ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ހުވަހެންދޫ ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ލިލީ ބީޗު ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު ހަވީރު 4:15 އެހާކަންހާއިރު ލިލީ ބީޗު ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ އިން ޗައިނާގެ އުމުރުން 74 އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓަކު ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މަހިބަދޫ އަށް ގެންދިޔަކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެ މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ސްނޯކްލިން އާއި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅޭ ޓޫރިސްޓުން ގެއްލި ނުވަތަ ގެނބިގެން ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގުން އިތުރުވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވެސް ތިން ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައިވެއެވެ.

އަދި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި އެކި ހާދިސާތަކުގައި އެކަނި ވެސް 39 ޓޫރިސްޓަކު ރާއްޖޭގައި ގެނބިގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ކައުންސިލަރުން މަޖިލީހަށް ވަކި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ ވޯޓަކުން ކައުސިލަރުންނާއި މޭޔަރުންގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް އެކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލިހުން ލާމަރުކަޒީ ބިލް ފާސް ކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 76 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށްގެން ތަޅުމާ ހަަމައަށް ގެނައިއިރު ކައުންސިލަރުން މަގާމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެލްޖީއޭއިން މައްސަލަ ބަލައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުން މަޖިލީހަށް ކައުންސިލަރުން ވަކި ކުރެވޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީއިން ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ.

ނަމަވެސް ކޮމިޓީއިން އެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރުމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅިއެވެ. ސަނީފުގެ އެ އިސްލާހަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުގުނީއެވެ. އަދި އެ އިސްލާހު ފާސްވުމުން ކޮމެޓީން ހިމަނާފައިވާ އޮތް ގޮތް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ.

މި ބިލުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓު އަންހެނުންނަށް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިއީ ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިއިރުވެސް އޮތް ގޮތެވެ. މި މާއްދާއަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އާބާދީގައި 3000 މީހުންނަށްވުރެ މަދު މީހުން ތިބޭ ރަށްރަށުގައި ފަސް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ވަނީ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. އަދި އާބާދީގައި 3000 ކައުންސިލަރުންނަށްވުރެ ގިނަ ވާނަމަ އެރަށެއްހައި ހަތް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެތެރެއިން ތިން ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުންނަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް އާބާދީއަށް ބަލާ 60،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސިޓީތަކުގައި 19 ކައުންސިލަރުން ތިބެންޖެހޭ ގޮތަށް ބިލަށް ވަނީ އިސްލާހު ގެނެސްފައެވެ. މި ގޮތަށް ބިލަށް އިސްލާހު ގެނައީ ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުން ދިޔައިރުއެވެ. އެހެންކަމުން ދެން އޮންނަ ކައުންސިލް އިންތިހާބެއްގައި ވެރިރަށް މާލެ ސިޓީގައި 19 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ލޯކްލަ ގަވަރުމަންޓު އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އަދަދު 9 މެންބަރުންނަށް އިތުރު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިހާރު އެ ބޯޑުގައި ތިބެނީ 5 މެންބަރުންނެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން ފޮނުވައިފިއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ އެ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށާއި، އެ ގާނޫނުގައި އިތުރަށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ އަދި އެ ގާނޫނުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި މުހިންމު ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ދާދިފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގާނޫނުތަކަކަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި އަލަށް ތައާރަފު ކުރެވޭ އެތައް ބިލެއްގެ މަސައްކަތް އޭޖީ އޮފީހުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޑރ. ޝަހީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަރު ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދިޔައިރު، އެ ކޮމިޝަނަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށްބުނެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ އާއި، ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅުއްވާފައިވާތީވެ، އެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދެއްވުން އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރު ކޮމިޝަނުން ޑރ. ޝަހީމްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ޑރ. ޝަހީމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެނގި ތިބެ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރު ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް މަޖިލީހުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އެ ލިސްޓުގައި އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހިމެނޭ ގޮތަށް 36 މީހެއްގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑރ. ޝަހީމަށް ދައުވާކުރަން މަރު ކޮމިޝަނުން ޕީޖީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާއިރު މުހައްމަދު މަޒީދާއި ސާމިތު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށްވެސް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އާއި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ސާމިތާއި މަޒީދަކީ މި ތިން ފަރާތް މަރާލަން ރާވައި އެކަން ކުރުވި މޭސްތިރިން ކަމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުންނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ ދެ މީހުން ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

”ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ކަންތައް ކޮށްދޭންވަނީ ޖެހިފައި”

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަގީގީ މާނައިގައި އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ “ރިވެލި މައުރަޒު” ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ހާއްސަ އަޅާލުމާއި ހާއްސަ ލޯތްބާއި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަބަދުވެސް ސަރުކާރުތަކުން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދިވެސް އެރޮނގުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގައި މިހާރު ތިބި ހިސާބު އެނގިގެން ނޫނީ، އިތުރަށް ކުރިޔަށްދެވެން ނެތް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ރަށުގައި ތިބެގެން ފަސޭހަކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު އެކުދިން ގޮވައިގެން އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފަރުވާއާއި ހުނަރު ހޯދޭނެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަން ކުރުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ވެސް އެއްވެސް ކަމަކުން ބާކީނުކޮށް މުޅި ނިޒާމު ބައްޓަންކުރުމެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން އެދޭ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭނޭ ގޮތްތައް ހޯދުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ސާމިލުވެ އުޅެވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގަިއ ނައިބު ރައީސް ވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުގައި އަމިއްލަ އެދުމެއްނެތި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކެއް ތިބިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފައެވެ.

ހައި ކޯޓުން ޖޭއެސްސީ އަށް ފަނޑިޔާރު ސަމީރު

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި އިންނަވާނެ ފަނޑިޔާރަކަށް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މި މަގާމަށް ފަނޑިޔާރު ސަމީރު ހަމަޖެއްސީ، މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ރައޫފް އިބްރާހިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާ ޖޭއެސްސީއިން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އޭނާގެ ނަން ޖޭއެސްސީއަށް ނޮމިނޭޓް ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ފަނޑިޔާރު ސަމީރު ޖޭއެސްސީއަށް ހަމަޖައްސަން ނިންމީ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި އިންތިހާބަކުންނެވެ

ޖޭއެސްސީއަށް ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުން އަލަށް އައްޔަންކުރި ފަނޑިޔާރު ސަމީރަކީ ކުރިން ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި، ހައިކޯޓުގެ ހިންގުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލު ވެސް ހުންނެވި ފަނޑިޔާރެކެވެ..

ހުސްވެފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖޭއެސްސީ އަށް ފޮނުއްވި ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ރައޫފްގެ ނަން ހިމެނެއެވެ. ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާ ހައި ކޯޓު ތަމްސީލު ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ފަނޑިޔާރު ރައޫފް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރަކީ މިސްރުގެ އަލްއަޒުހަރު ޔުނިވާސިޓީއިން ޝަރީއަތާއި ގާނޫނުގެ ރޮނގުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރެއްވުމަށްފަހު، މެލޭޝިޔާގެ އިންޓާނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީން ކޮމްޕަރޭޓިވް ލޯ އިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

“ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުނާރު އާބާތުރަ ނުފެށި ވަނީ މޫސުން ތަންނުދޭތީ”

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ދޮވެ ސާފުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ވަނީ މޫސުން ތަންނުދޭތީ ކަމަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ބުނެފިއެވެ.

މުންނާރު ބާވެ ކުލަ ވެއްޓިފައިވާތީ މުންނާރުގެ ފޮޓޯތަކާއެކު އާންމުންގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.

ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ދޮވެ، ސާފުކޮށް، އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް މި މަރުކަޒުން މިހާތަނަށް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން، ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެއްގައި ދަށުން ސްޓެލްކޯއާ ގުޅިގެން މުންނާރާއި ހުކުރު މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ތެރޭގައި ހުރި ހަތަރު ފެންވަޅު ސާފުކޮށް، އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް، މޫސުން ތަންނުދޭތީ އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒުން ބުނެއެވެ.

ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، މާލެ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރަކީ ހިރިގަލުން އިމާރާތްކޮށް، އުވަލާފައިވާ ބިނާއެއްކަމުން، އެ ތަން މިހާރުވެސް އާބާތުރަ ފިލުވައި، ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ކޮންޒަވޭޝަންގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

 އެގޮތުން، ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ރީތިކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ ކުލަ އާއި ދަވާދު ބޭނުންކުރުމަކީ މުންނާރަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމެއްކަމުން މުންނާރަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބެނީ ހިރިގަލާ އެންމެ ގުޅުންހުރި މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ އުވައެވެ.

