މަޢުލޫމާތު
    ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދިނުމުގެ ކުރިން މި ކަންކަމާމެދު ވިސްނާލާ
    ރޯދަވީއްލަން ކަދުރަށްވުރެ ރަގަޅު އެއްޗެއް ނެތް
haftha.mv ©