ކުއްޖެއް މަރާލުމުން އިއްވި މަރުގެ ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ދެހާސް ތޭރަވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މއ އައިޝާ ހުސައިން ވަހީދު މަރާލި ކުއްޖާއަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިއްވި މަރުގެ ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މެރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ 18 އަހަރު ނުފުރޭ ދެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށެވެ. ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހުސައިން ވަހީދު މަރާލާފައިވަނީ ބާލިގުވެ ބުއްދިސަލާމަތުންވާ ހާލު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި މަރާލީ މަރާލުމުގެ ގަސްދު އޮވެގެންކަން ޝަރުއީ މިންގަނޑުތަކުން ސާބިތުވާ ކަމަށް ހުކުމްގައި ވެއެވެ.

ހުކުމްގައި ބުނީ، ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގަ އާއި ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ މަރުގެ އަދުބު ކަމަށާއި މި މައްސަލާގައި އެ އަދަބު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހައިކޯޓުން އެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، ބުނެފައި ވަނީ އެ ހުކުމުގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ފަސް ހެކިންގެ ހެކިބަސް ލިބިފައިވާތީ އާއި އެކުއްޖާ ހުސައިން ވަހީދަށް ހަލަމާދިންތަން ފަސް ހެކިންނަށްވެސް ފެނިފައިވާކަމަށް ހެކިބަހުން ސާބިތުވާކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހައިކޯޓުން ނިންމީ ދަށުގެ ކޯޓުގެ އެ ހުކުމް ދަމަހައްޓުމުގެ އިތުރުން ވަހީދުގެ ހުރިހާ ވާރިސުން ވެސް މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވާތީ އެ އަމަލަކީ ވަހީދު މަރާލުމުގެ ގަސްދުގައި ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ހުކުމްގައި ވެއެވެ.

އުފަންވިއިރު ވެސް ދެ އަތެއް ނެތް، އެކަމަކު މިއީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ!

(ސީއެންއެން) – ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކީ މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ބާކީ ކޮށްލަންޖެހޭ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބައެއް މީހުންނަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ނަމަވެސް ކުޅެދޭ މީހުންނަށް ވެސް ކުޅަދާނެ މީހުންނެވެ. ހާއްސަ ހުނަރެއް ލިބިފައިތިބި އެފަދަ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

އެގޮތުން އެފަދަ ވާހަކައެކެވެ. އުފަންވި އިރުވެސް ދެ އަތް ނެތް އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު، ގައުމީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދައި އެތައް ބަޔަކު މިވަނީ ހައިރާން ކޮށްލައިފައެވެ.

ދެއަތް ދޭތެރެއަށް ފަންސޫރު ނުވަތަ ގަލަން ލައިގެން ލިޔެ އުޅޭ ސާރާ ހިންސްލީ ވަނީ، މިއަހަރުގެ ޒޭނާ ބްލޮސާ ނޭޝަނަލް ހޭޑްރައިޓިން މުބާރާތުގެ ނިކޮލަސް މެކްސިމް އެވޯޑް ހޯދައިފައެވެ. އަދި ސާރާ އަކީ އެ އެވޯޑް ހާސިލްކުރި ފުރަތަމަ ކުއްޖާއެވެ.

ނިކޮލަސް މެކްސިމް އެވޯޑަަކީ ވިސްނުމުގައާއި ދެނެގަތުމުގައި ލަސްތަކެއް ހުރުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ކުދިން ވާދަކުރާ އެވޯޑެކެވެ. އަދި އެ އެވޯޑުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާނީ އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕިސްޓުންނެވެ.

“އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެ އަދި ފަހުރުވެރިވޭ،” މެރީލޭންޑްގައި ހުންނަ ސްކޫލެއްގެ ގްރޭޑް ތިނެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ސާރާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޗައިނާއަށް އުފަން ސާރާއަކީ އޭނާގެ އުމުރުން ހަ އަހަރުގައި ހިންސްލީ އާއިލާއިން އެޑޮޕްޓް ކޮށްފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. އަދި އެމެރިކާއަށް ސާރާ ބަދަލުވިއިރު، އޭނާއަށް ލިޔެ ވާހަކަދައްކަން އެނގެނީ ހަމައެކަނި މެންޑަރިން ޗައިނީސް ބަހުންނެވެ. ނަމަވެސް ސާރާގެ ދައްތަ ވެރޮނިކާގެ ފަރާތުން އޭނާ މިހާރު ވަނީ އިނގިރޭސި ދަސްކޮށްފައެވެ.

“ސާރާ އަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ އަދި އަހުލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެއް. ސާރާ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ،” ސާރާގެ މަންމަ ކެތްރީން ހިންސްލީ ބުނެފައިވެއެވެ.

ސާރާ ކިޔަވަމުންދާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަރެން ސްމިތް ބުނާ ގޮތުގައި، ސާރާއަކީ އަބަދުވެސް ހިނިތުންވެފައި ހުންނަ، ކަމެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ކަރު އެލުވާލަން ބޭނުން ނުވާ ކުއްޖެކެވެ. އަދި ހަވާލުކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސް ކުރެވޭނީ ކިހިނެތްތޯ ބަލައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭތޯ އަބަދުވެސް ބަލާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އާޓަށް ލޯބިކުރާ އަދި އަކުރުތައް ގުޅުވާލައިގެން ލިޔުމުގެ އާޓަށް މޮޅު ސާރާގެ އުއްމީދަކީ ވެސް އޭނާގެ ވާހަކައިން ހިތްވަރު ލިބިގެން އޭނާ ކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

“އަހަރެން ފަހުރުވެރިވޭ އަދި އަހަރެންގެ އުއްމީދަކީ ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ކުދިންވެސް އަހަރެންގެ ފަރާތުން ދަސްކުރުން. ތިމާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ވާނެކަން،” ބައިސްކަލް ދުއްވުމާއި ފޮތް ކިއުމުގެ އިތުރުން ފަތަން ލޯބިކުރާ ސާރާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އާ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުން ސިޔާމަށް

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުކުރި މެންބަރުން ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ބާއްވާ އެ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

އަށާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިއްޔެ ނިމިފައިވާއިރު، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި 87 މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރޭ 9:30 ގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން މިއަދު ބުނީ، ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާމް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުންނެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ އެ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނެފައިވަނީ، އާންމު އިންތިހާބަށް ފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި މަޖިލިހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަކު އިންތިހާބު ކުރެވެންދެން އެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ އެ ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ކަމުގައި މެދުނުކެނޑި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ މެމްބަރު ކަމަށެވެ.

އަދި މެންބަރުކަމުގައި މެދުނުކެނޑި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ތިބިނަމަ އެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދޮށީ މެންބަރު ކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުކުރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ ދުވަސްވީ މެންބަރަކަށް ހުންނަވާނީ ސިޔާމްގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްލަމެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާމާއި އަސްލަމްގެ ތެރެއިން ދޮށި ވާނީ ސިޔާމެވެ.

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށް 65 ގޮނޑި ލިބިފައިވާއިރު މިއީ ޕާޓީއަކުން މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑި ނެގި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ސައުދީން ރާއްޖެއަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބެހޭ ވަރު ނުވާނެ!

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މާލޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސައުދީން ހަދިޔާކުރާ ކަދުރުތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ސައުދީގެ ޖާޗް ޑި އެފެއާޒް މެޓްރިކް އަލްޑޮސާރީއެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ކަދުރު ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 50 ޓަނުގެ ކަދުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކަދުރު ބެހޭ ވަރު ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ބަހަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަދުރުތަކާ ހަވާލުވާނީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ކަމަށެވެ.

ރަމަޟާން މަހަށް ސައުދީން ހަދިޔާކުރި މި ކަދުރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒް ރާއްޖެއަށް ދެއްވާ ހަދިޔާއެކެވެ. އެގޮތުން ސައުދީން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ރާއްޖެއަށް ކަދުރު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ސައުދީގެ އިތުރު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކަދުރު ބަހައެވެ.

ޑުރަގްގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ އެތަކެތި އެތެރެ ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދީގެން: އުމަރު

ޑްރަގު އެތެރެ ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނޫނީ ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުމަރު އެހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކޮށް ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށެއްގައި ވަޅުލާފައި ހުއްޓާ 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ފުލުހުން ހޯދި ހަބަރު ޝެއާ ކުރައްވާ ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނާއި ކޯޓްތަކާއި ސިވިލް ސަރވެންޓުން އަތަށް ދޫކޮށްލާ، ސިޔާސީ ވެރިންގެ ހިޔަލަށްޖެހި ތިބެގެން، މަސްތުވާ ތަކެތިން ރާއްޖެ ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ވެރިންނަކީ އިހުލާސްތެރިކަމާއި ބުންވަރާއި ޖެހިލުންކުޑަ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޑުރަގް އެތެރެކުރާ އެމީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދީގެން މެނުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އުމަރުގެ ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

“(މަސްތުވާތަކެތި) އެތެރެކުރާ މީހުންގެ މުދާ ނަގާ، މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްގެން މެނުވީ މިކަމަށް ހައްލެއް ނެތް. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހިން އަދި އެ ދުވަސް ދެކޭނެ.” މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް އަބަދުވެސް ގޮވާލަމުން ގެންދަވާ އުމަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ހިންގި 72 ގަޑިއިރު ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތީ ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް، ގދ. ހުޅުވާރުދު ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ވަޅުލަން އުޅެނިކޮށެވެ.

އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޕެކިންގައި ހުރި 100 ކިލޯގެ ހެރޮއިން އާއި 49 ކިލޯގެ ކެނަބިސް ފެނުނުއިރު، އެތަކެތީގެ މަގުމަތީގެ އަގަށް 240 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި މިހާރު ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، އޭގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި އެވެ. އަނެއް ހަތަރު މީހުންގެ ޝަރީއަތް ނިމެއްދެން ބަންދުކުރުމަށް ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ރޭ އަމުރުކޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފަޅު ރަށުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރުމަށްފަހު ގދ. ގެ ފަޅު ރަށެއްގައި ވަޅުލާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގަ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއް ހަތަރު މީހުންގެ ޝަރީއަތް ނިމެއްދެން ބަންދުކުރުމަށް ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ރޭ އަމުރުކޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހުންގެ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެވެ،

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހަމީދު ވިދާޅުވި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުގައި ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓްތަކެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރި 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

“މި އޮޕަރޭޝަނަކީ ފާއިތުވި 72 ގަޑިއިރު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގދ. އަތޮޅުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ފަޅުރައްތަކުގައި ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ އޮޕަރޭޝަނެއް،” ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެތަކެތި އަތުލައިގަތީ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑާއި ޑިވިޝަނަލް ޕޮލިސިން ކޮމާންޑް އަދި ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްގައި ވަޅުލާފައިވަނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ، މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި އެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު 8:45 އިން މެންދުރުފަހު 2:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، އުތުރާއި މެދުތެރޭ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވެފައި ވައި ޖެހެނީ ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުނޅަގުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ކަމަށާއި ކެރި ގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 35 މޭލާއި 40 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނަކަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ. .

ވައިޓް އެލާޓު ނެރުމުން މި އެލާޓްގައި މޫސުމަށް ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ. އަދި ދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މޫސުމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުން މުހިއްމެވެ.

ލަންކާގައި ކަންފަތް ފޮރުވޭ ގޮތަށް ބުރުގާ އެޅުންވެސް މަނާކޮށްފި

ސްރީލަންކާގައި ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކަށްފަހު އެގައުމުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ، ޕަބްލިކް ސެކިޔުރިޓީ އަށްޓަކާ އެޅި ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުން ނިންމީ، އެގައުމުގެ މަގުތަކާއި އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނާއި ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް އަރާއިރު ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކަންފަތް ފޮރުވޭ ގޮތަށް ބުރުގާ އަޅައިގެންނާއި މޫނު ބުރުގާއެޅުމުގެ އިތުރުން ފުލް ފޭސް ހެލްމެޓު އެޅުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ލަންކާގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭއިރު މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ކުރާ ގާނޫނެއް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އަދި އެގޮތަށް ޖަސްޓިން މިނިސްޓްރީގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތީ ލަންކާގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މައި ޖަމިއްޔާ، އޯލް ސިލޯން ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ (އޭސީޖޭޔޫ)އާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަމަށް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

ލަންކާގައި 3 ދިވެއްސަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ލަންކާގައި ހިނގި ނިރުބަވެރު ހަމަލާތަކަށް ފަހު ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސްރީލަންކާއިން އިތުރު ތިން ދިވެއްސަކު އިއްޔެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ލަންކާގައި ހުންނަަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު ވިދާޅުވީ ތިން ދިވެހިން ހައްޔަރެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެމީހުން ގެންދިޔައީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއިގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މިއަދު ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަންކާގައި ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އިތުރުން ޗެކް ޕޮއިންޓްތަކުން މީހުން ޗެކް ކުރަމުންދާއިރު ބައެއް ދިވެހީންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވާކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުން ޗެކް ކުރުމަށްފަހު، ސުވާލުކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ހަ ދިވެއްސަކު އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު ދިވެހިން މިހާރު ވަނީ މިނިވަން ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އަނެއް ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް ވަނީ 13 ދުވަސް ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއިން އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅޭ ފޮތެއް ފެނުމުންނެވެ.

އިންޒާރަކާއެކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނި އައިއެސްގެ ލީޑަރުގެ ވީޑިއޯއެއް!

އެތައް ގައުމަކުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުގެ އިސް ލީޑަރު އިބްރާހިމް އަބޫ ބަކްރު ބަޣުދާދީގެ ވީޑިއޯއެއް އެ ޖަމާއަތުން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އައިއެސްގެ މީޑިއާ ނެޓްވޯކަކުން އާންމުކުރި އެ ވީޑިއޯއަކީ ފަސް އަހަރަށްފަހު ބަޣުދާދީ ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ފެތުރުނު ބަޣުދާދީގެ 18 މިނެޓްގެ އެ ވީޑިއޯގައި އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ނުރަ ޖަހާފައިވާ ބޮޑު ތުނބިއަކާއެކު ބިންމަތީގައި ފައި ވަށްކޮށްލައިގެން އިންނަ މަންޒަރެވެ.

އަދި ކަޅު ކުރުތާއެއްގެ މަތިން ވެސްޓެއް އަޅައިގެން އިން ބަޣުދާދީ ކައިރީގައި މެޝިން ބަޑިއެއް ފެނެއެވެ.

އޭޕްރިލް މަހު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެ ވީޑިއޯއަކީ ކޮންތަނަކު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއްކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައި ނުވި ނަމަވެސް، ވީޑިއޯގައި ބަޣުދާދީ ވަނީ ލަންކާއަށް މިފަހުން ދިން ހަމަލާއަށް ވެސް އިޝާރާތް ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާދިން މީހުންނަށް އެ ވީޑިއޯގައި ބަޣުދާދީ ތައުރީފު ކޮށްފައިވާއިރު، އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ މީހުން މަރާ އެ ގުރޫޕުގެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަދަލު ހިފާނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ވެސް އޭނާ ވަނީ ދީފައެވެ.