ބޭރު ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅުނަސް ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތެއް ނުގެންގުޅޭނަން: ނައިބު

ބޭރުގެ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރުން ތަފާތެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނައިބު ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޓްރިވެންޑުރަމްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޓްރިވެންޑުރަމްގައި ހުންނަ ހޮޓެލް އެޕޯލޯގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް އެގައުމެއްގެ ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާބަޔަކަށް ދިވެހިން ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ދިވެހިންނަކީ ބޭރު ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް އެ ގައުމެއްގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅޭ ބައެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަސޭހައަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަދި އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ބޭސްފަރުވާއަށް އަންނަ ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި ކަމަށާއި އެގޮތުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންވެސް އިސްތިސްނާ ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ހުރިންކަމަށާއި އެގޮތުން ދަރިންނަށް ތައުލީމުދީ ތަރުބިއްޔަތު ކުރާއިރު ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާސިލުވި ރިވެތި އަދަބުތަކުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ނައިބު ރައީސް ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

އަދި ތައުލީމުދިނުމުގެ ތެރެއިން ދަރިންނަކީ މަސައްކަތްތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް އިސްކަމެއްދިނުމަށް ވެސް ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ދެ ދައުވާއެއް އަމީންގެ މައްޗަށް އުފުލައިފި

ބޭރުގައި ހިންގާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކަށް ދިވެހިން ފޮނުވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ޏ. ފުވައްމުލައް، މާދަޑު، ކަރިއްޔާވިލާ، މުހައްމަދު އަމީންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދެ ދައުވާއެއް އުފުލައިފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ، އަމީންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ މިއަދު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލެއިން ހައްޔަރުކުރި އަމީން، 35، ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕީޖީން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުން ޕީޖީއަށް ފޮނުވިތާ ފަސް ދުވަސް ތެރޭގައެވެ.

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހުގެ ގެނައުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، އަމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދެ ދައުވާގެ ތެރެއިން ދައުވާއެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ނުވަ އަހަރާއި 12 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، އަމީނަކީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށާއި ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށް، ހަނގުރާމަތަކަށް މީހުން ފޮނުވަން އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ، އެކަމަށް އެހީތެރިވެދީ ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ގޮތުން މާލީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ސަޕޯޓް ދިނުމާއި ދުނިޔެގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާ އެފަދަ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަމީން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަމީނަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުން ލަންކާއަށް ގޮސް ފިލުމުން އޭނާ ހޯދަން އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ވެސް ނެރުނެވެ. ނަމަވެސް 2011 ވަނަ އަހަރު ލަންކާއިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް މާލެ ގެނެސް ދެ މަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ އެމެރިކާއިން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ދިވެއްސެވެ.

އެމެރިކާ އިން ބުނާގޮތުގައި، އަމީނަކީ ސީރިއާ އާއި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވަރަށް އިސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދޭ މީހެކެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ސީރިއާއަށް ހަނގުރާމަވެރިން ފޮނުވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ފޮނުވަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށް ކަމަށް ވެސް އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓްރެޝަރީގެ އޮފީސް އޮފް ފޮރިން އެސެޓްސް ކޮންޓްރޯލް (އޯއެފްއޭސީ) އިން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލަރުން މަޖިލީހަށް ވަކި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ ވޯޓަކުން ކައުސިލަރުންނާއި މޭޔަރުންގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް އެކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލިހުން ލާމަރުކަޒީ ބިލް ފާސް ކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 76 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށްގެން ތަޅުމާ ހަަމައަށް ގެނައިއިރު ކައުންސިލަރުން މަގާމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެލްޖީއޭއިން މައްސަލަ ބަލައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުން މަޖިލީހަށް ކައުންސިލަރުން ވަކި ކުރެވޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީއިން ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ.

ނަމަވެސް ކޮމިޓީއިން އެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރުމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅިއެވެ. ސަނީފުގެ އެ އިސްލާހަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުގުނީއެވެ. އަދި އެ އިސްލާހު ފާސްވުމުން ކޮމެޓީން ހިމަނާފައިވާ އޮތް ގޮތް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ.

