ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް: އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަން “ވަކިން ލޯބިން” އަދި “ދެވަންސޫރަ” އަށް!

ނުވަ ވަނަ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި މިއަހަރު އެވޯޑު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަންސް ފިލްމު “ވަކިން ލޯބިން” އަދި “ދެވަންސޫރަ” އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރު ފޮ ދި އާޓްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިމަހު 15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި މިރޭ ވަނީ މުހިންމު ހަ ކެޓަގަރީއަކަށް ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެންމެ މޮޅު ފަސް ނަން ހިމަނައިފައެވެ.

އެގޮތުން ޑާކްރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުގެ “ވަކިން ލޯބިން” އަދި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓު ކޮށްފައިވާ “ދެވަންސޫރަ” އިން ކޮންމެ ފިލްމެއް ވަނީ ހަ ކެޓަގަރީ އަކުން ނޮމިނޭޓް ވެފައެވެ.

ފިލްމު “ހައްދު” އަދި “ވިޝްކާ” ފަސް ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓްވިއިރު، “އިލް ނޮއިސް” ވަނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓް ވެފައެވެ. އަދި ފިލްމު “ބޮސް” އާއި “މަލިކާ” ދެ ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓްވިއިރު، “މީ ލޯތްބަކީ” ނޮމިނޭޓްވީ އެންމެ ކެޓަގަރީ އަކުންނެވެ.

އެންމެ މޮޅު 5 އެކްޓަރު (އަންހެން):

* މަރިޔަމް އައްޒަ (މީ ލޯތްބަކީ)

* މަރިޔަމް އައްޒަ (ހައްދު)

* އައިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒް (ވިޝްކާ)

* މަރިޔަމް މަޖުދާ (ވަކިން ލޯބިން)

* ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (މަލިކާ)

އެންމެ މޮޅު 5 އެކްޓަރު (ފިރިހެން)

* މުހައްމަދު މުންތަސިރު (އިލް ނޮއިސް)

* ޔޫސުފް ޝަފީއު (ދެވަންސޫރަ)

* ރަވީ ފާރޫގު (ވިޝްކާ)

* މުހައްމަދު ޖަމިއްޔިލް ނިމާލް (ވަކިން ލޯބިން)

* އިސްމާއީލް ޒާހިރު (މަލިކާ)

އެންމެ މޮޅު 5 ސަޕޯޓިން އެކްޓަރު (އަންހެން)

* ފާތިމަތު އާޒިފާ (ބޮސް)

* ފައުޒިއްޔާ ހަސަން (ހައްދު)

* ފާތިމަތު އާޒިފާ (ދެވަންސޫރަ)

* ޚަދީޖާ އިބްރާހިމް ދީދީ (ވަކިން ލޯބިން)

* ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ވަކިން ލޯބިން)

އެންމެ މޮޅު 5 ސަޕޯޓިން އެކްޓަރު (ފިރިހެން)

* އިބްރާހިމް ޖިހާދު (ބޮސް)

* އަލީ އާޒިމް (ހައްދު)

* އަލީ އާޒިމް (ދެވަންސޫރަ)

* އިބްރާހިމް ޖިހާދު (ދެވަންސޫރަ)

* އަހުމަދު ސައީދު (ވިޝްކާ)

އެންމެ މޮޅު 5 ޑައިރެކްޓަރު (ފީޗާ ފިލްމް)

* އިސްމާއީލް ނިހާދު (އިލް ނޮއިސް)

* އަބްދުލް ފައްތާހް (ހައްދު)

* ޔޫސުފް ޝަފީއު އަލީ (ދެވަންސޫރަ)

* ރަވީ ފާރޫގް (ވިޝްކާ)

* އަލީ ޝިފާއު (ވަކިން ލޯބިން)

އެންމެ މޮޅު ފަސް ފިލްމް (ފީޗާ ފިލްމް)

* އިލް ނޮއިސް

* ހައްދު

* ދެވަންސޫރަ

* ވިޝްކާ

* ވަކިން ލޯބިން

ފިލްމު އެވޯޑްސް ހަފްލާ އޮންނާނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައެވެ

ހިތަށާއި ބަނޑުހިކި ފާޚާނާ ނުކުރެވޭ މައްސަލައަށް މޭބިސްކަދުރު އެހީވެދޭ

މޭބިސްކަދުރަކީ ހުތް ފޮނި ރަހަ އެއް ހުންނަ ބައެއް އެވޭލާ ސަގާފަތްތަކުގައި ހާއްސަ ކަމެއް ދިން މީރު މޭވާއެކެވެ. މިއީ ހުހަށް ކެއުމުގެ އިތުރުން ޖޫހާއި ޖެލީ އަދި ސެލެޑް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ މޭވާއެކެވެ.

އަދި މިއީ ސިއްހަތަށް ވެސް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ މޭވާއެކެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ވައްތަރާއި ކުލަތަކުގެ މޭބިސްކަދުރު ހުންނައިރު، ލިޔުންތަކުގައި މޭބިސްކަދުރު ސިފަކޮށްފައިވަނީ “މޭވާތަކުގެ ރާނީ”ގެ ގޮތުގައެވެ.

މި ލިޔުމުގައި އެފަދަ ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލައިލާނަމެވެ.

ހިތުގެ ބަލިތައް: މޭބިސްކަދުރު ބޭނުން ކުރުމުން އޭގައި އެކުލެވޭ “ރެސްވެރެޓްރޯލް”ގެ ސަބަބުން، ލޭގައި “ނައިޓްރިކް އޮކްސައިޑް”ގެ މިންވަރު އިތުރުވެއެވެ. ނައިޓްރިކް އޮކްސައިޑް އަކީ ލޭހޮޅި ފުޅާކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ. މިއީ ލޭގެ އާރުގެ ތެރޭގައި ގަނޑު ލޭކޮޅު ނުވަތަ ބްލަޑް ކްލޮޓް އުފެއްދުމަށް ހުރަސް އަޅައި، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޭބިސްކަދުރުގައި ހިމެނޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓަކީ ލޭގައި ހިމެނޭ ނުރަނގަޅު ކޮލެސްޓްރޯލް އޮކްސިޑޭޓްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ މާއްދާއެކެވެ. ނުރަނގަޅު ކޮލެސްޓްރޯލް އޮކްސިޑޭޝަން ކުރިމަތިވެގެން މެނުވީ ލޭހޮޅިތަކުގެ އެތެރޭގައި ސަރުބީޖަމާވެ، ލޭހޮޅިތައް ބެދިގެނެއް ނުދާއެވެ.

ދިރާސާތަކުން ހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި މޭބިސްކަދުރު ބޭނުންކުރުމުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްދީ ހަށިގަނޑުގެ ސަރުބީގެ މިންވަރު ދަށްވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލޭގެ ތެރޭގައި ރިއެކްޓިވް އޮކްސިޖަން މޮލިކިޔުލްގެ މިންވަރު ދަށްވެ، ލޭހޮޅީގެ ފާރުގައި ސެލްތައް ހަރުލުމުގެ ފުރުސަތު ދަށް ކުރުން ފަދަ ފައިދާތައް ލިބެއެވެ.

ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ އިތުރުން މޭބިސްކަދުރަކީ ބަނޑުހިކި ފާޚާނާ ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްވާނަމަ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ވެސް ކާން ރަނގަޅު މޭވާއެކެވެ. އެގޮތުން މޭބިސްކަދުރުގައި އޯގަނިކް އެސިޑް، ހަކުރު، އަދި ސެލިއުލޯސް އެކުލެވުމުގެ ސަބަބުން މޭބިސްކަދުރާއި، މެދު ބެލެވެނީ “ބަނޑު ސާފުކޮށްދޭ ކާނާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކާނާ ހަޖަމުނުވުން ރަގަޅުކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް މޭބިސްކަދުރު އަދާކުރެއެވެ. އެގޮތުން މޭބިސްކަދުރު ބޭނުންކުރުމުން، ހަޖަމުވުން ރަގަޅުވެ، މައިދާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދިރުން ގެނެސްދެއެވެ.

