ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ބަޔަކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ބަޔަކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންނާއި 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ފުލުހުންބުނީ މި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މައްޗަންގޯޅި ގެއެއް ބަލައިފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެގޮތުން އެގެ ބަލައިފާސްކުރިއިރު 44 ފުޅި ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 35 ސެލޯފިންކޮޅާއި މަނާ ބޭހުގެ 04 ގުޅަ ބޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ނަމަވެސް މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިއްޔެ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެ މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް މުހައްމަދު ޝިހާބް ހަމަޖައްސަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓުގެ މަގާމަށް މުޙައްމަދު ޝިހާބު އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު މާހިރު ޢީސާ މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ދެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަމަޖެއްސެވި މުޙައްމަދު ޝިހާބަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ފުރުއްވާފައިވާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާއި ދެ ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރުކަމާއި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ އިސް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މުޙައްމަދު ޝިހާބު މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރައްވާފައި ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޖޭމްސް ކުކް ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވި މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސާއަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމާއި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އުރަމަތި ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އުރަމަތީގެ ސްކްރީން އާއި އެކްސްރޭ ނެގެމަށް ހަދާ މެމޯގްރަފީގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކަމަށްޓަކާ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދެވެ.

މެމޯގްރަފީ ހިދުމަތަކީ އުރަމަތީގައި ޓިއުމަރާއި ކެންސަރު ދެނެގަތުމަށް ނަގާ އެކްސްރޭ އެކެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މި ހިދުމަތް އިފްތިާހް ކުރުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމާއި ފަރުވާގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެމޯގްރަފީގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްފައި މިވަނީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭނެ އޮންކޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ގާއިމްކުރިތާ ދެ އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާދިނުމަށް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް، ހުޅުވީ އޮކްޓޯބަރު 2017 ގައެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ހިންގާ އެ ސެންޓަރުން ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމާއި، ކޮންސަލްޓޭޝަން އަދި ކީމޯ ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ދެއެވެ.

މިލާން ކްރިކެޓް އެވޯޑް ނައިޓް ޙަފުލާ ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

މިލާން ކްރިކެޓް އެވޯޑް ނައިޓް ޙަފުލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މި ޙަފުލާގައި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެމޮޅު 3 ކްރިކެޓަރުންނަށް، މިލާން އެކަޑަމީން ދޭ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މި ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މިލާން ކުރިކެޓް އެކަޑަމީން 2020ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރިކެޓް މުބާރާތުގެ ލޯގޯ ވެސް އިފްޠިތާޙް ކޮށްދެއްވާފައެއެވެ.

މިލާން ކުރިކެޓް އެކަޑަމީއަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ އެކަޑަމީއެކެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ޙަފުލާއަކީ އެ އެކަޑަމީއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަފުލާއެކެވެ. މިލާން އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވެފައިވާ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކިއެކި ކުރިކެޓް މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖެއަށް ކުރިކެޓްގައި މުހިންމު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފައިވެއެވެ.

ލޭގެ ކެންސަރާ ގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުންދިޔަ ރާސިހު ނިޔާވެއްޖެ

‎ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާސިހު މުހައްމަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހއ. ބާރަށަށް އުފަން ރާސިހު، 14 ނިޔާވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮން އޭނާގެ ހާލުދެރަވެ، މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭނާ ނިޔާވިއިރު، ލެއަށް ކެންސަރުޖެހި ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާތާ ތިން ހަފްތާ ވަނީ ވެފައެވެ.

އާއިލާއިން މީގެ ކުރިން ބުނީ، ރާސިހުއަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ވަރަކަށް މަސް ކުރިން، ބޮލުގައާއި ބަނޑުގައި ރިއްސާ ނޭފަތުންނާއި އަނގައިން ލޭ އައުން އިތުރުވާން ފެށުމުން ބާރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެކަން ކަށަވަރުވީ އިންޑިއާއަށް ގޮސް ހެދި ޓެސްޓުތަކުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ 280އަށް ވުރެ ގިނަ ގެއަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުން ވަނީ ވެފައި