ނަމަވެސް އުވައަކީ އިމާރާތެއްގައި އެ ލުމަށްފަހު، އަވި ލިބިގެން މެނުވީ ހިކޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި މުންނާރު ވަރުގެ އިމާރާތެއްގައި އުވަލައި، އާބާތުރަފިލުވުމުވަށްޓަކާ އިމާރާތުގައި ތެއްކަމެއްނެތި އެތަނުގައި ޖަހާ އުވަ ފުރިހަމައަށް ހިކުމަށްޓަކާ ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށް ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ މަރުކަޒުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މުންނާރަކީ އަސާރީ ތަރިކައެއް ކަމުން، އެ އިމާރާތުގައި ބޭރުން ތަކެތި ވިއްދުމާއި އެފަދަ އެހެން ކަންކަން ކުރުމަކީ އެ އިމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވާއިރު، އެއީ މި މަރުކަޒުން އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް، މޫސުން ތަންދޭ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގެ އާބާތުރަފިލުވައި ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތެ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ މަރުކަޒުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫންއަތުން 29މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު ކޯޓަށް

އެމްއާރުއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫގެ އަތުން 29 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޖާބިރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ވަނީ އޭނާގެ އަތުން މައުމޫން ނަގާފައިވާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާތީ އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ އަށް ކުރެވެން ހުރި އެތައް ވިޔަފާރިއަކުން ލިބެންޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ނަފާ ލިބުމުގެ މަގު ބަންދުވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެދިފައިވަނީ މި ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ މައުމޫންގެ ގެކޮޅު މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ އޭނާއާ ހަވާލުކުރުމަށް ޖާބިރު ވަނީ މައްސަލާގައި އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި މައްސަލަ ސާބިތު ކުރުމަށް ގިނަ ހެކިތަކެއް ޖާބިރު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އަދި ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ސައީދުގެ އިތުރުން އާމިނަތު ޝަބީބާ ކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ.

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ޖާބިރު އަތުން ނެންގެވި ކަމަށްބުނާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މައުމޫން ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށްބުނެ ޖާބިރު މީގެކުރިން ވަނީ އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް މަންމާފުޅުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މައުމޫނަށް މައާފު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕީޖީ ކަމަށް ޝަމީމު އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ ނަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ޕީޖީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ބިޝާމް ވަކި ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތް ފެށުމާއެކު އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި އަމިއްލައަށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފައެވެ. އެހެންވެ، ރައީސް އޮފީހުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މިއަދު ހަމަވެފައިވާއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ތިން ބޭފުޅެކެވެ.

އެއީ ޝަމީމުގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ މަގާމުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި މަރިޔަމް ނިހާޔަތާއި ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަކީލު އަހުމަދު ޒަނީނެވެ.

ރައީސް މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހުސްވެފައިވާ ޕީޖީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހ. ހިޔާކަން ހުސެއިން ޝަމީމު އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މިއަދު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ވަކާލާތު ކުރައްވާ ޝަމީމަކީ ޕީޖީގެ މަގާމަަށް ގެންނަން މީގެ ކުރިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތާއީދުކުރި ބޭފުޅެކެވެ.

2023ގެ ކުރިން ރަށްރަށަށްދޭ ކަރަންޓުގެ %70 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް

ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 70 ޕަސެންޓަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖިނިއަރުންގެ މަހާސިންތާ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީ ސައީދު ވިދާޅުވީ، 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ނެޓްވޯކްތަކުން ލިބެނީ ހަމައެކަނި 16 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު ކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި ފެނަކައިގެ އަށް މެގަވޮޓް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތަށް އެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރު އަންނަ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ތިން ގުނައަށް ބޮޑުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކުންފުނީގެ ހިދުމަތްތަކަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮންމެ ދެމަހަކުން އެއްމަހަކު އާ އިންޖީނުގެއެއް ހުޅުވިގެންދާއިރު، ގޭގައި ތިބެގެން ކަރަންޓު ބިލު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމާއި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބިލުގެ ސައިޒު އަންނަ އަހަރު ފެށުމާއެކު ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ކުރިން ފެނަކައާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސައީދު ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުންޏަކީ މިއަދު ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ފައިދާވަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ.