލާއި 18 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގަ އެވެ.

އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަށް އުތުރާއި މެދުތެރޭގައި ގަދަވާނެ އަދި ދެކުނުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ: ފަސްޓް ލޭޑީ

އާދައިގެ ބަލިތަކެކޭ އެއްފަދައިން ނަފްސާނީ ބަލީގެ މީހުންނަށް އެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަނެސް ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ “މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ޔަންގ ޕީޕަލް، ވަން ޑޭ މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަނަސް ވޯކްޝޮޕް ފޮރ އެޑިއުކޭޓާސް” ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނެވެ.

ޝައިން ޓްރީ ބިލްޑިންގުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފަސްޓް ލޭޑީ ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުމުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ނުހަނު މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާމެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުރާވަރަށް އަރަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރަކީ ޒުވާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލްގެ މާޙައުލުގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ ކަންކަމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޮޑަށް ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާނެ ދުވަސްވަރު ކަމަށެވެ.

އަދި އުނގަންނައިދޭ ފަރާތްތަކާއި މުޖުތަމައުގެ އެކިއެކި ފަރުދުންނާއި އާއިލާތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ނަފްސާނީ ބަލިތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ނުހަނު ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ ހާއްސަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ މުހިންމު ވައުދެކެވެ.

އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތު 100 ދުވަހުގެ ވައުުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު އިންސްޓިޓިއުޓް އުފައްދަވައި ނަފުސާނީ ބަލިތަކަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވައިފަ އެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ޗައިނާ އާއި ސީރިއާ ހިމެނޭ ގުރޫޕަށް ރާއްޖެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން އާއި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ޗައިނާ އާއި ސީރިއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ރާއްޖެ ލައްވާލައިފި އެވެ. މިއަދު ގުރު ނެގިއިރު ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގައި ދެން ހިމެނެނީ ފިލިޕީންސާއި ގުއާމެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އޭޝިޔާގެ ޓީމުތައް ފަސް ސީޑިން ގްރޫޕަށް ބަހާލިއިރު ރާއްޖެ ހިމެނުނީ ހަތަރު ވަނަ ސީޑުގަ އެވެ. ސީޑުކޮށްފައިވަނީ ފީފާ ރޭންކިން އާއި މީގެ ކުރީގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނެނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ އާއި ޖޯޑަން އަދި ޗައިނީސް ޓައިޕޭ އާއި ކުވޭތާއި ނޭޕާލެވެ. ގުރޫޕް ސީގައި ހިމެނެނީ އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް ވާދަވެރި އިރާން، އިރާގުގެ އިތުރުން ބަހުރޭން، ހޮންކޮން އަދި ކެމްބޯޑިއާ އެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނެނީ ސައޫދީ އަރަބިއާ އާއި އުޒުބަކިސްތާން އަދި ފަލަސްތީނާއި ޔަމަނާއި ސިންގަޕޫރެވެ. ސާކް ސަރަހައްދުގެ ތިން ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިޔާ އާއި ބަނގްލަދޭޝް އަދި އަފްގާނިސްތާން ހިމެނޭ ގުރޫޕް އީގައި ދެން ހިމެނެނީ އޮމާނާއި އޭޝިޔާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތެރެވެ.

ގްރޫޕް އެފްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ގަދަ ޓީމަކީ ޖަޕާނެވެ. ދެން ހިމެނެނީ ކިރިގިސްތާނާއި ތަޖިކިސްތާނާއި މިޔަންމާ އަދި މޮންގޯލިއާ އެވެ.

ޔޫއޭއީ އާއި ވިއެޓްނާމް އަދި ތައިލެންޑާއި މެލޭޝިޔާއާއެކު އިންޑޮނީޝިޔާ ހިމެނެނީ ގްރޫޕް ޖީގަ އެވެ. ދެކުނު ކޮރެޔާ އާއި ލެބަނަން އަދި އުތުރު ކޮރެޔާ އާއި ތުރުކުމެނިސްތާން އަދި ލަންކާ ހިމެނެނީ ގްރޫޕް އެޗްގަ އެވެ.

ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން އެއް ބުރު ކުޅުމަށްފަހު ދެ ވަނަ ބުރަށްދާނީ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެންމެ ކުރި ހޯދާ ޓީމާއި ދެ ވަނަ އަށް ދާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމެވެ. ވޯލްޑް ކަޕުން އޭޝިޔާ އަށް ލިބިފައިވަނީ ހަތަރު ޖާގަ އެވެ. މިހެންވެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފަސް ވަނަ ހޯދާ ޓީމު ކުޅޭނީ ޕްލޭއޯފް މެޗެކެވެ.

އޭޝިޔާގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންއާއެކު ވެސް އެކު އެވެ. މި ގޮތުން ގްރޫޕްތަކުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމާއި ދެ ވަނަ އަށްދާ އެންމެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމު އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވާ އެވެ. އެހެން ޓީމުތައް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޕްލޭއޯފް ކުޅެން ޖެހޭނެ އެވެ.

ނަޝީދުގެ އިންޒާރު: މަޖިލީހަށް ދޮގު ހަދާނަމަ ދައުވާ ކުރާނަން!

ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ދޮގު ހައްދަވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ، އެކަމެއް ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ކޮމެީޓތަކަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މުއައްސާސަތަކުގެ ބޭފުޅުން “ސާފު ބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކަވާ” ކަމުގެ ޝަކުވާ މުގައްރަރުން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ބައެއް މުގައްރަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ސާފު ބަހުން ވާހަކައެއް ނުދައްކަވައޭ. އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ކަމަށް އެބަ ޝައްކުކުރެވެއޭ،” ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިއަކު ވިޔަސް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާކަން މަޖިލީހަށް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ތަހުގީގު ކުރެވި ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފެށުނު ފަހުން، ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް، އެކި ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ކޮެމެޓީތަކަށް ދަނީ ހާޒިރު ކުރެވެމުން ނެވެ. އަދި ވަޒީރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާފައިވެ އެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްމުން ނަޝީދު އިތުރަށް ވަނީ، ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިން ކޮމިޓީއަކަށް ގެންނަ އިރު، ހަމަ އެ ފަރާތަކާ އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ މެމްބަރުން އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަމެއްވާ ނަމަ، އަނެއްކާ އެހެން ދުވަހެއްގައި އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް އެ ފަރާތްތައް ނުގެންނަވައި، ދެ ކޮމިޓީއެއް ނޫނީ ތިން ކޮމިޓީއެއް އެއްވެގެން ކަންކަން އޮޅުން ފިލުއްވުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލިިހުގައި ކުރެއްވުމަށް މުގައްރިރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެގޮތުން ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާއިރު މަޖިލީހުގައި އެބޭފުޅުން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

28 ޖުލައި އާއި 15 އޮގަސްޓަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާއި އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ދެ ދުވަސް ބަންދު ކުރަން ރައީސް ސޯލިހު ނިންމެވީ މިނިވަން ދުވަހާއި ބޮޑު އީދާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުން އަންނަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ހަފްތާ ބަންދު ފިޔަވައި، އިތުރު އެއް ދުވަސް ބަންދުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ 28 އޮގަސްޓް ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހަކަށް ވާތީ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 15 އޮގަސްޓަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ކަނޑައެޅުމުން، އީދު ބަންދުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަ ދުވަސް ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެން ނެވެ.

މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑު އީދު ކުރިއަށްދާނީ 11 އިން 14 އަށެވެ.

ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފި!

ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފި!

މޫސުމާ ބެހޭ މައި އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޯރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން އެ އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ، މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 1:15 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށެވެ. އަދި އިންޒާރު ނެރެފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

ކ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް މެޓް އޮފީހުން ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފައި މިވަނީ، މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ހަމައަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުނދު އިންޒާރު ނެރެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ގުގުރުމާއިއެކު ވިއްސާރަކޮށް، އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފަ އެވެ.

ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގަ އެވެ. އަދި އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު އުތުރުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނާ ގޮތުގައި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާނެ ތީވެ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ އެވެ. އަދި ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ވައިގަދަވެ، އަދި ކަނޑުތައް ވެސް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރަން ޔޫކޭގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ރާއްޖެއަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް ފަންނީ ލަފާދެއްވުމަށް ޕޮލިސް ސާވިސް އޮފް ނޯދަން އައިލެންޑްގެ ކުރީގެ ޗީފް ކޮންސްޓަބަލަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ ދައުވަތަކަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ސާރ ހހިއު ސްޓެފަން ރޮޑެން އޯޑް އަކީ 1977 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެކި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތްތަކުގައި މުހިއްމު މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިފައިވަނީ ނޯދަން އަޔަލެންޑް ގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ޒަމާނީކޮށް، ޑިމޮކްރެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ހެދުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ތަޖުރިބާކާރުގެ އެހީގައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާއި ފުލުހުންނާއެކު އިތުރަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ މުހިއްމު ވުޒާރާތަކުގެ ވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ދަތުރުގައި ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ފުލުުހުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އޭނާ ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެގޮތުން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ސްޓެރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލުމާއި މުޖުތަމައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދެވޭނެ މޮޑެލް ތަކާއި ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީ ކުރުމާއި އިންޓެލިޖެންސާއި ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަހުގީގު ހިންގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދައުވާ އުފުލުމާއި އެހެނިހެން މަދަނީ މުއައްސަސާތަކާއި ސިފައިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް އެ ރިޕޯޓްގައި އަލިއަޅުވާލާނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މުއައްސަސާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާނެ އެވެ.

އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ޑުރަގާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންގެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ޑުރަގާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް އެ އިދާރާއަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ހެންވެއިރުގެ ގެ އެއް ބަލައި ފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކާއެކު ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 42 އަހަރާއި 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. ކުޑަ ކުއްޖާގެ އުމުރެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އަދި އެ މީހުން ތިބި ގެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު 1 ކިލޯ 146 ގުރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގޭންގު ކުށްތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވާ މިންވަރު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ފުލުހުން ދަނީ އިއްޔެ ހިންގި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ނެވެ.

އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ދަގަނޑަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ހެންވޭރުގައި ހަނދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގައި ސޭފްޓީއަށް ޖަހާފައި ހުރި ދަގަނޑެއް ވެއްޓި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

ރޭ ދަންވަރު 12:10 ހާއިރު ހިނގި އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މަގު ބަންދު ކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރަމުންދިޔަ ކުރަމުންދިޔަ ސައިޓޭއްގެ ސޭފްޓީއަށް ޖަހާފައި ހުރި ދަގަނޑެއް ވަޔަށް ވެއްޓިގެން ނެވެ.

ހާދިސާގައި ދަގަނޑަކުން ޖެހި ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބަންދު ކޮށްފައި ހުރި މަގުގެ ނުބައި ލޭނުން ދަތުރުކުރި ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި އިން މީހާ އަށެވެ. އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ރޭ ފަރުވާ ދީފައިވާއިރު ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން ނެވެ.

15 މެޑަލްގެ އުއްމީދަކާއެކު ގައުމީ އެތްލީޓުން މޮރިޝަސްއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ފަނަރަ މެޑަލް ހޯދަން އަމާޒު ކަނޑައަޅައިގެން ޤައުމީ އެތްލީޓުން މޮރިޝަސްއަށް ފުރައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ އެތްލީޓުން ވާދަކުރާ އައިއޯއައިޖީއަށް ރާއްޖެއިން 226 މީހުން ހިމެނޭ ކޮންޓިންޖެންޓެއް މޮރިޝަސްއަށް ފުރާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ޤައުމީ އެއަރލައިން “މޯލްޑިވިއަން” ގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން މިއަދު މޮރިޝަސްއަށް ފުރިއިރު، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެގައުމަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެއީ ފުޓްބޯޅާ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ މެޗް މާދަމާ ކުޅެން ޖެހޭތީ އެވެ.

މިއަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގައި 15 މެޑަލް ހޯދަން ރާއްޖޭއިން އަމާޒު ކަނޑައެޅިއިރު، އެންމެ ފަހުން 2015 ވަނަ އަހަރު ސީޝެލްސްގައި އޮތް ގޭމްސްއިން 10 މެޑަލް ހޯދަން އަމާޒުކޮށް ނުވަ މެޑަލް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ އަމާޒު ހާސިލް ކުރުމަށް ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުން ވަނީ ރާއްޖެއިިން ބޭރުން ތަމްރީން ވެސް ހޯދާފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މެޑަލް އަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ކުޅިވަރުތައް ކަމަށްވާ ޓޭބަލް ޓެނިސް، ބެޑްމިންޓަން، އެތްލެޓިކްސް އަދި ވޮލީ ހިމެނެ އެވެ. މި ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޓީ އަދި އެތްލެޓިކްސް އިން ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ގޭމްސްގައި ވެސް މެޑަލެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

ގޭމްސްއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި އެތްލީޓުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާން ވަނީ ދިވެހި އެތްލީޓުންނަކީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ ސަފީރުން ކަމަށާއި މިހާރު ސަޕޯޓަރުން ބޭނުންވަނީ މޮޅާ، އެއްވަރު ނޫން ކަމަށާއި، މެޑަލް ކަމަށެވެ. އެތްލީޓުން ވެސް ބޭނުންވަނީ މެޑަލްކަން ޔަޤީންވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއިން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަން ފުރިއިރު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމްސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ސަރުކާރުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ނެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމްސް ބާއްވާ ޤައުމު އިއުލާން ކުރާނީ މިގޭމްސް ނިމޭ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެކުރިން ބިޑް ކާމިޔާބުވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އިނގޭނެ އެވެ.