ނަޝީދުގެ އިންޒާރު: މަޖިލީހަށް ދޮގު ހަދާނަމަ ދައުވާ ކުރާނަން!

ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ދޮގު ހައްދަވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ، އެކަމެއް ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ކޮމެީޓތަކަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މުއައްސާސަތަކުގެ ބޭފުޅުން “ސާފު ބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކަވާ” ކަމުގެ ޝަކުވާ މުގައްރަރުން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ބައެއް މުގައްރަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ސާފު ބަހުން ވާހަކައެއް ނުދައްކަވައޭ. އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ކަމަށް އެބަ ޝައްކުކުރެވެއޭ،” ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިއަކު ވިޔަސް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާކަން މަޖިލީހަށް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ތަހުގީގު ކުރެވި ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފެށުނު ފަހުން، ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް، އެކި ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ކޮެމެޓީތަކަށް ދަނީ ހާޒިރު ކުރެވެމުން ނެވެ. އަދި ވަޒީރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާފައިވެ އެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްމުން ނަޝީދު އިތުރަށް ވަނީ، ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިން ކޮމިޓީއަކަށް ގެންނަ އިރު، ހަމަ އެ ފަރާތަކާ އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ މެމްބަރުން އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަމެއްވާ ނަމަ، އަނެއްކާ އެހެން ދުވަހެއްގައި އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް އެ ފަރާތްތައް ނުގެންނަވައި، ދެ ކޮމިޓީއެއް ނޫނީ ތިން ކޮމިޓީއެއް އެއްވެގެން ކަންކަން އޮޅުން ފިލުއްވުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލިިހުގައި ކުރެއްވުމަށް މުގައްރިރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެގޮތުން ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާއިރު މަޖިލީހުގައި އެބޭފުޅުން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

28 ޖުލައި އާއި 15 އޮގަސްޓަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާއި އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ދެ ދުވަސް ބަންދު ކުރަން ރައީސް ސޯލިހު ނިންމެވީ މިނިވަން ދުވަހާއި ބޮޑު އީދާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުން އަންނަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ހަފްތާ ބަންދު ފިޔަވައި، އިތުރު އެއް ދުވަސް ބަންދުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ 28 އޮގަސްޓް ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހަކަށް ވާތީ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 15 އޮގަސްޓަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ކަނޑައެޅުމުން، އީދު ބަންދުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަ ދުވަސް ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެން ނެވެ.

މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑު އީދު ކުރިއަށްދާނީ 11 އިން 14 އަށެވެ.

ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފި!

ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ އިންޒާރު ނެރެފި!

މޫސުމާ ބެހޭ މައި އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޯރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ކ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން އެ އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ، މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 1:15 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށެވެ. އަދި އިންޒާރު ނެރެފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

ކ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް މެޓް އޮފީހުން ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފައި މިވަނީ، މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ހަމައަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުނދު އިންޒާރު ނެރެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ގުގުރުމާއިއެކު ވިއްސާރަކޮށް، އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފަ އެވެ.

ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގަ އެވެ. އަދި އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު އުތުރުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނާ ގޮތުގައި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާނެ ތީވެ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ އެވެ. އަދި ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ވައިގަދަވެ، އަދި ކަނޑުތައް ވެސް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ދަގަނޑަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ހެންވޭރުގައި ހަނދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގައި ސޭފްޓީއަށް ޖަހާފައި ހުރި ދަގަނޑެއް ވެއްޓި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

ރޭ ދަންވަރު 12:10 ހާއިރު ހިނގި އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މަގު ބަންދު ކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރަމުންދިޔަ ކުރަމުންދިޔަ ސައިޓޭއްގެ ސޭފްޓީއަށް ޖަހާފައި ހުރި ދަގަނޑެއް ވަޔަށް ވެއްޓިގެން ނެވެ.

ހާދިސާގައި ދަގަނޑަކުން ޖެހި ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބަންދު ކޮށްފައި ހުރި މަގުގެ ނުބައި ލޭނުން ދަތުރުކުރި ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި އިން މީހާ އަށެވެ. އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ރޭ ފަރުވާ ދީފައިވާއިރު ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން ނެވެ.

ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުނަށް ސަރުކާރުން ބަދަލުދެނީ

ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަން ނިންމި ފްލެޓްތަކަށް، ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން މާލީ ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއް ހަދައި ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ސީލައިފް ގްލޯބަލްއިން އިމާރާތް ކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށް މައުލޫމާތު އާންމުކުރި އެޕާޓްމެންޓްތައް ގަތުމަށް ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ދީފައި ނުވާތީއާއި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން 203 ފަރާތަކުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެވެ.

ނަމަވެސް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ސީލައިފާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފައިިވާ މީހުންނަށް ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުން، ސިވިލް ކޯޓަށް އެމީހުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިއްޔެ ވަނީ ކޯޓުން ބޭރު ކޮށްލައިފަ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން އަދި ހާމަ ނުކުރި ނަމަވެސް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސީ ލައިފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މީހުންނަށް ބަދަލުދޭން އެއްބަސްވީ، ދައުލަތުން ސީ ލައިފަށް ދައްކަން ޖެހޭ 12 މިލިއަން ޑޮލަރުންނެވެ.

އެ ފައިސާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި 80 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު، އެ އެއްބަސްވުން 2011 ގައި އުވައިލުމުން ސީ ލައިފުން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން ހެދި ސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސީލައިފް ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ސުކީމްގެ ދަށުން ފުލެޓް ދިނުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ.

ސީލައިފް ކުންފުނިން 300 އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން 280 މީހެއްގެ އަތުން ބުކިން ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 50000 ރުފިޔާ ނަގައި ގާތްގަނޑަކަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާ މީހުންގެ އަތުން ހޯދި އެވެ.

އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސީލައިފްގެ އެމްޑީ އަންމަޓީ ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލުން ވަނީ ރެޑް ނޯޓިސްވެސް ނެރެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް އޭނާ ފިލައިގެން އުޅޭތަން ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ ޒިންމާ މުޅި ދައުލަތުން ނަގަންޖެހޭ: ޝިދާތާ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓާ ޝައިމް އަބްދުﷲ ގެއްލުނު މައްސަލާގައި މުޅި ދައުލަތް ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް މެންބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނެވެ.

އެގޮތުން ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިތޯއާއި އެފަރާތަކާމެދު އެޅި ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ، ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މި މައްސަލާގައި މުޅި ދައުލަތް ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

“އެހެން މި ދަންނަވަނީ ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް ހެދުމާއި އަދި އެކި ފަންތީގެ، އެކި ބާވަތުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށްޓަކާ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް” ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ޝައިމް ގެއްލުނުކަން ފާހަގަކުރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ގުޅިގެން ފެށި ކަމަށެވެ.

އަދި ޝައިމް ގެއްލުމުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގައި އެކަމަށް ހާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާ އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޝައިމް ގެއްލުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އެގަޑީގައި ޑިއުޓީގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝައިމް ފެނިފައިވަނީ މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ނެވެ. އޭނާ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި އުމުރުން 46 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެމީހުންނާއި ޝައިމްއާ ހުރި ގުޅުމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އައިއޯޖީގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނީ ޒަބީރު

ދިހަވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ޒަބީރުއަށް ދީފި އެވެ.

އެމްއޯސީން ބުނީ، ދިދަ އުފުލާ އެތުލީޓު ހޮވީ އެމްއޯސީގެ ބޯޑުން ކަމަށެވެ.

އައިއޯއައިޖީގެ ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމަށް ޒަބީރު ހަމަޖައްސައި، އޭނާއާ ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ހަވާލްކޮށްދެއްވީ، ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެވެ.

ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ ޒަބީރަކީ، ދިވެހި ބާސްކެޓްގައި މިހާރު އެންމެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޖެހިޖެހިގެން ހަ އަހަރު ހިމެނިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފަސް ވަނަ ސަބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި، ރާއްޖެއަށް ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައިދިނުމުގައި ޒަބީރު ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފަ އެވެ.

އައިއޯއައިޖީގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ދިދަ އުފުލީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުއެވެ. މިމަހު 18 އިން 28 އަށް މޮރިޝަސްގައި ބާއްވާ މިގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނެވެ.

މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭން ދިހަ ކުޅިވަރަކުން ވާދަކުރާނެ އެވެ. އެއީ އެތުލެޓިކްސް، ބެޑްމިންޓަން، ބީޗް ވޮލީބޯޅަ، ފުޓްބޯޅަ، ބާސްކެޓްބޯޅަ، ޓެނިސް، ސްވިމިން، ޓޭބަލް ޓެނިސް، ވޮލީބޯޅަ އަދި ކައިޓް ސާފިން އެވެ.

ބާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން ނިންމައިފި

ބާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން ނިންމައިފި

ބާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އީސީން އެގޮތަށް ނިންމީ، ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށް އިންތިހާބުވި މެންބަރަކާއި އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓާ ދެމެދުގައި އެއް ވޯޓުގެ ފަރަގު ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އަލުން ގުނައިދޭން ހުށަހެޅި ޝަކުވާ އަކާ ގުޅިގެން ނެވެ.

ނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކޮން ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމެއް އިލެކްޝަން އަކުން ނުބުނެ އެވެ.

ނަމަވެސް މާލެ އާއި އައްޑޫގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބާ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހޮވިވަޑައިގެން ވަކީލާ އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަނާރާ ނައީމް އާއި ވަކީލު އަބްދުލް މާނިއު ހުސައިންއާ ދެމެދު އޮތީ އެންމެ ވޯޓެއްގެ ފަރަގެވެ.

މާލެ އާއި އައްޑޫގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބާ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތީ މައުމޫން ހަމީދެވެ. ނައިބް ރައީށްއަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތީ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބް އަބްދުﷲ މުއިއްޒު އެވެ.

ބާ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ:

1. މުހައްމަދު ފައިސަލް – 631 ވޯޓް

2. އަހްމަދު މުއިއްޒު – 627 ވޯޓް

3. އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު – 445 ވޯޓް

4. އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު – 361 ވޯޓް

5. މުހައްމަދު އަސީލް ހަސަން – 356 ވޯޓް

6. އަނާރާ ނައީމް – 343 ވޯޓް

 ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލައި ވަކީލުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ގާނޫނީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަކީ ބާ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ.

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ 1597 ކުންފުނި އުވާލަން އިއުލާންކޮށްފި

އަހަރީ ފީ ނުދައްކައިގެން 1597 ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ނިންމާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ލިސްޓު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނިތަކަކީ 2002 ން ފެށިގެން 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ ފީ ދައްކައިފައި ނުވާ ކުންފުނިތަށް ކަމަށެވެ.

އުވައިލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން އަހަރީ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ކުންފުނި އުވައިލުމަކީ ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް އަށް ލާޒިމް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިތަށް އުވާލަން ނިންމީ އެގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ލިސްޓުގައި ހިމެނާފައިވާ ކުންފުނިތައް ހިންގަން ބޭނުންނަމަ، އަންނަ މަހުގެ ހަތަރެއްގެ ކުރިން އެ ކުންފުންޏަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއިއެކު، ކުންފުނި ހިންގަން ބޭނުންވާކަން އަންގައިދިނުމަށްފަހު، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގާރާރެއް ފާސްކޮށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށެވެ.

ބާ ކައުންސިލަށް މަރުހަބާ، ގާނޫނީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަން ޔަގީން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބްވެވަޑައިގަތް ފަރާތްތަކަށް ރައީސް މަރުހަބާ ދަންނަވައި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުވުމަށް ބާ ކައުންސިލް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބްވެވަޑައިގަތް ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

ބާ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ރައީސަކަށް އިންތިހާބްވެވަޑައިގަތް މައުމޫން ހަމީދާއި ކައުންސިލްގެ އެހެނިހެން މަގާމްތަކަށް އިންތިހާބްވެވަޑައިގަތް މެންބަރުންނަށް ރައީސް ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ.

“އަދި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބާ ކައުންސިލް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް،” ރައީސްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބްގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިހާބްވެވަޑައިގަތީ މައުމޫން ހަމީދު އެވެ. އޭނާއަށް 543 ވޯޓް ލިބިލެއްވިއިރު ހުސްނުއްސުއޫދުއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 401 ވޯޓެވެ.

ނައިބް ރައީސްއަކަށް އިންތިހާބްވެވަޑައިގަތީ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބް އަބްދުﷲ މުއިއްޒު އެވެ. ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް މުއިއްޒު އިންތިހާބްވެވަޑައިގަތީ 792 ވޯޓުންނެވެ. މުއިއްޒުއާ ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 139 ވޯޓެވެ.