އެޗްއާރްސީއެމުން ބޭއިންސާފުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް ހައްގު ހޯދައި ދޭންޖެހޭ: އެމްއާރްއެމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން މިހާތަނަށް ބޭއިންސާފުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި، އެކި ކަންކަމުގައި ހައްގު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓުން (އެމްއާރްއެމް) ބުނެފިއެވެ.

އެމްއާރްއެމްއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގަ އެވެ. އެމްއާރްއެމްއިން ބުނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމުގަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި އިހްމާލުވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެފައި އޮތްއޮތުން ބަދަލުކޮށް، އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރާނޭ ކަމުގެ ކަށަވަރުކަމާއި، ގެއްލި ދިޔަ އިތުބާރު އަލުން ގާއިމްކުރެވޭނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ތަނުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިންގި އިހުމާލުގެ އަމަލުތައް ރަނގަޅަށް ބެލި، ހައްގު ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދަދީގެން ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ޖަލުގައި ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދެމުންދިޔައިރު އުފުލި ޝަކުވާތަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް ކަމަށާއި، މިދިޔަ ވެރިކަމުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމާއި އަސާސީ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމުގައި ވަޅުޖެހި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ވަރިހަމަކޮށްލެވޭ ފަދަ ކަމަކަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާއެކު ގާނޫނު އަސާސީން އުފަން ކުރުވި މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަންތަކުން އެ ކޮމިޝަންތައް އުފެއްދި ބޭނުން އޮޅޭ މިންވަރަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުން ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ގިނަ ޝަކުވާތައް ނިމިގެންދިޔައީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމުގެ އަމަލު ހިންގި މީހުންގެ މަސްލަހަތުގައި ކަމަށް އެމްއާރްއެމް އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ޖަލުގައި ދެމުންގެންދިޔަ ލާއިންސާނީ އަނިޔާއާއި، ބޭއިންސާފު ޝަރީއަތްތަކާމެދު އުފުލަމުންދިޔަ ޝަކުވާތަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބީރު ކަންފަތެއް ދީގެން އޮތީ، ވަކި ބައެއްގެ ސިޔާސީ މަސްލަހަތު ނެގެހެއްޓުމަށް ކަމަށެވެ،

އެމްއާރްއެމުން ބުނިގޮތުގައި އެޗްއާރްސީއެމުން އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ކުރިއަށް މަގާމާއި، ސިޔާސީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަކީ ދިވެހި ތާރީހުން ދުވަހަކުވެސް ފޮހެވިގެންނުދާނެ އަނދިރި ބާބެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެޗްއާރްސީއެމުން ބޭއިންސާފު ނިންމުންތަކާއި އިހުމާލުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ހައްގުތައް ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެމްއާރްއެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމްއާރްއެމުން ވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ރާއްޖެ ތަޖުރިބާކުރި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލުތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އަދި އާންމުންވެސް ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ފިރިހެނަކާ ބެހެން އުޅެ، މާރާމާރީ ހިންގި ފުލުހަކު ހައްޔަރުކުރުމުން ޝަރުތުކޮށް ދޫކޮށްލައިފި

ޒުވާން ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅެ އެކަމުގެ ތެރެއިން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށް މުއްދަތު ޖަހަން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން، ޝަރުތުކޮށް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ރޭ 10:50 އެހާކަންހާއިރު އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް، 18 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރަން އުޅެ އެކަމުގެ ތެރެއިން މާރާމާރީއެއް ހިނގި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަކީ ފުލުހެއް ކަމަށާއި އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް މުއްދަތު ޖަހަން މިއަދު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން ޝަރުތުކޮށް ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލައިގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ އަހުލާގީ މައްސަލައެއް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމާންޑުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު، އެ ފުލުހުން މީހާ މިހާރު ހުރީ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ރަން ޒަމާން އަނބުރާ ގެނެވޭނީ އެއް މިސްރާބަކަށް އަމާޒު ހިފައިގެން: ރައީސް

