ތިނަދޫގެ މަގުތަކުން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

 

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ގދ.ތިނަދޫގެ ބައެއް މަގުތަކުން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ގދ. ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ބައެއް މަގުތަކުން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި ތިނަދޫ ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ތިނަދޫގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި އިއްޔެއިން ފެށިގެން ފެންހިއްކާ ޕަމްޕު ބަހަށްޓައިގެން ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އަދި މިއަދާއި ހަމަޔަށް 25 ގެއެއް، ފެނުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ރޯ ހައުސްއެއްގައި ރޯވެ، ދެ އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ނައފަރު ކައުންސިލުން ބުނީ، މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ދެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކަމަށެވެ. ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި އާންމުން ގުޅިގެން ނިއްވާލި އިރު، ރޯވި އެޕާޓްމެންޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުގައި އަލިފާން ރޯވާން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ލިބުނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

ނައިފަރު ކައުންސިލުން ބުނީ، ރޯވި އެޕާޓްމަންޓުގައި އުޅެމުންދިޔައީ ވެލިދޫ އާއިލާ އަކާއި ނައިފަރު އާއިލާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި މުޅިއަކު އަށް މީހުން ދިރިއުޅޭއިރު، ތިން ކުޑަކުދިންވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ދެ އާއިލާ މިހާރު ތިބީ ދަނާލަށް ބަދަލުކޮށް ކޮންމެ އާއިލާ އަކަށްވެސް ރޫމެއް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ދާއިމީ ހިޔާވަހި ކަމެއް ދެވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ސްޓްރޯބެރީ ބަރުކޮށްގެން އައި ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ސްޓްރޯބެރީ ބަރުކޮށްގެން މާލެ އައި ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ހުޅުލެއިން މުދާ ބަރުކޮށްގެން މާލެ އައި އެ ދޯނި އަޑިއަށްދިޔައީ ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ކަމަށާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ، ދޯނީގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުރީ ސްޓްރޯބެރީ ކަމަށާއި ފަޅުތެރޭގައި ސްޓްރޯބެރީތައް ނަގައި ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ “ކޮރަލް 2” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެކެވެ. ދޯނި އަޑިއަށް ދިޔަ އިރު، އެ ދޯނީގައި ތިބީ ދެ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ.

މިސްރުގައި ސްޓްރޯބެރީ މޫސުން ކަމުން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ސްޓްރޯބެރީ ތިޔާގިވެ، އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ހެޔޮ ވެފަ އެވެ. މީގެކުރިން 70 އަށް 50 ލިބޭ ސްޓްރޯބެރީ ފޮއްޓެއް މިހާރު 15 އަދި 20 ރުފިޔާއަށް ލިބެ އެވެ.

ކުރީގެ ނޫޓުތައް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ޖަމާކުރުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ ބާރަޖެހުމުން ހަމަވާނެ

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް އުވާލައްވާފައިވާ ކުރީގެ ނޫޓުތައް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ޖަމާކުރުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ ބާރަޖެހުމުން ހަމަވާނޭކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސުން ބުނެފިއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކޮށްފަވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، ނޫޓުތައް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ޖަމާކުރުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ ބާރަޖެހުމުގެ ނިއަލަށް ހަމަވާތީ، އެކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ، އުވާލާފައިވާ ކުރީގެ ނޫޓްތައް މިރޭ ބާރައިގެ ފަހުން އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ޖަމާނުކުރެވޭނޭކަމަށެވެ.

އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ކުރީގެ ނޫޓްތައް ޖަމާކުރުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ ހަމަވާއިރު، ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް އުވާލައްވާފައިވާ ކުރީގެ ނޫޓްތަކަށް ބޭންކްތައް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސުންގަޑިވެސް މިރޭ ބާރަޔަށް ހަމަވާނޭކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ

ނަމަވެސް2021 ވަނައަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކުރީގެ ނޫޓްތައް ރަންދިހަ ފަހެއް ނޫޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނޭކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރަންދިހަފަހެއް ނަމުގައި އައާ ނޫޓްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައެވެ.

ސެޓިފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ޕާސްޕޯޓަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޕާސްޕޯޓު ހެދެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ރާއްޖެ އެނބުރި އައުމަށް ދޫކުރާ ރަސްމީ ލިޔުން ނުވަތަ ސެޓިފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

އިސްލާހު ގެނެސް  މިހާރު ގެޒެޓްކޮށްފައިވާއިރު ގަވާއިދުގައި ބުނަނީ ލިޔުން ދޫކުރާނެ އިތުރު ދެ ހާލަތެއް ވަނީ ހިމެނޭކަމަށެވެ. އެއީ ބޭރު ގައުމެއްގައި ހުރި ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ޕާސްޕޯޓްގައި ވިސާ ޖެހުމަށް ފޮރިން މިޝަނަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައުމަށެވެ. އޭގެ އިތުރަށް މި ލިޔުން ދޫކުރަނީ ބޭރުގައި ހުއްޓާ ޕާސްޕޯޓް ހަލާކުވާ ހާލަތްތަކުގަ އެވެ.

