ބައިސްކޯޕް
    އެޗްބީއޯއިން “ގޭމްސް އޮފް ތުރޯންސް” މާދަމާ ފެންނާނެ!
    މިފަހަރު ލޯބި ފަހަތަކުން ނުދުވާނަން، ލޯބި އަންނަންދެން މަޑުކުރާނީ: ސޮނާކްޝީ
haftha.mv ©