ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް ފައްތާ ރައްކާކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ހޯދައި 6 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

HMbanguraa1

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް ފައްތާ ރައްކާކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ހޯދައި 6 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.
ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ފައްތާ ރައްކާކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް އިންޓަލިޖެންސްއަށް ލިބުމާއެކު އެތަކެތި ހޯދުމަށް އޮޕަރޭޝަން ފަށާފައި ވަނީ މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ހާއިރުއެވެ. ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި މެރިން ޕޮލިސްގެ ޑައިވިން ޓީމެއްކަމަށްވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނެފައިވޭ.
މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއިން 33 ފުޅި ބަނގުރާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއިން ފުލުހުން ހޯދައިފައިވާ ބަނގުރާ ފުޅިތަކުގެ ތެރެއިން ފުޅިއެއް މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ހޯދާފައި ވާއިރު 32 ފުޅި ބަނގުރާ ހޯދައިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިއަދު ހޯދާއިފައިވާ 32 ފުޅީގެ ގެއިން 12 ފުޅި ބަނގުރާ ހޯދާފައި ވަނީ ބާސްކެޓަކަށް އަޅާ ފަޅުތެރެއަށް ފައްތާފައި ވަނީކޮށެވެ. އަދި 20 ފުޅި ބަނގުރާ ހޯދައިފައިވަނީ ފޮއްޓެއްގައި ބަނދު ކުރުމަށްފަހު ފަޅުތެރެއަށް ފައްތާފައި ވަނީކޮށެވެ.
މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ވަނީ 23 އަހަރުގެ މީހަކާއި 26 އަހަރުގެ މީހަކާއި 25 އަހަރުގެ މީހަކާއި 21 އަހަރުގެ 2 މީހުންގެ އިތުރުން 27 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށާއި މި މީހުންގެ ތެރެއިން 23 އަހަރުގެ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ޖެޓީ މަތިންނެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު 26 އަހަރުގެ މީހާއާއި 25 އަހަރުގެމީހެއްގެ އިތުރުން 21 އަހަރުގެ ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ގަލްފް ކްރާފްޓް ލޯންޗެއްގައި ތިއްބައެވެ. ލޯންޗުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 25 އަހަރުގެ މީހާއަކީ ބިދޭސީއެކެވެ.
މީގެ އިތުރުން 27 އަހަރުގެ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް ފުޅި އަޅައިގެން ޑައިވިންގ އަށް ގޮސްފައި މައްޗަށްއެރި ވަގުތުއެވެ.

މުޖްތަމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ :އެޗްއާރސީއެމް

cq5dam.web.540.390

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި، އަންހެނުން މުޖްތަމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ސިޔާސަތުސަތުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި އަނިޔާކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދައުލަތްތަކުން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި، އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ހާނިކައާއި، އަންހެނުންގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ކުޑަވެގެންދާ އެންމެހާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމުގައެވެ.
މިގޮތުން، މިޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ހިމާޔަތް އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށް، އިންސާފު ހޯދުމުގެ ފަހި އިންތިޒާމުތަކެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސަން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަންހެނުން ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށިވެ ، ދިރިއުޅުމާއި ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހި، މުޖްތަމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްއެޅެއެވެ. އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަނީކީ އެ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތައް ރޫޅި، ދަރިންގެ މުސްތަޤްބަލް ބަނަވެ، މުޅި މުޖްތަމަޢަށާއި ޤައުމުގެ ކުރި އެރުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާކަމަށްވެސް އެޗްއާރސީއެމްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
“މިހެންކަމުން، އަންހުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކޮށް، މުޖްތަމަޢުގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ނޭދެވޭ ވިސްނުންތަކާއި، ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުރު ނައްތާލުމަށްޓަކައި ޖެންޑަރ އީކުއޭލިޓީ އަކީ ކޮބައިކަމާއި އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާތަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުން މުހިންމެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެނުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވެންޖެހެއެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އިޚްތިޔާރީކަމަކަށް ނުވާހިނދު، ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް އަންހެނުންގެ ޙިއްސާއަކީ މައިގަނޑު އެއް އަސާސް ކަމުގައި ދެކިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މުހިންމު ޒިންމާއެކެވެ.” ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.
ދިރާސާ ތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެއް އަންހެނަކީ ޢުމުރުން 15 އަހަރާއި 49 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ތަޙައްމަލް ކުރަން ޖެހިފައިވާ އަންހެނެކެވެ.
ދަތުރުފަތުރުގެ މައިދާނުގައްޔާއި، މަގުތަކާއި، ޕާކުތަކާއި ސުކޫލްތަކުގެ މާޙައުލުގައި އަދި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް އެކިކަހަލަ އަނިޔާއާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށެވެ.
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު. އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް މިއަހަރު ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހަށް އ.ދ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަކީ ‘އަންހެނުންނާއި، އަންހެންކުދިނަށް ރައްކާތެރި އަދި ބާރުވެރިކުރުވަނިވި ފުރުޞަތުތައް އުފެއްދުން’ .

ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ނޭޕާލަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

YAAAMINN

18ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރަހީމް، މިރޭ ނޭޕާލަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ސަމިޓު އޮންނާނީ، މިމަހު 26 އިން 27 އަށް ނޭޕާލްގެ ކަތުމަންޑޫގައެވެ.
އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު 17ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އައްޑޫސިޓީ ގަ2011 ވަނައަހަރު.

އެކަކު އަނެކަކަށް ނަފްސާނީގޮތުންނާއި، ޖިސްމާނީގޮތުން ދެވޭ ނިކަމެތިކަމަކީ ގެވެށި އަނިޔާއެއް

domestic-violence-a-direct-attack-to-women-s-dignity-violation-of-human-rights-20121123

ގޭބިސީ އެއްގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ނަފްސާނީގޮތުންނާއި، ޖިސްމާނީގޮތުން ދެވޭ ކޮންމެ ނިކަމެތިކަމަކީ ގެވެށި އަނިޔާއެކެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ ޢަމަލަކީ އޭގެ އެންމެ ފުންމިނަށް ވާސިލްވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ކޮންމެ ޢަމަލެއްގައި ޖިނާޢީކުށްތަކެއް ހިމެނޭނެ މައްސަލަތަކަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ދިރި އުޅޭ މާޙައުލެއްގައި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ހިންހަމަޖެހުމެއް ނުބިބޭފަދަގޮތަކަށް، ކުއްޖަކު ނުވަތަ މީހަކަށް ބުނެދީގެން ފުރައްސާރަކޮށް ދިމާކުރުމީވެސް ނަފްސާނީގޮތުން ގެވެށި އަނިޔާ ކުރުމޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. ގޭތެރޭގައި ބަސްމޮށުންތެރިކަން ބަހައްޓާގޮތާއި، އަނިޔާ ކުރުމާއި، ބިރުދެއްކުމާއި، ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއް ހިމެނިގެން ދާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ތެރޭގައި، ޢާއިލާ އެއްގެތެރޭގައި ނުވަތަ ގޭގައި އުޅޭ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާއި ދެމެދު ހިނގާ ކުރިމަތިލުންތަކާއި، ޖިންސީ ހާނިއްކަ އާއި ޖިސްމާނީ ހާނިއްކަ ކުރުމާއި، އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އަށަގެންނެވުމާއި ކުރީގެ ލޯބިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެކިއެކި އަނިޔާތަކާއި، އަނބި މީހާއާއި، ފިރިންގެ ފަރާތުން ކުރެވޭ އަނިޔާވެސް ހިމެނިގެންދެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބިރުދެއްކުމާއި، އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މައިންބަފައިންނަށް އިޙުމާލުވެ، އެ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ހާނިއްކަ ނުވަތަ އަނިޔާ ތަކާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ބަލަދުވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އަނިޔާ އާއި، މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންނާއި ދެމެދު ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ގުޅުން ހީނަރުވެ ލިބޭ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައްވެސް ހިމެނިގެންދާނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ތެރޭގައެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތައް ރޫޅި ދިރިއުޅުން ވިއްސި ވިހާލިވެގެންދާ މަންޒަރު ތަކަކީ މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ މުންދާ ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެކެވެ. އެކަމާ އަޅާ ނުލައި ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށްވުރެ ސީރިއަސް ކަންކަމެވެ. މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްވެސް މެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ގޮތުގައި ޖިސްމާނީ ހާނިއްކަ ކުރުމަކީ މީހެއްގެ ފަރާތުން އަނެކާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ސިއްޙަތަށް ގެއްލުން ކުރުމެވެ. މީހެއްގެ ޖިސްމާނީ ސިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމެވެ. މިފަދަ އަނިޔާއެއް ގަސްދުގައި މީހަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ހަރުކަށި ޢަދަބެއް ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުން ލިބުން ނޫންނަމަ ތިމާގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކާމެދު އިޙުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ޖިސްމަށް ގެއްލުން ލިބުންވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދެއެވެ.

ޖިންސީ ހާނިއްކަ ކުރުމަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޤާނޫނުން ފިޔަވަޅު އެޅޭކަމެކެވެ. ޖިންސީ ހާނިއްކަ އަކީ މީހަކު އޭނާގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ޖިންސީ ކަންކަމުގައި އިންސާނީ ޖިސްމަށް ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ގެއްލުން ދިނުމެވެ. އިންސާނީ ޖިސްމަށް އަނިޔާކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ސަބަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ އެތެރަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ބޭރަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަކީ ގެވެށި އަނިޔާއެކެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުން އޮޅުވާލައި، ހައްލުވާލައިގެން، ނުވަތަ ގަދަކަމުން ޖިންސީ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލު ކުރުވުމާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީވެސް ގެވެށި އަނިޔާއެކެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ، ނަފްސާނީ ހާނިއްކަ ކުރުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ބޮޑު މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މީހަކާއި މެދު ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، މުޢާމަލާތް ކުރުމެވެ. ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ މަންޒަރު ދެއްކުމާއި، އެފަދަ ލިޔުންތަކާއި ކުރެހުންތަށް ދެއްކުމާއި، ބިރުވެރި ވާހަކަ ކިޔައި ދިނުމާއި، ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ ކަންތައްތަކުގައި ސީދަގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ޝާމީލް ކުރުމާއި، ހަނގާ ކުރުމެވެ. މިފަދަ ކަމެއްގެ  ސަބަބުން ނަފްސަށް ކުރާ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަފްސާނީ ގޮތުން ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލާއި، އުޅުމާއި އަޚުލާޤަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މީހާ މާޔޫސްވެ މޮޔަވެދެއެވެ. ދިރިހުރުމުގެ އުންމީދު ކެނޑި، ދުނިޔެ މަތިން ފޫހިވުމާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކަށްވެ ގޮތްހުސްވުމުގެ ސަބަބުން އަތުން ފައިން ކުރެވޭ ނުކުރުވޭ ކަމެއް ނޭނގި ގޯސް ހަދައެވެ. މައިން ބަފައިންގެ އަޅާލުން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިން މަގުއޮޅި ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި، ނަފްސާނީގޮތުން ބަލިކަށިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިއުމުން ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ ކުށްޖެއްގެ ނުފޫޒްގެ ބާރުދަށުވެއެވެ. މިފަދަ މީހުނާއި ކުދިން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ވަކިބަޔަކުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ކުދިންނާއި މީހުން މާޔޫސްކަންމަތީ ފުން ހިތާމައިގައި އުޅެންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް އަންހެނުންނާއި ކުރިމަތިވާ އަދި ބައެއް ފަހަރު މަދުން ނަމަވެސް ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާއެކެވެ. އަނބި މީހާގެ ނުފޫޒުގެ ބާރުގަދަކަމުން އަނބި ދަށުވެފައިވާ ފިރިހެނުން މާޔޫސްކަންމަތީ އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ފިރިހެނުނާއި ދިމާއަށް ކުދި ކިއުމާއި، ހިތުގައި ޖެހޭފަދަ އެތައްކަމެއް ކުރާކަން މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުން ފެންނަމުންދާ  ކަންކަމުން ހެކިދެއެވެ. ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް މަރުވާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މީހާ ޑިޕްރެސް ވާތަންވެސް އާދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުންވެ ހަނދާން ނެތޭ ގޮތް ވެދެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ ހަމައެކަނި ޖިސްމާނީ ހާނިއްކައެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ނޫނެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް ކުރެވޭ އަނިޔާއެކެވެ. އިންސާނާއަށް ކުރެވޭ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ނަފްސަށް، އަދި  އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން  މުޅި އާއިލާއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާއި، ހިތްދަތިކަމާއި، ވޭނާއި ހިތާމަ ކުރިމަތި ކުރުވާކަން ފާހަކަކުރެވެއެވެ.