މި ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ވެސް ކޮންޓްރޯލާ އޮފް އިމިގްރޭޝަންއަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ލިޔުން ދެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

ސެޓިފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީ ދޫކުރާނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިޝަންތަކުންނެވެ. ކުރިން މި ލިޔުން ދޫކުރަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދާފައިނުވާ ކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށާއި ބޭރުގައި ހުއްޓާ ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން ރާއްޖެ އައުމަށެވެ.

އެހެން ދީނަކަށް ނޫޅެވޭތީ ފިއްތުން އަޔަސް، އިތުރު ދީނަކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ރައީސް

86104_6642d8e8-7_

ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތީތީވެ، ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައެއް ކަންކަމުގައި ތަފާތުތައް ގެންގުޅެމުންދާ ދިއުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެހެނަމަވެސް އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ ޚިތާބުގައެވެ.

ތަހުނިޔާގެ ޚިތާބުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ، ހަމައެކަނި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި އަގީދާގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެންތިބި ބަޔަކަށްވާތީ، އެއީ ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭ ބޭރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައަކަށް ވެފައިވާކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިތާބުގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި، ބޭރުން ކިތަންމެ ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ދިވެހިން ތިބޭނީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި އަގީދާގެ މަތީގައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި، ބޭރުން ކިތަންމެ ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ދިވެހިން ތިބޭނީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޢަޤީދާގެ މަތީގައި” ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ސިއްރަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތް ލިބިފައިވުން ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމީ މުޖްތަމައެއްގައި އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއްދެނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްވުރެ މުޖްތަމައުގެ މަސްލަހަތައްކަމުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މުޖުތަމައުގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރި ކުރެވޭނީ، އެ މުޖުތަމައެއްގެ އަފްރާދުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވިގެންކަމަށާއި، ދިވެހިންނަކީ އެއްދީނަކަށް ތަބާވެގެންތިބި އެއްބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ މުސްލިމުންކަމުގައި ވީހިނދު، ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮންނަންވާނީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ގުޅުމެއްކަމަށް ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިތާބުގައި ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތިގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް، ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ބެލްކަނީގެ ބައެއް ވެއްޓި ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވި މާބަނޑު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

l_148308063135rlgo

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ބެލްކަނީގެ ބައެއް ވެއްޓި، ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި ހުރި މާބަނޑު އަންހެނަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސް އިން ސަލާމަތްކޮށްދީފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ހ. ސީ ސްޕީޑު ގޭގެ ތިން ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކޮޓަރިއެއްގައި މާބަނޑު އަންހެންމީހާ ތާށިވީ ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުރި ބެލްކަނީގެ ބައެއް ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ކޮޓަރި ދޮރޯއި ދިމާލުން ބެލްކްނިން ބައެއް ވެއްޓުމުން އޭނާ ނިކުންނޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުމުން އަންހެން މީހަވަނީ ކޮޓަރިތެރޭ ތާށިވީ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.
މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ހާއިރު އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ އެކު ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސްގެ ޓީމުން ގޮސް އެ އަންހެންމީހާ ސަލާމަތްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު މިކުރަނީ އިރުވައި މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ، މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ: މެޓް އޮފީސް

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

މިހާރު މުޅި ރައްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ އިރުވައި މޫސުމާ ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރަކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ، އިރުވައި މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އިރުވައި މޫސުން ފެށޭ ދުވަސްވަރު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރާއްޖެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އިރުވައި މޫސުމުގެ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ވެސް ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ގަދަޔަށް ވައިޖެހި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެހެންކަމުން ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ބަލައިގެން ދަތުރު ކުރުމަށާއި، ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމައަށް އަޅައިގެން ދަތުރު ކުރުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްރަށަކީ ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ބޯކޮށް ފެންބޮޑުވާ ރަށްތަކަށް ވާއިރު، ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ކުރީބައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތިބުމަށް ވެސް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ޙަލާލުގޮތުގައި ރިޒުޤު ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން

0001

عن على كرم الله وجهه، ان النبى (ص) قال: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يسعى فى طلب الحلال

މާނައީ: ﷲސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެ އަޅާ ޙަލާލުގޮތުގައި ޙަލާލު ރިޒްޤު ހޯދުމަށެވެ.

ރިޒްޤު ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އެމުޢާމަލާތް ހެޔޮގޮތުގައި ކުރުމަށްޓަކައި ރިޒްޤުހޯދުމުގެ ޞައްޙަގޮތްތަކާ އެ އެމުޢާމަލާތް ފަސާދަކުރުންވަނިވި ކަންތައްތައް އެގުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.

