އަންނަ މަހުން ފެެށިިގެެންް ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ!

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކިން ސިނގިރޭޓް، ބިޑި ވިއްކާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

މި މަސް ނިމުމަށްފަހު ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް، ލޭބަލް ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން މަނާ ކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރަން ފެށުމުން ދުރުކުރުން ކަމަށެވެ.

އެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން މަދުވެގެން ވިއްކޭނީ 20 ސިނގިރޭޓް ހިމެނޭ ފޮެއްޓެކެވެ. ބިޑި ވަކިން ވިއްކޭނީ ބޮނޑިއެއް ނުވަތަ 50 ބިޑި ހިމެނޭ ފޮއްޓެވެ.

އެގޮތުން އެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރީ ކުރާ ފާރާތްތަކާއި މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އާޅާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ ގަވައިދުގައިވާ ކަމަކާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި މުދަލެއްގެ އަގާއި، އޭގެ ޓެކުހާއި، އެހެނިހެން ފީތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 10 ގުނަ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގަވާއިދާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ، 5000 ރުފިޔާ، ތިން ވަނަ ފަހަރަށް، 10،000 ރުފިޔާ އަދި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް 20،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަދި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން ދުންފަތުގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާއި ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމާއި ހުއްދައިގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ކަންކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެސް އެޗްޕީއޭ އޮންނާނެއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ދޭ އެހީގެ ދަށުން އުކުޅަހުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އަޅަނީ

އއ. އުކުޅަހުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށާއި ދ. ވާނީގައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ ސްކޫލް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީ ދީފި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ، މިމަހުގެ 17 އިން 18 އަށް އެގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިންޑިޔާ އިން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން އުކުޅަހުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް 7.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ސެންޓަރުގެ މަގުސަދަކީ އެ ރަށު ކައުންސިލާއި، އެ ރަށުގައި ތަފާތު އެހެނިހެން ކަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެތަން ފަރުމާކުރެވޭނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންފަރުގެ ބައްދަލުވުންތައްވެސް ބޭއްވޭ ގޮތަށް ކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުންޏެވެ.

ދ.ވާނީގައި ހިންގާ ޓްރެއިނިން ސްކޫލަށްވެސް އިންޑިއާ އިން 7 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ވަނީ ދީފަ އެވެ. އަދި މިއީ ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ތަމްރީނާއި ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޓްރެއިނިން ސްކޫލެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުންޏެވެ.

ތަމްރީންތައް ހިންގަން ފެށީ ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެންނެއް ނޫން: ފުލުހުން

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ފަރިތަކުރުންތަކަކީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ފެށި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ހިންގަން އުޅޭކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކަކީ ވަކި ހާއްސަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ސިލްސިލާ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ބުނީ، މި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ މަގްސަދަކީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެކި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތާއި އަދި މަލްޓި އޭޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން ކަމަށެވެ.

“މިއީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ފެށި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ނޫންކަން ދަންނަވަމެވެ،” ފުލުހުންގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީންތަކަކީ އެ ސާވިސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ޕްރައޯރިޓީއެއް ކަމުގައިވާ “އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑީނެސް”ގެ ދަށުން ކުރަން އިސްކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ވެސް ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ދެ ދިވެހިން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި

ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމު ފުލުހުން ހިންގި އެކި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ދެ ދިވެހިން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

އެޕްރީލް 26 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ އިސް ދެ އެކްވިސްޓުން ކަމަށްވާ ފުނަމާ އާދަމް މަނިކާއި ބައިކަނޑި ހަސަން މަނިކެވެ. އެމީހުން ހައްޔަރުކުރ،ީ ދިރިއުޅޭ ގެ ފުލުހުން ބަލާފާސްކުރިއިރު އައިސިސްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ފެނުނު މައްސަލައިގަ އެވެ.

ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބެސެޑަރު އުމަރު ރައްޒާގު ވިދާޅުވީ، އެ ދެ ދިވެހިން މިއަދު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދައުވާއެއް އުފުލާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި 250 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި ހަމަލާތަކަށް ފަހުން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް އިތުރުވެ މިސްކިތްތަކަށާއި މީހުންނާއި މުދަލަށް އަންނަނީ ގެއްލުން ދެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލަންކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އެކަންޓްތައް ޑިލިޓްކޮށް، ލަޔާލް ސިޔާސީ ދާއިރާއާއި ދުރަށް!

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ، އާމިނަތު ލަޔާލް މަނިކުގެ ޝޯޝަލް މީޑިޔާ އެކަންޓްތައް ޑިލިޓްކޮށް، ސިޔާސީ ދާއިރާއާއި ޖެހިލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ދާދި ފަހުން ލަޔާލް ވަނީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މައި ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރަން ޖެހިލުމަށް ނިންމާ ރަސްމީކޮށް އެކަން އަންގާފައިވާ ވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގަ އަމިއްލަ ފޭސްބުކް އެކަންޓުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ އެކައުންޓްވެސް ވަނީ ޑިއެކްޓްކޮށްލާފަ އެވެ.