މަސްވެރިކަމުގެ ރަން ޒަމާން އަނބުރާ އިޔާދަ ކުރުމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނީ ސަރުކާރާއި މަސްވެިރކަމުގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އެއް މިސްރާބަކަށް އަމާޒު ހިފައިގެން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއާ ޖެހެންދެން، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ ލޭނާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައި އޮތީ މަސްވެރިކަން ކަމަށާއި އެއީ މަސްވެރިކަމުގެ ރަން ޒަމާން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމާއި އެހެން ބައެއް ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރައި، އިގުތިސާދީ ރޭހުގައި މަސްވެރިކަމުގެ މަގާމު މިހާރު އޮތީ ތަންކޮޅެއް ފަހަތަށް ސޮއްސާލާފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަމަށް އެ ހާލަތު މެދުވެރިވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މަސްވެރިކަން ފުޅާވެ ކުރިއަރައިގެންދިޔަ މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ނުކުރެވުމާއި މަސްވެރިން ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ގަތުމުގެ ގާބިލުކަން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި ނެތުމާއި އަގު އެއްކުރެވިގެން މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރުމުގެ ގާބިލުކަންވެސް ނެތުމެވެ.

ނަމަވެސް ދިވެހި ކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަން އާލާވެފައިވާ ގޮތާއި ދިވެހިން މަސްވެރިކަން ކުރާގޮތަށް ބަލާއިރު މަސްވެރިކަމުގެ ރަން ޒަމާން އަނބުރާ އިޔާދަ ކުރެވޭނެ ކަމޭމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތްކަން ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުޅާކޮށް، މަސް ގަނެ، މަހުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުމުގެ ގާބިލުކަން ބިނާކުރެވިއްޖެނަމަ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އެންމެ ބޮޑު ބާރަކަށް މަސްވެރިކަން ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

“މިއީ ނުކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް މިއީ ސަރުކާރަށް އެކަނި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މި މަގުސަދު ހާސިލުވާނީ ސަރުކާރާއި މަސްވެރިކަމުގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އަތާ އަތް ގުޅައި އެއް މިސްރާބަކަށް އަމާޒު ހިފައިގެން،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިތަންމެ ގިނައިން މަސް ބޭނިޔސް ބާނާ މަހުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ނުއަގުގައި ވިއްކަންޖެހުމަކީ ހިތާމައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބާނާ މަހުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައިވެސް އޭގެ އަގު އެއްކުރެވިގެން ވިއްކޭނެ ގޮތަށް އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުނުކުރެވޭތީ، ރޯ މަހުގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރަންޖެހުމަކީ، އިގުތިސާދީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަންކަން ހައްލުކޮށް ދިވެހި ކަނޑުމަހަށް ރަނގަޅު އަގު ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިގެން ނޫނީ މަސްވެރިކަމުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ތަރައްގީއަށް ލިބެންޖެހޭ ހަގީގީ ފައިދާއެއް ނުލިބޭނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ރޫފަ މިހާ ހެޔޮކޮށް، މިއަދާ ހަމައަށް އޮތުމުގެ ސިއްރަކީ ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ގޮތުގައި މަސްވެރިކަން ދަމަހައްޓަން އިސްކަންދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވެސް އެންމެ މަގުބޫލުވަމުން އަންނަނީ ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ގޮތުގައިކުރާ މަސްވެރިކަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިން ބާނާ މަހަށް، ވިލާތުގެ ބާޒާރުތަކުން ރަނގަޅު އަގު ހޯދުމަށާއި ދިވެހި މަސްވެރިކަން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އިޝްތިހާރުކޮށް، ރަނގަޅު ބާޒާރުތައް ހޯދުމަށް، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، ދިވެހި މަސްވެރިންނާއި، މަސްވެރި ކުންފުނިތަކުން މިކަމުގައި ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާވަރަކަށް، ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

“ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ފަހި ގޮތްތައް ހޯދައިދީ، މަސްވެރިންނަށް ދަތިވާ ކަންތައްތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް، ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ،” ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަސްޓިސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނުދިން

މޯލްޑިވްސް ޖަސްޓިސް ޕާޓީ (އެމްޖޭޕީ)ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެނަމުގައި އެނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނުދެން ނިންމީ އެ ނަމަކީ މިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ އެއްގޮތް ނަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކަމަށެވެ. އެ ޕާޓީއަކީ ކޮން ޕާޓީއެއް ކަމެއް އިލެކްޝަނަކުން ހާމައެއްނުކުރެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނަމުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ. އަދި އަދާލަތު އެ ނަން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުން އަންނަނީ “ޖަސްޓިސް” މި ބަހެވެ.

އެމްޖޭޕީގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުއްދައަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެ ހުއްދަ ނުދޭން އީސީއިން ނިންމާފައިވާއިރު ދިވެހި އެންމެންގެ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދީފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ޕާޓީތަކުގެ އަދަދަކީ ނުވައެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން 10،000 މީހުން ހަމަވަނީ އެންމެ ތިން ޕާޓީގައެވެ.

ވިލިނގިލީގައި ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު މީހާ މާލެ ގެނެސްފި، ހާލު ރަނގަޅު: ފެނަކަ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި އިއްޔެ ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މާލެ ގެނައި ފެނަކަ މުވައްޒަފުގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފެނަކައިގެ ވިލިނގިލީ ބުރާންޗުގެ ޓެކްނީޝަން މުހައްމަދު މުފީދެވެ. އޭނާ ކަރަންޓުގައި ޖެހުނީ އެރަށުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ނަރުދަމާ އަޅަން ކޯރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

އެ މުވައްޒަފުގެ ހާލު ފެނަކައިން ބަލަމުން އަންނައިރު އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ، އޭނާ ކަަރަންޓުގައި ޖެހުމުން ވަގުތުން ވިލިނގިލީ ހޮޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދިން ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ފަރުވާއަށް މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ މުވައްޒަފު ބައްލަވާ ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ފެނަކައިން ބުނީ، މުވައްޒަފުގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ވިލިނގިލީގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ހިނގި މިފަދަ ހާދިސާއެއްގައި އެރަށު ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީއަށް

މިއަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސް އަކަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ، ޒޮޒިބިނީ ޓުންޒީ ހޮވިއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުންނާއި ސަރަހައްދުތަކުން ވާދަކުރި 90 އަންހެނުންނާ ވާދަކޮށް، މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޓުންޒީގެ ބޮލުގައި އެޅުވީ، ރޭ އެޓްލާންޓާގައި ހުންނަ ޓައިލާ ޕެރީ ސްޓޫޑިއޯގައި ބޭއްވި 68 ވަނަ މިސް ޔުނިވާސް ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

އެވޯޑް ވިނިން ކޮމީޑިއަން، ސްޓީވް ހާވޭ ހުށަހަޅައިދިން ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓުންޒީގެ ބޮލުގައި ތާޖު އަޅުވައިދިނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސް ކެޓްރިއޯނާ ގްރޭއެވެ.

ޓުންޒީ އަކީ، “ޕަވާ އޮފް ޔުނިޓީ”ގެ ނަން ދީފައިވާ މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު ލިބުނު ފުރަތަމަ ރީތީގެ ރާނީއެވެ. އެ ތާޖުގެ އަގު 5.34 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައެވެ.

“އަހަރެން އުޅެ ބޮޑުވި އަހަރެން ކަހަލަ އަންހެނުންނަކީ، ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އަދި އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަ ގޮތް، ރީތި ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ދުނިޔެއެއްގައި. އަހަންނަށް ހީވަނީ މިއަދަކީ އެކަން ހުއްޓާލަންވި ދުވަސް ހެން،” މިސް ޔުނިވާސް އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ޓުންޒީ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓުންޒީގެ ބަޔޮގުރަފީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އޭނާއަކީ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ، ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓެކެވެ.

މިސް ޔުނިވާސްގެ 68 ވަނަ ތާރީހުގައި މިއީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީއަކަށް މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު ލިބުނު ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީއަކު އެންމެ ފުރަތަމަ މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު ހޯދީ 1978 ވަނަ އަހަރު، މާގަރެޓް ގާޑިނާއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން އެ ތާޖު ބޮލުގައި އަޅުވާލީ 2017 ވަނަ އަހަރު ޑެމީ ލީ ނެލް ޕީޓާސްއެވެ.

