ހަފްތާ ބަދިގެ – ޗީޒީ ޗިކަން ޕަނީނޯ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

200ގ ބޯންލެސް ޗިކަން (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ސްލައިސް ޗީޒް (ބޭނުން ވަރަކަށް)

ކުޑަ ހިކަނދިފަތްކޮޅެއް

10 ކުދި ބާރގާ ބަނަސް

މަޔޮނައިސް (ބޭނުން ވަރަކަށް)

1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 ކެޕްސިކަމް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ރަހަލާވަރަށް ލޮނުކޮޅެއް

ރަހަލާވަރަށް އަސޭމިރުސް

1 ތަށި ސަބްމެރީން ސޯސް

ކުޑަ ރާނބާފަތްކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތަވައަކަށް ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ކެޕްސިކަމް އަދި ރާނބާފަތްކޮޅު ކުޑަކޮށް ހަނާކޮށްލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު ކުޑަކޮށް ރަތްވާން ފެށުމުން ކޮށާފައި ހުރި ކުކުޅުކޮޅު، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް މީގެ ތެރެއަށް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ކުޅިރަހަ މަޑުހެން ހީވާނަމަ އިތުރަށް މިރުސް އެޅިދާނެއެވެ. ކުކުޅުކޮޅު ރަނގަޅަށް ރޯފިލުމުން އުނދުން މަތިން ބޭލުމަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

ކޮންޓެއިނަރަކަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ކުކުޅުކޮޅު އެޅުމަށްފަހު ހިކަނދިފަތް އަދި ރާނބާފަތްކޮޅު އަތުން ހޮވާލާށެވެ. މީގެ ތެރެއަށް މަޔޮނައިސްކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ބާރގާ ބަނަސްތައް މެދުން ކަފާލުމަށްފަހު ކޮންމެ ފަޅިއެއްގެވެސް އެތެރޭގައި މޭޒުމަތީ ސަމުސަލެއްގެ ސަބްމެރީން ސޯސްކޮޅެއް ހޭކާލާށެވެ. މީގެ ތެރެއަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ކުކުޅު މަސްކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު ބަނަހުގެ އެއްފަޅީގައި ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު މީގެ މައްޗަށް ޗީޒް ސްލައިސްއެއް 4 ބައިކުޅަ އެއްބައި ލުމަށްފަހު ޕަނީނޯ ފިހާ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށްލާ ފިހެލާށެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ – ކެރަމަލް ޕުޑިންގް ފޮޅި

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

6 ބިސްް

½ ދަޅު ގެރިކިރު

1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް ނުވަތަ ބަޓަރުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކޮންޓެއިނަރަކަށް ބިސް، ގެރިކިރު އަދި އެސެންސްކޮޅު އެޅުމަށްފަހު އުލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އުނދުން މެދު ގިންޏެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތަވައެއްގައި ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް ނުވަތަ ބަޓަރުކޮޅެއް ހޭކުމަށްފަހު ކުރިން ތައްޔާކުރި މިކުސްގެ ¼ ޖޯޑެއްހާ އެތިކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު ސަމުސަލެއް ނުވަތަ އުނދުޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަވާމަތީގައި މިކްސް ފަތުރާލާށެވެ.

ތަވާގައި ފަތުރާލި މިކުސް ފޮޅިން ކުދި ބޮކި ޖަހަން ފެށުމުން އެހެރީ އޮޅާލުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. ދޭފަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޅި އޮޅާލުމަށްފަހު ފަސޭހައިން ތަވައިން ނައްޓާލެވޭ ވަރަށް ފިހެވުމުން ތަވައިން ނަގާށެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ – ޗިކަން ކޯން

ކޯން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

½ 1 ޖޯޑު ފުށް

1 ބިސް

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އީސްޓް

ރަހަލާވަރަށް ލޮނު

½ ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ފުށް، ބިސް، އީސްޓް، ލޮނު، އަދި ކިރު ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު 2-3 ގަޑިއިރުވަންދެން އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ފުށްގަނޑު 3 ބައިކޮށްލާށެވެ. މީގެން ބައެއް ނެގުމަށްފަހު ރޮށި ދަމާ އެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަތަރެސްކަންވާހެން ދަމާލާށެވެ. ދެން ވަޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން މި ފުށްގަނޑު ދިގު ފަތިތަކަށްވާގޮތަށް ކަފާލާށެވެ. ކޮންމެ ފައްޗެއްގައިވެސް 1 ½ އިންޗި ހުންނަންވާނެއެވެ.

