ބޮޑު އީދުގައި މީދޫއަށް “ބިދަބިން” އަރަނީ!

މިއަހަރުގެ ބޮޑު އީދު މިއޮތީ ބޯމަތިވެފަ އެވެ. އީދުގެ ފޯރިގަދަ ކުރަން ރަށްރަށުން ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުން ނެވެ. މަޝްހޫރު ފަންނާނުންނާއި ގުރޫޕްތަކަށް ޑިމާންޑު މިވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެހެން ކަމުން މި އީދު ފާހަގަކުރަން ދާނެ ރަށެއް ނިންމަން މިވަނީ ދަތިވެފަ އެވެ.

އެނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ ދ. މީދޫގައި މިފަހަރުގެ އީދު ތަފާތު ވާނެ ކަމެވެ. ފޯރިއާ މެދު ސުވާލެއް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ ބޮޑު އީދަށް އެރަށަށް “ބިދަބިން” އަރާނެ ކަމެވެ. ރާއްޖޭގައި ނަގާކިޔާ ޒުވާން ބޮޑުބެރު ގުރޫޕް، ބިދަބިންގެ އަޑު ގަދަވާނެ އެވެ.

މީދޫ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ފާހަގަކުރާ ބޮޑު އީދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބިދަބިން ގެންދިއުމަށް މިހާރު ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭކުން ދިވެހިންގެ ހިތްތައް އަތުލި ކުޑަ ނަމަވެސް ވަރުގަދަ އަޑުގެ ވެރިޔާ، މުހައްމަދު ރީހާން އާއި ލަވަކިޔުމާއި ނެށުމުގެ ތަޖުރިބާގައި ދެވަނަ އެއް ނެތް އަލީ އަހްސަން (ހޯރަ އައްޔަ)ގެ އިތުރުން މި އީދުގައި ބިދަބިންއާއެކު ރާއްޖޭގައި ނަގާ ކިޔާ ތަފާތު ދެ އަޑެއް އިވިގެންދާނެ އެވެ.

އެއީ ބޮޑުބެރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ ފަންނާނުން ކަމަށްވާ، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްއިން ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބުނު އަދި ވަރުގަދަ އަޑުގެ ވެރިޔާ ނައުޝާދް ލަތީފް (ޒަރޭ) އަދި ބޮޑުބެރުގައި މަޝްހޫރު އަޑުގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ މުރުޝިދް (ލާރާ) އެވެ.

ބިދަބިން ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އާސިމް (އާއްކޮ) ބުނީ އެ ގުރޫޕްގެ އެއް ހުންގާނު އަދި ބޮޑުބެރުގައި ދެވަނަ އެއް ނެތް ހޯރަ އައްޔަގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ސަގާފީ ހަރަކާތްތައް ވެސް މީދޫގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ބިދަބިން އަކީ ބޮޑުބެރުގެ އިތުރުން ސަގާފީ އެކިކަހަލަ ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭައި ނަގާ ކިޔާ އެއް ގުރޫޕެވެ. އެގޮތުން މި އީދުގައި އެ ގުރޫޕުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖުގައި ވެސް ސަގާފީ އެތައް އައިޓަމްތަކާއި ޒަމާނީ ލަވަތަކެއް ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް އާއްކޮ މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

މި އީދުގެ ފޯރި އިތުރަށް ގަދަ ކުރަން ބިދަބިން ނުގެންދާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، މީގައި އިތުރު ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް ނެތީމެވެ. ފޯރިގަދަ ވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ވެސް ނުކުރަމެވެ. ބިދަބިންގެ އީދު ޕެކޭޖްތަކަށް ބުކިން ހެއްދެވުމަށް 9105525 އަށް ގުޅާލާށެވެ.

މި ފޭސް މާސްކުތަކުން މޫނު މަތި ތާޒާކޮށްދީ ކުރަކިވުން ދުރުކޮށްދޭ

މޫނުމަތި ވީހާ ވެސް ސާފުކޮށް އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެންމެން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. ނަމަވެސް ގައިން ފެން މަދުވެ، ގިނަ ވަގުތު އަވީގައި އުޅެން ޖެހުމުން، މޫނު މަތި ކުރަކިވެ، އަބަދު ހުންނަނީ ހަން ފޮޅިފަ އެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ކަހަލަ ހަންގަޑަކާއި ވެސް ގުޅޭ މި ފޭސް މާސްކް ތަކުން ހަމުގެ ކުރަކިކަން ދުރުކޮށްދޭނެ އެވެ.