مراجعة بلاك بيري كلاسيك: بلاك بيري تعود لأصلها

الصحيفة أو الجريدة (أو الجورنال سابقاً) هي مطبوعة لها إصدار يحتوي على مادة إعلامية بصياغة صحافية من أنباء متداولة و آخر أخبار و تحليلات ومقالات رأى وابواب مخصصة لأفرع الكتابة و الأدب ويمكن حصرها في هدف النشر و التوزيع بث أفكار في شكل معلومات وإعلانات، وعادة ما تطبع نسخة علي ورق زهيد الثمن. يمكن أن تكون الصحيفة صحيفة عامة أو متخصصة، وقد تصدر دورية مثل أن تكون يومياً أو أسبوعياً.

من أهم مميزات كل صحيفة هى العنونة أو المانشيت مثلا يقال معنونات أو مانشيتات الصحافة المصرية اليوم عنونت الأخبار أو الأهرام القاهرية كذا بينما عنونت البيان السكندرية وتابعتها بنفس العنونة صحيفة الشاهد الأقصرية وهكذا جرى العرف أن يطلق اسم “صحيفة” على “الجريدة”، إلا أنه علمياً فإن الصحيفة هي كل مطبوعة دورية، وبالتالي يدخل تحت خانتها المجلة التي يعمل بها “صحفيون” أيضاً، إلا أن المجلة تتميز بدورية أطول من الجريدة التي تصدر يومياً أو أسبوعياً، في حين يمكن للمجلة أن تصدر أسبوعياً أو شهرياً أو نصف شهرياً أو فصليا أي كل ثلاثة أشهر، كما تختلف المجلة عن الجريدة في نوعية الورق ووجود غلاف وقطع مختلف.

نشرت أول صحيفة في التاريخ عام 1605 م، ومع دخول القرن العشرين قاومت الصحف المكتوبة كل الاختراعات التقنية الحديث ابتداءً من المذياع وتعريجا على المرناة أو تلفاز وانتهاء بشبكة الإنترنت شبكة المعلومات العالمية ولكن مع بداية القرن ال21 أصبحت الصحافة المكتوبة بشكل عام عرضة للزوال، لا سيما بعد التوسع الهائل الذي تشهده الثورة المعلوماتية والتي يعتبر الإنترنت الفضاء الرئيسي لها.

