ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ: ފަސްޓް ލޭޑީ

އާދައިގެ ބަލިތަކެކޭ އެއްފަދައިން ނަފްސާނީ ބަލީގެ މީހުންނަށް އެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަނެސް ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ “މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ޔަންގ ޕީޕަލް، ވަން ޑޭ މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަނަސް ވޯކްޝޮޕް ފޮރ އެޑިއުކޭޓާސް” ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނެވެ.

ޝައިން ޓްރީ ބިލްޑިންގުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފަސްޓް ލޭޑީ ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުމުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ނުހަނު މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާމެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުރާވަރަށް އަރަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރަކީ ޒުވާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލްގެ މާޙައުލުގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ ކަންކަމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޮޑަށް ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާނެ ދުވަސްވަރު ކަމަށެވެ.

އަދި އުނގަންނައިދޭ ފަރާތްތަކާއި މުޖުތަމައުގެ އެކިއެކި ފަރުދުންނާއި އާއިލާތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ނަފްސާނީ ބަލިތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ނުހަނު ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ ހާއްސަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ މުހިންމު ވައުދެކެވެ.

އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތު 100 ދުވަހުގެ ވައުުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު އިންސްޓިޓިއުޓް އުފައްދަވައި ނަފުސާނީ ބަލިތަކަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވައިފަ އެވެ.

15 މެޑަލްގެ އުއްމީދަކާއެކު ގައުމީ އެތްލީޓުން މޮރިޝަސްއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ފަނަރަ މެޑަލް ހޯދަން އަމާޒު ކަނޑައަޅައިގެން ޤައުމީ އެތްލީޓުން މޮރިޝަސްއަށް ފުރައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ އެތްލީޓުން ވާދަކުރާ އައިއޯއައިޖީއަށް ރާއްޖެއިން 226 މީހުން ހިމެނޭ ކޮންޓިންޖެންޓެއް މޮރިޝަސްއަށް ފުރާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ޤައުމީ އެއަރލައިން “މޯލްޑިވިއަން” ގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން މިއަދު މޮރިޝަސްއަށް ފުރިއިރު، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެގައުމަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެއީ ފުޓްބޯޅާ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ މެޗް މާދަމާ ކުޅެން ޖެހޭތީ އެވެ.

މިއަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގައި 15 މެޑަލް ހޯދަން ރާއްޖޭއިން އަމާޒު ކަނޑައެޅިއިރު، އެންމެ ފަހުން 2015 ވަނަ އަހަރު ސީޝެލްސްގައި އޮތް ގޭމްސްއިން 10 މެޑަލް ހޯދަން އަމާޒުކޮށް ނުވަ މެޑަލް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ އަމާޒު ހާސިލް ކުރުމަށް ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުން ވަނީ ރާއްޖެއިިން ބޭރުން ތަމްރީން ވެސް ހޯދާފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މެޑަލް އަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ކުޅިވަރުތައް ކަމަށްވާ ޓޭބަލް ޓެނިސް، ބެޑްމިންޓަން، އެތްލެޓިކްސް އަދި ވޮލީ ހިމެނެ އެވެ. މި ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޓީ އަދި އެތްލެޓިކްސް އިން ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ގޭމްސްގައި ވެސް މެޑަލެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

ގޭމްސްއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި އެތްލީޓުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާން ވަނީ ދިވެހި އެތްލީޓުންނަކީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ ސަފީރުން ކަމަށާއި މިހާރު ސަޕޯޓަރުން ބޭނުންވަނީ މޮޅާ، އެއްވަރު ނޫން ކަމަށާއި، މެޑަލް ކަމަށެވެ. އެތްލީޓުން ވެސް ބޭނުންވަނީ މެޑަލްކަން ޔަޤީންވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއިން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަން ފުރިއިރު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމްސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ސަރުކާރުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ނެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމްސް ބާއްވާ ޤައުމު އިއުލާން ކުރާނީ މިގޭމްސް ނިމޭ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެކުރިން ބިޑް ކާމިޔާބުވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އިނގޭނެ އެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ތިން ތަނެއްގައި ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓަން ބޭނުންވަނީ މާލޭ ބަސް ޓާމިނަލް އާއި ހުޅުމާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލް އަދި ޕޯޓް ބިލްޑިންގުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ވެންޑިންގ މެޝިނަކީ ލުއިކާނާ އާއި ފިނި ބުއިންތައް ލިބޭ، އަދި އަމިއްލައަށް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މެޝިނެކެވެ. މި މެޝިނުން ތަކެތި ލިބޭނީ މެޝިނަށް އެމީހަކު ބޭނުންވާ ލުއި ކާނާއަކާއި ފިނި ބުއިމަކަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވެންޑިން މެޝިން ބެހެއްޓި އެވެ. ނަމަވެސް މެޝިންތަކަށް ގެއްލުން ދޭން ފެށުމުން ނެގީ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވެސް މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓަން ނިންމައި އެކަމަށް އިއުލާން ކުރި އެވެ. އޭރު ބަހައްޓަން ނިންމީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ކަންމަތީގައި ތަރައްގީކުރި މައިޒާނުގަ އާއި ސޯސަންގޭ ކައިރީގައި ހުންނަ މައިޒާނުގައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރީސައިކަލްކުރާ ރިވާސް ވެންޑިން މެޝިނެއް ވެސް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓި އެވެ.