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ 280އަށް ވުރެ ގިނަ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީއަށް ހުކުރުދުވަހު ރެއިން ފެށިގެން ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ގެތަކަށް ފެންވަދެ ބައެއް ގެތަކުން މީހުން ވަނީ ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލު ކުރަންޖެހިފައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާޅުވީ 286 ގެއަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުން ވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުން އެންމެބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ފޭދޫ އަވަށަށެވެ. އެގޮތުން ފޭދޫ 128 ގެއަކުން ފެންވަދެގެން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރެއިން 1 ގޭގެ މީހުން ވަގުތީ ހިޔާއަށް ބަދަލު ކޮއްފައިވާއިރު 40 ގެއެއްގައި ނޫޅެވޭވަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އެހެން އަވައްތަކަށް ބަލާއިރު ހިތަދޫގެ 52 ގެއަށް ވަނީ ފެން ވަދެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 4 ގެއެއްގެ މީހުން ވަގުތީ ހިޔާއަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މަރަދޫގެ 24 ގެއަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުން ވެފައި ވާއިރު 5 ގެއަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައްވެފައެވެ. މަރަދޫ-ފޭދޫ އަވަށުން 7 ގެއަކަށް ފެންވަދެ ދެ ގެއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. ހުޅުމީދޫގެ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުން 75 ގެއަކަށް ފެންވަދެ 7 ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ގެތަކަށް ފެންވަދެ ގިނައި ގެއްލުން ވެފައިވަނީ ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށް ކަމަށެވެ. ބައެއް ގެތަކުގައި ކަކުލާ ހަމަޔަށް ފެން ބޮޑުވެގެން ދިޔައިރު ގޭގެ ފަރުނީޗަރުތަށް ހަލާކުވެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވަނީ ވެފައެވެ.

25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވާ، ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަމަކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ “ނޭޝަނަލް އެމްބިއުލާންސް ސާވިސް” ތައާރަފްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަމަކޮށްފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި 25 ރަށަކަށް ވަނީ އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް މީގެ ކުރިން ލިބިފައިނުވާ ހަތަރު ރަށަކަށް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ނ. ނޫމަރާ، ބ. ފުޅަދޫ، ބ. ފެހެންދޫ އަދި އެ އަތޮޅު ކިހާދޫއެވެ.

އަދި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ދިން 41 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ގެނައި ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލާންސް ތަކެކެވެ.

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެމްބިއުލާންސްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޖަޕާންގެ ސަފީރު މިސް ކެއިކޯ ޔަނާއީއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެމްބިއުލާންސްތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރު ބްދުﷲ އަމީނެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި ހުރިހާ އެމްބިއުލާންސަކީ ވެސް މަތީ ފެންވަރުގެ އަވަސް ފަރުވާ ދެވޭނެ އާލާތްތައް ވެސް ހިމެނޭ ވެހިކަލްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަދު ރަށްރަށަށް ފޮނުވި އެމްބިއުލާންސްތަކާއެކު ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައާއި އެމަޖެންސީ އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ބަލި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ސިއްހީ ކުއްލި ފަރުވާ ރަށްރަށުގައި އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި އިތުރު 26 ރަށަކަށް ފޮނުވާ އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޖުޑީޝަރީއާ ބެހޭ ރިޕޯޓަކީ ޖުޑީޝަރީއަށް އަތް ބާނަން ދޭ ހުއްޖަތެއް: ޖަމީލް

ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ދިރާސާކޮށް ސައުތު އެފްރިކާގެ ރިޓަޔާޑް ޖަސްޓިސް، ޔޮހާން ކްރީގްލާ ނެރުއްވި ރިޕޯޓަކީ ޖުޑީޝަރީއަށް އަތް ބާނަން ދޭ ހުއްޖަތެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ދިރާސާ ހެދުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ގެނައި ކްރީގްލާ ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ނެތް އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމަލުތަކެވެ.

އަދި އެ ކޯޓަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ވެރިކަމެއް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރަން ބޭނުންނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކިކުރުން ކަމަށެވެ.

އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ޖަމީލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ރިޕޯޓަކީ ޖޭއެސްސީގެ ރައީސަށް ޖުޑިޝަރީއަށް އަތް ބާނަން ދޭ ހުއްޖަތެއް ކަމަށާއި އެ ރިޕޯޓުގައިވަނީ އެންމެ ރިފޯމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުން ކަމަށެވެ.

