އެތެރެހަށި އަދި ކުޑަކުދިންގެ އޯޕީޑީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް

އައިޖީއެމްއެޗުން ދެމުން އަންނަ އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ބަލިތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކުގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް މާދަމާ އިން ފެށިގެން، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް އެ ތަނުން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން މިރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެތެރެހައްޓާއި ކުޑަކުދިންގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ކަމަށެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރި ދަރުވަމަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ފިޒިއޮތެރަޕީ އާއި ސްޕީޗްތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

އަދި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ރޯދަ މަސް ނިމުމުން އެކްސްރޭ އާއި އެހެން ބައެއް ހިދުމަތްތައް ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ސަލީމް ވިދާޅުވ ގޮތުގައި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުޅި އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން ފަަށާނެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ބީޗްގައި ކެފޭތައް ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވޭ: އޭސީސީ

ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެރޭ/ރެސްޓޯރަންޓު މިހާރު ހިންގަމުންދަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން ބުނެފި އެވެ.

އޭސީސީން މިއަދު ބުނީ، ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެރޭ/ރެސްޓޯރަންޓު މިހާރު ހިންގަމުންދަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް އަންގާފައިވާނެ އެވެ.

 އެޗްޑީސީން ކުރިން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓު ހިންގާ މީހުން އެ ތަންތަން ނަގަން ނޯޓިސްދީ، ފަހުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް އެ މީހުންނަށް ވަނީ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފަ އެވެ. އަދި އެ ހުއްދަ ދިނީ އެޗްޑީސީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެތަން ހުސްކުރި ފަރާތްތަކަށް ނަމަވެސް އެންގުމާ ހިލާފުވި ފަރާތްތަކަށް ވަކި ފިޔަވަޅެއް ނާޅައެވެ.

އެގޮތުން އޭސީސީން ބުނީ، އެޗްޑީސީން ވަގުތީ ހުއްދަ ދިން އުސޫލަށް އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަމަލު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެ މީހުންނާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޗްޑީސީންވެސް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބައެއް ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓު ކުރިމަތީ ހުސްބިން، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދީގެން ނަފާ ހޯދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ އެކަން ބަލައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އޭސީސީން ވަނީ  އެޗްޑީސީ އަށް އަންގާފައި އެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ނަމަ، އާންމުންނަށް ވެސް އެތަނުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފޭނެ ގޮތަށް އެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެޗްޑީސީއަށް އަންގައިފަ އެވެ.

ބަރެސްދޫ މަޝްރޫއުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލ. ބަރެސްދޫ މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭސީސީން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެ ޕްރޮޖެކްޓުން ދޫކުރި ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތައް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށާއި އެމްއައިޓީޑީސީއަށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ވަނީ ދައްކައިފައެވެ.

ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދަނީ، ދެއްކި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ، އެމްއައިޓީޑީސީގެ އިސްވެރިން އުސޫލާ ހިލާފަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ނުވަތަ އެމްއައިޓީޑީސީއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަންނަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އެދެއެވެ.

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އޭސީސީއަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގާއިރު، ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި އަދަދާއި  ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދެއްކި ތާރީހާއި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާދައްކާފައިވާ ގޮތް (ނަގުދު ފައިސާ/ ޗެކް) އަދި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދެއްކިކަން އެގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔެކިއުމެއް ވެސް ހުށަހަޅަން އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީ އަކީ، މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން 2016 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވެސް ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތިން ހާސް އެނދަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމީ ބިންތައް ވަކިވަކިން ވިއްކާ ގޮތަށެވެ.

އެގޮތުން ބަރެސްދޫން 16 ބިމެއް ވިކިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ގާއިމު ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ވެސް އޮތީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ދިހަ ހާސް މެންބަރުން މިހާރު ހަމަވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގައި އެކަނި!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީީ) އަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ޗެކްކޮށް ނިމުނުއިރު 10000 މެންބަރުން ހަމަވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގައި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާއި އާއްމު އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއެކު މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ކުރިން އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަދި އެމްޑީއޭގައި 10000 މެންބަރުން ތިބި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ޖޭޕީގައި 9335 މެންބަރުން އަދި އެމްޑީއޭގައި ތިބީ 8712 މެންބަރުންނެވެ.

ދިހަ ހާސް މެންބަރުން ހަމަވާ ދެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން މިވަގުތު އެންމެ މެންބަރުން ގިނަ ޕާޓީގެ ރެކޯޑް އޮތް އެމްޑީޕީގައި 54302 މެންބަރުން އެބަތިއްބެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގައި ތިބީ 38020 މެންބަރުންނެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ދައުލަތުން ދޭ ފައިސާ ލިބޭނީ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 10000 އަށް އެރުމުންނެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ވަނީ އެދިފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ދޭނީ، ދައުލަތުގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 10000 މެމްބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށެވެ. މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 28 ގައި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު، 10000 މެންބަރުން ހަމަވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް އަދި ޖޭޕީ އާދި އެމްޑީއޭއަށެވެ.

އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް އަދި ޖޭޕީ އާއި އެމްޑީއޭ ނެގުމަށްފަހު ދެން އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ތިބީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގައެވެ. އެޕާޓީގައި 6253 މެންބަރުން އެބަތިއްބެވެ.

ދެން ތިބި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ތާޑް-ވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ)ގައި 3575 މެންބަރުން، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގުރެސް (ޕީއެންސީ)ގައި 3084 މެންބަރުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ)ގައި 2870 މެންބަރުން އަދި ލޭބަ ޕާޓީގައި 2766 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ފައިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުން ޕީޕީއެމް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ފައިސާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައިވާތީ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމް، 25،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

އީސީއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޕީޕީއެމްއިން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކޮށްފައިވަނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީއިން އީސީއަށް ހުށަހެޅި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ޕާޓީގެ ފައިސާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް 5،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އީސީގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ޑީއާރުޕީގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އީސީ އަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ދެ ޕާޓީ 50،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ޚަރަދު ކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި އީސީ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތާއި ޕީޕީއެމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް އަންގައި އިންޒާރުދީފަ އެވެ.

އާއިލީ ބައްދަލުވުގެ ތެރެއިން މާފުށީ ޖަލަށް ޑުރަަގް އެތެރެކުރަން އުޅެފި

ކ. މާފުށީ ޖަލުގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން މަސައްކަތް ކުރި އަންހެނަކު، ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މާފުށީ ޖަލު ސަރަޙައްދުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާ ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހި ހުރި ޖޫސްޕެޓީ ދެ ކޮތަޅު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ބަންދަށް މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާ 814 އުޅަނދެއްގައި ވަނީ ސްޓިކާ ޖަހައިފަ: ފުލުހުން

މިދިޔަ ހަފްތާ ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޓްރެފިކް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައިވާ 814 އުޅަނދުގައި ވަނީ ސްޓިކާ ޖަހައިފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

 ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، މިދިޔަ ހަފްތާވަނީ މާލޭގައި ޓްރެފިކް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައިވާ 814 އުޅަނދުގައި ވަނީ ސްޓިކާ ޖަހައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި 54 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި، 20 މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު އެ އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން 12 މީހެއްގެ ލައިސެންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަދި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވި 502 ވެހިކަލެއް ފުލުހުން ޗެކްކޮށްފައިވާއިރު، ލައިސެންސް ކާޑުނެތި އުޅަނދު ދުއްވި 47 ފަރާތަކާއި، ލައިސަންސް ނޯންނަ 89 މީހަކެއްގެ އިތުރުން ސްޕީޑްލިމިޓަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވި 13 އުޅަނދެއް ފާހަގަވެފައިވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ 2 ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނެއެވެ..

އަދި ޓޯ ކޮށްފައިވަނީ 16 ސައިކަލަކާއި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ 12 ވެހިކަލެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ލަ

އޭގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޓެކްސީ ކުރާ ހަތަރު އުޅަނދަކާއި ލައިސަންސް ހަލާކުވެ ނުވަތަ ދުވަސްހަމަ ވެފައިވާ ހަތް މީހަކު ހިމެނޭއިރު އުޅަނދު ދުއްވަމުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރި އަށް މީހަކުވެސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

 ލ. މާވަށުގައި އަޅާފައި އޮތް ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޮޅުވެއްޓިއެއްގައި  މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ 59 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ކަމަށާއި އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ގުދުރަތީ މަރަކުން ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އެއީ ކޮޅުވެއްޓީގެ ކެޕްޓަން، ބ. އޭދަފުށީ ގުލިސްތާނުގޭ އަހްމަދު ނަސީމު އެވެ.

ނަސީމު މަރުވެފައިވާކަން އެނގުނީ ހާރުކާން ގޮވުމުން ހޭނުލައިގެން ގޮސް ބެލުމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޔުކްރެއިން މީހާ މަރުވި އެކްސިޑެންޓުގައި ބަސް ދުއްވި ޑްރައިވަރު ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވި ބަހެއް ދަށުވެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި، ޔުކްރެއިން އަންހެން މީހާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ބަސް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވީ ހެނދުނު ޖޮގިންއަށް ނުކުމެ އުޅުނު 31 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާގެ ގައިގާ ބަސް ޖެހުނީ، ބަސް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު ނިދިޖެހި އިނދެފައި ސިއްސައިގެން ގޮސް ސްޕީޑް ބާރުކޮށްލެވުނު ވަގުތު ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން ގޮސްގެންނެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެ ފަހަރު އިތުރުކުރިއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ތިން ދުވަހަށް އަދި ދެވަނަ ފަހަރު ހަތް ދުވަހަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެމްޓީސީސީ ބަސް ދުއްވަން އިން މީހާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ދޫކޮށްލީ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ބަސް ޑްރައިވަރުގެ އިހުމާލުން ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޑްރައިވަރު ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، މަރުވި ޔުކްރެއިން އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފައެވެ.

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއިި ނެގުމުގެ ގަވައިދަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި ކޮނެގެން ނެގުމާ ބެހޭ ގަވައިދަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ފޯރަމެއް ބާއްވަން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއިން ބުނީ، ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށް ގެންދިޔުމާ ބެހޭ ގަވައިދަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ފޯރަމެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ، 23:30 އިން 22:30 އަށް ސަލްޓަން ޕާކުގައި ހުންނަ އެމްފިތިއެޓާގަ އެ ފޯރަމް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައި އެވެ. އެ ގަވައިދަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން މީގެ ކުރިން، ހުޅުވާލީ ލިޔުމުން ހުށަހަޅާށެވެ.

މި އަހަރުގެ ތެރޭގަ ރުއްގަސް ނެގުމުގެ އާ ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައި، ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލުމުން ތިމާވެއްޓަށް ލޯބި ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެ ގަވައިދަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އަލުން ތަރައްގީކުރާ ސްކެއާ ސަރަހައްދުން ރުއްގަސް ނަގަމުންދާތީ، އެކަމާ ދެކޮޅަށްް ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް އަޑު އުފުލާ، ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދެއެވެ.