އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އިތުރު ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ އިތުރު މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީ އިން މިރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މިއަދު ބޭއްވި އެ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ނިންމީ، އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށްޓަކައި ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން އެމައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް އުޒުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާމެދު ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބަޔާނެއް ނެރުއްވުމަކީ ޖޭއެސްސީގެ ދުސްތޫރީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅުއްވައި އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުން ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިން ޖޭއެސްސީން ބެއްލެވި ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނަސޭހަތް ދިނުމަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމުމުން، އެކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ނަސޭހަތުގެ ލިޔުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ވެސް އިންކާރުކުރައްވާފައިވާތީ އެއީ ވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާމެދު ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމި ސަބަބެއް ކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ޖޭއެސްސީން ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޮޑެތި ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ލާމަރުކަޒު ކޮށްގެން ޖަޒީރާވަންތަ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުން އެއީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ :ރައީސް

ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒު ކޮށްގެން ޖަޒީރާވަންތަ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުން އެއީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ ބިންގާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒު ކޮށްގެން ޖަޒީރާވަންތަ ދިރިއުޅުމެއް ދިވެހީންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެކަން ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެންންނަޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ ބިންގާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ގާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި އެ ކައުންސިލުތަކުގެ ކިބައިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކާއި ޒިންމާތައް އަލުން އިއާދަކޮށްދިނުމާއެކު، ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކައުންސިލުތަކުގެ ކަންކަން ހިންގޭނެ މަގުފަހިކޮށްދީ، ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް، ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެކުރިން ބުނެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުތަކުގެ އިހްތިސޯސް ހިނގާ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށް، ކައުންސިލުތަކުގެ އިހްތިސޯސްގައިވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި ބިނާތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރު މުދާ ކައުންސިލުތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް ބިލުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ކައުންސިލުތައް މާލީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ފަސް ޕަސެންޓަށްވާ އަދަދުގެ ފައިސާ ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމާއި، ކައުންސިލުތަކުގެ އިހްތިސޯސްގައި ނުހިމެނޭ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލީގެ 40 ޕަސެންޓަށްވާ އަދަދުގެ ފައިސާ، ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް ބެހިގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ގޮތަށް ވެސް ބިލަށް ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައެވެ.

ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހަލަބޮލިވާނެ ގޮތަށް ވާހަކަނުދެއްކުމަށް ލެކްޗަރާއިންނަށް އަންގައިފި

އިސްލާމް ދީނަށާއި ﷲގެ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މުޖުތަމައު ހަލަބޮލި ވެދާނޭ ގޮތަކަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ލެކްޗަރާއިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިޔާލު ފާޅުނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުން އެފަދަ އެންގުމެއް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލާ ޑރ. ހަސަން ހަމީދު މިއަދު އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައެވެ.

ޗާންސެލަރު ޑރ. ހަސަން ހަމީދު ފޮނުވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ލެކްޗަރާއިން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން އުފެދި، މުޖުތަމައު ހަލަބޮލި ވެދާނޭ ފަދަ ބީދައަކުން އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތަފާތު އެކި ހިޔާލު ފާޅުކުރަމުންދާކަން ސަރުކާރަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލިބެމުންދާކަން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޗާންސެލަރު ވިދާޅުވީ، ޔުނިވާސިޓީގެ މުދައްރިސުންނަކީ ރާއްޖޭގެ އެތަކެއް ޒުވާނުންގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި ނުހަނު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބަޔަކަށްވާއިރު، އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވާނަމަ އެއީ މުޖުތަމައުއަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

“އެހެންކަމުން، މި މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު، މި މުޖުތަމައުގައި ބައިބައިވުން އުފައްދައި، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާމެދު ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭނެ ފަދަ ވާހަކަތައް މީސްމީޑިޔާ އާއި، އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ޔުނިވަރސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ،” ޗާންސެލަރުގެ އެންގުމުގައިވެއެވެ.

އަދި ޔުނިވާސިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް މުވައްޒަފުންގެ އަހުލާގީ ކޯޑްގައިވާ ހަމަތަކާއި ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓެވުމަށް ޗާންސެލަރު ހަމީދުގެ އެންގެވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާއިންނަށް މިފަދަ އެންގުމެއް އަންގާފައިވާއިރު، އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ކުށްވެރިކޮށް “އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން”ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގިނަ ލެކްޗަރާއިން ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

“އިންކަމް ޓެކްސް”ގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފި

“އިންކަމް ޓެކްސް”ގެ ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މިބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި އިއްވާފައިވާއިރު، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދެވެ.

އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަހަކު 40000 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް ޢާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުންނެވެ. އެގޮތުން 40000 އާއި 60000 އާ ދެމެދުގެ ޢާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ %8ގެ ރޭޓުން، 60000 އާއި 100000އާ ދެމެދުގެ ޢާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ %10ގެ ރޭޓުން އަދި 10000އަށްވުރެ މަތިން ޢާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި %15 ނެގުމަށް އިންކަމް ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުގެ ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާއިރު 6000 މީހުން އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކާނެކަމަށް ލާފާކުރެވޭކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލު މިއަހަރު ފާސްވެއްޖެނަމަ އަންނަ އަހަރު އެ ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފަވެއެވެ.

ދީނަށްވުރެ މައްޗަކަށް ނޭރޭނެ، ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ އޮއްބައެއް ނުލެވޭނެ: ޝައިހް އިލްޔާސް

އިސްލާމް ދީނަށާއި މާތް ﷲގެ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ “އޮއްބާލަން” މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އެކަން ނުވާނެ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލާގައި “އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން” މިނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، އިސްލާމްދީނާ، ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުދާސްތަކެއް އުފެދިއްޖެ ކަމަށާއި ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނާނަމަ ލޭ ކެކޭނެ ކަމަށެވެ.

“ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނުމަކީ ލޭ ކެކޭނެ ކަމެއް. މިއީ އޮއްބާލަން އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުވާނެ. އޮބިގެން ނުދާނެ ސަބަބަކީ އީމާންތެރިކަމާ ގުޅިފައި ހުރި ކަމެއް، މިއީ ހިތާއި ލެޔާއި ގުޅިފައި ހުރިކަމެއް,” އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ލޭކެކިގެން ނޭދެވޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާ އެއީ މުސްލިމުންގެ ސިފައެއް ނޫން ކަމަށް ޝައިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިންސާނާގެ ލަގަބުވެސް އިންސާނާއަށް ދެއްވީ އިސްލާމު ދީނުގައި ކަމަށާއި ދީނުގައި އިންސާނާއަށް ނުދެއްވާ ހައްގެއް ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިނިވަންކަމާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަދައްކަނީ މުޅިން އޮޅުވާލުމަށްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝައިހް ވިދާޅުވީ، ގާނޫނެއް އަންނާނީ އިސްލާމް ދީނަށްވުރެ ފަހުން ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނަށްވުރެ މައްޗަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭރޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ނަޒަރުގައި ވެސް، ގާނޫނީ ހަމަތަކުން ބެލި ނަމަވެސް އެމްޑީއެންއިން ކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކަމަށާއި އެކުށަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ބަޔަކު ދިފާއު ކުރާނަމަ އެބަޔަކު ވެސް އެ ކުރަނީ ކުށެއް ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮޅިވަޑައިގެންފަ އޮވެދާނެތީ ދަންނަވަން، މިކުރަނީ ގާނޫނު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް: ނަޝީދު

ޕާޓީތަކުގެ ބިލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި، ގާނޫނުއަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންކަމަށް ވަރަށް ސާފްކޮށް އެގެން އޮތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު މިހެންވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ސަރުކާރުންހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިލްތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެމަސައްކަތް ފެށުމާއިގުޅިގެން ސަރުކާރާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއިމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް އުފެދިފައިވަނިކޮށެވެ.

ސަރުކާރުންމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިލްތަށް މަޖިލީހުންޑްރާފްޓް ކުރަމުންދާކަން މީޑިއާއަށް ތިލަވުމުން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތު ވިދާޅު ވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި އެތަންފީޛުކުރާނެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ އެއް ވަޞީލަތެވެ. ނަޒާޙަތްތެރި މަޖިލީހަކުން އެފުރުޞަތު ސަރުކާރަށް ފަހިކޮށްދޭނެކަމަށެވެ.

ޖަވާބުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިއަދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެމްޑީޕީގެ ބިލުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމަކީ ނަޒާހާތްތެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަނީ “އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ގެއަށް ލައިގެންކާނެ އެއްޗިހި ހޯދާކަށް ނޫން” ކަމަށެވެ.

” އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އޮޅިވަޑައިގެންފައި އޮވެދާނެތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަނީ. ގާނޫނުއަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ މި މަޖިލީހުން. އަދި މިދެންނެވި 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދެވަނަ ނަމްބަރުގައި ވަނީ ގާނޫނު އެކުލަވާލުމާއި ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި އަދި ގާނޫނު އުވާލުުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ މި މަޖިލީހުން ކަމަށް.” މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން ހުސަހަޅަންޖެހޭ ބިލްތަށް މަޖިލީހުން ޑްރާފްޓް ކުރަމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއްމެންބަރުންވެސްވަނީ ނުރުހުންފާޅުކޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އެމެންބަރުންވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީއަށް ވެފައި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށް ވުމުން، ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީން އެއް ކަހަލަ ބިލްތަކެއް މަޖިލިހަށް ފޮނުވުމަކީ، ނުވަތަ ފޮނުވަން އުޅުމަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު، ބިލްތަކުގެ މައުލޫއުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދުނީތޯ ވެސް ބައެއްމެންބަރުންވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ޖަލުގައިހުރި ކަންކަން އިޞްލާހުކުރަން ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި

ޖަލުގައިހުރި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އިޞްލާހުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދދިވަޑައިގަތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މެދުފަންތީގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިއަދު މާފުށި ޖަލުގައި ފެށި 5 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑްކްރޮސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީވެސް އެޖަމްއިއްޔާގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ތަމްރީނު ނިންމުމަށްފަހު ކޮންމެ އޮފިސަރަކުވެސް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ޖަލުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާން ވިދާޅުވީ މިފަދަ ތަމުރީނުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކަކީ އިންސާނީ ކަރާމަތާއި އިއްޒަތް ނުގެއްލޭގޮތަށް ހިންގޭ ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުންކަމަށެވެ. އެކިސަބަބުތަކަށްޓަަކައި ބަންދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާހުރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރިހިބިލިޓޭޓްކުރެވި މުޖުތަމައުއަށް ނެރުންކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުވެފައިވާ މަޞްޢޫލިއްޔަތަކީ ޤައުމަށްޓަކައި، ވަޠަނަށްޓަކައި، ޢާންމު ހަމަޖެހުމާއި، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ވަރަށްވެސް މުޙިއްމު މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ.

” މިފަދަ މަޞްޢޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވާނެ ސިފަތަކާއި، ހަމަތައް އަބަދުމެ ހަނދާނަށް ގެނެސް ވީހާވެސް އިންސާފްވެރިކަމާއި، ހަމަހަމަކަމާއެކު އިޙުސާންތެރިކަންމަތީ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން” އޮފިސަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑްކްރޮސްއާއެކު ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް، ޖަލުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގައި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ސިސްޓަމް ރަނގަޅު ކުރުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ.

އަނިޔާވެރިވުމަށް ގޮވާލާ، ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދިނުމަށާއި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ގޮވާލަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ، މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދޭ ގޮތަށް މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދިނުމަށާއި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ގޮވާލާ އަދި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ނިޝާންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްކޮށް ހާމަކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއެވެ.

ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ދެ ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް ވަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ތަސްދީގު ކުރައްވައިފައެވެ.

ހަތްދިހަ ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އިންޓަޕޯލްގެ ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް

ކަނޑު ބޯޓަކުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު 70 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ޕޮލިސް އޯގަނައިޒޭޝަން (އިންޓަޕޯލް)ގެ ޓީމެއް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ، ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓްގާޑާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގަތީ އީރާނުގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ ބޯޓެކެވެ.

ބޯޓު ހިފެހެއްޓީ ހއ. ތުރާކުނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 172 މޭލު ބޭރުން، ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްދިސޯދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުންނެވެ. މި މައްސަލާގައި ބޭރުގެ ބޯޓުން މަސްތުވާތަކެތި ނަގަންދިޔަ “ހެދޭކުރި-7” ނަމަކަށް ކިޔާ ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯންޏެއް ވެސް ވަނީ ހިފަހައްޓައިފައެވެ.

ބޯޓުގައި ހަ މީހުން ތިބިއިރު ރާއްޖޭގެ މަސްދޯނީގައި ތިބީ ދެ ދިވެހިންނާއި ދެ ބިދޭސީން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އިންޓަޕޯލްގެ ވެސްޓު ލައިގެން ތިބި ހަތަރު ބޭފުޅުންނާއެކު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުންގެ ޑުރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ)ގެ ޓީމުތަކާއެކު އިންޓަޕޯލްގެ އިންސިޑެންޓް ރެސްޕޯޓްސް ޓީމެއް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި ޑުރަގް ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސާބިތުވެ ޑުރަގް ވިޔަފާރި ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ޑުރަގް އޮޕަރޭޝަންގައި ބޯޓުން ފެނުނު ތިން ގޯންޏަކަށް އަޅާފައިހުރި 70 ޕެކެޓް މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަން 70 ކިލޯއަށް އަރައެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 59.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި މިވަގުތު 13 މީހަކު އެބަ ތިއްބެވެ. އަދި އެ އެންމެންނަށް ވެސް ބަންދުގެ މުއްދަތު ވަނީ ޖަހައިފައެވެ.

ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި އުވާލަން ތަރުހީބެއް ނުދެން: އެމްޑީޕީ

އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި އެފަދަ ތަންތަން އުވާލުމަށް ތަރުހީބު ނުދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިހެން ބުނެ ބަޔާނެއް ނެރެފައި މިވަނީ، އިސްލާމްދީނަަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގެ މައްސަލާގައި އެ ޖަމިއްޔާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ މީހުން މުޖްތަމަޢުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ހިންގާ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، އެމްޑީޕީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެޕާޓީއަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ހިލާފަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ތާއީދު ކުރާނެ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ހަޖޫޖެހުމާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ހިންގާ ކަންކަން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ބޭނުންކުރަންވާނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާ ފުށުނާރާ ގޮތަށްކަން އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ހަމައެއާއެކު އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި އެފަދަ ތަންތަން އުވާލުމަށް ތަރުހީބު ނުދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައެވެ.

“އަދި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކާމެދުވެސް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަމަލު ކުރެވުމެވެ. ޤާނޫނުގެ ބޭރުން އަދި ކަންކަން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއާތުތަކުގެ ބޭރުން ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދިނުމެވެ،” އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދުވެސް، އަދި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކާމެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފައްދަން ދައްކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ގައުމަށް ލިބޭނޭ ހަމަޖެހުމެއް އަދި ދީނަށް ލިބޭނޭ ކުރިއެރުމެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ، ގައުމުގައި ބައިބައިވުން އިތުރުވެ، ރާއްޖޭގެ އާންމު މަސްލަހަތަށާއި އަމަން އާންމަށް ނުހަނު ގެއްލުން ވެގެންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ޖަލްސާތަކުގަ އާއި އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގަ އާއި މީސްމީޑިޔާގެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގައި އަނިޔާވެރިކަމަށް ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތާއި ފަސާދަ އުފައްދަން ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެ މަސައްކަތްތަކަކީ ބަލައިގަންނާނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ ހަރުކަށި އަމަލުތައް އަބަދުވެސް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

“އެހެންކަމުން، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ މީހުން މުޖްތަމަޢުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ހިންގާ އަމަލުތައް ތަހުގީގުކޮށް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވައި، ރާއްޖެއަކީ އަމާން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ދަންނަވަމެވެ.،” އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.