އިންކިއުބޭޓަރެއް ނެތިގެން އައްޑޫން މާލެ ގެނައި އެއް ދުވަހުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫގެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ތުއްތު ކުދިން ނޭވާލުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އިންކިއުބޭޓަރެއް ނެތުމުން، އިތުރު ފަރުވާދޭން އެ ހޮސްޕިޓަލުން މާލެ ފޮނުވާލި ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހޭ ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ، މޭރީ ވިއު، އާއިޝަތު އީވް އިމްރާންއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކޮށް ވަޅުލާފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައެވެ.

މައުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި، ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއި އެ ކުއްޖާއަށް އިތުރު ފަރުވާދޭން މާލެ ފޮނުވާލީ ވިހޭތަނުން ނޭވާލުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު، އިންކިއުބޭޓަރެއް ނެތިގެން އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށެވެ.

އަދި ކުއްޖާ ނިޔާވީ އައްޑޫން މާލެ ގެނެސް، އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންއައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ކަމަށް އެ މީހާ ބުންޏެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ ތުއްތު ކުއްޖާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ނިޔާވި ކަމަށް ނުވަތަ މާލެ ދިޔަ ދަތުރުމަތީގައި ފްލައިޓް ތެރޭގައި ނިޔާވި ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ތުއްތު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވާލާ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށާއި ކުއްޖާ މާލެ ފޮނުވާލީ ގެންދަންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗަކާ އެއްކޮށް ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮފިޝަލު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ތުއްތު ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އިންކިއުބޭޓަރެއް ވަރަށް އަވަހަށް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބޭނެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑިއުޓީގައި ހުރި ފުލުހަކު ސްޓްރޯކެއް ޖެެހިިގެެންް މަރުވެއްޖެ

ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ފުލުހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ގޭގަ ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މަރުވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ، ދިލާވަރު، ކޯޕްރަލް ސިމްރާހު އަލީ، 31 އެވެ. އޭނާއަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފުލުހެކެވެ.

އޭނާއަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ޑިއުޓީގައި ހުއްޓައެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވީ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ސިމްރާހް ކުޅުދުއްފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އިރު، އޭނާގެ އަންތްބެއް ހުރެއެވެ.

ޗިކުންގުންޔާ ޖެހި ސިކުނޑި އިންފެކްޓްވެގެން ދެ ކުއްޖަކު ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޗިކުންގުންޔާ ޖެހި ސިކުނޑި އިންފިކްޓެވެގެން ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދޭ ފަށައިފި އެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަހްމަދު ފައިސަލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޗިކަންގުންޔާ ޖެހިގެން ދެ ކުއްޖެއްގެ ސިކުނޑި އިންފެކްޓް ވެގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ދެ ކުދިންނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ޑޮކްޓަރު ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން ދެ ކުއްޖަކު ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، އަދި އެ ކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުލިބެ އެވެ.

މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާ އިން ފެތުރޭ ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގޫ ޖެހީ މިންވަރު މިފަހަކަށް އައިސް އިތުރުވެފެއިވާތީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ އެކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޗިކުންގުންޔާގެ 846 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި ޑެންގޫގެ 1957 މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަވުމުން، ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮބް ހޯކް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަންއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖުގައި ވިދާޅުވީ، ބޮބް ހޯކަކީ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެ ބޭފުޅާ އަވަހާރަވީ ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއެކު ކަމަށެވެ.

އަދި ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު، އިޖުތިމާއީ ސިޔާސީ އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ބޮބް ހޯކް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅު، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް އަބަދުވެސް ހަނދާން އާކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޮބް ހޯކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ސާބިތުވެ ހުންނެވި، އެންމެންނާވެސް ގުޅޭ އޯގާތެރި ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރައީސް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އާއިލާއަށާއި، ރަހުމަތްތެރިންނަށާއި، މިހިތާމައިގައި ޝާމިލުވާ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ތައުޒިޔާއެއް ފޮނުއްވާފައި އެވެ.

ރަމަޟާން މަހަކީ އިސްރާފުގެ މަހަކަށް ނަހަދާށެވެ! އިސްރާފު ކުރުމަކީ މުންކަރާތެކެވެ!

ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް އެތަކެތި އިސްރާފު ކުރުމަކީ މުންކަރާތެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ އިސްރާފު ކުރުމުގެ މަހަކަށް ނުހެދުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

“ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތް މަނާކުރުން” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދެއްވި ހުކުރު ހުތުބާގައި ވަނީ، މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ދަރުމައާއި ސަވާބު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްޓަކާ މުންކަރާތްތަކުން ދުރުވެ ގަތުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެގޮތުން ކޯބާތަކެތި އިސްރާފު ކުރުމަކީ މުންކަރާތެއް ކަމުން، ރަމަޟާން މަހަކީ އިސްރާފު ކުރުމުގެ މަހަކަށް ނުހެދުމަށް ގޮވާލައްވައިފައިވެއެވެ.

މާތްﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ! އަދި އިސްރާފު ނުކުރާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އިސްރާފު ކުރާ މީހުންދެކެ އެކަލާނގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގެނެއް ނުވެތެވެ،”

ހުތުބާގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި އުއްމަތުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޝައިތާނާގެ ވަސްވާސް ތަކަށް ހެއްލި، ﷲ ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިރު އެބައި މީހުންގެ އަތުގައި ހިފާ ހެޔޮމަގަށް ގެނައުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރު ކުރުމާއި ނުބައި ކަންކަން މަނާކުރުން ދީނުގައި މުހިއްމުވަނީ މި ހިކުމަތަށްޓަކާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ މުންކަރާތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ފާފައަކަށްވާ ކޮންމެ ކަމަކާއި އެކަލާނގެއަށް އުރެދުމާއި ދީނުގެ ޝިއާރުތަކަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި އަމަންއަމާންކަން ނަގާލުމާއި ހައްގަކާނުލާ މީހުންގެ މުދަލަށާއި ފުރާނައަށާއި އަބުރަށް އަރައިގަތުމަކީ ވެސް މުންކަރާތެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ނުބައި އެންމެހާ ކަންކަން މަނާކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުސްލިމުންނަކީ އެންމެ ހެޔޮ އުއްމަތުގެ މީހުން ކަމުގައި ވެފައިވަނީ ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައި ކަންކަން ނަހީކުރުމުގެ މައްޗަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަތިވެރިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ދެ އަޅުކަންކަމުގައިވާ ނަމާދާއި ޒަކާތުގެ ކުރިއަށް ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައި ކަންކަން ނަހީކުރުން ޤުރުއާނުގައި ގެންނަވާފައިވާތީ އެކަމުގެ މުހިއްމުކަން އިތުރަށް ދޭހަވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މާތްﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“މުއުމިން ފިރިހެނުންނައި މުއުމިން އަންހެނުންނީ، އޭގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔެއްގެ އެހީތެރިން ކަމުގައިވާ މީހުންނެވެ. އެބައިމީހުން ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރު ކުރެތެވެ. އަދި ނުބައިކަންތައް ނަހީކުރެތެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ނަމާދު ގާއިމްކޮށް، ޒަކާތްދީ، ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވެތެވެ،”

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ފާސްކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތުމާލު ކުރުން މަނަކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިރޭ ފާސްކޮށްފިއެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމީ މިއަދު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އެ މައްސަލަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ހުސެއިން ޝަރީފެވެ. އަދި އެކަމަށް ކައުންސިލަރު އަހުމަދު ޒަމީރު ތާއީދު ކުރެއްވިއިރު، އެ ނިންމުން ނިންމަން ފާސްކުރީ މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވައިގެންނެވި ހަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ކައުންސިލަރު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، މަގުމަތީގައި ހުރެގެން ދުންފަތުގެ އިސްތިިއުމާލު ކުރާ މީހުން ބޭރުކުރާ ދުމުގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިރޭ އެ ނިންމުން ނިންމީ މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދެއް ހަދައި، ހަ މަސް ފަހުން ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ގަވާއިދު ހަދާއިރު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ކައުންސިލަރު މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މާލޭގައި މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ފަދަ ތަންތަނުގެ ކައިރީގައާއި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުުރުން އޮންނަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ހިލާފުވާ މީހުންނަށް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅެއް ނާޅައެވެ.

ދީބާޖާ މައްސަލާގައި ފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތުު ނެންގެވި ތުހުމަތަކީ ބުހުތާން ދޮގު: ޖުޑިޝަރީ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓަށް ދޭން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމަކީ ރިޝްވަތު ނަގައިގެން ކުރި ހުކުމެއް ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު ތަކަކީ ބުހުތާން ދޮގު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން (ޑީޖޭއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން އެހެން ބުނެފައިވަނީ، އޮންލައިން ނޫސް “ސީއެންއެމް”ގައި ދިބާޖާ މައްސަލާގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވަނީ ރިޝްވަތު ނަގައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ، ދީބާޖާގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބިނާކުރެވުނު ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ސަބަބުތައް އެ ހުކުމްގެ ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ހުލާސާ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކުރެވި، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެ ރިޕޯޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

“އެ ހުކުމާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތަކަކީ އަދި އެ ތުހުމަތުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ނަމުގައި މަދުބަޔަކު ލިޔެ ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ވަނީ އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ބުހުތާން ދޮގުކަން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ،” ޑީޖޭއޭގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ފަނޑިޔާރު ވިޔަސް، ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ވިޔަސް، ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާ ހިލާފުވެ، ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަމާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވީ އިދާރާތަކާއި ނިޒާމްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެތަންތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބިފައިވާ ހައްގެއް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ، އެ ހައްގުގެ ބޭނުން ނުކޮށް، ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ހަގީގަތް ހިލާފު ދޮގު ވާހަކަތައް ދެކުމާއި އެފަދަ ވާހަކަތައް ފަތުރައި ޕްރޮމޯޓްކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކުށަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ދަށުދަރަޖައިގެ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ، އަދި އަހުލާގީ ގޮތުން ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަގްސަދަކީ ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނުބައި މަގްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމާއި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ބިރުދައްކައި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކޮށް ގާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެއީ ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވަން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ޑީޖޭއޭގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، ފެބްރުއަރީ 1، 2010 ގައި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް 50 އަހަރަށް، ނ. ރ. ބ. އަދި ޅ. އަތޮޅު ހިމެނޭ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ހަވާލުކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެ، ނަޝީދުގެ ނައިބް މުހައްމަދު ވަހީދު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހިސާބުން މެއި 30، 2013 ގައި ދީބާޖާގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރިކަން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކުރިއެވެ. އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުން ދިބާޖާއިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށް ބޮޑު ބަދަލެއް ނަގައިދޭން އެދުނެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމީ އެ ކުންފުންޏާ އެއްކޮޅަށް، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭ ގޮތަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ދައުލަތަށް ކާމިޔާބުވެ، ޖޫން 26، 2018 ގައި ދައުލަތުން ބަދަލު ދޭން ނުޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިއެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ހުކުމުގައި ވަނީ ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އޮތް އެއްބަސްވުމެއް އުވާލުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެ އެއްބަސްވުމެއް އުވާލިކަން ސާބިތު ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް ހުކުމްކުރީ ދީބާޖާއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަން ދީބާޖާ އަށް ސާބިތު ކޮށްދެވިފައި ނުވާތީ އާއި ދީބާޖާ އަށް ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނާ ގެއްލުން ސާބިތު ކޮށްދެވިފައި ނެތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ހައި ކޯޓުން އެގޮތަށް ހުކުމް ކުރި ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބާތިލްކުރިއެވެ. އެއީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅީ އެކަމަށް ލިބޭ މުއްދަތު މާބޮޑަށް ވެސް ފަހަނައަޅާ ދިޔަ ފަހުން ކަމަށްވާތީއެވެ.

އަދި މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގަނެ މައުޟޫއީ ގޮތުން ބަލާފައިވަނީ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯތުން ބުނީ، އެ މައްސަލަ ދައުލަތުން ހައި ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅީ އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ހަމަވިތާ ދެ މަސް ފަހުން ކަމަށެވެ.

ޕަަޕުއާ ނިއު ގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު

ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީއަށް މިއަދު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއިއެކު އެގައުމަށާއި އެގައުމު ކައިރީގައި އޮންނަ ސޮލޮމަން އައިލެންޑަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭއާއި ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިޔާއެއް ކަމަށްވާ އޭޕީ އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، މިއަދު ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއިއެކު އެ ސަރަހައްދުން ފެށިގެން 1000 ކިލޯމީޓަރު ދުރު ހިސާބަކަށް ސުނާމީ އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އޮތްކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އެގައުމު ކައިރީގައި އޮންނަ ސޮލޮމަން އައިލެންޑް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހަވައި އާއި ގުރާމް އަށް ސުވާމީގެ ބިރު ނެތްކަމަށް ސާވޭގައި ވެއެވެ.

އަދި ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ އަށް ބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.5 ގެ ބާރުމިނުގައި، 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށް ކަމަށް ސާވޭގައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، މާލެއާ 8768 ކިލޯމީޓަރ ދުރަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް  ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް އައިސްފައި ވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 17:58 ގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް މެޓު އޮފީހުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނައިބް ރައީސުންނަށް އިނާޔަތްދޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގެއް ނުކުރެއްވި

ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުން އިނާޔަތެއް ދޭން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު ނުކުރައްވައި އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލައްވައިފި އެވެ.

ރައީސްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ، ނައިބް ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ބިލް އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވީ، އެ ބިލުގައި ގާނޫނުއަސާސީއާ އާރުޒު ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އަލުން ވިސްނެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރުން ނައިބް ރައީސުންނަށް މާލީ އިނާޔަތް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން، ކިތަންމެ ކުޑަ މުއްދަތަކަށް ވެސް ނައިބް ރައީސްކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔާތް ދޭން ޖެހޭ ކަން ހޫދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސްކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލްގައި ބުނާގޮތުން، ނައިބް ރައީސްކަން ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މަހަކު 35،000 ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ނައިބް ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ބިލްގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލް ވެސް ރައީސް ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވައިފައެވެ. އެގޮތުން އެ ބިލް އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވީ ހޫދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ ބިލުގައި ގާނޫނު އަސާސީގެ 75 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުވުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ރައީސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ.

ރާއްޖޭގައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވަނީ އެކަން މީޑިއާތަކަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:10 އެހައިކަންހާއިރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާގެ މައުލޫމާތާއި އެކަން ހިނގި ރަށުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާގައި ހާމަ ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މި ހާދިސާ ހިނގީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށެއްގައެވެ. އަދި ކުއްޖާ ވިއްސާފައިވަނީ ގޭގައި ކަމަށާއި ކުއްޖާ މިހާރު މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.