ޅ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް މޫސުން ގޯސްވެ ރީނދޫ އިންޒާރު!

މޫސުމާ ބެހޭ މައި އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޯރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ޅ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން އެ އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ، މިރޭގެ 22:20 އިން ފެށިގެން މެންދަމު 2:20 އާ ހަމައަށެވެ. އަދި އިންޒާރު ނެރެފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

ޅ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފައިވާއިރު، މާދަމާރޭ 8:00 އާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ވިއްސާރަކޮށް އަދި ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ އެވެ.

ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދެކުނާއި ހުޅަނގު ދެކުނުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 08 މޭލާއި 18 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގަ އެވެ.

އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަށް އުތުރާއި މެދުތެރޭގައި ގަދަވާނެ އަދި ދެކުނުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފި!

ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފި!

މޫސުމާ ބެހޭ މައި އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޯރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން އެ އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ، މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 1:15 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށެވެ. އަދި އިންޒާރު ނެރެފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

ކ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް މެޓް އޮފީހުން ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފައި މިވަނީ، މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ހަމައަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުނދު އިންޒާރު ނެރެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ގުގުރުމާއިއެކު ވިއްސާރަކޮށް، އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފަ އެވެ.

ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގަ އެވެ. އަދި އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު އުތުރުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނާ ގޮތުގައި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާނެ ތީވެ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ އެވެ. އަދި ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ވައިގަދަވެ، އަދި ކަނޑުތައް ވެސް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރަން ޔޫކޭގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ރާއްޖެއަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް ފަންނީ ލަފާދެއްވުމަށް ޕޮލިސް ސާވިސް އޮފް ނޯދަން އައިލެންޑްގެ ކުރީގެ ޗީފް ކޮންސްޓަބަލަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ ދައުވަތަކަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ސާރ ހހިއު ސްޓެފަން ރޮޑެން އޯޑް އަކީ 1977 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެކި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތްތަކުގައި މުހިއްމު މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިފައިވަނީ ނޯދަން އަޔަލެންޑް ގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ޒަމާނީކޮށް، ޑިމޮކްރެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ހެދުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ތަޖުރިބާކާރުގެ އެހީގައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާއި ފުލުހުންނާއެކު އިތުރަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ މުހިއްމު ވުޒާރާތަކުގެ ވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ދަތުރުގައި ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ފުލުުހުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އޭނާ ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެގޮތުން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ސްޓެރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލުމާއި މުޖުތަމައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދެވޭނެ މޮޑެލް ތަކާއި ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީ ކުރުމާއި އިންޓެލިޖެންސާއި ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަހުގީގު ހިންގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދައުވާ އުފުލުމާއި އެހެނިހެން މަދަނީ މުއައްސަސާތަކާއި ސިފައިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް އެ ރިޕޯޓްގައި އަލިއަޅުވާލާނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މުއައްސަސާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާނެ އެވެ.

ލުތުފަރުގެ މަރު: ތިން ބިދޭސީންނަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ށ. ޅައިމަގު “ކުރިމަގު” ބޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތިން ބިދޭސިއެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ލުތުފަރާއެކު އެ ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ބުނީ އެ ތިން މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ ކަމަށެވެ.

ދައުވާ ކުރާ ތިން މީހުން ކަމަށްވާ އަލަމިން، ނޫރުލް އިސްލާމް ސަރުކާރާއި އެމްޑީ އަހުތަރު ހުސެއިން އަކީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ތިން މީހުންނެވެ. އަދި އެ ތިން މީހުން ވަނީ ލުތުފަތު މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވެ އެކަން ކުރިގޮތް ވެސް ކިޔައިދީފަ އެވެ.

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން މީގެ ކުރީން ބުނެފައިވަނީ ލުތުފަރު މަރާލާފައިވަނީ އޭނާއާޢެކު އެ ބޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން ފަޅުވެރިންނާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެެ.

ނޭވާ ހާސްކޮށްލައިގެން މަރާލުމަށްފަހު ހަށިގަނޑުގައި ބަރު ޖަހައި ކަނޑުފެއްތި ލުތުފަރުގެ ކަށިތައް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަށިތަކެއް ފުލުހުން ހޯދީ މޫދު އަޑިންނެވެ.

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ޑުރަގާއެކު ދެ ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އިންޑިއާއިން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ “ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ”ގައި ބުނެފައިވަނީ، ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓަކުން މާލެ ދިއުމަށް ޗެންނާއީ އެއާޕޯޓްގައި ތިއްބާ ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އަބްދުﷲ އާލިމް ނަމަކަށް ކިޔާ 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއ ޝަމްސިއްޔާ މުހައްމަދު ނަމަކަށް ކިޔާ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

ޗެންނާއީގެ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އާއި ހަވާލާދީ އެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވަނީ އެމީހުންގެ ދަބަހުގައި ހުރި ޝޭމްޕޫ ފުޅިތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރުވާފައި ހުއްޓަ އެވެ.

އެމީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ހަޝިޝް އޮއިލް ކަމަށާއި އެ ތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 1 ކިލޯ ހުރި ކަމަށް އެންސީބީން ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި އެތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 50 ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސް (ގާތްގަނޑަކަށް 1 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) އަށް އަރާނެ ކަމަށްވެ އެވެ.

އެންސީބީން ބުނީ، އެ ދެ މީހުން އިންޑިޔާ އަށް އައިސްފައިވަނީ މީގެ 20 ދުވަސް ކުރިން ކަމަށެވެ. އަދި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތިބުމަށްފަހު އެމީހުން ޗެންނާއީ އަށް ގޮސްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކަމަށްވެސް އެންސީބީގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ ނޫހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަދީބު މިނިވަން ވެއްޖެ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިނިވަން ވެއްޖެ އެވެ.