“..ރިޕޯޓުގައިވަނީ 1 ރިފޯމް: ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުން. ހަމައެކަނި ރަނގަޅު އަމަލަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުކުމް ބާތިލްކުރުންބާ؟ ޖޭއެސްސީގަ އޮތް ސިޔާސީ ނުފޫޒް ޖޯހަން ކްރިގްލާއަށް މައްސަލައަކަށް ނުވީ ކީއްވެ؟،” ޖަމީލުގެ ޓުވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

“އެސެސްމަންޓް އޮފް ދަ ޖަސްޓިސް ސެކްޓާ ރިފޯމް ޕްރޮޕޯޒަލްސް”ގެ ނަމުގައި ކްރީގްލާ ނެރުނު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ޝަރުއީ ދާއިރާ އާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކާއި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އެނޫން ވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރެފައިވާ އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، ސިޔާސީ ފައިދާއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ބޭނުން ވެރިކަންކުރާ ބާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެއިތުރުން އެކެއް ފެބުރުއަރީ އަމުރާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގާނޫނު އަސާސީ ނުބައިކޮށް މާނަކޮށް، ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައި ނުވާ ބާރުތައް އަމިއްލަ އަށް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމަލުތައް އެގޮތަށް ހުރީ ގާނޫނުތަކުގައި ހުރި ގޯސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް ހުރި ނަމަ، އެ ފަނޑިޔާރުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ވެސް ރިޕޯޓްގައި ލަފާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.

މި ރިޕޯޓް އާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން މޖޭއެސްސީއިން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުންނެވި އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލައި، މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އޭނާ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު އެ ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ވެސް ޖޭއެސްސީއިން ވަނީ ނިންމާފައިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ސީޓީ ސްކޭނާއި ކާޑިއެކް ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ސީޓީ ސްކޭން އަދި ކާޑިއެކް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ، ވެރިރަށް މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށެއްގައި މި ދެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ހިދުމަތްތައް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކާޑިއެކް ސެންޓަރުން ހުރިހާ ނަން-އިންވޭސިވް ކާޑިއެކް ޓެސްޓްތައް ކަމަށްވާ އެކޯ ކާޑިއޯގްރާމާއި ތްރެޑްމިލް ޓެސްޓިން އަދި ހޯލްޑަރ މޮނީޓަރިން ހެދޭނެ ކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ އެއް އަހަރު ތެރޭގައި ސީޓިއާއި ކާޑިއޯ ޓެސްޓް ހެދުމަށް އިމަޖެންސީކޮށް 74 ބަލިމީހުން މާލެ ފޮނުވަން ޖެހުނެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ފޮނުވާލަން ޖެހުނީ ޗާޓަރު ފްލައިޓް ނުވަތަ ޝެޑިއުލްޑް ފްލައިޓެއްގައި ކަމަށާއި އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޗާޓަރު ފްލައިޓެއްގައި މިގޮތަށް ފޮނުވާލާ ބަލި މީހަކަށް 125،600 ރުފިޔާ ހަރަދުވާ ކަމަށެވެ. ޝެޑިއުލްޑް ފްލައިޓެއްގައި ފޮނުވާލަން 14966 ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެވެއެވެ.

އަދި ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ އިތުރުން ބަލިމީހާ އާއި އާއިލާގެ އަތުން އެތަކެއް ހަރަދުތަކެއް، ހުރުމާއި ކެއުން ފަދަ ކަންކަމަށް ހަރަދު ކުރަންޖެހެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން އާއި ކާޑިއެކް ސެންޓަރުން 64000 މީހުންނަށް އެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްތްރީން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން އެވްރެޖްކޮށް 305 ބަލިމީހުން ހިދުމަތް ހޯދައެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެރެޖްކޮށް 650 މީހުން ހިދުމަތް ހޯދާއިރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ހދ، ހއ އަދި ށ އަތޮޅުން މީހުން ދެއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިވަގުތު 28 ޑޮކްޓަރުންނާއި 78 ނަރުހުން އަދި 16 އެހެނިހެން މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނުން ފަރުވާދެމުން އާދެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އުތުރުގައި ގާއިމްކުރާ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫގައި ސައިކަލުން ވެއްޓި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލަކުން ވެއްޓި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ޝަމީމް މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ، މިއަދު އިރުއޮއްސި 6:15 ހާއިރު އެ އަންހެން މީހާ އެކަނި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ވެއްޓުނީ އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ވަރަށް ކައިރިއަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ވަގުތު އޭނާ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ 8:40 ހާއިރު އޭނާ ނިޔާވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑޮކްޓަރާ ހަވާލާދީ ކައުންސިލް ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަންހެން މީހާ ނިޔާވީ ވެއްޓި ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި އަނގަ އާއި ނޭފަތުން ލޭ އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މަރުވެފައިވަނީ ކޮން ނަމެއް ކިޔާ ކިހާ އުމުރެއްގެ މީހެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.