މި ފަތިތަށް ކޯން ޝޭޕް ގައި އޮޅާލުމަށްފަހު މެދު ގިނީގައި ތެއްލާލާށެވެ. މި ކޯންތަކަށް ރަންމުށިކުލަ އަރަންދެން  ތެލުލަން ވާނެއެވެ.

އަތުގައި މެޓަލް ޝޭޕް ކޯން ނެތްނަމަ ފޮއިލް އޮޅައިގެން ކޯން ހަދައިގެން ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ފޮއިލް ކޯން ބޭނުންކުރާނަމަ ކޯންތަކުގައި ކުޑަ ބިސްކޮޅެއް ހޭކުމަށްފަހު އަވަން 180 ޑިގްރީ ސެލްސެއަސްގައި ހޫނުކުރުމަށްފަހު މިކޯންތައް އަވަންގައި ފިހެލެވިދާނެއެވެ.

ފިލިންގް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

250ގ ބޯންލެސް ކުކުޅު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ރަހަލާވަރަށް ލޮނު

ރަހަލާވަރަށް އަސޭމިރުސް

ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް

½ ކެބެޖް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 ކެރެޓް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

2 ކިއުކަންބާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

މަޔޮނައިސް

ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް

ބޭނުންނަމަ ކުޑަ ޗީޒްކޮޅެއް (ގާނާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތަވައަކަށް ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު ކުކުޅުކޮޅު، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް އަޅައި ކުކުޅުކޮޅު ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.

ކޮޏްޓެއިނަރެއްގައި ކެބެޖް، ކިއުކަންބާ، ކެރެޓް ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ކުކުޅުކޮޅު އަދި މަޔޮނައިސް އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ލޮނު ރަހަ މަޑުނަމަ ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަޅައި ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލާށެވެ. ޗީޒް އަޅާނަމަ މިމިކުސްގެ ތެރެއަށް ގާނާފައި ހުރި ޗީޒް އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ޗީޒް އަޅާނަމަ ލޮނު ނުލިޔަސް ރަހަ ހެޔޮވަރު ވާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ކޯންތަކަށް މި ފިލިންގް އެޅުމަށްފަހު އަވަންގައި ކުޑައިރުކޮޅަކު ހޫނުކޮށްލާށެވެ. މިއީ މި ރޯދަމަހު ތައްޔާރުކޮށްލަން ސަޅި އެއްޗަކަށްވާނެއެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ – މެންގޯ ޕުޑިންގް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 5 ދޮން އަނބު (މަށާފައި، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

¼ ޖޯޑު ހަކުރު

½ ޖޯޑު ފެން

05 ގުރާމް ހަލުވިދާ ނަރު

½ ޖޯޑު ނެސްލޭ ކްރީމް

¼ ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

މިކްސަރަކަށް ކޮށާފައިހުރި އަނބު ކޮޅާއި ހަކުރު އެޅުމަށްފަހު ގިރާލާށެވެ. ފޮނިމަޑުނަމަ އިތުރަށް ހަކުރު އެޅިދާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އަނބުކޮޅު ފުރާނާލުމަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

ކުޑަ ތެއްޔެއްގައި ފެން ހޫނުކުރުމަށްފަހު ހަލުވިދާ ނަރުތައް އަޅައި މިނަރުތައް ވިރެންދެން ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު މި މިކްސް ވެސް ފުރާނާލާށެވެ.