“ހަފްތާ” އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ލަޔާލް ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރަން ޖެހިލުމަށް ނިންމާ މިރޭ ހުރިހާ އެކަންޓްތަކެއްވެސް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކޮށްލި ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އާއިލާއަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި އެބުރި ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ނުފެނިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލަޔާލް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ބުރުގާ އަޅަންވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަކާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރަން ޖެހިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ފާޓީން ހަވާލުކުރި މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުން ބަރިއްޔަވާން ޖެހެނީ ބަރު ހިތަކާއިއެކު ކަމަށާއި އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ލަޔާލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، 2023 ވަނަ އަހަރުވެސް ޕީޕީއެމްއަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދިޔަ ތަޖުރިބާ، ތާއީދާއާއި ލޮތްބަށްޓަކައި އަބަދުވެސް ޝުކުރުވެރި ވާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަން ތާއީދު ކުރައްްވާ ލަޔާލް، މީގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރީ ސަންގު ޓީވީ އަދި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ،

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އުމްރާވެރިޔާ ފެނިއްޖެ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނިކޮށް ގެއްލުނު އުމްރާވެރިޔާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އޭނާ ގެއްލުނީ، ޞަފާ އާއި މަރުވާއާ ދޭތެރޭ ހިނގުމުގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއިލް ހަމީދު ވިދާޅުވީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ 54 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ ފެނިފައިވަނީ ޖަމްރާތައް ކައިރިން ކަމަށެވެ.

އަދި ފެނުނު އިރު އެ މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ހައްޖަށާއި އުމްރާއަށްދާ މީހުން ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި ރޯދަ މަހު 84 މީހަކު އުމްރާއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެެއެވެ.

ރާއްޖެއިން އައިއެސްއަށް ހަނގުރާމަކުރަން ދާ ކަމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ސާފުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ތެރެއިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްސް (އައިއެސް) ޖަމާއަތާއިއެކު ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރަން  ރާއްޖެއިން ދާ ކަމަށް ލަންކާގެ އާމީ ޗީފް މަހޭޝް ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވެފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ސާފުވާނެ ބަޔާނެއް ނެރުމަށް ރާއްޖެ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ “އިންޑިއާ ޓުޑޭ” އަށް ދިން ޓީވީ އިންޓަވިއުއެއްގައި އާމީ ޗީފް މަހޭޝް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  އައިއެސް އާއިއެކު ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރަންދާ ދިވެހިން، އެގައުމަށް ދަނީ ލަންކާމަގުން ނުވަތަ ލަންކާގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިއުވާން މުހައްމަދު ރޭ ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރި ތަހުގީގަށް ބަލާއިރު، ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް ދިވެއްސެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ، އެހެންކަމުން ދިވެހިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފެދި ހަގީގަތް އޮޅިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް، ލަންކާގެ އާމީ ޗީފް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ވާހަކަތަކާ މެދު ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެ ގައުމުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށްވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަައިން އައިއެސްއާއިއެކު ހަނގުރާމަ ކުރަން ދަނީ ދިވެހިންކަން ފާހަގަކޮށް، އެ އިންޓަވިއުގައި އާމީ ޗީފް މަހޭޝް ވިދާޅުވީ އޭގެ މާނައަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މަގު އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރާ އަމިއްލަ ގުޅުން ތަކެއްގެ ތެރެއިން ހިންގާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތައް ރައީސްގެ ތާއީދު އޮތީ އަޅުގަނޑަށް: އަސްލަމް

ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތައް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ތާއިދު އޮތީ އޭނާއަށް ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބްގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ދިފާއުކޮށްފައިވާ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވަކި ބޭފުޅަކު ގެނައުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ފާޅުގައި ކެމްޕެއިން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ތަޖުރިބާހުރި އަދި ގާބީލް ފަރާތަކީ އޭނާ ކަން ފާހަގަކޮށް އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ސޯލިހު ތާއިދު ކުރައްވާނީ އޭނާ އަށް ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ހަމަ ޔަގީން އަޅުގަނޑު ނޫން އެހެން މީހަކަށް ރައީސް ތާއީދެއް ނުކުރައްވާނެ ކަން،” އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުކަން ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަސްލަމްގެ އިތުރުން ދެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އައުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް ގެ އިތުރުން ކާށީދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އާއި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އާއި މަރުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް އެވެ.

މާމިގިލީ އެއާޕޯޓަށް ބިން އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި

އދ. މާމިގިލީގައި ހިންގާ، ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް، އެ ރަށުން ބިމުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

މާމިގިލީ ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި އެއާޕޯޓަށް ބިން އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައި އެއާޕޯޓާ އިންވެގެން ބަނދަރާ ދިމާލުގައި އޮންނަ މަގުގެ 34،228 އަކަފޫޓްގެ ބިން ކަމަށެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިލާ ކުންފުނީގެ އެދުމުގެ މަތިން، ބިން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ލަފަޔަށް އެދިފަ އެވެ. އަދި އެރަށު ކައުންސިލުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނިންމީ، އެ ޖާގަ ދިނުމުގައި އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެ ބިން ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރަން ނިންމި އަގު އަދި ސާފެއްނުވެއެވެ.

ނުވަ އަހަރުގެ ކޮޮއްކޮއަށް އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެ ބެއިން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކޮއްކޮއަށް އެ ކުއްޖާގެ ދެ ބޭބެއަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާކަމަށް އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށަކުން ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:40 އެހާކަން ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، އެ މައްސައިގައި ފުލުހުން ހިނގި ތަހުގީގުން ބެލިބެލުމުގައި، ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އެ ކުއްޖާގެ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ބޭބެއަކަށާއި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ބޭބެއަކަށް ކަމަށެވެ.

އެކުއްޖާގެ އަތޮޅާއި ރަށް އަދި ހާމަ ނުކުރާއިރު، ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.