ސަނީ އާއި ދަރިފުޅު ނިޝާ އެއްކުލައެއްގެ ހެނދުމުގައި ތިބި މި ފޮޓޯ ވަރަށް ޗާލު

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން އެކްޓްރެސް ސަނީ ލިއޯނީ އަކީ އިންޑަސްޓްރީގައި އެތައް ގޮންޖެހުމަކާއި ކުރިމަތިލައި، މިއަދު އެ އިންޑަސްޓްރީގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ހުރި މަގުބޫލު ތަރިއެކެވެ. ނަމަވެސް ސަނީއަކީ ނެށުމާއި އެކްޓު ކުރުމުގެ އިތުރުން އަޅާލައި މަންމަ އަކާއި ލޯބިވާ އަތްބެއްގެ ދައުރު ވެސް އަދާކުރުމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ.

އެގޮތުން ސަނީ އަކީ ތިން ކުދިންގެ މަންމައެކެވެ. އެއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މަހާރާޝްތުރަ ސްޓޭޓުގެ ލާތޫރުން އެޑޮޕްޓުކުރި ނިޝާ ވެބާ އާއި ނޯއާ ސިިންގް ވެބާ އަދި އާޝާ ސިންގް ވެބާއެވެ.

ނޯއާ އަދި އާޝާ އަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރޮގޭޓް މަންމައެއް (އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަލިވެ އިންނަ އަންހެނާ) މެދުވެރިކޮށް ސަނީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޑެނިއަލް ވެބާ ހޯދި ދެ ކުދިންނެވެ.

މި ހުރިހާ ކުދިންނަކާ އެއްކޮށް ވެސް ސަނީގެ ދެމަފިރިން ދަނީ ވަގުތު ހުސްކުރަމުންނެވެ. ލިބުނު އުފަލާއި ނަސީބުގެ ގޮތުގައި ސަނީ ސިފަކުރާ އެ ކުދިންނާއެކެ ހޭދަކުރާ ހާއްސަ ވަގުތުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފޭނުންނާ ވެސް ހިއްސާ ކުރެއެވެ. އެގޮތުން މިފަހުން ވެސް މިވަނީ އެފަދަ ފޮޓޯއަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައެވެ.

އެ ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ ސަނީ އާއި ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ނިޝާ ރީނދޫ ކުލައިގެ އެއް ފޮތިގަނޑަކުން ދާދި އެއް ގޮތަކަށް ފަހާފައިވާ ދެ ހެދުމުގައި ތިބޭ މަންޒަރެވެ. ފޮޓޯގައި ސަނީ ފެންނަނީ ހެވިފައި ހުއްޓައެވެ.

ސަނީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު، ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ އަދި އަތިޔާ ޝެޓީ ފެނިގެންދާ ފިލްމު، ‘މޮޓިޗޫރް ޗަކްނާޗޫރް’ ގައި ހިމެނޭ ފީޗާޑް ލަވައެއް ސަނީ ވަނީ ކުޅެފައެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ފިލްމަކީ ރޮމެންޓިކް ވެޑިން ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ.

ސީޝެލްސްގެ އެންމެ ބޮޑު ސަގާފީ ހަރަކާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަން ބިދަބިން

ސީޝެލްސްގައި ބާއްވާ އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މުހިންމު ސަގާފީ ހަރަކާތް، “ކްރިއޯލް ފެސްޓިވަލް” ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރުމަށް ބޮޑުބެރުގައި ރާއްޖޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ބިދަބިން ބޮޑުބެރު ގުރޫޕް ސީޝެލްސްއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 25 އިން 31 އަށް ސީޝެލްސްގެ މަހެ އައިލެންޑްސްގައި ބާއްވާ ކްރިއޯލް ފެސްޓިވަލަކީ ކްރިއޯލްގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތައް ދިރިވުމަށް ސީޝެލްސްގެ ސަގާފީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު ހަރަކާތެވެ.

މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން، ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ މި ހަރަކާތުގައި ކްރިއޯލްގެ އާޓިސްޓުންގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގެ ސަގާފީ ހަރަކާތްތައް ދައްކާލާނެއެވެ.