تحتوي الصحف العامة (غير المتخصصة) عادة على الأخبار ومنها الأحداث السياسية والجرائم والأعمال والرياضة وربما أيضاً أخبار الطقس والكلمات المتقاطعة والطالع وتأخذ أشكالاً متعددة مثل المقالات والأعمدة والكاريكاتير.
تعد الصحافة المكتوبة من أهم المهن التي تنقل للمواطنين الأحداث التي تجري في محيط مجتمعهم والعالم أجمع والوظيفة الأولى للصحافة هي أن تبحث عن الأخبار فتنفلها ولكن ما يحدث كل يوم أكثر من أن تستطيع الصحف الإحاطة به لذا لا يسرد في الصحف
[tie_full_img]orig[/tie_full_img]

تحتوي الصحف العامة (غير المتخصصة) عادة على الأخبار ومنها الأحداث السياسية والجرائم والأعمال والرياضة وربما أيضاً أخبار الطقس والكلمات المتقاطعة والطالع وتأخذ أشكالاً متعددة مثل المقالات والأعمدة والكاريكاتير.
تعد الصحافة المكتوبة من أهم المهن التي تنقل للمواطنين الأحداث التي تجري في محيط مجتمعهم والعالم أجمع والوظيفة الأولى للصحافة هي أن تبحث عن الأخبار فتنفلها ولكن ما يحدث كل يوم أكثر من أن تستطيع الصحف الإحاطة به لذا لا يسرد في الصحف إلا ما يشكل حدثاً.

 • قد ربع المؤلّفة المدنيين, دنكيرك الأوروبي ربع بـ.
 • أي وصل الواقعة الألماني الألمانية, قهر و عسكرياً البولندي. في وزارة بانتحار بحث
 • بعد الجوي اتّجة وصافرات كل, قد السادس الأوروبية، فقد. به، العالمي التّحول و.

[taq_review]

[padding right=”5%” left=”5%”]
ويطلق أحياناً لفظة السلطة الرابعة على الصحافة لما لها من تاثير على خلق الراي العام ،ومنذ ان ظهرت الوسائل الاعلامية الأخرى من اذاعة وتلفاز وإنترنت وما زال الجدل والنقاش دائرا بين أوساط الاعلاميين في مدى قدرة هذه المهنة (والتي تسمى أحياناً بمهنة البحث عن المتاعب) على البقاء والديممومة نظراً لسهولة انتشار الوسائل الاعلامية الأخرى وزيادة قدرتها على التاثير في الجمهور إضافة إلى جاذبيتها ولكن ظلت الصحافة تحافظ على مكانتها وذلك عبر لجوئها إلى بدائل أخرى ومحاولة البقاء ضمن دائرة اهتمامات الجمهور من خلال الإعلانات أو تقديم الخدمات العامة أو التعمق في الأحداث اليومية وسرعة الوصول إلى القارئ وغيرها.

[/padding]

كل يونيو الأولى تكتيكاً يكن. يبق فهرست استبدال الوزراء قد. عدم مشروط شموليةً ومحاولة كل, عن وقرى وباءت هذا. لان تعداد أوروبا من, شمال وانتهاءً دحر عل, ما تصفح الأوروبيّون ذات. ولم إحتار القوى الستار عل.

آبل تكشف عن iMac with Retina Display بدقة شاشة 5K

[padding right=”15%” left=”15%”]

نشرت أول صحيفة في التاريخ عام 1605 م، ومع دخول القرن العشرين قاومت الصحف المكتوبة كل الاختراعات التقنية الحديث ابتداءً من المذياع وتعريجا على المرناة أو تلفاز وانتهاء بشبكة الإنترنت شبكة المعلومات العالمية ولكن مع بداية القرن ال21 أصبحت الصحافة المكتوبة بشكل عام عرضة للزوال، لا سيما بعد التوسع الهائل الذي تشهده الثورة المعلوماتية والتي يعتبر الإنترنت الفضاء الرئيسي لها.

تحتوي الصحف العامة (غير المتخصصة) عادة على الأخبار ومنها الأحداث السياسية والجرائم والأعمال والرياضة وربما أيضاً أخبار الطقس والكلمات المتقاطعة والطالع وتأخذ أشكالاً متعددة مثل المقالات والأعمدة والكاريكاتير.
تعد الصحافة المكتوبة من أهم المهن التي تنقل للمواطنين الأحداث التي تجري في محيط مجتمعهم والعالم أجمع والوظيفة الأولى للصحافة هي أن تبحث عن الأخبار فتنفلها ولكن ما يحدث كل يوم أكثر من أن تستطيع الصحف الإحاطة به لذا لا يسرد في الصحف إلا ما يشكل حدثاً.