ފުރަތަމަ ފޭސް މާސްކް ތައްޔާރުކޮށްލަށް ބޭނުންވަނީ، އޯޓްސް، މާމުއި އަދި ކުޑަ ކިރު ކޮޅެ ކެވެ. ތިން މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޯޓްސް އާއި 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކިރު އެއްކޮށް ގަށާލުމަށްފަހު މޭޒުމަތީ ސަމުސާލެއްގެ މާމުއި އަޅާ އެއްކޮށްލާ ށެވެ. ރީއްޗަށް އޮލަވުމުން، މޫނުގައި އުނގުޅާފައި 20 މިނެޓް ބަހައްޓާލާ ށެވެ. އެއަށްފަހު ސާފު ފެނުން މޫނު ދޮވެލާ ށެވެ. މިއީ މޫނުމަތީގަ ހުންނަ ބިހިތައް ވެސް ފިލުވައިދޭ މާސްކެކެވެ.

ދެވަނަ ޕޭސްޓް ތައްޔާރު ކޮށްލުމަށް ބޭނުންވަނީ 12 މޭބިސްކަދުރު އަދި 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށެވެ. ފުރަތަމަ މޭބިސްކަދުރުތައް މިކްސްޗަރުން ފުޑާލާ ށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ފުށް އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު 15 މިނެޓް ވަންދެން މޫނުގައި އުގުޅާފައި ބަހައްޓާ ށެވެ. އަދި ހިކުމުން ސްކަބް އެއްގޮތައް، މޫނު އުނގުޅަމުން ފެނުން ދޮވެލާ ށެވެ. މި މާސްކު އެޅުމުން މޫނުގައި ހުންނަ މަރުވެފައި ހުންނަ ހަންތައް ނެއްޓި، އެކަމުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ލިބެއެވެ.

ތިންވަނަ މާސްކް ތައްޔާރު ކޮށްލުމަށް، 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޔީސްޓް، 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާމުއި އަދި 1/4 ޖޯޑު ހޫނު ކިރު ބޭނުންވާނެ އެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް ބުލެންޑަރަށް އަޅާ އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު އުނގުޅާ ށެވެ. އަދި 15 މިނެޓް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ފިނިފެނުން ދޮވެލާ ށެވެ. ޔީސްޓުގައި ހިމެނޭ މިނެރަލްސް އާއި ވިޓަމިންސް އަދި ސެލެނިއަމްގެ ސަބަބުން މުޅި ދުވަހު މޫނުް ތާޒާކަންމަތީ ބަހައްޓައިދެ އެވެ.

ލޭ އަޅަމުން ވެސް ހިތްވަރު ދެއްކި ފޮޓޯގުރާފަރު، އަދޫ ނިޔާވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ވިދާލި ޝަލަބީ އިބްރާހިމްގެ ފޮޓޯގްރާފަރު، އަދުހަމް މުހައްމަދު (އަދޫ) ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ތެލަސީމިއާ ކުއްޖަކަށް ވީތީ ކޮންމެ މަހަކު ދެ ފަހަރު ލޭ އަޅަމުން، ޑެސްފަރޯލް ޖަހަމުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާން ޖެހޭ ބޭސްތައް ކަމުން ވެސް ހިތްވަރު ދެއްކި އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އަދޫ ނިޔާވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އޭނާގެ ކަށު ނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

އަދޫ އަކީ ޝަލަބީގެ އިތުރުން ބަރިސްތާ މޯލްޑިވްސް އަދި ހައުސް އޮފް މިއުޒިކްގެ އޮފިޝަލް ފޮޓޯގްރާފަރެވެ.

ލައިފްސްޓައިލް މަޖަައްލާއެއް ކަމަށްވާ “ދޯ” އަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އަދޫ ވަނީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ދެ އަހަރުން ފެށިގެން އަދޫގެ ގަޔަށް ލޭ އަޅަމުން ދިޔައިރު 2006 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް، އުފަން ރަށް ހއ. އުލިގަމުން ލޭ ނޭޅޭތީ އޭނާގެ އާއިލާ އުޅުނީ ވަރަށް ހާލުގަ އެވެ.

އެގޮތުން އޭރު ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން ލޭ އަޅަން ވީމަ ދާންޖެހުނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނޫނީ ދިއްދު އަށް ނޫނީ ހޯރަފުއްޓަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ރަށުގައި ލޭ އެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުނަސް ބައެއް ކަންކަމުގައި އުނދަގޫތައް ހުރުމުން ސްކޫލް ނިންމާފައި އަދޫ ދެން އައީ މާލެއަށެވެ.

އަދޫގެ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނީ، ފޮޓޯ ގުރާފަރަކަށް ވުމުގެ ކުރިން އެއާޕޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ދެކެމުންދިޔަ ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖައްސަން ބޭނުންވެގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ލޭ އަޅަމުން އެ ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން ވަޒީފާއަކަށް އޭނާ ކުރިމައްޗެއް ނުލަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން އޮންލައިންކޮށް ފޮޓޯގްރަފީ ކިޔަވައިދޭ ކޯހެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވެ ޑިޕްލޮމާ އޭނާ ހާސިލް ކުރިއެވެ.

އަދޫ ބުނި ގޮތުގައި، ފޮޓޯގްރަފީ ކެރިއަރާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ވަޒީފާއަކާ އެކު އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަސް ތަކެކެވެ. އެހެންވެ، ތެލަސީމިއާ ބަލި ރަނގަޅު ކުރެވޭ ހަމައެކަނި ފަރުވާ ކަމަށްވާ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން އިތުރު ފުރުސަތެއް ހޯދާކަށް އަދޫ މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

ތުއްތުކުދިން ބޮލުގައި ހަން ފޮޅޭނަމަ ހަދާނީ މިހެން!

ބައެއް ސަބަބުތަކާއިހުރެ ބޮޑެތި މީހުން ފަދައިން ތުއްތު ކުދިންގެ ބޮލުގައިވެސް ހަންފޮޅެއެވެ. ތުއްތު ކުދިންގެ ހަންގަނޑު ވެސް ނާޒުކުވާ ފަދައިން އެކުދިންނަށް ބޮޑަށް އަޅާލުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ގިނަ ފަހަރަށް އެކުދިންގެ ބޮލުގައި ހަންފޮޅެން މެދުވެރިވަނީވެސް، އަޅާލަންޖެހޭ ވަރަށް އަޅާލުން ނުދެވުމުންނެވެ. އެގޮތުން މާ ގިނައިރު ތުއްތު ކުދިން އަވީގަ ގެންގުޅުން، ނުގުޅޭ ޝޭންޕޫއެއް މާގިނައިން ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ބޯ ރަނގަޅަށް ނުދޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ތުއްތު ކުދިންގެ ޝޭންޕޫއާއި ރީތިވާ ސާމާނު އެކި ބުރޭންޑްތަކުން ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ބުރޭންޑެއްގެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށް އާދަކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ހަފްތާއަކު ގެންގުޅުމުން އެކުދިންގެ ހަމާއި އެތަކެތި ނުގުޅޭނަމަ ބަދަލުކުރުމަށް ސަމާލުވާށެވެ.

ހަންފޮޅުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކުދިން ފެންވަރުވާއިރު، ބައިވަރު ޝޭންޕޫ އުގުޅައިފަ ނުދޮވެ ގިނައިރު ނުބަހައްޓާށެވެ. ބޮލުގައި ޝޭންޕޫތައް ހިކުމަކީ ހަންގަނޑު ކުރަކިވެ، ހަންފޮޅުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ޝޭންޕޫ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ބޯ ނުދޮއްވާށެވެ. ހަމައެފަދައިން ބައެއް ކުދިންގެ އިސްތަށިގަނޑު ހަރުކޮށް ނުވަތަ ބުޅިކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިސްތަށިގަޑު މަޑުކޮށްލަން ކޮންޑިޝަނާއުގުޅައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންޑިޝަނާގައި އެކުލެވޭ މާއްދާތަކަކީ އެކުދިންގެ ނާޒުކު ހަނގަޑާއި ނުގުޅޭ އެއްޗެއްސެވެ. އެތަކެތި ބޭނުންނުކުރާށެވެ.

ގިނައިރު އަވީގައި ގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިން ބޮލުގެ ހަން ކުރަކިވެއެވެ. އެގޮޮތުން ރަނގަޅަށް ބޯ ދޮއްވުމަށްފަހު، . ބޭބީ ތެޔޮ ނުވަތަ ގުދުރަތީ ކާށިތެޔޮ ހޭކުމަށްފަހު އިނގިލިތަކުގެ ކުރިން މަސާޖުކޮށްލާށެވެ. އަދި މަޑު ފުނަލަކުން ފުނާއަޅުވާލާށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެކުދިންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހިކުނަ ނުދީ، ގަވައިދުން މޮއިސްޗަރައިސް ކުރުމަށް އާދަކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ދެ ހަފްތާ ވުމުންވެސް ހަންފޮޅުން ރަނގަޅުނުވާނަމަ، ޑޮކްޓަރުގެ ލަޕާ ހޯދާށެވެ.