މި ފެސްޓިވަލުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރުމަށް ބިދަބިންގެ 12 މެމްބަރުންގެ ޓީމެއް ސީޝެލްސްއަށް ފުރީ އިއްޔެއެވެ. އަދި މިއީ މި ފެސްޓިވަލުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ފުރަތަމަ އަހަރެވެ.

ބިދަބިން ބޮޑުބެރު ގުރޫޕްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް (އާއްކޮ) ބުނި ގޮތުގައި، މި ފެސްޓިވަލްގައި ބިދަބިން އިން މުޅިންވެސް ހުށަހަޅާނީ ސަގާފީ އައިޓަމްތަކެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ކޮންސެޕްޓަކަށް ދިވެހިންގެ ސަގާފަތް ސީޝެލްސްގައި ދައްކުވައިދޭނެ ކަމަށް އާއްކޮ ބުންޏެވެ.

ކްރިއޯލް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހު ސީޝެލްސްއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ކުރާ މެސެޖުތައް އަމިއްލައަށް ފޮހެވޭ ފީޗާއެއް ވަޓްސްއެޕުން ޓެސްޓުކޮށްފި

ވަޓްސްއެޕުން ކުރާ މެސެޖުތައް، ވަކި ވަގުތެއް ފަހުން އަމިއްލައަށް ފޮހެވޭ އާ ފީޗާއެއް އެ އެޕުން އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ.

“ޑިސަޕިއަރިން މެސެޖެސް” މި ފީޗާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމަނާފައިވަނީ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްގެ ޕަބްލިކް ބީޓާ ވާޝަން އަކަށެވެ.

މި ފީޗާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯދީ، އިތުބާރު ކުރެވޭ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާ ޓުވިޓާ ޔޫސާ ޑަބްލިއޭބީޓާއިންފޯ އިން ބުނީ، އެ ފީޗާ މިހާރު އިންނަ ގޮތުން ކުރާ މެސެޖުތައް ފަސް ސިކުންތާއި ގަޑިއިރަކާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ފޮހެވޭ ގޮތަށް ސެޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި މި ފީޗާ ބޭނުން ކުރެވޭނީ ވަޓްސްއެޕްގެ ގުރޫޕް ޗެޓްތަކަށް އެކަނި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑަބްލިއޭބީޓާއިންފޯއިން ބުނީ، އެ ފީޗާ އުފެއްދުމުގެ ކުރީކޮޅުގައި އުޅޭތީ، ރަސްމީކޮށް ފީޗާ ލޯންޗުކުރާއިރު ބަދަލުތަކެއް އައުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ފީޗާ މިވަގުތު ބައެއް މީހުންނަށް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެންމެންނަށް މި ފީޗާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނީ ކޮންއިރަކު ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ. ވަޓްސްއެޕުން ވެސް އަދި މި ފީޗާއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ވަކި ވަގުތެއް ފަހުން ކުރާ މެސެޖުތައް އަމިއްލައަށް އެއްކޮށް ފޮހެވޭ ފީޗާއެއްގެ ސަބަބުން ވަޓްސްއެޕުން ރައްޓެހިންނާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން މީހުންނާއެކު މުހިންމު ނުވަތަ ސިއްރު މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މުހިންމު ފީޗާއަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

މި ފީޗާއަކީ މެސެޖިން ކްލަޔަންޓް ޓެލެގުރާމްގައި ވެސް ހިމެނޭ މުހިންމު ފީޗާއެކެވެ. ޓެލެގުރާމްގައި ހިމެނޭ “ސީކްރެޓް ޗެޓް” ފީޗާގެ ސަބަބުން ދެ މީހެއްގެ ދެމެދު ދައްކާ ވާހަކަތައް ވަކި ވަގުތެއް ވުމުން އަމިއްލައަށް ފޮހެވޭނެއެވެ.