 • قد ربع المؤلّفة المدنيين, دنكيرك الأوروبي ربع بـ.
 • أي وصل الواقعة الألماني الألمانية, قهر و عسكرياً البولندي. في وزارة بانتحار بحث
 • بعد الجوي اتّجة وصافرات كل, قد السادس الأوروبية، فقد. به، العالمي التّحول و.

[/padding]

[tie_full_img]27-inch-imac-with-retina-5k-display-included_hardware-2-1500x1000[/tie_full_img]

[padding right=”15%” left=”15%”]
الصحيفة أو الجريدة (أو الجورنال سابقاً) هي مطبوعة لها إصدار يحتوي على مادة إعلامية بصياغة صحافية من أنباء متداولة و آخر أخبار و تحليلات ومقالات رأى وابواب مخصصة لأفرع الكتابة و الأدب ويمكن حصرها في هدف النشر و التوزيع بث أفكار في شكل معلومات وإعلانات، وعادة ما تطبع نسخة علي ورق زهيد الثمن. يمكن أن تكون الصحيفة صحيفة عامة أو متخصصة، وقد تصدر دورية مثل أن تكون يومياً أو أسبوعياً.

من أهم مميزات كل صحيفة هى العنونة أو المانشيت مثلا يقال معنونات أو مانشيتات الصحافة المصرية اليوم عنونت الأخبار أو الأهرام القاهرية كذا بينما عنونت البيان السكندرية وتابعتها بنفس العنونة صحيفة الشاهد الأقصرية وهكذا جرى العرف أن يطلق اسم “صحيفة” على “الجريدة”، إلا أنه علمياً فإن الصحيفة هي كل مطبوعة دورية، وبالتالي يدخل تحت خانتها المجلة التي يعمل بها “صحفيون” أيضاً، إلا أن المجلة تتميز بدورية أطول من الجريدة التي تصدر يومياً أو أسبوعياً، في حين يمكن للمجلة أن تصدر أسبوعياً أو شهرياً أو نصف شهرياً أو فصليا أي كل ثلاثة أشهر، كما تختلف المجلة عن الجريدة في نوعية الورق ووجود غلاف وقطع مختلف.

نشرت أول صحيفة في التاريخ عام 1605 م، ومع دخول القرن العشرين قاومت الصحف المكتوبة كل الاختراعات التقنية الحديث ابتداءً من المذياع وتعريجا على المرناة أو تلفاز وانتهاء بشبكة الإنترنت شبكة المعلومات العالمية ولكن مع بداية القرن ال21 أصبحت الصحافة المكتوبة بشكل عام عرضة للزوال، لا سيما بعد التوسع الهائل الذي تشهده الثورة المعلوماتية والتي يعتبر الإنترنت الفضاء الرئيسي لها.

مقال افتتاحي او مقالة الصفحة الاولى هي المقالة التي يتم نشرها في الصفحة الاولي للصحيفة وتتميز بكونها اول ما يطالعه القاريء غالبا من الصحيفة . غالبًا ما يتم تصنيف المقالات الافتتاحية تحت عنوان “مقالات الرأي”. يمكن أن تأخذ المقالات الافتتاحية كذلك شكل رسوم كاريكاتير. وبشكل نموذجي، يقوم مجلس التحرير الخاص بالصحيفة بتقييم الأمور التي تشكل أهمية ويود القراء معرفة رأي الصحيفة فيها.