ދަރިފުޅަށް ބުލީ ކުރާކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެތް؟

ރާއްޖޭގައި ވެސް މިހާރު ބުލީގެ ޝިކާރަ އަކަށްވާ ކުދިން ވަރަށް ވެސް ގިނަ އެވެ. ސުކޫލް ދައުރުގައި ބުލީ ނުވަތަ މަލާމާތްކޮށް ޖެއްސުން ކުރާ ކުދިންނާއި ދިމާވެ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ސުކޫލުގައި ދިމާވާ ކަންކަން ބެލެނިވެރިންނަށް ކިޔައިދޭން ކެރޭ ކުދިންނެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް އެކުދިންގެ މިޒާޖަށް އަންނަ ތަފާތު ބަދަލު ތަކަކުން އެކުދިންނަށް ބުލީ ކުރާކަން، ނުވަތަ ކަމަކާއި ވިސްނާކަން ދެނެ ގަނެވޭނެ އެވެ.

އެގޮތުން ފާހަގަވާނެ އެއް ކަމަކީ ކުރިން ސުކޫލަށް ދާ ހިތުން އުޅޭ ކުއްޖެއް ކުއްލިއަކަށް ސުކޫލަށްދާ ހިތް ނުވުމެވެ. ހެނދުނު ހޭލާއިރު ބޮލުގައި ނުވަތަ ބަނޑުގަ ރިހޭ ކަމަށް ބުނެ ސުކޫލަށް ނުދާން އެފަދަ ކުދިން ގަދަ ހަދައެވެ.

ގިނަ ފަހަރަށް މިގޮތަށް ކުދިން އުޅެން ފެށުމުން ބެލެނިވެރިންނަށް އެކަމާ ރުޅިއައިސް އެއްޗެހި ކިޔޭ ގޮތްވެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކުއްޖާއާއި މަޑުމައިތިރި ކަމާއިއެކު ރީތިކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަންތައް އޮޅުން ފިލުވާށެވެ.

ދަރިފުޅު ކުއްލިއަކަށް ކިޔެވުމަށް ދަށްވާން ފެށުމަކީ، ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށް ވުން ނުވަތަ ކަމަކާއި ވިސްނާކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ.

އެގޮތުން ގޭގައި އާންމުކޮށް ފޮތް ކިޔާ އުޅޭ ކުއްޖެއް ވެސް ސުކޫލުގައި ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ސުކޫލުގެ މާހައުލުގައި، ފިލާވަޅަށް ސަމާލުކަން ނުދެވި ދަށްވާން ފަށައެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ޓީޗަރު ގާތު އަހާ އޮޅުން ފިލުވުމަކީ ކުރަންވާނެ ކަމެކެވެ.

މިކަންކަމުގެ އިތުރުން ކުރިން ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ފޯރި ހުންނަ ކުއްޖަކު، ކުޅިވަރާއި ދުރުވެ އަބަދު ގޭގައި އޮތުމަކީ ވެސް ބައެއް ފަހަރު ކުއްޖާއަށް ބުލީ ކުރާ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. އަދި ފަލަކޮށް ތިބޭކުދިން ކެއުމާއި ކުޅިވަރާއި ދުރުވުމަކީ ބެލެނިވެރިން ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް މީގެ ޝިކާރައަކަށް ވަނީ ހަމައެކަނި ފަލަކުދިންނެއް ނޫނެވެ. ހިކިކޮށް ތިބޭ ކުދިންނަށް މަލާމާތް ކުރަން ފެށުމުން، އެ ކުދިން ކުރިން ނުކާވަރަށްވުރެ ގިނައިން ކާން މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް ބުލީ ކުރުމުން ދިމާވާ ބަދަލަކަށް ވެދާނެއެވެ.

މި ސިފަތަށް ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުން ފާހަގަވާނަމަ، އެކުދިންނާއި ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ހަގީގަތް ބަލާ، ޓީޗަރުންނާއި އެކަންކަން ހިއްސާކުރާށެވެ. ކުޑައިރުން ފެށިގެން ކުއްޖާގެ ވާހަކަ އަޑު އަހާ އެކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭށެވެ. އޭރުން ކުއްޖާ ބޮޑުވަމުން އަންނަ ވަރަކަށްވެސް، ބެލެނިވެރިންނަށް ކަންކަން ހިއްސާކުރާނެއެވެ.

ލާރާ، ޒަރޭ، ރީހާން އަދި ހޯރަ އައްޔައާއެކު ފޯރިގަދަ އީދަކަށް ބިދަބިން!

މިއަހަރުގެ ބޮޑު އީދު މިއޮތީ ބޯމަތިވެފަ އެވެ. އެއް ބަޔަކު އަތޮޅު ތެރެއަށް އަނެއް ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ދަތުރު ހަދަނީ އެވެ. އީދުގެ ފޯރި ގަދަ ކުރަން ރަށްތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތް މިވަނީ ފަށައިފި އެވެ.

އީދާއެކު އެންމެ ބޮޑަށް ބިޒީވާ، ބޮޑުބެރު ގުރޫޕް ތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ވެސް މެކުހަށް ޖަހައިފި އެވެ. އެއީ އެ ގުރޫޕްތަކަށް ވެސް އަންނަ އީދެކެވެ. ދާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އީދުގެ ފޯރި ގުގުމާލަން، ރާއްޖޭގައި ނަގާކިޔާ ޒުވާން ބޮޑުބެރު ގުރޫޕް، ބިދަބިން އޮތީ މިހާރުއްސުރެ ތައްޔާރަށެވެ.

އެގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭކުން ދިވެހިންގެ ހިތްތައް އަތުލި ކުޑަ ނަމަވެސް ވަރުގަދަ އަޑުގެ ވެރިޔާ، މުހައްމަދު ރީހާން އާއި ލަވަކިޔުމާއި ނެށުމުގެ ތަޖުރިބާގައި ދެވަނަ އެއް ނެތް އަލީ އަހްސަން (ހޯރަ އައްޔަ)ގެ އިތުރުން މި އީދުގައި ބިދަބިންއާއެކު ރާއްޖޭގައި ނަގާ ކިޔާ ތަފާތު ދެ އަޑެއް އިވިގެންދާނެ އެވެ.

އެއީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބެރު ގުރޫޕް، މަންދީރަ ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ދާދި ފަހުން ވަކިވި ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްއިން ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބުނު އަދި ވަރުގަދަ އަޑުގެ ވެރިޔާ ނައުޝާދް ލަތީފް (ޒަރޭ) އަދި މަންދީރަ ބޮޑުބެރު ގުރޫޕްގެ މައި އެއް އަޑު އަބްދުﷲ މުރުޝިދް (ލާރާ) އެވެ.

ބިދަބިން ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އާސިމް (އާއްކޮ) ބުނީ މި އީދުގައި ޒަރޭ އަދި ލާރާ ބިދަބިންއާއެކު ހާއްސަ ޕޯފާރމާސްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ގުރޫޕްގެ އެއް ހުންގާނު އަދި ބޮޑުބެރުގައި ދެވަނަ އެއް ނެތް ހޯރަ އައްޔަގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކާއި ލަވަތައް ބިދަބިންއާއެކު އީދުގައި ދައްކާލަދޭނެ ކަމަށް އާއްކޮ ބުންޏެވެ.

ބިދަބިން އަކީ ބޮޑުބެރުގެ އިތުރުން ސަގާފީ އެކިކަހަލަ ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭައި ނަގާ ކިޔާ އެއް ގުރޫޕެވެ. އެގޮތުން މި އީދުގައި އެ ގުރޫޕުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖުގައި ވެސް ސަގާފީ އެތައް އައިޓަމްތަކާއި ޒަމާނީ ލަވަތަކެއް ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް އާއްކޮ މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

މި އީދުގެ ފޯރި އިތުރަށް ގަދަ ކުރަން ބިދަބިން ނުގެންދާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، މީގައި އިތުރު ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް ނެތީމެވެ. ފޯރިގަދަ ވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ވެސް ނުކުރަމެވެ. ބިދަބިންގެ އީދު ޕެކޭޖްތަކަށް ބުކިން ހެއްދެވުމަށް 9105525 އަށް ގުޅާލާށެވެ.

މި ސިފަތައް ހުރި ރައްޓެހިންނަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭނެ!

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހުރިހާ ރައްޓެހިިންނަކީ އެންމެ ގާތް، އެންމެ ރަނގަޅު ރަހުމެއްތެރިން ކަމުގައި ނުވެދާނެ އެވެ. އިތުބާރުކޮށް ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރެވޭ ރައްޓެހިންނާއި ވާހަކަ ހިއްސާ ނުކުރެވޭ ފަދަ މީހުންވެސް ތިބޭނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ނުރަނގަޅު ރައްޓެހިންގެ ކިބައިގަ ހުންނާނެ ބައެއް ސިފަތަކެވެ.

ވާހަކަ އެއް ހިއްސާކުރުމުން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީ، އަބަދު އޭނާ ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ކިޔާކަން ފާހަގަވޭ ހެއްޔެވެ؟ ރަނގަޅު ރައްޓެހިންނަކީ ހިއްސާކުރާ ވާހަކަ އަޑުއަހާ، އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ، ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް ކިޔައިދޭ މީހުންނެވެ. އެއާ ހިލާފަށް އަބަދު އޭނާއަށް “އެޓެންޝަން” ނުވަތަ ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭނަމަ އެއީ އިތުބާރު ކުރެވޭ މީހުނެއް ނޫނެވެ.

އުފަލުގައި އުޅޭތީ ހަސަދަވެރިވެ، ހިތާމަވެރި ވަގުތުތަކުގައި އެކަނި ކޮށްލާފަ އިތުރު ހިތާމައެއް ދޭ ރަހުމެއްތެރިން ވެސް އުޅެ އެވެ. އެއީ ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް ފަދަ ބައެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އުފާވެރި ވާހަކައެއް ހިއްސާކުރުމުން އެކަންކަމާއި ހަސަދަވެރިވާކަން މޫނުމަތިން ދެނެގަނެވޭނެ އެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުން މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އުފާތަކަށް ވިހަލައި އެކަމެއް ރޫޅާލާ ށެވެ. އަދި އިތުބާރުކޮށްފައި ބުނާ ވާހަކަ އެއް، އެހެންމީހުންނާއި ހިސާބަށް ދާނީ ވެސް ގިނަ ފަހަރަށް އެކީގައި އުޅޭ އެފަދަ ރައްޓެހިންގެ ސަބަބުން ނެވެ.

ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ބައިވަރު ރައްޓެހިން ތިބޭނެއެވެ. އެންމެ ގާތް ބެސްޓް ފުރެންޑްގެ ވެސް އޮފީސް ރައްޓެހިންނާއި އިތުރު މީހުން އުޅޭނެ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އޮފީހުގައި އެންމެ ގާތްކޮށް އުޅޭ މީހާ ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކު އިތުބާރުކޮށްފައި ކިޔައިދޭ ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށް، އޭނާގެ ނުބައި ވާހަކަތައް ކިޔާ އަބަދު އީބަ ބުނެ އުޅޭނަމަ، އެމީހަކަށް އިތުބާރު ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ މޮޔަ ކަމެކެވެ. ތިމާގެ އަމިއްލަ ވާހަކަތައް އޭނާ އެހެން މީހުން ކައިރި ނުކިޔަ ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

މިފަދަ ކަންކަން އަވަހަށް ދެނެގަނެވިއްޖެ ނަމަ، ފަހުން ދިމާވާ ދެރައަކުން ސަލާމަތްވެ، ރަނގަޅު ރައްޓެހިންނާއިއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން އެނގޭނެ އެވެ.

ދުވާލަކު 25 ތަށި ކޮފީ ބުޔަސް ނުރައްކަލެއް ނެތް!

ކޮފީ އަކީ ސައިގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ބުއިމެވެ. އެގޮތުން ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ވެސް ކޮފީގެ އާދަ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ކޮފީ އެއް ބޮއެ ނުލާ ދުވަސް ނިންމާނުލެވޭއިރު، ދުވަސް އެއްކޮށް ކޮފީ ތަކުން ނިންމާލާ ދިވެހީން ވެސް .ވަކި މަދެއް ނުވާނެ އެވެ

ނަމަވެސް ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ހައްދެއް އޮންނަން ވާނެ އެވެ. ކޮފީ އަކީ ވެސް މާ ގިނައިން ބޯ ނަމަ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ވިދާޅުވެ އެވެ. އެގޮތުން ދުވާލަކު ބޯން ރަނގަޅީ ކިތައް ތަށި ކޮފީ ހެއްޔެވެ؟

ބްރިޓިޝް ހާޓް ފައުންޑޭޝަން އަދި ލަންޑަންގެ ކުއީން މެރީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހެދި ދިރާސާ އަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުވާލަކު 25 ތަށި ކޮފީ ބުއިކަމުގައި ވިޔަސް ހިތުގެ ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ.

ތި ކިޔުނީ ރަނގަޅަށެވެ. ނަމަވެސް މި ދިރާސާއަށްފަހު ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައި އެވެ.

ސިއްހަތު ރަނގަޅު 8،000 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބޭނުންކޮށްގެން ހެދި އެ ދިރާސާގައި 25 ގުރޫޕަށް މީހުންތައް ބަހާލި އެވެ. ފުރަތަމަ ގުރޫޕުން ދުވާލަކު އެއް ތަށި ކޮފީ އަދި ދެވަނަ ގުރޫޕުން ދުވާލަކު ދެ ތަށި ކޮފީގެ އުސޫލުން ބޮއެ 25 ވަނަ ގުރޫޕުން 25 ތަށި ހަމަކުރި އެވެ. އެއަށްފަހު އެ އެންމެންގެ ހިތުގެ އެމްއާރުއައި އަކާއި ހިތުގެ ޕަލްސް ރޭޓް ބެލިއެވެ.

ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން ކޮފީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުބޯ މީހަކަށްވުރެ ކޮފީ ބޯ މީހުންގެ ލޭނާރުތަކުގައި ލޭ ދައުރުވާން ފަސޭހަ ވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާ އިން ދެއްކި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސައިންސްވެރިން ވިދާޅުވި، ދިރާސާގެ ނަތީޖާ އެގޮތަށް ދެއްކިޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކު 25 ތަށި ބުއިމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 25 ތަށި ބުއި ކަމުގައި ވިޔަސް ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ބިރެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮފީ އަކީ ގިނަ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވޭ ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާއެއް ވެސް ކުރުވާ އެއްޗަކަށްވާއިރު، ހިތުގެ އެންމެ އާދައިގެ ބަލިތަކުން ފެށިގެން ނުރައްކާތެރި ކެންސަރު ބަލީގެ ޝިފާއަކީ ކޮފީކަމުގައި ބައެއް ދިރާސާތަކުން ހާމަވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނާ ދުރުވެވޭތީ “ޑަންގަލް”ގެ ތަރި ޒައިރާ ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާތީ އިސްލާމްދީނާއި އޭނާގެ އީމާންތެރިކަމަށް ހުރަސް އެޅޭތީ، ފިލްމު “ޑަންގަލް”ގެ ތަރި ޒައިރާ ވަސީމް ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން ހާމަކޮށް އާމިރް ހާނާ އެކު “ޑަންގަލް” އާއި “ސީކްރެޓް ސްޕަސްޓާ” ފަދަ ފިލްމްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޒައިރާ ވަސީމް، އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ދިގު ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ވަނުމަށް އޭނާ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ނިންމި ނިންމުމަކީ އޭނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ބޮލީވުޑަށް އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުން ވެސް ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމަކަށް ދޮރު ހުޅުވިގެން ގޮސް، މުޖުތަމައުގެ ސަމާލުކަން އޭނާއަށް ލިބެން ފެށި ކަމަށާއި އަދި އޭނާއަކީ ކާމިޔާބީ އާއި ޒުވާނުންގެ ރޯލް މޮޑެލް އެއް ކަމަށް ބަަލައިގަންނަން ފެށި ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ކަންކަމަކީ އޭނާ ހާސިލް ކުރަން ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުންވި ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށް އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޒައިރާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކަޝްމީރަށް އުފަން ޒައިރާގެ ޕޯސްޓުގައި އިތުރަށް ބުނީ، މީގެ  ދުވަސްތަކެއް ކުރިން، އެހެން މީހަކަށް އޭނާ ބަދަލުވާން ވަރަށް އުދަނގުލުން އުޅޭކަމުގެ އިހުސާސެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާ ވަގުތު ހޭދަކުރި ގޮތާއި މަސައްކަތާއި އަދި މުޅިން އާ ލައިފްސްޓައިލް އަކަށް އުޅެން އޭނާ ކުރި މަސައްކަތް ހޯދައި ވިސްނައިގަންނަން ފެށުމުން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އޭނާ ފިޓް ވިޔަސް، އޭނާއަކީ މި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ނޫންކަން އިހުސާސް ކުރެވުނު ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

“ކޮންމެއަކަސް މި ދާއިރާއިން އެތައް ލޯތްބަކާއި ހިތްވަރެއް އަދި އަހަރެންގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ވެސް ލިބުނު. ނަމަވެސް އެކަންކަމާއެކު ސިއްރުގައި އަދި ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައި އަހަރެންގެ އީމާންތެރިކަމާ އަހަރެން ދުރުވާން ފެށި. އަހަރެންގެ އީމާންތެރިކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ މާހައުލެއްގައި އަބަދު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމުން، އަހަރެންގެ ދީނާ އޮތް ގުޅުމަށް ނުރައްކާވި،”

އަދި އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރަނގަޅު އަދި އެކަމުން އޭނާއަށް ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ނާންނަ ކަމެއް ނިންމައި އެކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީ ކުރިއަށް ދިއުމުން އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ބަރަކާތް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް ޒައިރާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޒައިރާ ބުނީ، އޭނާއަށް ފުދުންތެރިކަމާއި ސުލްހަ ގެނެސްދިނީ މާތްﷲ ބާއްވަައިލެއްވި އެންމެ މަތިވެރި ކީރިތި ޤުރުއާނުން ކަމަށެވެ. ހެއްދެވި ފަރާތުގެ އިލްމު ލިބޭ ކޮންމެ ހިތަކަށް ސަލާމަތްތެރިކަން ވެރިވެގަންނާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ގަބޫލުކުރުންތަކުގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ހިދާޔަތް ދެއްވުން އެދި މާތް ﷲގެ ރަހްމަތްވަންތަ ކަމަށް އޭނާ އެދިއެދި ހުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

“އެންމެންނަށް އަހަރެން ދޭނެ އިހްލާސްތެރި ނަސޭހަތަކީ، އީމާންތެރިކަމުގެ ނޫރު ނުވަތަ ތިމާގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ނަގާލުމަށްފަހު ލިބޭނެ އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ކާމިޔާބެއް، މަޝްހޫރު ކަމެއް، ބާރެއް އަދި މުއްސަނދިކަމެއް ނޯންނާނޭ،” ޒައިރާގެ ޕޯސްޓް ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

“ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ؟” ގެ ހެވީ މެޓަލް ކަވަރ: ޔޫސޭ ވެސް ކޮސް ވެއްޖެ

ބައެއް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ލަވަ ތަކުގެ ކަވަރ ހެދުމަކީ ދިވެހި އާޓިސްޓުން ވެސް ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ އާއި ޖޭމު ދޮންކަމަނަ ފަދަ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ލަވަތަކަށް މިހާރުގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ އަޑުން ގެނެސްދީފައި އެބަ ހުއްޓެވެ.

ނަމަވެސް ދިވެހި މިއުޒީޝަނުންގެ ފަރާތުން އިންސްޓުރުމެންޓަލް ކަވަރ ހަދާ އުޅޭތަން ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. ނޫނީ އެކަން ކޮށް އުޅެނީ މަދު ބައެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެކަމުގައި ތަފާތު ދައްކަމުން އަންނަ އެއް ފަންނާނަކީ ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ގިޓަރިސްޓް އަހްމަދު ޝަހީދު (ޝަހީދު ލެގަސީ) އެވެ.

ގިޓަރ، ބޭސް ގިޓަރ، ކީބޯރޑް އަދި ޑްރަމް ކުޅެން ދަންނަ އަދި ހެވީ މެޓަލްގައި ރާއްޖެ އާއި ބޭރު ދުނިޔޭގައި ވެސް ވިދަމުން އަންނަ ޝަހީދު މިފަހަކަށް އައިސް ރިކޯޑް ކުރަމުން އަންނަ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބައެއް ލަވަތަކުގެ އިންސްޓްރުމެންޓަލް ކަވަރ އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިޓެކެވެ. އެ ކަވަރ ބޯތަޅުވާ ނުލައި ނުހުރެވޭނެ އެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިގެ މެދުގައި މިހާރު ވެސް މަޝްހޫރު ބައެއް ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން “ހިތް އެދޭހާ ކަމެއް”، “އޯ ވަޒަަން”، ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮބެ ގެ “ޖާޒުބީ އަސަރުގަދަ” އަދި މިފަހުން މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔަ “ކުދި ޖަޒީރާ” އަދި “ފެހި ފެހި އާޒާދީ” ފަދަ ލަވަތަކުގެ ހެވީ މެޓަލް ކަވަރ ތަކުން އެ ލަވަތަކަށް އިތުރު ޖޯޝެއް ޝަހީދު ވަނީ ގެނެސްދީފަ އެވެ.

ޝަހީދް ލެގަސީ އެންމެ ފަހުން ގެނެސްދިން އިންސްޓްރުމެންޓަލް ކަވަރ އަކީ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ޔޫސުފް ރަފީއު (ޔޫސޭ) ގެ “ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ”ގެ ތީމް ރާގެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ މަގުބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ އެ ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ލައިގެން އެ ކަވާގެ ވީޑިއޯއެއް ޓުވިޓަރަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު ޝަހީދުގެ ހުނަރުވެރި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ.

އެ ކަވަރ އެންމެ ގަޔާވި އެކަކީ ވެސް ކޮމީޑިއަން ޔޫސޭ އެވެ. ޝަހީދު ލެގަސީގެ ކަވަރ ރިޓުވީޓް ކޮށް ޔޫސޭ ބުނެފައިވަނީ، އޭނާގެ ކޮސް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަހީދު ލެގަސީ އަށް ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފަ އެވެ.

މި ހިސާބުން ކިޔުންތެރިންނަށް ވެސް މި ކަވަރ ދޫކޮށްލާ ނަމެވެ.

“ދިރިއުޅުމަކީ މިއީ ބާ؟” އަކީ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި ހުންނަ އެކި އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޔޫސޭ އުފައްދަމުން އަންނަތާ 40 ވަރަކަށް އަހަރުވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޑްރާމާ ސީރީޒް އެކެވެ.

ޝަހީދު އެއްމެ ފުރަތަމަ ބޭންޑަކާ އެކު މިއުޒިކީ ދާއިރާއިން ފެނިގެން ދިޔައީ 2004 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ޝަހީދުގެ ތަރި އެއްމެ ބޮޑަށް “މެޓަލް” މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ ދިވެހިންނަށް ފާޅުވެގެން ދިޔައީ 2006 ވަނަ އަހަރު ޝަހީދު އުފެއްދި ބޭންޑް “ޝަހީދް ލެގަސީ”އާ ހިސާބުންނެވެ.