ދީން
    “ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ފާފަ ފުއްސަވާންދޭވެ!”
    “ގިނަ ބަޔަކު ޣާފިލުވެފައިވާ ދެ ނިއުމަތެއް ވެއެވެ. އެއީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތާއި ހުސް ވަގުތެވެ.”
haftha.mv ©