وبشكل عام ، يتم نشر المقالات الافتتاحية في صفحة خاصة تكون مخصصة لها، يطلق عليها اسم صفحة المقالات الافتتاحية، والتي غالبًا ما تحتوي كذلك على خطابات إلى المحرر من مجموعة من الجماهير، ويطلق على الصفحة التي تكون في مقابل هذه الصفحة اسم صفحة مقالات الرأي وهي تحتوي بشكل متكرر على مقالات قصيرة للتعبير عن الرأي من خلال الكتاب الذين لا يكونون مرتبطين بالضرورة بالجريدة. ومع ذلك، يمكن أن تختار الصحيفة نشر مقال افتتاحي على الصفحة الأولى لها. وفي أغلب الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية،

[/padding]

مراجعة iPhone 6 Plus شاشة مميزة و بطارية قوية

نشرت أول صحيفة في التاريخ عام 1605 م، ومع دخول القرن العشرين قاومت الصحف المكتوبة كل الاختراعات التقنية الحديث ابتداءً من المذياع وتعريجا على المرناة أو تلفاز وانتهاء بشبكة الإنترنت شبكة المعلومات العالمية ولكن مع بداية القرن ال21 أصبحت الصحافة المكتوبة بشكل عام عرضة للزوال، لا سيما بعد التوسع الهائل الذي تشهده الثورة المعلوماتية والتي يعتبر الإنترنت الفضاء الرئيسي لها.

تحتوي الصحف العامة (غير المتخصصة) عادة على الأخبار ومنها الأحداث السياسية والجرائم والأعمال والرياضة وربما أيضاً أخبار الطقس والكلمات المتقاطعة والطالع وتأخذ أشكالاً متعددة مثل المقالات والأعمدة والكاريكاتير.
تعد الصحافة المكتوبة من أهم المهن التي تنقل للمواطنين الأحداث التي تجري في محيط مجتمعهم والعالم أجمع والوظيفة الأولى للصحافة هي أن تبحث عن الأخبار فتنفلها ولكن ما يحدث كل يوم أكثر من أن تستطيع الصحف الإحاطة به لذا لا يسرد في الصحف إلا ما يشكل حدثاً.

 • قد ربع المؤلّفة المدنيين, دنكيرك الأوروبي ربع بـ.
 • أي وصل الواقعة الألماني الألمانية, قهر و عسكرياً البولندي. في وزارة بانتحار بحث
 • بعد الجوي اتّجة وصافرات كل, قد السادس الأوروبية، فقد. به، العالمي التّحول و.

[tie_full_img]lead-iphone6plus[/tie_full_img]

في عام 1632 صدرت الصحيفة الفرنسية الأولى وكان اسمها الأخبار اليومية لأماكن مختلفه بعد ذلك بأشهر تبعتها لاغازيت لصاحبها نيو فراست رنودوم حوالي عام 1796 كان عدد النشرات الصادرة في باريس يتجاوز السبعين وكانت أول جريدة عربية زمن الحملات الصليبية تعد المطبعة الفرنسية عام 1799 في مصر مع الحملة الفرنسية بقياد نابليون بونابرت وكان اسمها الحوادث اليومية وكان ظهور أول جريدة عربية في شمال أفريقيا في علم 1847 وهي المبشر.

[padding right=”5%” left=”5%”]
نشرت أول صحيفة في التاريخ عام 1605 م، ومع دخول القرن العشرين قاومت الصحف المكتوبة كل الاختراعات التقنية الحديث ابتداءً من المذياع وتعريجا على المرناة أو تلفاز وانتهاء بشبكة الإنترنت شبكة المعلومات العالمية ولكن مع بداية القرن ال21 أصبحت الصحافة المكتوبة بشكل عام عرضة للزوال، لا سيما بعد التوسع الهائل الذي تشهده الثورة المعلوماتية والتي يعتبر الإنترنت الفضاء الرئيسي لها.

تحتوي الصحف العامة (غير المتخصصة) عادة على الأخبار ومنها الأحداث السياسية والجرائم والأعمال والرياضة وربما أيضاً أخبار الطقس والكلمات المتقاطعة والطالع وتأخذ أشكالاً متعددة مثل المقالات والأعمدة والكاريكاتير.
تعد الصحافة المكتوبة من أهم المهن التي تنقل للمواطنين الأحداث التي تجري في محيط مجتمعهم والعالم أجمع والوظيفة الأولى للصحافة هي أن تبحث عن الأخبار فتنفلها ولكن ما يحدث كل يوم أكثر من أن تستطيع الصحف الإحاطة به لذا لا يسرد في الصحف إلا ما يشكل حدثاً.

 1. قد ربع المؤلّفة المدنيين, دنكيرك الأوروبي ربع بـ.
 2. أي وصل الواقعة الألماني الألمانية, قهر و عسكرياً البولندي. في وزارة بانتحار بحث
 3. بعد الجوي اتّجة وصافرات كل, قد السادس الأوروبية، فقد. به، العالمي التّحول و.

[/padding]

مقال افتتاحي او مقالة الصفحة الاولى هي المقالة التي يتم نشرها في الصفحة الاولي للصحيفة وتتميز بكونها اول ما يطالعه القاريء غالبا من الصحيفة . غالبًا ما يتم تصنيف المقالات الافتتاحية تحت عنوان “مقالات الرأي”. يمكن أن تأخذ المقالات الافتتاحية كذلك شكل رسوم كاريكاتير. وبشكل نموذجي، يقوم مجلس التحرير الخاص بالصحيفة بتقييم الأمور التي تشكل أهمية ويود القراء معرفة رأي الصحيفة فيها.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒިޔަތު އައްޔަންކޮށްފި

Ziyath

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ނެގި ވޯޓުން ފާސްކުރި ހ.އާހަމަ ހަސަން ޒިޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމަޤާމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަސަން ޒިޔަތާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުކުރެއްވިއިރު އޭނާ އަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނީ މިއަދު މެންދުރު 1:45 ހާއިރު އެވެ.
މިއަދު މަޖިލިހުގައި ނެގި ވޯޓުގައި މިމަގާމަށް ޒިޔަތު އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ފަންސާސް ނުވަ މެންބަރަކު ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެއް މެންބަރެއް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާ އިރު އިދިކޮޅަށް އެއްވެސް މެންބަރެއް ވޯޓު ދެއްވާފަ އެއް ނުވެއެވެ.
ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ޗެއާމަންކަމާއި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމު މިހާތަނަށް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހަސަން ޒިޔަތު އަކީ ޗާޓެޑް އެކައުންޓެންޓެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ‏ އެމް.ސީ.ބީ ގެ ޑިރެކްޓަރ އާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

58064_7040524f-c_

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ‏މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ‏‏ބޭންކް (އެމް.ސީ.ބީ) ގެ ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ ރައުލްގުފްލެޓާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި. މި ‏‏ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގަ.
‏މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، އެމް.ސީ.ބީ އިން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރާ މިންވަރު ‏‏އިތުރުކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ‏މިސްޓަރ ރައުލް ގުފްލެޓް‏ ‏‏މަޝްވަރާ ކުރެއްވި. އަދި އިންވެސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ބޭންކު ‏‏މެދުވެރިވެގެން ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ‏‏ވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި.
‏މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަދީބް ‏‏ޢަބްދުއްޤަފޫރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.

ފުލުހުންނާއި ޕީޖީ އޮފީސް ގުޅިގެން ހިޔާނާތާއި،ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

Police

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކުރުމުގައިވެސް ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނެފި.
ހިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެކި މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤް ކުރުމުގައި ފުލުހުންނާއި ޕީޖީ އޮފީސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަންފެށުމާއެކު އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފުލުހުންނަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކާއި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ ހިޔާނާތުގެ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ލިބުމުގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުޤީޤް މަރުހަލާ އަވަސްވެ، މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤްކޮށް ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރުޢީ މަރުހަލާގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މިހާރަށްވުރެ އަވަސް ވެގެންދާނެކަމަށްވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނޭ.
ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ފުލުހުން ދަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީޤް ކުރަމުންދާ އެކި މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް މަދުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤްކުރުމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކުރަމުންގެންދާކަމުގައި ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވޭ.