ގިރިފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޯގެ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ގިރިފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ޒިޔާރަތުގައި ކޭމްޕު ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން ކެޑޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ބައެއް ކުލާސްތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މި ޒިޔާރަތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ސްޓާފު އަލީ ޒާހިރާއި މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިރިފުށި ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދާ މިއަހަރުގެ ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕުގައި 32 ސުކޫލަކުން 118 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭޖް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ކޭމްޕުގައި ހަތަރު ގައުމަކުން 16 ކެޑޭޓުންނާއި ހަތަރު އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. އެއީ ބަންގުލަދޭޝް، އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ އަދި ނޭޕާލެވެ.

މިއަހަރުގެ ކޭމްޕު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ޖަލަކީ މީހުން ހަނގުރާމައަށް ރެކްރޫޓުކުރުމުގެ މައި ކިއްލާ: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓު ކުރާ ކިއްލާއެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައަށް މީހުން ރެކްރޫޓު ކުރާ އެއް ތަނަކީ ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް ކަމަށެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ އެހެނިހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގަނީވެސް ޖަލު ތަކުގައިކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައަށް ގޮސްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 60 ށް ވުރެ ގިނައެވެ. އެގޮތުން ސީރިއާ އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ހަނގުރާމަތަކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ތަކެއް އަފްގާނިސްތާނުގައިވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތަފާތު އެކި ކުށްތައް ކޮށްގެން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީންގެ ތެރެއިން ކުދިކުދި ކުށްތަކުގައި އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ޖަލުތަކުގައި ގައިދީން ތިބެންޖެހޭ ތިބުމަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ބައެއް އާއިލާތަކުން އެ މީހުންނަށް ލުޔެއް ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި ތަކުރާރުކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ސިޓީތައް ފޮނުވަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުގައިވެސް އެކި އާއިލާތަކުން ކޮންމެވެސް މީހަކު ޖަލުގައި ހުރެގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ބަދަލެއް ހޯދުމަށް އެދެމުންދާނެ ކަމަށާއި އެއީ ޔަގީން ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމަނިކުފާނަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކުގައި އެދިފައިވާ އެދުންތައް ބަލައި ދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކާ ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް، މުޅި ނިޒާމް ހަރުދަނުކޮށް އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދެވެންނެތް ކަމަށް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ އިތުރުން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ނެގޭ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ޑްރާފްޓުކޮށް މުޅި ނިޒާމު ހިނގާނެ ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ދިނުމަށް އެ ދެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންކަމް ޓެކްސް ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ނުވަތަ (އިންކަމް ޓެކްސް)ގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ބިލު ފާސްކުރީ 67 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ބިލު ފާސްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް 03 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރިއިރު އެ ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ބިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 26 އިސްލާހަކަށްވެސް ވޯޓަށް އެހިއެވެ. އެ އިސްލާހުތަކަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކެކެވެ. އެ ހުރިހާ އިސްލާހުތަކަކަށް ވަކިވަކިން ވޯޓަށް އަހާ ވަނީ ހުރިހާ އިސްލާހެއް ފާސްކޮށްފައެވެ.

މި ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުން ދިޔައީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ. ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް އެމްޑީޕީން ހަ އިސްލާހެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންކަމް ޓެކުހުގެ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކުރިއިރު ޓެކްސް ނަގާނެ ބްރެކެޓުތަކަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރު އިންކަމް ޓެކްސް ނަގާ އާމްދަނީގެ އެންމެ ދަށް ސީލިންގެ ގޮތުގައި 40،000 ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ބްރެކެޓު މިހާރު ވަނީ 60،000 ރުފިޔާއިން މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ޓެކްސް ބްރެކެޓްތަކަށް މަޖިލީހުގެ މުޅި ކޮމިޓީއިން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު:

  • 60،000 ރުފިޔާ އިން ދަށުގެ އާމްދަނީ – 0 ޕަސެންޓް.
  • 60،000 އާއި 100،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީ: 5.5 ޕަސެންޓު.
  • 100،000 އާއި 150،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީ: އަށް ޕަސެންޓު.
  • 150،000 އާއި 200،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު އާމްދަނީ އިން 12 ޕަސެންޓު.
  • 200،000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ އާމްދަނީ އިން 15 ޕަސެންޓް.

މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ ފަރަގު ނައްތާލުމަށް އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ

ސިފައިން މާލޭގައި ތަމްރީނެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ، ބަޑިވެސް ޖަހާނެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)އިން މިއަދު މާލޭގައި ހާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ސިފައިންގެ އެ ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދު ހަވީރު 4 އިން 5 އަށް ކަމަށެވެ.. މި ތަމްރީނުގައި ބަޑިވެސް ޖަހާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުންޏެވެ.

މާލޭގައި މިފަހުންވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަނީޯ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަޑިޖހާފައެއް ނުވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން މާލޭގައި ބޭއްވި ތަމްރީނެއްގައި ސިފައިން ބަޑި ޖަހާފައި ވަނީ 1990ގެ އަހަރުތަކާއި 2000 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.

އާއްމުކޮށް ބަޑިއާ އެކު ސިފައިން ތަމްރީނު ކުރަމުން ދަނީ ގިރިފުށްޓާ މާފިލާފުށީގައެވެ. މި ދެ ރަށަކީ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ދެ ރަށެކެވެ.

ގިރިފުށީގައި ދާދި ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނެއްގައި ޖެހި ވަޒަނެއް ވަނީ އެ ރަށު ބޭރުގައި އެވަގުތު އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ހުރި ޓޫރިސްޓެއްގެ ގަޔަށް އަރައިފައެވެ. އެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ގިރިފުށީގައި ވަޒަން ބޭނުންކުރުން މެދުކަނޑާލިއެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ސިފައިން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އަމީނަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ބޭރުގައި ހިންގާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކަށް ދިވެހިން ފޮނުވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ޏ. ފުވައްމުލައް / މާދަޑު، ކަރިއްޔާވިލާ، މުހައްމަދު އަމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ އަމީން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލެއިންނެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އަމީނަކީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށާއި ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށް، ހަނގުރާމަތަކަށް މީހުން ފޮނުވަން އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ، އެކަމަށް އެހީތެރިވެދީ ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ގޮތުން މާލީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ސަޕޯޓް ދިނުމާއި ދުނިޔެގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާ އެފަދަ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަމީން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަމީނަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުން ލަންކާއަށް ގޮސް ފިލުމުން އޭނާ ހޯދަން އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ވެސް ނެރުނެވެ. ނަމަވެސް 2011 ވަނަ އަހަރު ލަންކާއިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް މާލެ ގެނެސް ދެ މަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ އެމެރިކާއިން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ދިވެއްސެވެ.

އެމެރިކާ އިން ބުނާގޮތުގައި، އަމީނަކީ ސީރިއާ އާއި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވަރަށް އިސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދޭ މީހެކެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ސީރިއާއަށް ހަނގުރާމަވެރިން ފޮނުވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ފޮނުވަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށް ކަމަށް ވެސް އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓްރެޝަރީގެ އޮފީސް އޮފް ފޮރިން އެސެޓްސް ކޮންޓްރޯލް (އޯއެފްއޭސީ) އިން ބުނެއެވެ.

އެއްވެސް ޖަލެއްގައި ރައީސް ޔާމީން އޮންނާކަށް ނުޖެހޭނެ، ގައުމަށްޓަކާ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ: އަދުރޭ

އިދިކޮޅު މައި ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޖަލެއްގައި އޮންނަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި ގައުމަށްޓަކާ އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަދުރޭ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަކީ އެއްވެސް ޖަލެއްގައި އޮންނަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ގައުމާ ދޭތެރޭ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުގެ ލޯތްބެއް އޮންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލަން އަދުރޭ ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެސް ގޮވާލައިފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގައުމަށްޓަކައި ދީނަށްޓަކާ އަދި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސުލްހަ މަސަލަސް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، ޖަލުގައި އެއޮތީ ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން ކަމަށާއި ޖަލުގައި އެއޮތީ ގައުމިއްޔަތާއި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން މިގައުމުގައި ދަމަހައްޓަން ގުރުބާންވެވަޑައިގެން ހަރުދަނާ ލީޑަރެއް ކަމަށެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް މިލިޔަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުުރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ. އަދި އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މިހާރު ހުންނެވީ މާފުށީ ޖަލުގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ ނުހައްގުން ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަދުރޭ މިރޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން މި ސަރުކާރުން ކޮށްފާނެ ކަމަކާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮޑުވެ އަސަރުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ވެސް މި ސަރުކާރުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާއެކޭ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބިރުގަނޭ ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން މިމީހުން ކޮށްފާނެ ކަމަކާ ދޭތެރޭގައި. ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. ނުބައި އެއްޗެއް ކާންދީފާނެތީވެ ބިރުގަނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސަރުކުރޭ. ނުބައި އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހާފާނެތީ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ބިރުން ހަނދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި. މި މީހުން ބޭނުންވޭ ރައީސް ޔާމީން މިގައުމުގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން އެކަހެރިކުރަން. އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ވިސްނުން މިގައުމުން ބޭރުކުރުން. އެމަނިކުފާނު މިފަސްގަނޑުން ދުއްވާލަން. މިމީހުން ފަހަށް ނުދާނެ ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ވެސް. އެހެންވެގެން އަސަރު ކުރަނީ،” އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ)އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އަބޫދާބީގެ ވަލީ އަޙްދު، ހިޒް ހައިނަސް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަޙްޔާނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޔޫއޭއީގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އަބޫދާބީގެ ވަލީއަޙްދަށާއި ޔޫއޭއީގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ޔޫއޭއީއަކީ ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާ އަދި އެކިގޮތްގޮތުން ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުން އަންނަ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތް އެކުވެރި ޤައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވަލީއަޙްދު ދެއްކެވި ވާޙަކަފުޅުގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުހިންމުކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައިވެސް ދެ ޤައުމުގެ ގާތް އަޚުވަންތަގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅަކީ އަބޫދާބީގެ ވަލީ އަޙްދު، ހިޒް ހައިނެސް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަޙްޔާންގެ ދަޢުވަތަކަށް، ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ގާޒީ ހައިލަމް ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިރޭ ނިންމައިފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އުފުލި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި ހައިލަމް، މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމީ ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ހިސާން ހަސަން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި އެކޮމިޝަންގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެގޮތުން، ޖޭއެސްސީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ހައިލަމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުން އޭނާގެ ކިބައިގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ނުޖެހޭ ފަދަ އަމަލުތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

ހައިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ މިވަނީ، ސަސްޕެންޑުކޮށް އޭނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

ހައިލަމް ސަސްޕެންޑްކުރީ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާ ކިޔުމަށް އޭނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވައިބާ ގްރޫޕަކަށް ފޮނުވި ފޮޓޯއެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރުގައި ވާ ޖަހާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ފޮނުއްވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނަމަވެސް އެ ފޮޓޯ ވައިބާ ގުރޫޕަށް ލީއިރު އެއީ އެބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ފަދަ ކުރެހުމެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހައިލަމް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު ރައޫފް ޖޭއެސްސީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގައި އިންނަވާ ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހިމް އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަންކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު ރައޫފް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުސްވެފައިވާ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ މަގާމުގެ ތެރެއިން އެއް މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އޭނާގެ ނަން ޖޭއެސްސީއަށް ފޮނުވާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން ޖޭއެސްސީން އޭނާއާ އިންޓަވިއުކޮށް ރައީސް ސޯލިހަށް ރަފާ އަރުވާނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ތިން މަގާމެއް ހުސްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނެވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރުމުންނާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ އަރީފް ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމުންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ހަތް ފަނޑިޔާރުން ތިއްބަވަންޖެހޭއިރު، މިވަގުތު އެކޯޓުގައި ތިއްބެވީ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އެއީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަބްދުލް ޣަނީ މުހައްމަދާއި މި ސަރުކާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެއްވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރާއި އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު އަދި މަހާޒް އަލީ ޒާހިރެވެ.

މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު ޣަނީ މިހާރު ހުންނެވީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. ޣަނީ މަގާމުން ދުރުކުރުމުން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުތަކުން ދުރުކުރެވުނީއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ރައޫފަކީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީން ބެޗްލާ އޮފް ލޯ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާ އަދާކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގާާނޫނީ ވަކީލު ކަމާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާކަން ހިމެނެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ރައޫފް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށް މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ މާޗް 26، 2011 ގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ހާލު ބެލުމަށް ޖާބިރު ޖަލަށް

އިދިކޮޅު މައި ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް، ޖަލަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދައަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް މިލިޔަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުުރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ. އަދި އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައިވަނީ މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ޖާބިރު މިއަދު ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވުމާއެކު ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނުގެ ހާލު ބަލާލުމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ސިޓީގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ޖާބިރު އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ޖަލަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދުނުއިރު، ޔާމީން ޖަލު ގޮޅީގައި އޮންނަތަން ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖާބިރު މިމަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނަން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އަދި ޔާމީނާ އެތަނުގައި ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖާބިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.