ތަވައެއްގައި ކުރިން ފުރޭނި އަނބުކޮޅު އެޅުމަށްފަހު މަޑުގިނީގައި 2 މިނެޓް ވަންދެން ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ދެންމެ ފުރޭނި ހަލުވިދާކޮޅު މި އަނބުގެ ތެރެއަށް އަޅައިި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު މި އަނބު މިކުސްގެ ތެރެއަށް ކްރީމް ކޮޅާއި ކިރުކޮޅު ވެސް އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު މަޑުގިނީގައި 5 މިނެޓްވަރު ވަންދެން މި މިކްސް ހަލަމުން ކައްކާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު އުނދުންމަތިން ބޭލުމަށްފަހު 3 މިނެޓްވަރު ވަންދެން ހިހޫކޮށްލަން ބަހައްޓާލާށެވެ. ކުޑަކޮށް ހިހޫވުމުން މިމިކުސް ޓްރޭއަކަށް އަޅައި އަނެއްކާވެސް އެއްފަރާތެއްގައި 5 ވަރަކަށް މިނެޓްވަންދެން ބަހައްޓާލާށެވެ.

ދެން މި ޓްރޭގެ މަތީގައި ކްލިންގް ފިލްމް ނުވަތަ މައްޗެއް ޖެހުމަށްފަހު ސެޓްކޮށްލަން ފްރިޖްގައި 3-4 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާލާށެވެ. ފިނިވުމުން މީގެ މައްޗަށް ކޮށާފައި ހުރި އަނބުކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު އެހެރީ ކެއުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ – އަލުވި މަސްރޮށި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

2 އަލުވި (ފެނު ކައްކާފައި)

2 ބިސް

ރަހަލާވަރުގެ މިރުސްކޮޅެއް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1/2 ޖޯޑު ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮޔާފައި)

ހިކަދިފަތް  (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ރަހަލާވަރަށް ލޮނު

ކޮތަންބިރި ކުޑި

ކުޑަދިރި ކޮޅެއް

12/ ސައި ސަމުސާ އިނގުރު (ގާނާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފެނުކައްކާ މަޑުކޮށްފައި ހުރި އަލުވި ކޮޅު ގާނާލާށެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއަށް ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަދިފަތް، ލޮނު، ކޮތަންބިރި ކުޑި، ދިރިކޮޅެއް އަދި ގާނާފައި ހުރި އިގުރު ކޮޅު އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެެވެ.

އެއަށްފަހު މި އަލުވިގަނޑުން އެތިކޮޅެއް ނަގާ އަތް ބޭނުންކޮށްގެން ގުޅަ ގޮތަށް މޮޑުމަށްފަހު މަސްރޮށި ގޮތަށް ފަތާ ކޮށްލާށެވެ.

ދެބިސް ތަޅާލުމަށްފަހު ތައްޓަކަށް އަޅާށެވެ. އަދި ފަތާކުރި މަސްރޮށި ބިސް ތަށިތެރެއަށް ލުމަށްފަހު ތަވައަކަށްލާ ރަނގަޅަށް ތެއްލާލާށެވެ. މިއީ އަވަހަށް ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ހެދިކާއެކެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ – ޓްރިޕަލް ޗޮކްލޭޓް އޯރިއޯ ބާރ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ޕެކެޓް އޯރިއޯ ބިސްކޯދު

½ ޖޯޑު ބަޓަރު (ދިޔާކޮށްފައި)

¼ ސައިސަމުސާ ލޮނު

1 ދަޅު ގެރިކިރު

1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

1 ޖޯޑު ޑާރކް ޗޮކްލޭޓް ޗިޕްސް

½ ޖޯޑު މިލްކް ޗޮކްލޭޓް ޗިޕްސް

½ ޖޯޑު ވައިޓް ޗޮކްލޭޓް ޗިޕްސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އަވަން 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ހޫނުކުރަން ޖެއްސުމަށްފަހު ޓްރޭއެއްގައި ފޮއިލް އަޅާލާށެވެ. އަދި އޭގައި ކުޑަ ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. ފޮއިލް އަޅާއިރު ދަޅައަޅާ ފަޅި ލާންވާނީ ޓްރޭގެ ފުލަށެވެ.

އަށް އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ވަކިން ބޭއްވުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި އޯރިއޯ ބިސްކޯދުތައް މިކްސަރެއް ނުވަތަ ފުޑް ޕްރޮސެސަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފުނޑާލާށެވެ.

ކޮންޓެއިނަރަކަށް ފުނޑުކުރި އޯރިއޯ ބިސްކޯދުތައް އެޅުމަށްފަހު ދިޔާކޮށްފައި ހުރި ބަޓަރު އަދި ލޮނުކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު މި ބިސްކޯދު މިކްސް ފޮއިލް ޓްރޭގެ މަތީގައި ފަތުރާލާށެވެ.

ކުރިން އެއް ފަރާތެއްގައި ބެހެއްޓި އަށް އޯރިއޯ ބިސްކޯދުތައް ބިންދާލުމަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ޑާކް ޗޮކްލޭޓް ޗިޕްސް އަދި މިލްކް ޗޮކްލޭޓް ޗިޕްސްތައް ދިޔާކުރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ގެރިކިރާއި ވެނީލާ އެސެންސް އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އަދި ކުރިން ޓްރޭއަށް އެޅި އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ލޭޔާގެ މައްޗަށް ދިޔާކުރި ޗޮކްލޭޓް މިކުސް އަޅާލާށެވެ. އަދި ކުރިން އަތުން ބިންދި އޯރިއޯ ބިސްކޯދުތައް މީގެ މައްޗަށް އަޅާލުމަށްފަހު ޗޮކްލެޓްގަނޑުގެ ތެރެއަށް އަތުން އޮށްބާލާށެވެ.

20-22 މިނެޓްވަންދެން އަވަނުގައި ފިހެލުމަށްފަހު 1 ގަޑިއިރު ވަންދެން ހިހޫކުރުމަށް އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

ވައިޓް ޗޮކްލޭޓް ޗިޕްސްތައް ދިޔާކުރުމަށްފަހު މި ޗޮކްލޭޓްކޮޅު ޓްރޭގައި ހުރި މިކުސްގެ މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ. އަދި ފްރިޖްގައި ފިނިކޮށްލުމަށް 1-2 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާލަންވާނެއެވެ. ކާން ބޭނުންވުމުން ފޮއިލަ ގަނޑުން ނެގުމަށްފަހު ބުރިކޮށްލައިގެން ކާލާށެވެ.

ސައީދާއި އަޒޫއަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ!

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ސެލެބްރިޓީ ޖޯޑުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އަތުލި އެކްޓަރު އަހްމަދު ސައީދާއި އެކްޓްރެސް ފާތިމަތު އާޒިފާ (އަޒޫ) އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއީ 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނީގެ ގޮށްޖަހައި ބާރުކޮށްލި ސައީދާއި އަޒޫއަށް ލިބުނު އަލަތު ދަރިފުޅެވެ. ނަމަވެސް ސައީދުގެ ކުރީގެ ކައިވެނިން އޭނާގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވެއެވެ.

ސައީދު ބުނި ގޮތުގައި، އަޒޫ ވިހެއީ އިއްޔެ މެންދުރު 12:45 ހާއިރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކަމަށާއި ވިހެއީ ޑޮކްޓަރުދިން ތާރީހަށްވުރެ ތިން ހަފްތާ ކުރިންކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ދެމައިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަޒޫ ބަނޑުބޮޑުވި ފަހުން ސައީދު މީޑިއާއަކަށް ބުނެފައިވަނީ، ދެތަރިންނަށް ކޮންމެ ޖިންސެއްގެ ކުއްޖަކު ލިބުނަސް އޭނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަޒޫ އުއްމީދުކުރަނީ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ކަމަށް ސައީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ – ޗިކަން މޯމޯސް

ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ޖޯޑު ފުށް

ފެން (ރަނގަޅު ފުށްގަނޑެއް މޮޑުމަށް)

ރަހަލާވަރަށް ލޮނު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފެނާއި ލޮނު އެއްކުރުމަށްފަހު ފުށްގަނޑަށް މަޑުމަޑުން ފެން އަޅަމުން ފުށްގަނޑު މޮޑެމުން ގެންދާށެވެ. ރަނގަޅަށް ފުށްގަނޑު މޮޑެވުމުން ½ ގަޑިއިރު ވަންދެން ކަވާރ ކުރުމަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