ކަރެކްޝަންސް ސާވިސަސް އިން ބުނީ، އަދީބު މިހާރު ހުންނެވީ އެ ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މިހާރު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޮރަޕްޝަނާއި ޓެރަރިޒަމް ހިމެނޭ ގޮތުން އަދީބު މައްޗަށް 33 އަހަރު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އައިތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުރިހާ ހުކުމެއް ވަނީ ބާތިލު ކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިއްވާފައިވާ އަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމާއި ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވި 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިތުރުން ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު، “ފިނިފެންމާ”ގައި އެއްޗެއް ގޮވި މައްސަލާގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވި 15 އަހަރުގެ ޖަލު ވަނީ ބާތިލް ކޮށްފަ އެވެ.

އަދީބު މިނިވަން ވެފައި މިވަނީ، ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައިގެން އޭނާއަށް އިއްވި 15 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމުން ވީއްލިގެން ނެވެ. އެގޮތުން އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ މޭ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ނަމަވެސް ކަރެކްޝަންސް އިން ދިން ހުއްދައަކާއެކު ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފުރާ ވަޑައިގަތުމަށް ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން އޮތީ މެދުކެނޑިފަ އެވެ. އަދި މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެން އެ ހުކުމުގެ ބާކީ ބައި ވަނީ ތަންފީޒުކޮށް ނިންމައިފަ އެވެ.

ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މާސްޓާޒް އޮތް ބޭފުޅަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުކަން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް، ގދ. ދާންދޫ، ކާމިނީގެ، އަހުމަދު މުޖާހިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.
ޓީވީއެމްގެ ބައެއް ޝޯތައް ޕްރެޒެންޓް ކުރައްވާ މުޖާހިދަކީ މެލޭޝިއާގެ އޯޕަން ޔުނިވާސިޓީން މާސްޓާޒް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ހާސިލް ކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ އިސް މަގާމުތަކެއް އޭނާ ފުރުއްވާފައިވެ އެވެ.
އެގޮތުން އޭނާ އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަގާމުގަ އެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ކަމާއި އެ ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރެއްގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.
މީގެ އިތުރުން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕާޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މުޖާހިދު ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ކަމަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމާއެކު، ކޮމްޕެނީ ރެޖިސްޓްރާ ކަމުގައި ހުންނެވި މަރިޔަމް ވިސާމްއާއެކު އެ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް އަރާނެ އެވެ.

މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވަން ނައިބު ރައީސް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

މިއަދު ހަވީރާ ހަމައަށް، އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ބެއްލެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުމީދޫގެ މަގުހަދާ ސަރަހައްދާއި އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ގާއިމްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަދި އައްޑޫ ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާނެ އެވެ.

އަދި ފުވައްމުލަކުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ބައްލަވާލައްވާ ލެއްވުމުގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ހާލަތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެންވަޔަރުމަންޓު މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހުސައިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ޖާބިރު ޑީއާރުޕީގެ ލީޑާޝިޕާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

ޑީއާރުޕީގެ ލީޑާޝިޕާ ޖާބިރު ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ އަބުދުﷲ ޖާބިރު، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ)ގެ ލީޑާޝިޕަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

ނަވާރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވި ޖާބިރު ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ، ޑީއާރުޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވީ މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާއަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އެތައް ދުވަހެއް ވާންދެން ހުންނެވި އަދި އެޕާޓީ އެންމެ ދަތިކޮށް އޮއްވާ ވެސް ބޮޑެތި ހަރަދުތަކަކާއި އެހީތަކެއް ވެދިން މެންބަރެއް ނަމަވެސް، އެކަން އެޕާޓީން ބަލައި ނުގަތް ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ޖާބިރު ޑީއާރުޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމެވިއިރު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އުފެއްދެވި އެ ޕާޓީއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، ޑީއާރުޕީގެ އަސާސީ ގަވައިދާ ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑީއާރުޕީގެ އޮޕަރޭޭޝަންތައް ހިނގައިގަނެ، ހަރުގެ އާއި އޮފީސް ގާއިމްކޮށް އެޕާޓީއަށް 10000 މެންބަރުން ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) ވެސް މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ، އެޕާޓީއާ ޖާބިރު ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖާބިރުފަދަ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާ ހުރި އަދި ވިޔަފާރީގައި ވެސް ކާމިޔާބު ބޭފުޅަކު ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕާ ގުޅުމަކީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން ޖާބިރު ޑީއާރުޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުން، އެޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާނީ ވެސް ޖާބިރު ކަމަށާއި ޕާޓީ ހިންގުމުގައި ވެސް އިސްކޮށް އުޅުއްވާނީ ވެސް އޭނާ ކަމަށް ކާނަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކާނަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ ޑީއާރުޕީގެ އަހަރީ ދުވަހުގައި ޖާބިރާއެކު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިތުރު ދެ މެންބަރަކު ވެސް އެ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ދެ މެންބަރުންކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ޑީއާރްޕީ އުފެދިގެން އައީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ޑީއާރްޕީ އަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ދެވަނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ.

ވައިގޮޅިން ވެއްޓުނު އަންހެންމީހާ ނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރީޣޭ ވައިގޮޅިން ވެއްޓި ސީރިއަށް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު އަންހެންމީހާ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އެ ހާދިސާ ހިނގީ ރޭ ދަންވަރު 1:30 ހާއިރު މާފަންނު ގެއަކުން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ލިބުމާއިއެކު އެ އަންހެންމީހާ ވައިގޮޅިން ނަގައިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 70 އަހަރުގެ އެ އަންހެންމީހާއަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެ އަންހެންމީހާގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބަ ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ކަނާތު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާ ހަމައިން ބިނދިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މީހާ ވެއްޓުނު ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.