މި ބިލުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓު އަންހެނުންނަށް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިއީ ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިއިރުވެސް އޮތް ގޮތެވެ. މި މާއްދާއަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އާބާދީގައި 3000 މީހުންނަށްވުރެ މަދު މީހުން ތިބޭ ރަށްރަށުގައި ފަސް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ވަނީ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. އަދި އާބާދީގައި 3000 ކައުންސިލަރުންނަށްވުރެ ގިނަ ވާނަމަ އެރަށެއްހައި ހަތް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެތެރެއިން ތިން ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުންނަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް އާބާދީއަށް ބަލާ 60،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސިޓީތަކުގައި 19 ކައުންސިލަރުން ތިބެންޖެހޭ ގޮތަށް ބިލަށް ވަނީ އިސްލާހު ގެނެސްފައެވެ. މި ގޮތަށް ބިލަށް އިސްލާހު ގެނައީ ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުން ދިޔައިރުއެވެ. އެހެންކަމުން ދެން އޮންނަ ކައުންސިލް އިންތިހާބެއްގައި ވެރިރަށް މާލެ ސިޓީގައި 19 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ލޯކްލަ ގަވަރުމަންޓު އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އަދަދު 9 މެންބަރުންނަށް އިތުރު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިހާރު އެ ބޯޑުގައި ތިބެނީ 5 މެންބަރުންނެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް 37.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް 366 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ބަޖެޓު ފާސްކުރީ 77 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ. މި ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެއް މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. އެއީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

ބަޖެޓް މިއަދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް 366 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށްފަހުއެވެ. ބަޖެޓަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރީ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއެވެ. އިތުރުކުރި ބަޔަށް ފައިސާ ހޯދަން ނިންމާފައިވަނީ 929 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލު ވިއްކައިގެންނެވެ.

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ 5.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެކެވެ. އާމްދަނީގެ 29.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާއިރު އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 35.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޖުމްލަ ހަރަދެވެ.

އަންނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބަހާލައިފައި ވަނީ މައިގަނޑު ފަސް ދާއިރާއަކަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ލިބެނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެއީ 17.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓެކްސް ނޫން އެހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ 6.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހިލޭ އެހީ އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ 5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މަޖިލީހުން އިސްނަގައިގެން ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތަފާތު އެކި ކުށްތައް ކޮށްގެން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީންގެ ތެރެއިން ކުދިކުދި ކުށްތަކުގައި އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ޖަލުތަކުގައި ގައިދީން ތިބެންޖެހޭ ތިބުމަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ބައެއް އާއިލާތަކުން އެ މީހުންނަށް ލުޔެއް ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި ތަކުރާރުކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ސިޓީތައް ފޮނުވަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުގައިވެސް އެކި އާއިލާތަކުން ކޮންމެވެސް މީހަކު ޖަލުގައި ހުރެގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ބަދަލެއް ހޯދުމަށް އެދެމުންދާނެ ކަމަށާއި އެއީ ޔަގީން ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމަނިކުފާނަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކުގައި އެދިފައިވާ އެދުންތައް ބަލައި ދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކާ ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް، މުޅި ނިޒާމް ހަރުދަނުކޮށް އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދެވެންނެތް ކަމަށް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ އިތުރުން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ނެގޭ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ޑްރާފްޓުކޮށް މުޅި ނިޒާމު ހިނގާނެ ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ދިނުމަށް އެ ދެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު މަރާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު މަރާލައިފިއެވެ.

އާސަންދައިގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ކަރާއި އަތަށް ފުން ޒަހަމްތަކެއް ކޮށްފައިވާ 59 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް މިރޭ 9:22 ހާއިރު ގެނައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މިހާރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިރޭ މަރާލާފައިވަނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެކެވެ. އަދި އޭނާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ގުރޫޕް ހަދާފައި އައި ބައެއް ކަމަށްވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހުޅުމާލެ ހިތިމަގުގައި ޒަހަމްތަކަކާއެކު މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް މިރޭ 9:07 އެހާކަންހާއިރު ލިބުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މިރޭ 9:50 މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރާއްޖެއާ އިންޑިއާގެ ގުޅުން ބަދަހިވި އަހަރެއް: މޯދީ

ވޭތުވެގެންދިޔަ އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ ދެމެދުގައި ގާތް ގުޅުމެއް ގާއިމްކުރެވިގެންދިޔަ އަހަރެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ވެފައިވާ މުހިންމު 4 އެއްބަސްވުމެއް ބަދަލުކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި މޯދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާގައި އެމަނިކުފާނަށާއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ތަހުނިޔާއާ މުބާރަކު ބާދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ފާއިތުވި އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާވެގެންދިޔަ އަދި ރާއްޖެ ތަރައްޤީގެ މަގުގައިވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް ޙާސިލުކުރި އަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކީ އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ބަދަހިވެ ފުޅާވެގެންދިޔަ އަހަރެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް އޮތީ ދެޤައުމުގެ ފަރުދުންގެ މެދުގައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއާއި ލާބައަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދަވާ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާކަން ބޮޑު ވަޒީރު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު މުހިންމު 4 އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިއަދު ހަވީރު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބަދަލުކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ 3 ސަރަޙައްދެއްގައި “ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް” ޤާޢިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި ރުޕޭކާޑު ރާއްޖޭގައި ތަޢާރަފުކުރުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމާއި، މާލޭގެ މަގުބައްތިތައް ލެޑް ބައްތިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި، އިންޑިޔާއިން ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓްގާޑަށް ހަދިޔާކުރާ ކަނޑު އުޅަނދު ރާއްޖެއާ ރަސްމީގޮތުން ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ހިމެނެއެވެ.

ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް މިއަދު މި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދޭދޭ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރަކާއެކު މިގޮތަށް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ރަސްމިއްޔާތެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން ޣަނީ ވަކިކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު ވެސް މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ފަނޑިޔާރު ޣަނީ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމީ 64 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ފަނޑިޔާރު ޣަނީ މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި ދެކޮޅަށް 02 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ، ޣަނީއާ ބެހޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރި ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސުލޫކީ ސިފަތައް ނެތިގެންދާ ފަދަ އަމަލުތަކެއް އޭނާ ކޮށްފި ކަމަށް ތަހުގީގު ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ، ކޮމިޓީއަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމާ އެކަށީގެން ނުވާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށްވުމުން، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ޣަނީ ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޭނާއާ ބެހޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކުރި މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތަށް ބަލައި، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަނޑިޔާރު ޣަނީ 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ވެސް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ދުރުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފައި ވަނީ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓް ހިންގެވުމާއި މިވަގުތު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވީ ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ނަންތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.

ޑރ. ޝަހީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަރު ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދިޔައިރު، އެ ކޮމިޝަނަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށްބުނެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ އާއި، ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅުއްވާފައިވާތީވެ، އެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދެއްވުން އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރު ކޮމިޝަނުން ޑރ. ޝަހީމްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ޑރ. ޝަހީމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެނގި ތިބެ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރު ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް މަޖިލީހުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އެ ލިސްޓުގައި އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހިމެނޭ ގޮތަށް 36 މީހެއްގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑރ. ޝަހީމަށް ދައުވާކުރަން މަރު ކޮމިޝަނުން ޕީޖީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާއިރު މުހައްމަދު މަޒީދާއި ސާމިތު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށްވެސް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އާއި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ސާމިތާއި މަޒީދަކީ މި ތިން ފަރާތް މަރާލަން ރާވައި އެކަން ކުރުވި މޭސްތިރިން ކަމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުންނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ ދެ މީހުން ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

މަޖިލީހަށް ކައުންސިލަރުން ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަދައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ ވޯޓަކުން ކައުސިލަރުންނާއި މޭޔަރުންގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއިން އިސްލާހު ގެނެސްފިއެވެ.

ކައުންސިލަރުން މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ބަޔަކީ ސަރުކާރުން ބިލު ހުށަހެޅިއިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. މި ބައި ހިމަނާފައި މިވަނީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތައް ދިރާސާ ކުރަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގައި ވަނީ ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަން ނުކުޅެދިއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކު އެ ކައުންސިލަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އެގޮތުން ކައުންސިލަރަކަށް، ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ރައީސަކަށް ނުވަތަ މޭޔަރަކަށް ވިޔަސް މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާނުކުރެވޭ ނަމަ ނުވަތަ އިހުމާލުވާނަމަ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ބާރުތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ނަމަވެސް ކައުންސިލަރުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން އެލްޖީއޭއަށް އެންގިދާނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެ އެވެ.

ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު 5 އަހަރަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.