މިސް ޔުނިވާސްގެ ރަނަރަޕް އަކަށް ހޮވުނީ ޕޯޓޮ ރިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީ މެޑިސަން އެންޑަސަންއެވެ. އަދި ތިން ވަނަ ލިބުނީ މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީ ސޯފިއާ އެރަގޮންއަށެވެ.

އެމްޑީޕީ ތިން މެންބަރަކު އިދިކޮޅާ ގުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ތިން މެންބަރަކު އިދިކޮޅާ ގުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ތިން މެމްބަރަކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއާ ބައްދަލުކޮށް އެކަމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތިން މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސީއެންއެމްއާ ހިއްސާކުރައްވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އޭގެ ތެރޭގައި އުތުރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ދެ މެމްބަރަކާއި ދެކުނަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެއް މެމްބަރަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭގެ ތެރޭގައި އުތުރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މިނިވަން މެމްބަރެއް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ތިން މެމްބަރުންގެ ނަން ވިދާޅުވެދެއްވަން އުޒުރުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

“ވަކި ވަކި މެމްބަރުން، ހަތަރު ބޭފުޅަކު ހަމަ އަޅުގަނޑާ ވެސް ވަކިން ބައްދަލުކުރައްވާ އެބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައި އެބަ އޮތް،” އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެ ތިން މެމްބަރުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ އެއްވެސް ކަމެއް ޝަރުތުކޮށްފައި ނޫން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތާއި ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ މަޖިލިސް ތެރޭގައި އޮތް ނަމަވެސް މަޖިލިސް ތެރޭގައި، އެ ޕާޓީ ވަނީ ދެބަޔަށް ބެހިފައި ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އަދަދަކީ ނުވައެކެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ކަމުން ސެގާޓް ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ޕީޓަ ސެގާޓް ވަކިކުރަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކުރީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ހެޑްކޯޗާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު، އޭނާއާ އެކު އެފްއޭއެމުން ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ވަގުތުން އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ސެގަޓު ޓީމަށް ހޯދައިދިން ކާމިޔާބީތަކަށާއި ކުރިއެރުންތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި އަފްގާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ސެގާޓު ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ކަމުން ވަކިކުރަން ނިންމާފައި މިވަނީ، ރަން މެޑެއްޔަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ދިޔަ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މޮޅެެއް ނުލިބި ނިންމާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު މި ވަގުތު އޮތީ ފަސް ޓީމު ވާދަކުރާ މުބާރާތުގެ ތާވަލުގެ ފުލުގައެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލަންކާ އަތުން 0-0ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު ކުރިއިރު، ރާއްޖެ އާއި ބަންގުލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު ވެސް ނިންމާލީ 1-1ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުން ފުޓްބޯޅައިން ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބަލި ޓީމުގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކުރެވިފައިވާ ބޫޓާން އަތުން ބަލިވިއިރު، މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވީ ވެސް 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސެގަޓަށް ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ބަންގުލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރުމެވެ.

ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގޮވައިގެން ގޮސް ސެގާޓް އެ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލީ، ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ލިބުނު ހަނި ފުރުސަތުން ސެމީއަށް ގޮސް ސެމީގައި ނޭޕާލް 3-0 އިން ބަލިކޮށް އަދި ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ 2-1 އިން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

އެއީ ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕެވެ. ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕެއް ކާމިޔާބުކުރީ 2008 ގައެވެ.

ރައީސް ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މިއަހަރުގެ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ވަނީ އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ބައެއް އީޖާދީ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދެމުންގެންދާ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ބައްލަވާލައްވައި އެކްސްޕޯގެ ބައިވެރިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވައިފައެވެ.