ފިލިންގް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އިނގުރު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

200ގ ބޯންލެސް ޗިކަން (މިކްސަރެއް ނުވަތަ ފުޑް ޕްރޮސެސަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފުނޑާފައި)

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އަސޭމިރުސް

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް

1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

½ ޖޯޑު ކެބެޖް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

¼ ޖޯޑު ކެރެޓް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

2 މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ކުޑަ ލީކްސް ކޮޅެއް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ރަހަލާވަރަށް ލޮނު

ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތަވައަކަށް ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް އަޅައި، ހޫނުވުމުން ލޮނުމެދު އަދި އިނގުރު އެޅުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް ހަނާކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު މީގެ ތެރެއަށް ކުކުޅުކޮޅު، ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އަސޭމިރުސް، ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަދި ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް އެޅުމަށްފަހު ގަދަގިނީގައި ކުކުޅުކޮޅު ރޯފިލުވާލާށެވެ. އަދި ފެންކޮޅު ހިނދުނީމާ އުނދުނުން ބާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ކެއްކި ކުކުޅުކޮޅުގެ ތެރެއަށް ބާކީ ހުރި ސާމާނާއި ½ މޭޒުމަތި ސަމުސާ އަސޭމިރުސް އަދި ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

މޯމޯ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކުރިން މޮޑުނު ފުށްގަނޑުން 5-6 ގުޅަ ޖެހުމަށްފަހު އޭގެން އެއްގުޅަ ނަގައި ރޮށްޓެއްހެން ދަމާލާށެވެ. އަދި މިދެމި ފުށްގަނޑުން ކުދި ބޮޅުތަކެއް ކެފުމަށްފަހު ކޮންމެ ބޮޅެއްގެ މެދަށް  ތައްޔާރުކުރި ފިލިންގް ގެ އެތިކޮޅެއް އަޅާށެވެ. ފުށްގަނޑުން ބޭނުން ސައިޒަކަށް ބޮޅު ކެފިދާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު މިބޮޅުގެ އެއްފަރާތުން ޕްލީޓްސް ހަދަމުން (މޯމޯ ބެއްދުމަށް ހަދާ ގޮތް) މޯމޯ ބައްދާލާށެވެ.

މިގޮތަށް ތައްޔާރުވުމުން އެކަތި އަނެކަތީގައި ނުޖެހޭ ވަރަށް ބަހައްޓައިގެން 20 މިނެޓްވަންދެން ސްޓީމްކޮށްލާށެވެ. ކުޑަކޮށް ހޫނުކޮށް ހުއްޓައި ސޯސްއަކާއެކު ކާލަން ވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ – ބަނާނާ ކޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

¼ 1 ޖޯޑު ފުށް

¾ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިންގް ޕައުޑަރު

½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިންގް ސޯޑާ

¼ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލޮނު

¼ ޖޯޑު ބަޓަރު

¾ ޖޯޑު ޕައުޑާޑް ޝުގަރ

1 ބިސް

5 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޔޯގަޓް

1 މެޒުމަތީ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

2 ދޮންކެޔޮ (ޗަސް ކޮށްފައި)

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އަލްމަންޑް (ކޮށާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އަވަން 190 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ހޫނުކުރަން ޖެއްސުމަށްފަހު ކޭކް އަޅާ ޓްރޭ ގައި ބަޓަރު ކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އަދި ކުޑަ ފުށްކޮޅެއް މި ޓްރޭގެ ތެރެއަށް ބުރުވާލާށެވެ.

ކޮންޓެއިނަރަކަށް ފުށް، ބޭކިންގް ޕައުޑަރު، ބޭކިންގް ސޯޑަރ އަަދި ލޮނު ފުރާނާލުމަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

އިތުރު ކޮންޓެއިނަރަކަށް ބަޓަރު އަދި ޕައުޑާޑް ޝުގަރ އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއަށް ބިސް އަޅައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު، ޔޯގަޓް ކޮޅު އަޅައި އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅަށް އެެއްކޮށްލާށެވެ.

ދެން މި ކޮނަޓެއިނަރަށް ކުރިން އެއްކުރި ފުށް މިކްސް އަދި ޗަސްކޮށްފައިހުރި ދޮންކެޔޮ މަޑުމަޑުން އެއްކުރަމުން ގެންދާށެވެ. މިހެން އެއްކުރަމުން ދާއިރު ކޮންމެ ބާވަތެއްގެވެސް އެތިކޮޅެއް އަޅަމުން ސަމުސަލަކުން ގިރަމުން ދާން ހަނދާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ޓްރޭައަށް މިމިކުސް އެޅުމަށްފަހު މީގެ މައްޗަށް ކޮށާފައިހުރި އަލްމަންޑްކޮޅު ބުރުވާލާށެވެ. އަދި 35-40 މިޏެޓްވަންދެން އަވަންގައި ފިހެލާށެވެ.

ރަނގަޅަށް ފިހުނުތޯ ބެލުމަށް ކޭކްގެ މެދަށް ޓޫތްޕިކެއް ހެރުމުން އޭގައި ނުހޭކޭނަމަ އެހެރީ ފިހެވިފައެވެ. ކޭކް ފިހެވުމުން 30 ވަރަކަށް މިނެޓް ހިހޫ ކުރުމަށްފަހު އެހެރީ ކެއުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ – ޗޮކްލޭޓް ކުކީ ޓާޓް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ޖޯޑު ރޯސްޓަޑް ވަލްނަޓްސް (ބޭނުންވައްތަރެއްގެ ނަޓެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

3 ޖޯޑު މާރީ ބިސްކޯދު

2/3 ޖޯޑު ބަޓަރު

1 ޖޯޑު ހަކުރު

½ ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރު

1 ޖޯޑު ފެން

 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

½ ޖޯޑު ޑާރކް ޗޮކްލޭޓް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

½ ޖޯޑު ހެވީ ކްރީމް (ހޫނުކޮށް)

ގާނިޝް ކޮށްލުމަށް ނަޓްސް ކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

މިކްސަރެއް ނުވަތަ ފުޑް ޕްރޮސެސަރެއްްގައި ވޯލްނަޓް އަދި މާރީ ބިސްކޯދު ފުނޑާލުމަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

ތަވައެއްގައި ބަޓަރު، ވެނީލާ އެސެންސް،ފެން، ހަކުރު އަދި ކޮކޯ ޕައުޑަރު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު މަޑުގިނީގައި ދޭފަތަކުން ހަލަމުން ކައްކާލާށެވެ. ބޮކި ޖަހަން ފެށުމުން އުނދުނުން ބޭލުމަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ކުރިން ފުނޑި ބިސްކޯދު މިކުސް އާއި ދެންމެ އެނދުނުން ބޭލި މިކުސް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރޭއަކަށް މިމިކުސް އެޅުމަށްފަހު ޓްރޭގެ ފުލުގައި މިމިކްސް ދޭފަތަކުން ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ސެޓް ކުރުމަށް ½1 ގަޑިއިރު ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

އެހެން ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ޑާރކް ޗޮކްލޭޓް އަދި ހެވީކްރީމް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ހެވީކްރީމް އަޅަންވާނީ ހޫނުކޮށް ހުއްޓައެވެ. ޗޮކްލޭޓް ގަނޑެއްހެން ވަންދެކަށް މިމިކްސް އެއްކޮށްލަންވާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު ކުރިން ފްރިޖަށްލީ ޓްރޭ ނެގުމަށްފަހު މި ޗޮކްލޭޓްގަނޑު ކުރިން ފަތުރާފައި ހުރި ބިސްކޯދު މިކުސްގެ މަތީގައި ފަތުރާލާށެވެ. ގާނިޝް ކޮށްލުުމަށް ނަޓްސްތައް މި ޗޮކްލޭޓްގަނޑު މަތީގައި ރީތިގޮތަކަށް އަތުރާލާށެވެ.

ދެން އަނެއްކާވެސް ސެޓް ކޮށްލުމަށް  ފްރިޖްގައި 3 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާލާށެވެ.

މިއީ ހަދާލަން ފަސޭހަ އަދި އެހާމެ މީރު ރެސިޕީއެކެވެ.