ޝާހިދުވެސް އިންޑިއާގައި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޝާހިދު މިއަދު އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަންގެ ހަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

ޝާހިދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކައާ ބައްދަލު ކުރަން އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ޝާހިދު އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ. އެންމެ ފަހުން ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ އިންޑިއާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ 15 މެންބަރުން ވެސް ހުންނެވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާގައެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލުތަކަށް ޖާގަ ދީގެން ނުތިބޭނަން: ރައީސް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ އެއްވެސް އަމަލަކަށް ޖާގަ ދީގެން މި ސަރުކާރަކަށް ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދީނުގެ ނަމުގައި ފަތުރާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ތެރެއިންވިޔަސް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ މި ސަރުކާރުން ތަހައްމަލުކުރާނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި ގާނުނީ ގޮތުން ވެސް މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކަޓެރިކުރުމުގެ ގާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު މިދިޔަ މަހު ތަސްދީގު ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، މި ދެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ގާނޫނީ ގޮތުން ކައިވެނި އަގުދުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ހަގު އުމުރަކީ 18 އަހަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސައި އުމުރުން 15 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަކީ ކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންނުޖެހޭ ކުދިން ކަމުގައި ވެސް ކަނޑައެޅިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ތެރެއިން ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ތަހައްމަލުކުރާނެ ކަންކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށް އެ ކުއްޖާ ބަލިވެ އިނދެ ވިހެއި މައްސަލަ ފެންމަތިވެ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ވަގުތެއްގައެވެ.

އަދި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ވިހެއި ކުއްޖާ އާއި އޭނާ ވިހޭ ދަރިފުޅާއި އެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަ ކުދިންނަކީ ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެމުންދާ އާއިލާއެއްގެ ކުދިންތަކެއް ކަމުން އެ ހުރިހާ ކުދިން ވަނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކަ ހަރުއަޑުން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް، ހައްގު މަގާމު ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ވެސް އެކަމަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކޮށް، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ، ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އިންސައްތަ، އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރީ މި ސަރުކާރުންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ 35 އިންސައްތައަކީ، އަންހެން ބޭފުޅުން ކަމަށްވުމަކީ ދައުލަތުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ދޭ ސަމާލުކަން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެގޮތަށް، ވިހައިގެން އުޅޭ މައިންނަށް، ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަ މަހަށް އިތުރުކޮށްދިނުމުން ޅަދަރިމައިން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބި، އާއިލާއެއް ބިނާވާން ފެށުމުން، ވަޒީފާއާއިގެން ކުރިއަށް ދާނީތޯ، ނުވަތަ ދަރިފުޅު ބަލަން ގޭގައި އިންނާނީތޯ، ކުރަންޖެހޭ ފިކުރުތައް، ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އަންހެނުންނާއި އާއިލާތަކަށް ދުރުކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މުއިއްޒާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރަން އެދިއްޖެ

ނޫމަޑި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގައިދިނުމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން އެދިއްޖެ އެވެ

ނޫމަޑި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގައިދިނުމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން އެދިއްޖެއެވެ.

ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ނޫމަޑިގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުށަހަޅައި، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އާބިޓްރޭޝަންގައި އޭނާ ބަޔާން ދެއްވާފައިވާއިރު، ވަޒީރުކަމުގައި އޭނާ ވަނީ އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތް ދިފާއު ކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނޫމަޑީގެ މައްސަލަ 11 ޑިސެންބަރު 2017ގައި އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ދައުލަތުން އެ މައްސަލާގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި ނެގޭނެ ދިފާއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ނިންމުންތައް ނިންމާފައި ވަނީ އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުއިއްޒުގެ ބައިވެރިވުމާއެކުގައި ކަމަށެވެ. ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަންދެން، އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން މުއިއްޒުގެ ދައުރެއް އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލަތަކުގައި އޮތް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

އެ އޮފީހުން ބުނީ 17 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަފަހު 14 ޖޫން 2019 ގައި ނޫމަޑިގެ ފަރާތުން އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި މުއިއްޒު ދެއްވި ބަޔާނުގައި ކުރިން އަމަލުކުރެއްވި ގޮތާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް، ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނޫމަޑި ފޭސް 1 އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އާބިޓްރޭޝަނަށް ބަޔާން ދެއްވުމަށްފަހު، އަލުން ބަޔާން ބަދަލު ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުންޏެވެ. ނޫމަޑީގެ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނިންމުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެެއްވި، އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވުޒާރާގެ އޭރުގެ ވަޒީރު ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް ބަޔާން ދެއްވުން ވެގެންދިޔައީ، އާބިޓްރޭޝަނުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލަތައް ދިފާއު ކުރުމަށް ދައުލަތަށް އިތުރު ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ގޮންޖެހުމަކަށް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މުއިއްޒު އަމަލު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތާއި އާބިޓްރޭޝަނަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިގެންވާ ސިއްރު މައުލޫމާތެއްގެ ނަހަމަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ތަހުގީގުކޮށް ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނޫމަޑި މައްސަލާގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވި މައްސަލާގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޕޮލިހުގައި ބަންޑާރަ ނާއިބު އެދުނުއިރު ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސް ކުފުންޏަށް ބަދަލު ދޭން ނިންމި މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއިން ވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮމެޓީއަށް މުއިއްޒު ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަވެސް ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅަން ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނޫމަޑި ކުންފުންޏާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި މައްސަލައިގެ އާބިޓްރޭޝަނަށް ބަޔާން ދިނީ، އެ މައްސަލައިގައި ކުރިން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކެއްގައި މުއިއްޒާއި މެދު ދައްކާވައިފާ ދޮގު ވާހަކަތަކެއްގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް މުއިއްޒު ވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަޔާން ހަވާލުކުރީ ކާކުގެ އަތަށްކަމެއް އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށްވެސް ކޮމެޓީގައި އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ސްޕެއިންއަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އދ.)ގެ މޫސުމާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް (ކޮޕް 25) ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ސްޕެއިންއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑުގައި ކުރިއަށްދާ އެ ކޮންފަރެންސަށް މިނިސްޓަރު ފުރާވަޑައިގަތީ ރޭގައެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި ކޮންފަރެންސްގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއަކީ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް ލިބިފައިވާ، ކުޑަ، ޖަޒީރާ ގަައުމަކަށްވުމުން މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހުރި ކަމާއި އޭގެ މުހިއްމުކަން ހާމަކޮށް ޖައްވަށް ބޭރުވާ ވިހަގަސް ބޭރުންކުރުން މަދުކުރުމަށް ބޭރު ގަައުމުތަކުން އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ގޮވާލާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެ ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވާއިރު، 200 ގައުމަކުން ޖުމްލަ 25000 މަންދޫބުން މިއަހަރުގެ ދުނިޔެގެ އެންމެ ބޮޑު މޫސުމާއިބެހޭ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 11 ކުއްޖަކު ނެގުމުގެ އަމުރަކަށް އޭޖީއިން އެދިއްޖެ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްތަކައި އެ ކުދިންގެ ގާނޫނީ ބެލެނެވެރިކަން ދައުލަތާ ހަވާލު ކޮށްދިނުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފެމެލީ ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކުދިންގެ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ދައުލަތާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފެމިލީ ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 18 މައްސަލައިގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ، އުމުރުން 6 މަހާއި 13 އަހަރާ ދެމެދުގެ 11 ކުއްޖަކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރަކަށާއި، އެ ކުދިންގެ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ދައުލަތާ ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި، އެ އޮފީހުން މިއަދު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް ލިބިފައިވާ ހައްގެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ހައްގު ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްކަމުގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން ބުނީ ކުޑަކުދިންނަށް ނުވަތަ ޅަފުރައިގެ ކުދިންނަށް މުޖުތަމައުން ނުވަތަ އާއިލާއިން އިހުމާލުވާ ހާލަތުގައި، އެކުދީންނަށް ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަމާއި، ހާއްސަ އެހީތެރިކަން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، އެ އޮފީހުން ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، 1 އަހަރުން ދަށުގެ 3 ކުދިންނާއި، 1 އަހަރާއި 2 އަހަރާ ދެމެދުގެ 4 ކުދިންނާއި، 2 އަހަރާއި 5 އަހަރާ ދެމެދުގެ 3 ކުދިންނާއި، 13 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެވެ. އެ 11 ކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލެމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވަނީ އެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ މައިންބަފައިން ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ނުވަތަ މައިންބަފައިން އެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވަމުން ދާތީ، އަދި އެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވާނެ އެ ކުދިންގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، އެ ކުދިންގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އަދި، އެ 11 ކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ މީހުން ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ޕީޖީގެ މަގާމަށް ޝަމީމް އައްޔަންކުރަން ރުހުން ދީފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ.

ޕީޖީގެ މަގާމަށް ޝަމީމް އައްޔަން ކުރަން ފާސް ކުރީ ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި 75 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ޕީޖީ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ބިޝާމް ވަކި ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތް ފެށުމާއެކު އޭނާ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލައަށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

އެހެންވެ، ރައީސް އޮފީހުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މިއަދު ހަމަވެފައިވާއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ތިން ބޭފުޅެކެވެ.

އެއީ ޝަމީމުގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ މަގާމުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި މަރިޔަމް ނިހާޔަތާއި ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަކީލު އަހުމަދު ޒަނީނެވެ.

އެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕީޖީގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސް ރައީސް ފޮނުއްވީ ޝަމީމުގެ ނަމެވެ. އަދި އޭނާގެ ނަން ދިރާސާ ކުރަން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުން، އެ ކޮމިޓީން ވެސް އޭނާއަށް ރުހުން ދިނެވެ.

އަމިއްލަ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ވަކާލާތު ކުރައްވާ ޝަމީމަކީ ޕީޖީގެ މަގާމަަށް ގެންނަން މީގެ ކުރިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތާއީދުކުރި ބޭފުޅެކެވެ.

މާލެ ސިޓީން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރީ ހަ ގޮނޑި، އައްޑޫ ސިޓީން ހަތަރު ގޮނޑި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަ އަންހެން ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހުތަކާއި އެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި މާލޭ ސިޓީ އިން މޭޔަރާއެކު 19 ގޮނޑި އަށް މީހުން އިންތިހާބު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭނީ 18 ގޮނޑި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މޭޔަރާއެކު 13 ގޮނޑި ހިމެނޭއިރު އެ ސިޓީގެ އަންހެނުން ކޮމެޓީ އަށް 10 މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީން މޭޔަރާއި އެކު ހަތް މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރާއިރު އަންހެނުން ކޮމެޓީގައި ހަ މެންބަރުން ތިބޭނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓު އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުން ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އޮންނާނެ ގޮތް އިލެކްޝަނުން މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ހަ ގޮނޑި ހިމެނެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ހަތަރު ގޮނޑި ހިމެނޭއިރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ދެ ގޮނޑި ހިމެނެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އަދި އެ އިސްލާހުތައް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްވެސް ކޮށްފައެވެ. އެ އިސްލާހުތަކާއި އެކުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ މާލީ ބޮޑެތި ބާރުވެރިކަމެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

ޑިމޮކްރަސީ ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެމްޑީޕީއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަން ޑީސީގައި މިއަދު ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް ޑެމޮކްރެޓް ޔޫނިއަން (އައިޑީޔޫ) ފޯރަމްގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީއަށް ދީފައިވަނީ އައިޑީޔޫއިން ދޭ ބުޝް ތެޗާ އެވޯޑް ފޮ ފްރީޑަމްއެވެ. މިއީ އެވޯޑް ތައާރަފްކުރި ފަހުން އެވޯޑް ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެމްޑީޕީއަށް ދިން އެ އެވޯޑާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ އެޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރެވެ.

އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަފްޝަން ލަތީފާއި އދ. އަށާއި އެމެރިކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ތިލްމީޒާ ހުސައިން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކެނެޑާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްޓެފަން ހާޕާ ޗެއާކުރައްވާ އައިޑީޔޫއަކީ އެއް ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އެމީހުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް 1983 ވަނަ އަހަރުން އުފެއްދި އިންޓަނޭޝަނަލް އެލަޔެންސެކެވެ. އެ އެލަޔެންސްގައި 63 ގައުމަކުން 73 ފުލް އެންޑް އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުން ހިމެނެއެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ ވެސް އެ އެލަޔެންސްގެ މެންބަރެކެވެ.

“މަގުތަކަށް ކުނި އެޅުމާއި މޫނުމައްޗަށް ސިގިރޭޓުގެ ދުން ފޮނުވުންފަދަ އަމަލުތައް އިސްލާހުކުރޭ”

ގޯޅިގޯޅިއަށް ކުނި އެޅުމާއި މަގުމައްޗަށް ކުޅު ޖެހުމާއި ހިނގާފައިދާ މީހުންގެ މޫނާ ދިމާކޮށް ކިނބިހި އެޅުމާއި މޫނުމައްޗަށް ސިނގިރޭޓުގެ ދުންތައް ބުރުވާލުންފަދަ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

“މަގުމަތީގެ އަދަބުތައް” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދެއްވި ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، މަތުމަތީގެ ހައްގުތަކުގެ ތެރޭގައި މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ގޯތިގެދޮރުގައި އުފެދޭ ކުނި، މަގުމައްޗަށް އުކާލާ މީހުން އުޅޭއިރު، ބޭނުންކޮށްފައި އޮންނަ ޓިޝޫ އާއި ހުސްވެފައި ހުންނަ ފުޅި އާއި ދަޅު ފަދަ ތަކެތި މަގުމައްޗަށާއި ގޮނޑުދޮށަށް އުކާލުމާއި މަގުމަައްޗާއި ގޮނޑުދޮށް ގޮނޑުވާ ފަދަ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންހުރި އަމަލުތައް ކުރާތަން ފެންނަކަމީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މަގުތަކަށް ފެން ފައިބާ ގޮތަށް ފޫގޮސްފައިވާ އޮތީ ކިތައް ދިޔަދޮވިތޯ އާއި އެއާކޯންތަކާއި ދޮންނަ މެޝިނުން ބޭރުވާ ފެން މަގުމައްޗަށް އޮހެނީ ކިތައް ގެއިންތޯ އާއި ގޯޅިގޯޅިއަށް ކުނި އެޅުމާއި މޭވާ ކެއުމަށްފަހު އޭގެ އޮށާއި ތޮށި މަގުމައްޗަށް އަޅާނީ ކިތައް މީހުންތޯ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މަގުމައްޗަށް ކުޅު ޖެހުމާއި ހިނގާފައިދާ މީހުންގެ މޫނާ ދިމާކޮށް ކިނބިހި އެޅުމާއި މޫނުމައްޗަށް ސިނގިރޭޓުގެ ދުންތައް ބުރުވާލުންފަދަ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތައް ކުރަނީ ކިތައް މީހުންތޯ ސުވާލު އުފައްދައި ހުތުބާގައި ވަނީ، އެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ގެއްލުން ހުރި ކަންކަމަށްވާތީ، ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެންގެމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ފެނިގެން އެކަންކަން އިސްލަހު ކުރުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ.

ހުތުބާގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަގުމަތީގައި ދުއްވާ ތަކެތިން ވެސް މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެގޮތުން ވިއްސާރަ ދުވަސްދުވަހު މަގުމަތީގައި ހިނގާފައިދާ މީހުންގެ ގަޔަށް ފެންބުރައިގެންދާ ގޮތަށް އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި މަގުމެދަށް ކާރާއި ޓެކްސީ ހުއްޓައި މީހުން އެރުވުމާއި ބާރަށް ބަރުގޮނު އެޅުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މަގުމަތީގައި ތިބޭއިރު އެއްވެސް މީހަކަށް ތުރާލެއްވާނެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަން އިޝާރާތް ކުރައްވާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މީސްމީހުންގެ ގޭތެރެ ބަލައި އެތަންތަނުގައި ހުރީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ އާއި އުޅެނީ ކޮން ބައެއްތޯ ހޯދައި ބެލުމަކީ އަހުލާގީ ގޮތުން ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މަގުމަތީގެ ހައްގުތަކުގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެއީ ބުނާ ބަހަކުން ނުވަތަ ކުރާ އަމަލަކުން ނުވަތަ ކުރާ އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ ބަލާބެލުމަކުން ކަމުގައި ނުހެދުމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، މަގުމަތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި މަތިމަތިން ކުނި ބުނި ނަގައި ސާފުކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވައި ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީޡް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“އީމާންކަން ހައްދިހަ އެތައް ބަޔަކަށް ނުވަތަ ފަސްދޮޅަސް އެތައް ބަޔަކަށް ބެހިފައިވެއެވެ. އީމާންކަމުގެ އެންމެ މާތް އަދި މަތީ ދަރަޖައަކީ ﷲ މެނުވީ ހައްގުވެގެން އަޅުކަމެއް ވެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކޮށް، އީމާންވުމެވެ. އަދި މަގުމަތީން ކުނި ބުނި ނަގައި ސާފުކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ އެންމެ ކުޑަމިންވަރެވެ.”

ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅިއްޖެ، މަރުހަބާ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ބިލުން ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އެކަށަ އެޅިއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 76 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގެ އިހުތިސާސް ކަނޑަ އެޅި، ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އެކަަށައެޅިއްޖެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އަދި އެޖެންޑާ19 ކޮމިޓީ އާއި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

“ބޮޑު ބަޖެޓުގެ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލު ތަކަށް މިއަދު މަގު ފަހިވެއްޖެ. އަންހެނުންނަށް 3/1 ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވިއްޖެ. ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރެއްވިއްޖެ. ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެއްވިއްޖެ. ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ބިލްކުވެރިކަން އެ ރަށްރަށަށް ދެވިއްޖެ،” ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ބިލު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރިއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ ވޯޓަކުން ކައުސިލަރުންނާއި މޭޔަރުން އަދި ރައީސުން މަގާމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް އެ ބިލަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ގެނައި އިސްލާހު ވަނީ ބަދަލުކޮށް، އެ ބާރު މަޖިލީހަށް ނުލިބޭ ގޮތަށް ހަދައިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 40 އިންސައްތަ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތާއި މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުގެ ފަސް އިންސައްތަ ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

އެ ބިލުން ގެނައި އަނެއް މުހިންމު ބަދަލަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓު އަންހެނުންނަށް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވުމެވެ.

އެގޮތުން އާބާދީގައި 3000 މީހުންނަށްވުރެ މަދު މީހުން ތިބޭ ރަށްރަށުގައި ފަސް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭއިރު އާބާދީގައި 3000 ކައުންސިލަރުންނަށްވުރެ ގިނަވާނަމަ އެރަށެއްހައި ހަތް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެތެރެއިން ތިން ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުންނަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން 10،000 މީހުންނާއި 30،000 މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި ސިޓީތަކަށް ހަ މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަން ބުނެފައިވާއިރު، 30،000 މީހުންނާއި 60،000 މީހުންނާ ދެމެދުގެ ސިޓީތަކަށް 10 މެމްބަރުން، 60،000 އަށް ވުރެ މަތީ އާބާދީގެ ސިޓީތަކުގެ ކައުންސިލަށް 18 މެމްބަރުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ގޮތަށް ބިލަށް އިސްލާހު ގެނައީ ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުން ދިޔައިރުއެވެ. އެހެންކަމުން ދެން އޮންނަ ކައުންސިލް އިންތިހާބެއްގައި ވެރިރަށް މާލެ ސިޓީގައި 19 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ލޯކްލަ ގަވަރުމަންޓު އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އަދަދު ނުވަ މެންބަރުންނަށް އިތުރު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ. މިހާރު އެ ބޯޑުގައި ތިބެނީ ފަސް މެންބަރުންނެވެ.