މިއަހަރު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 39 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކުރި މިއަހަރުގެ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ހުޅުމާލޭ ހުރަވީ ސުކޫލުގައި މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 16 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މިއަހަރު އެކްސްޕޯގައި ބޭރުގެ އެއް ކުންފުންޏަކުން ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

އެކްސްޕޯގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން އައިސްޕުލާންޓާއި ކޫލިން ސިސްޓަމްތަކާއި މެރިން އިންޖީނާއި މުވާސަލާތީ ބައެއް އާލާތްތައް ވެސް އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލްތަކުގައި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

މިއީ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ބާއްވާ ތިން ވަނަ އަހަރެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގައި އެންމެ މަގުބޫލު ފިރިހެން ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި “މުހައްމަދު”

އެމެރިކާގައި މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ކިޔާފައިވާ އެންމެ މަގުބޫލު ފިރިހެން ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި “މުހައްމަދު” ހިމެނިއްޖެއެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ކުދިންނަށް ކިޔާ އެންމެ މަގުބޫލު ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި “މުހައްމަދު” ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި ހުންނަ ޕޭރަންޓިންގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އޮންލައިން މީޑިއާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބޭބީސެންޓަރުން އާންމުކުރި މިއަހަރު އެމެރިކާގެ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ކިޔާފައިވާ އެންމެ މަގުބޫލު 100 ނަމުގެ ތެރެއިން “މުހައްމަދު” ގެ ނަން ހިމެނިފައިވަނީ ލިސްޓުގެ ފުރަތަމަ 10 ވަނައިގައެވެ.

ބޭބީސެންޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެކުލަވާލައި އެމެރިކާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ނަންތަކުގެ ލިސްޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު “މުހައްމަދު”ގެ ނަން ހިމެނިފައިވަނީ ލިސްޓުގެ 14 ވަނައެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު އެނަން ކީ މީހުން 29 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން “މުހައްމަދު”ގެ ނަން މަޝްހޫރު ވަމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބޭބީސެންޓަރުން ބުނެއެވެ.

“ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މުހައްމަދު ކިޔާ މީހުން ދަނީ އިތުރުވަމުން. އެހެންކަމުން އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އެމެރިކާގެ ގަދަ 10 އެއްގައި ވެސް އެ ނަން ހިމެނޭނެކަން. މުސްލިމު އާއިލާތަކުން އެމީހުންނަށް ލިބޭ ފުރަތަމަ ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ކިޔަން އާންމުގޮތެއްގައި އިހްތިޔާރު ކުރަނީ މުހައްމަދު. އެއީ ރަސޫލާގެ ނަން މަތިވެރި ކުރުމަށް،” ބޭބީސެންޓަރުގެ ގްލޯބަލް އެޑިޓާ އިން ޗީފް ލިންޑާ މުރޭ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ފިރިހެން ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި “މުހައްމަދު” ހިމެނުނުއިރު، އެ ނަމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ މަގުބޫލު ނަންކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއް ކަމަށްވާ އިންޑިޕެންޑެންޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް 150 މިލިއަން ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް “މުހައްމަދު” ކިޔާ ކަމަށް އެނޫހުން ބުނެއެވެ.

“މުހައްމަދު” އަކީ މުޅި އުއްމަތަށް ރަސޫލެއްގެ ގޮތުގައި މާތް ﷲ ފޮނުއްވެވި އެންމެ ފަހުގެ ރަސޫލާ މުހައްމަދު (ސައްލަ ﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް) އަށް ނިސްބަތްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމް ފިރިހެން ކުދިންނަށް ކިޔަމުން އަންނަ ނަމެކެވެ. އިސްލާމީ ގިނަ މުޖުތަމައުތަކުގައި “މުހައްމަދު” ވެފައި ވަނީ އެންމެ މަގުބޫލު ފިރިހެން ނަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ނަންތަކުގެ ލިސްޓު ބޭބީސެންޓަރުން އެކުލަވާލުމުގައި ނަމެއް ލިޔުމުގައި ތަފާތު ކަމެއް ހުރި ނަމަވެސް އެނަން ކިޔާއިރު އެއްގޮތް ކަމެއް ހުންނަނަ، އެ ނަންތައް އެއްކޮށްލައެވެ. އެގޮތުން ބޭބީސެންޓަރުން އެކުލަވާލި މިއަހަރުގެ އެންމެ މަގުބޫލު ފިރިހެން ނަމަކަށް ވެފައިވަނީ “ލިއަމް” އެވެ. އަދި އަންހެން ކުދިންނަށް ކިޔާ އެންމެ މަގުބޫލު ނަމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ “ސޮފިއާ”އެވެ.