ހުއްޓާލަކަށް ނުވޭތަ..؟ތިޔަމަރާލަނީ އެތަށް ކުޑަކުދިންނެއް

1981 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުގެ ޢިލްމު ވެރިއެއް ކުރި ދިރާސާ އަކުން އެގިގެންދިޔައީ ނުސީދާ ދުމުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ހީވެސް ނުކުރާވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގެއްލުންލިބިގެންދާކަމުގެ އިލްމީ ހެކިތައް ހޯދި ވަނީ ސާބިތުވެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 6 ލައްކަ މީހުން ދުނިޔެދޫކޮށްދަނީ އެހެންމީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ބޭރުވާ ދުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނުވަތަ ނުސީދާގޮތެއްގައި ދުންފަތުގެ ދުމުން އަސަރުކޮށްގެންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކުދިން ނޭވާލަނީ ދުންފަތުގެ ދުމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ މާހައުލަކަށް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާއިރު އާބާދީގެ 40 އިންސައްތަ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަކު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރެއެވެ. މާނައަކީ ގޭތެރެއިން އެކުދިން ދުންފަތުގެ ދުމަށް ހުށަހެޅެއެވެ. ދުންފަތުގެ ދުމަށް ހުށަހެޅިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 31 އިންސައްތަ އަކީ ކުޑަކުދިންނެވެ. ގޭތެރެއިން ދުންފަތުގެ ދުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރަން ފެށުން އަވަސްކުރާ ކަމެކެވެ. ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ކަމެކެވެ.

ހަމަ އެއާއިއެކު ނުސީދާ ދުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު 20 އިންސައްތަ އިތުރުކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު 23 އިންސައްތަ އިތުރުކުރުވައެވެ. ދުންފަތުގެ ދުމަށް ހުށަހެޅުމުގައި ވަކި މިންވަރަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމެކޭ ބުނެވޭކަން ނެތެވެ. މާނައަކީ ކިތައްމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް އެކަމުގެ ގެއްލުން ހަށިގަނޑަށް ކުރާނެ އެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވެގެންދާ ދުމުގައި 7000 އަށްވުރެ ގިނަ ކެމިކަލް އެކުލެވިފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 250 އަށްވުރެ ގިނަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދެނިވި، ތަފާތު ވިހަ ކެމިކަލްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން 70 ވަރަކަށް ކެމިކަލް އަކީ ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރާ މާއްދާތަކެއްކަން ވަނީ ހޯދިފައެވެ.

ކޮލެސްޓްރޯލް ދައްކުރުމަށް ކެއުމުގައި މިތަކެތި ބޭނުން ނުކުރޭ

ކޮލެސްޓްރޯލް ނުވަތަ ސަރުބީއަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ލޭގެ ފެނުގެ ބައި ނުވަތަ ލޭގެ ޕްލާޒްމާގައި ހުންނަ ތެޔޮ އެކުލެވޭ މާއްދާ އެކެވެ. ނުވަތަ ލޭގައި ހުންނަ ސަރުބީގެ ވައްތަރެކެވެ. މިއީ ސްޓީރޮއިޑް އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ އޯގެނިކް ކަމްޕައުންޑެކެވެ.

ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ކޮލެސްޓްރޯލް ބޭނުންވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ހަށިގަނޑަށް ކޮލެސްޓްރޯލް ބޭނުންވަނީ ވަކި މިންވަރަކަށެވެ. އަދި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު ހައްދު ފަހަނައަޅައި ގޮސް އެއަށްވުރެ ގިނައިން ހަށިގަނޑުގައި ކޮލެސްޓްރޯލް ހުރުމަކީ ތަފާތު ބަލިތައް ފެންމަތިވެގެން އަންނާނެ ކަމެކެވެ.

ސަރުބީ މަތިވުމަކީ ލޭގައި ހުންނަ ސަރުބީގެ މިންވަރު ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިވުމެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ސަރުބީ މަތިވުން ނިސްބަތް ކުރެވެނީ ލޭގައި ސަރުބީގެ ވައްތަރުތައް ކަމުގައިވާ ކޮލެސްޓްރޯލް އަދި “ޓްރައިގްލިސެރައިޑް”ގެ މިންވަރު ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިވުމަށެވެ.

ލޭގައި ސަރުބީގެ މިންވަރު މަތިވުމަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ލޭހޮޅިތައް ހަރުވުން ފަދަ ބަލިތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

މިދެންނެވި ބަލިތަކުގައި ލޭހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮލެސްޓްރޯލް ނުވަތަ ސަރުބީ ޖަމާވެ، ލޭހޮޅިތަކުގައި ލޭ ދައުރުކުރުމުގައި ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ލޭފޮނުވާދޭ މިންވަރު ދަށްވެ، ހިތް ހުއްޓުން، ހިތުގެ މަސްގަނޑުން ބައެއް މަރުވުން، އަދި ވާގިނެތޭ ބަލި ޖެހުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ.

ލޭގައި ކޮލެސްޓްރޯލް ހިމެނޭ މިންވަރު ދަށްކުރުމަށްޓަކައި ކެއުމުގައި ތެޔޮ ނުވަތަ ސަރުބީ އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަން ޖެހެއެވެ.

އަދި ކެއުމުގައި ސެޗިޔުރޭޓެޑް ފެޓް، އަދި ކޮލެސްޓްރޯލް ހިމެނޭ މިންވަރު މަދުކުރާށެވެ. ސެޗިޔުރޭޓެޑް ފެޓް އަދި ކޮލެސްޓްރޯލް ހިމެނޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްގަމު މަސް، ކުކުޅު ބިހުގެ ގޮބޮޅި، ހޯލް މިލްކު، ބަޓަރު، އަދި ޗީޒް ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. ޓްރާންސް ފެޓު ގިނައިން ހުންނަނީ ޗިޕްސް، ކޫކީޒް، ކްރެކާސް ފަދަ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކާތަކެތީގައެވެ.

ނިކް ޖޯނަސްއާއެކު ދަރިން ހޯދަން ޕްރިޔަންކާ ކެތް މަދުވެފައި!

އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް އާއި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ކައިވެންޏަށް މިމަހު މިވަނީ 10 އަހަރު ފުރިފައެވެ. ދެ މީހުންގެ ލޯބި ފެންނަ ފެނުމަށް ވަރަށް ގަދައެވެ. ދެމީހުންގެ ފަރާތުން އެބުނާ ކެމިސްޓްރީ ވެސް ފެނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް ޕްރިޔަންކާ ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަން ވަނީ ދަމައިގެންފައެވެ. ދަރިން ހޯދަން ކެތް މަދުވެފައިވާ ވާހަކައެވެ. މަޔަކަށްވާން ބޭނުންވާ ވާހަކައެވެ. އެކަމާ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމެވެ.

ފްރިޔަންކާ ކައިރީގައި ދަރިން ހޯދުމަށް ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ޑައިއޭން ވޮން ފާސްޓޭންބާގް ދިން ނަސޭހަތާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ޓޯކް ޝޯ، “ޓުޑޭ” ގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޕްރިޔަންކާ، 37 ބުނީ، ދިރިއުޅުމުގައި އެތައް ކަމެއް ވަމުންދާއިރު ހަމަގައިމުވެސް ނިކްއާ ދެމީހުން ވެސް ދަރިން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

“އަހަންނަކަށް މަޑެއް ނުކުރެވޭނެ. އަހަންނަށް ހަގީގަތުގައި ވެސް މަޑެއް ނުކުރެވޭނެ. ވާހަކައަކީ، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހިނގާ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އަހަރެމެން އެކަން ބޭނުން،” ދަރިން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ބުންޏެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ދަރިން ހޯދަން ކެތްމަދުވެފައިވާއިރު، ޕްރެސް ޓްރަސްޓް އޮފް އިންޑިިއާ (ޕީޓީއައި) އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ފިރިމީހާ ނިކް ވެސް އާއިލާއެއް ފެށުމާ ދޭތެރޭ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ހަޔާތުގައި ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ވެސް އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން އަމިއްލަ ގެއެއް ގަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ނޫޅެވޭތާ ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޕްރިޔަންކާ މިހާރު އަންނަނީ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ހިންދީ ފިލްމު “ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް” ޕްރޮމޯޓްކުރަމުންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެންދާނީ ޒުވާން ދެ ކުދިންގެ މައެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޭނުންކުރަންވީ، ސިއްޚީގޮތުން ގިނަފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ

އަންނާރަކީ ތަފާތު ވިޓަމިން ތަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ މޭވާ އެކެވެ. އެގޮތުން އަންނާރުގައި ހިމެނޭ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވިޓަމިންގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ވިޓަމިން އޭ، ވިޓަމިން ސީ، ވިޓަމިން އީ އަދި ފޮލިކް އެސިޑް ހިމެނެއެވެ.

އަންނާރުން ލިބޭ ބައެއް ސިއްޚީ ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރު ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އަންނާރު ޖޫސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުންކުރުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި ލޭދައުރުވުން ރަގަޅުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދީފާނެ ކަމެކެވެ.

އަންނާރުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު އެންޓި އޮކްސިޑެންޓް ތަކުގެ ސަބަބުން ލޭހޮޅިތަކުގައި ސަރުބީ ތަތްވުން ހުއްޓުވައި ލޭހޮޅިތައް ބެދުނަނުދީ ހިފަހައްޓައިދެއެވެ. ނަތީޖައެއްގެ ގޮތުން ސްޓްރޯކް ޖެހުން، ހާރޓް އެޓޭކް ޖެހުން ފަދަ ހިތާއި ލެހޮޅިތަކާއި ގުޅުންހުރި ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

އަދި އެހެން ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 1.7 އައުންސްގެ އަންނާރު ޖޫސް ބޭނުންކުރުމަކީ ސިސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު 5 އިންސައްތަ ދަށްވާނެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޭހޮޅިތައް ބޯވެ، ހަރުކޮށްލާ ބަލިތަކާއި، ހުޅާއި މަޑުކަށިތައް ހަލާކުކޮށްލާ ބަލިތަކަށް މިމޭވާ ބޭނުންކޮށްގެން ލުއެއް ހޯދައިދެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މުހިންމު ގިނަބައިތަކެއް އަންނާރުގައި ހިމެނޭއިރު ދަގަނޑުބައި އަންނާރުގައި ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލޭމަދުވުމުން މެދުވެރިވާ، ވަރުބަލިވުން، ބޯއެނބުރުން، ވަރުދެރަވުން ފަދަ މައްސަލަތަކަށް އަންނާރު ބޭނުންކުރުމުން ލުއިކަން ގެނެސްދެއެވެ.

ހެދުނުގެ ނާސްތާއަށް މިއަށްވުރެ ރަގަނޅު އެއްޗެއްނެތް

ހެދުނުގެ ނާސްތާއަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ސޯޑިއަމް، ފެޓްސް، ނައިޓްރޭޓްސް، ފަދަ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންނުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާއިރު ހެދުނުގެ ނާސްތާއަށް ޔޯގަޓަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެކައްޗެވެ.

ގިނަ އަދަދަކަށް ކެލްސިއަމް ޔޯގަޓްގައި އެކުލެވެގެން ވާއިރު ވިޓަމިންސް، އަދި ޕްރޮޓީން ގިނަ އަދަދަކަށް ޔޯގަތްގައި ހިމެނެއެވެ. ޔޯގަޓްގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ރަނގަޅީ ފުރުޓް ފްލޭވާޑް ޔޯގަޓަށްވުރެ ޕްލެއިން ޔޯގަޓެވެ.

ޔޯގަޓްގައި ހަޖަމު ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެންޒައިމްސް އާއި ލައިވް ކަލްޗާޒް އެކުލެވެ އެވެ. އަދި ޔޯގަޓްގައި ހިމެނޭ ވިޓަމިން ބީ 12 އަކީ ވެސް ހަޖަމު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މުހިންމު އެއްޗެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަނޑުގައި އުފެދޭ ބެކްޓީރިއާތައް ސާފުކޮށް ދިނުމުގައި ޔޯގަޓްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ލިއްބައިދޭއިރު،  ޔޯގަޓް ކެއުމުން ބަނޑުގެ ބަލިތަކަށްވެސް ފަރުވާއަކަށް ފުދެ އެވެ. ބަނޑު ސަކަރާތްވުމުން ޔޯގަޓް ކެއުމުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދެނީ އެހެންވެގެންނެވެ.