މީޓަރު އެޕްލިކޭޝަން ފޯރުކޮށްދޭން ކުރިމަތިލީ 5 ފަރާތެއް، މިމަހު ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ

ޓެކްސީތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭރުގެ ތިން ފަރާތަކާއެކު ފަސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޓެކްސީތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީޓަރު ހަރުކުރަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖުމްލަ 21 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކުރިމަތިލީ އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ފަރާތަކުން ކަމަށާއި އެއީ ސްރީ ލަންކާގެ ތިން ފަރާތަކާއި ދިވެހި ދެ ފަރާތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، އެ ހިދުމަތް ދޭން އެއް ފަރާތަކަށް ހަވާލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ވާދަވެރިކަން އިތުރު ކުރަން ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޝާމިލް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހިދާޔާ ނަސީރު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިމަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސީތަކުގައި މީޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީޓަރުގެ ގޮތުގައި ޓެކްސީތަކުން ބޭނުން ކުރަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ޓެކްސީ މީޓަރުތަކުން ނަގާނެ އަގުތައް ވެސް މިހާރު ފައިނަލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ އަގުތައް އާންމު ކުރާނީ އެޕްލިކޭޝަނާއެކުގައި ކަމަށާއި ޔަގީނުން ވެސް މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު މީޓަރު އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ނަހުލާ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން، މީޓަރު ޓެކްސީގައި ދަތުރު ފަށާނީ 25 ރުފިޔާއިންނެވެ. އަދި މީޓާ ހުރި ނަމަވެސް މާލޭގެ ތެރޭގައި ނަމަ ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ވެސް ނަގަނީ 25 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

ޓެކްސީ ތަކުގައި މީޓަރު ހަރުކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ބްރިޖުން ގުޅާލުމާއެކު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަމިއްލަ އަށް އަގެއް ހަދައި އަގު ނަގަމުންދާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުންނެވެ.

ޕްރައިމަރީ ގުރޭޑްތަކަށް ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބޭނީ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްގެން: އާދަމް ޝަރީފް

ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް ދޭ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުން، ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑުތަކަށް ދިވެހިން ލިބޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި އާދަމް ޝަރީފު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑުތަކަށް ދިވެހި ޓީޗަރުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބޭރުން ޓީޗަރުން ގެންނަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ އާދަމް ޝަރީފު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްސް އަކީ ކުދިންގެ ކިބައިގާ ދިވެހި އިސްލާމީ ސިފަތައް އަށަގެންނެވުމަށް އެންމެ މުހިންމު މަރުހަލާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަރުހަލާގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދިނުމަކީ ގައުމީ މަންހަޖުގެ ފަލްސަފާއާ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އަދި ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އޮތް ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް އެމީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމެވެ.

ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެނައުން މަޑުޖައްސާލާފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކަކަށްފަހު އެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފައިމިވަނީ، ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އާއި އެހެނިހެން ސަބަަބުތަކާ ހެދި އެވެ.

އާދަމް ޝަރީފުގެ އިތުރުން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގިނަ ބޭފުޅުންނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބުމުގައި އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ދަނީ ދަތިތައް އިތުރުވަމުން ނެވެ.

އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ޓީޗަރުންނަށް ކުރާ އިހްތިރާމް ކުޑަވުމާއި ކުރާ މަސައްކަތާ ނުބައްދަލު ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބުމުގެ މައްސަލަ އެވެ.

ބުލީ ކުރި ވީޑިއޯއަކީ ކުޅެފައޮތް ވީޑިއޯއެއް ނޫން، މައްސަލަ ބަލަނީީ

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ދަރިވަރުންތަކެއް ބުލީކުރަނިކޮށް އާންމުވެފައިވަނީ، ސްކޫލުން ބުލީ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހަދާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ނޫން ކަމަށާއި ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފި އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި އެ ވީޑިއޯގައިި އެ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ކުއްޖަކާ ދިމާކޮށް، ގޮނޑިން ވައްޓާލައެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ސުކޫލުގެ ބެލެވެރިން ބުނީ، އެއީ ސްކޫލުން ބުލީ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޣިޔާސުއްދީނުން ބެލެވެރިންނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނީ، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަން އެނގުނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ކަމަށާއި އެ ވަގުތުން ފެށިގެން އެކަން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގީ ދެ ސެޝަން ބަދަލުވި ވަގުތުގައި ކަމަށާއި ސްކޫލުގެ ގަވާއިދުތަކާއި، ބުލީކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް އަބަދުވެސް ދަރިވަރުންނަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ ކަމަށް ސުކޫލުން ބުންޏެވެ.

އަދި އެ ވީޑިއޯ ނަގާފައި އެވަނީ، ޓެބްލެޓް ފަދަ ޑިވައިސްއެއް ސްކޫލަށް ގެންދިޔަ ދުވަހެއްގައި ކަމަށް ސުކޫލުން ބުންޏެވެ.

ސިޓީގައި އިތުރަށް ބުނީ، ކްލާސްތައް ހިމެނޭ ފްލޯތައް މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުންދާ ނަމަވެސް އެންމެން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތެއް އޮވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ސުކޫލަކީ ކިޔެވުމަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއްކަން ދަރިވަރުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުން މޮނީޓާކުރުން ކުރިއަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

“ދަރިވަރުން މޮނީޓާކުރުން ކުރިއަށް ވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ޣިޔާސުއްދީނަކީ ކިޔެވުމަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއްކަން ދަރިވަރުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން،” ސިޓީގައި ބުންޏެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 21 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުތުރުގެ އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، 12 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ކަމުގެ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 23:35 އެހާކަން ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ އިއްޔެ ކަމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް ޖަހާފަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ، އެ މައްސަލަ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ޖާބިރުގެ ކެސީނޯ އެޅުމުގެ ޚިޔާލަށް ތާއީދު ނުކުރަން: ދިޔާނާ

ރާއްޖޭގައި ކެސީނޯ އެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން، ގާނޫނީ ވަކީލާ ދިޔާނާ ސައީދު، ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހައްދަވައި ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ އެވެ.

ކެސީނޯ އެޅުމުގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލުމަށް ޖާބިރަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމުން މީހަކު ދިޔާނާ ޓެގުކޮށް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ދިޔާނާ ވިދާޅުވީ ” އޮޅިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ސާފުކޮށްދެއްވަން. އަޅުގަނޑަކީ ޖާބިރެއްނޫން. ޖާބިރުގެ ކެސީނޯ އެޅުމުގެ ޚިޔާލަށް ތާއީދު ނުކުރަން.” ދިޔާނާ ފާޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކެސީނޯ ހަދަން ހުއްދަ ނުލިބޭތީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަލާ އޫރު މަސް ހަރާމް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވާއިރު މިރާއްޖޭގައި އެތަކެތި ވިއްކާތާ އެތައް ޒަމާނެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ދެން މިއަދު އެކަން ކުރުމުން މައްސަލައަކަށް ހަދަންވީ ކީއްވެތޯ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާކޮމެޓީގައި ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ކެސީނޯ އެޅުމަށް ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ކަމަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވުމުން ޖާބިރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައި ކޮމިޓީ ތެރޭގައި އަޑުގަދަ ކޮށް މިނިސްޓަރަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމަށް ޖާބިރަށް މުގައްރިރު އެންގުމުން އޭނާ ވަނީ ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުގެ ތަމްރީނުތަކެއް ތެރެއިން މިއަދު ބަޑި ޖަހަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)އިން މިއަދު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކެއްގެ ތެރެއިން ބަޑި ޖެހުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑިއެފުން ބުނީ، މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ން މެންދުރު 14:00އަށް އެމްއެންޑީއެފް ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަޑި ޖެހުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ދާނީ އެ ވަގުތުތަކުގެ ތެރެއިން ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން މީގެކުރިންވެސް ސިލްސިލާކޮށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

މަސްވެރީންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ތިނަދޫއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީމް ގދ. ތިނަދޫއަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ގެންނެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ތިނަދޫގައި މިރޭ 9:30 ގައި ބާއްވާ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމަކީ އެ ސިލްސިލާގެ ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުމެވެ. އަދި މިއީ އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ޕްރޮގަރާމެވެ.

މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ” މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާއިތުރުކުރުން” މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ އެވެ.

އެގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ތަސަައްވުރާއި ވިސްނުން ހުރިގޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރުމާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވާރާކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކުން ވެސް ބައިވެރިވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސް މިއަދު ވަނީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ތިނަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ވަނީ އޮޅުން ފިލުއްވައިފަ އެވެ.