فقد روى أن عمر رضى الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بدرة ويقول لابيع فى سوقنا إلا من يفقهه وإلا أكل الربا شاء أم أبى

މާނައީ: އެކަލޭގެފާނު ބާޒާރުމަތީގައި އަސާކޮޅުހިއްޕަވައިގެން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގައިގައި ޖައްސަވަމުން އަހަރެމެންގެ ބާޒާރުގައި ވިޔާފާރީގެ ފިޤުހު ނުދަންނަ މީހަކު ވިޔަފާރި ކޮށްގެންނުވާނެއޭ، އެހެންނޫނީ އޭނާގެ ރުހުމުގައިވެސް ނުވަތަ ނުރުހުމުގައިވެސް ރިބާނެއޭ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވާކަމަށް ވެއެވެ.

މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރި ފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އިސްލާމްދީން ކަޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ދެނެގަތުމަށް އިހުމާލުވެ އެކަންތައްތަކަށް ޣާފިލުވެތިބެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ ޙަލާލު ރިޒުޤުހޯދުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވިޔަސް ގިނަ ފައިދާއާއި މުދާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަހިވެތިކަން އުފެދިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޙަރާމްތަކެތި ކެއުމީ އެބައިމީހުންނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވެއެވެ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ. ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް އެމީހަކު ކުރާކަމެއް ދީނުގެ މިންގަނޑުގެތެރޭ ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމެއްގެ ޢިލްމުލިބިގަތުން ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة” އެގޮތުން ޙަލާލުކަންތަކާއި ޙަރާމްކަންތައް ދެނެގަނެވި ޙަލާލުކަން ޔަޤީންނުވާ ޝުބުހާތުން ސަލާމަތްވެ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ލޯބި އެމީހަކަށް ލިބި މީސްތަކުން އޭނާއަށް އިތުބާރު ކުރަންފަށައެވެ.

މުދަލުގެ ބޭނުންތެރިކަން

00003

މުދަލަށް ބޭނުންޖެހުން މިއީ ފަރުދީ ގޮތުންނާއި ޖަމާޢީ ގޮތުން އެހާމެ ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށްވެފައި އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގެ ދީނާއި ދުންޔަވީ މަޞްލަޙަތުތައް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެހެނީ އިންސާނާގެ ދިރިހުރުން ކެއިން ބުއިމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވުމާއި އުނުއޮރިޔާން ނިވާކުރުމަށް ހެދުންބޭނުންވެފައިވެއެވެ.

އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ޖިހާދުކުރުމަށްވެސް މުދަލަކީ ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށްވެފައި މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށްވެސް މުދަލަކީ އެހާމެ ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އެހެނީ އަމިއްލަ އިޤުތިޞާދެއްގެ މައްޗަށް މުޖުތަމަޢުގެ ބިންގާ އެޅިފައި ނުވާނަމަ އިސާހިތަކު ޢަދުއްވުންގެ ޝިކާރައަކަށްވުން އެއީ ނުހަނު ފަސޭހަކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަރީޢަތުގައި ކަޑައަޅާފައިވާ މަޤާޞިދުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ޙަލާލު ރިޒުޤު ހޯދުމުގެ މަގުތަނަވަސްކޮށް ޙަރާމްކަންތައްތަކުގެ ދޮރު ބަންދުކުރުމީ މީސްތަކުންގެ ސްލޫކު ޝަރީޢަތުގެ ތަރަޙައިގެ ތެރޭގައިވުމަށް ބާރުއަޅައި ދޭނެކަންކަމެވެ. އެހެން ކަމުން އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި މިފަދަ ކަންތަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން ހުއްޓެވެ.

އިސްލާމީ އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައިވަނީ ރިޒުޤުހޯދާ މީހާ، ދީނީ ގޮތުން އެކަމާއިބެހޭ ޙުކުމްތައް އެގުމާއި އެއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއިއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުއްދަ ގޮތުގައި މުދަލާއި، ޖާހާއި، ތަނަވަސްކަމާއ، ނިޢުމަތާއި، ދިރިއުޅުމުގެ މަތީދަރަޖައެއް ދަރިންނަށް ހޯދައިދިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ދީނާއި ބުއްދިއާއި، ފުރާނައާއި، މުރުއްވަތްތެރިކަމާއި، ސަލާމަތްރައްކާތެރިވާނެ ފަދަ ގޮތަށެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި މުދާރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

  • كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه މާނައީ: ކޮންމެ މުސްލިމެއް އަނެއް މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ލެއާއި މުދަލާއި އަބުރު ޙުރުމަތް ވެގެންވެއެވެ.
  • މުދާގެއްލުމުންނާއި، އިސްރާފުކުރުމުންނާއި، ސަލާމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާތްﷲގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވަނީ وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ﴿٢٦ إِنَّ الْمُبَذِّرِ‌ينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَ‌بِّهِ كَفُورً‌ا ﴿٢٧
  • އަދި މީޤިޔާމަތްދުވަހު އެހޭދަކުރި ގޮތަކާއިމެދު ސުވާލުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން މުދާ ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށް މުސްލިމުން ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ. އެހެނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙަލާލު ގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށް މެނުވީ އެދިވޮޑިއެއް ނުގަންވަތެވެ. ހެޔޮގޮތުގައި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ހޭދަކުރުމާއި ޞަދަޤާތް ދިނުމަކީ އެކަމުގެ ފޮނިކަން އެމީހެއްގެ ނަފްސަށާއި، ރޫޙަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އިޙްސާސް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.
  • 00002މީސްތަކުންގެ މުދަލަށް އަރައި ގަންނަ އިންސާނުންގެ މައްޗަށް ޙައްދުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ވައްކަމާއި، ފޭރުން ޙަރާމްކުރައްވާ އެކަމަށް ހަރުކަށި ޢުޤޫބާތް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ވައްކަންކުރާ މީހާއާއި ވައްކަންކުރުމުގެ ފިކުރު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބިރުގަތުމާއި ޖެހިލުން އުފެދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންގެ މުދާ ރައްކާތެރި ކުރެވެއެވެ. އެހެނީ މީސްތަކުން އެހާބުރަ އުފުލާ ދާއޮހޮރުވައި ހޭލާ ތިބެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަގުން ނުވަތަ ފޭރޭ މީހުންގެ އަނިޔާވެރި ކަމުގެ ސަބަބުން ބީވެގެން ދެއެވެ. އަދި ވަގުންނަށްވުރެ ފޭރޭ މީހުންނަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޢުޤޫބާތް ބޮޑުވެގެން ވެއެވެ.
  • އެހެން މީހެއްގެ މުދާ ހަލާކުކޮށް ގެއްލުމެއް ދީފި މީހާ ޒިންމާދާރުކުރުވައެވެ. މިގޮތުން މުދާ ޙިމާޔަތްކޮށް ދިފާޢުކުރުމާއި، ހަނގުރާމަކުރުން ހުއްދަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެމީހެއްގެ މުދާރައްކާތެރި ކުރުމުގައި ހަނގުރާމަކޮށް މަރުވެއްޖެނަމަ އެއީ ޝަހީދެއް ކަމުގައި ވަނީ ލައްވާފައެވެ. ކީރިތި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. من قتل دون ماله فهو شهيد މާނައީ: އޭނާގެ މުދާ ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހަނގުރާމް ކޮށްފިމީހާއަކީ ޝަހީދެކެވެ.
  • މުދާރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ދަރަނިތައް ލިޔެ ހެކިވެރިން މެދުވެރިކޮށް ހެކިކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލާ ބިންތައް ވިއްކަން ނިންމައި އެކަމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

haftha-flat

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލާ ބިންތައް ސަރުކާރުން ވިއްކަން ނިންމައި، އެކަމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ވެށިފަހި މާލޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ދެނީ އެ މީހަކަށް މާލެއިން ލިބިފައިވާ ބިން ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމުންނެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ބައެއް މީހުން އަދިވެސް ދައުލަތަށް ބިން ދީފަައިނުވާތީ އެކަން ކުރަން ތިން މަސް ދުވަސް ސަރުކާރުން ވަނީ އެބިންތަކުގެ ވެރިފަރާތަށް ދީފަ އެވެ.

މިއަދު ގެޒެޓްކޮށް، އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ އުސޫލު ބުނާގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ބިންތައް ވިއްކާލަނީ ކުދި ގޯތިތަކުގެ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ލުޔެއް ހޯދައި ދިނުމަށެވެ. އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން ވިއްކުމުގައި އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ވިއްކަން ނިންމާ ބިމާ އިންވެގެން އޮންނަ ބިންތަކުގެ މިލްކުވެރިންނަށެވެ. އެ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއިން ބިމެއް ވިއްކާނީ އެފަދަ ފަރާތެެއް ބިން ގަތުމަށް އެދި ފައިނުވާނަމައެވެ.އަދި  އެބިމެއްގެ މިލްކުވެރިއަކު އެ ބިން ގަތުމަށް ބޭނުންނުވާ ނަމަ އެ ނޫން ފަރާތަކަށް އެ ބިން ވިއްކާނީ ބީލަމުގެ އުސޫލުން އެންމެ ބޮޑު އަގުގހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ކަމަށްވެސް މިއަދު އާންމުކުރި އުސޫލުގައިވެ އެވެ.