ހިތްދަތި ކަމާއި ނިކަމެތި ކަމުގެ އަނދިރި ހަޔާތް އޭޑީކޭ އިން ދިއްލާލަދީފި

އޭޑީކޭ ސީއެސްއާރު އިވެންޓް ވީޑިއޯ

އެއީ ހިތްދަތިކަމާއި މާޔޫސް ކަމުން ފުރިފައިވާ އާއިލާއެކެވެ. އެންމެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ވެސް އެ އާއިލާ ވަނީ މަހޫރުމްވެފައެވެ. ރަތްދަކާ އަވީގައި ވާރޭވެހެންޔާ ވާރޭގައި ފާހާނާ ދާންޖެހެނީ އަތިރިއަށެވެ. އެއީ ނިވާކަންކުޑަ ހާމަތަނަކަށް ފާހާނަކުރަން އެ އާއިލާއަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާތީއެވެ.

ލ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ ވީރާނާވެފައިވާ ގޭގައި ބައްޕައެއްގެ ލޯބިން މަހުރޫމްވެ ފަސް ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ މަންމަ އުޅޭއިރު އެ ގޭގައި އޮންނަނީ އެންމެ ގޮދަނޑިއެކެވެ. އާއިލާގެ އެންމެ ތުއްތު ދެ ކުދިން ނިދަނީ އެ ގޮދަނޑީގައެވެ. ނަމަވެސް ހިންޔާ ކަނޑަލުގެ އުދަނގުލުން ދެ ކުދިންގެ ނިދި ދިޔައީ މަހޫރުމްވަމުންނެވެ.

އާއިލާގައި ހުރި 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ހުރީ ސްކޫލަށް ނުދާށެވެ. މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައިގެ ތެރެއަށް ދާން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

ދެން އެކުދިން ބަލާބޮޑުކުރަމުންދިޔަ ހިތްވަރުގަދަ މަންމަގެ ވާހަކައެވެ. ޖިންސީ ގޯނާއި ފުރައްސާރަ ލިބެމުންދިޔަ އެ އަންހެން މީހާ ދިޔައީ ބައްޕައެއްގެ ރޯލާއެކު ކުދިންގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ނަގަމުންނެވެ. އެއީ ހުދު އޭނާގެ ކުދިންވެސް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަ މަންމައެވެ.

“އަހަރެމެން ނިކަމެތިވީމަ އަހަރެމެންގެ ނާޖައިޒް ފައިދާ ނަގަން އަބަދުވެސް މީހުން މަސައްކަތްކުރޭ. މިހާރު ވެސް އަދި މިހާރުވެސް،” ފަސް ކުދިންގެ މަންމަ އައިމިނަތު މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް އައިމިނަތު ކުޑަ އާއިލާއަށް އުއްމީދުގެ އަލިކަމެއް ލިބިގެންދިޔައީ އޭޑީކޭ މިދިޔަ އަހަރުވެސް ހިންގި އެހީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެވެ.

އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އެކަންކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އޭޑީކޭ ޓީމުން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، އާއިލާގެ ހާލަތު ބަލައި 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ގޭގެ މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ފަރުނީޗަރާއެކު އޭޑީކޭގެ ޓީމު ހިތަދޫއަށް ދިޔައެވެ. މަސައްކަތް ފެށުނީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ވަރަށް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އަވަދިނެތި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މޫސުން ގޯސްވެގެން ވެސް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އޭޑީކޭ ޓީމުގެ މަސައްކަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނުގެނެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލިއެވެ.

އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީގެ މާކެޓިން އެގްޒެކެޓިވް އާދަމް ޝައްމޫން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށްވި ނަމަވެސް ޓީމުން ދެއްކި ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލިއިރު އައިމިނަތުގެ އާއިލާއަށް ލިބުނީ އާ ގެއެކެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ނިދާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ކޮޓަރިއަކާއި އެނދެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އަތިރިއަށް ފާހާނާއަށް ދިއުން ނިމުމަކަށް އައިސް، ގޭގައި ފާހާނާކޮށް ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ސްކޫލަށް ނުދާން ހުރި ކުއްޖާއަށް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗިއްސަކާއި ޔުނީފޯމާއެކު ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސްކޫލަށްދާން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ނިކަމެތި ކަމާއެކު ގޮތް ހުސްވެ އަނދިރި ހަޔާތެއް ވޭތުކުރަމުންދިޔަ ފަސް ކުދިންނާއި އައިމިނަތުގެ ދިރިއުޅުން އާ ފެށުމަކުން ފެށުނު ދުވަހެވެ.

އަނދިރި ހަޔާތް ދިއްލާލަދިން އޭޑީކޭއަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރެވެ. ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. އާމީން!

މިތިބީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިރުވެރި ހަށިފާރަވެރިން!

ރަސްރަސްކަލުންނާއި ބާރުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ރައީސުންގެ އިތުރުން މިއަދު މަޝްހޫރު ފަންނާނުންނަކީ އެމީހުންނަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަށް އަބަދުވެސް ރައްކާތެރިވެގެން ތިބޭ ބައެކެވެ.

ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ގައުމުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ހިމާޔަތްކުރަން ތިބޭ ހަށިފާރަވެރިންގެ ޓީމަކީ ވަކި ހާއްސަ ތަމްރީންތަކެއް ލިބިގެން ހަތިޔާރާއެކު ތިބޭ ގައުމެއްގެ އެންމެ މަތީ ވާޖިބު އަދާކޮށްގެން ތިބޭ ބައެކެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިރުވެރި ހަށިފާރަވެރިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްބަޔަކީ މަލާވީގެ ރައީސް ދިފާއުކުރަން ތިބޭ ހަށިފާރަވެރިންނެވެ.

އެނަން އެމީހުންނަށް ދެވުނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މަލާވީގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޕީޓާ މުތަރިކާ އެގައުމުގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭގެން ހަށިފާރަވެރިއެއްގެ ފޮޓޯ އިންޓަނެޓްގައި އާންމުވުމުންނެވެ.

ކުރިމަތިވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ހުރި އެ މިލިޓަރީ އޮފިސަރު ލައިގެން ޔުނީފޯމާއި ހިފައިގެން ތިބި ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު ކަށިފަޅާފައި ހުރި ހެލްމެޓާއި ގޭސް މާސްކާއި އެސޯލްޓް ރައިފްއަދި ޝޯލްޑާ ޕެޑްސް ވެސް އަޅައިގެން ތިބެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބެޓަލް ކެމަފުލާޖްގައި ހުރި އެ ހަށިފާރަވެރިޔާ އަވިއަނެއް އަޅައިގެން ހުރިއިރު ހެލްމެޓް މަތީގައި އިތުރު އައިނެއް އޮވެއެވެ. އަދި ކަށި ފަޅާފައި ހުރި ހެލްމެޓްގެ ދެ ފަޅީގައި ދެ ޓޯޗު ހަރުކޮށްފައި ހުރެއެވެ.

މަލާވީގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވި ޕީޓާ މުތަރިކާ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފެއްޓުވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވިދާޅުވީ އަހަރެން މަރު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ވޯޓާ ދިމާކޮށް އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވާހަކަތަކެއް ފެތުރުމުންނެވެ.

ސްކައުޓް ހަރަކާތުގެ އެންމެ ހަގު އުމުރުފުރާ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ސްކައުޓް ހަރަކާތުގެ އެންމެ ހަގު އުމުރުފުރާ ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެސް ހިމެނޭނެ އެންމެ ހަގު ސެކްޝަނަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ “ޕްރީ ކަބް”އެވެ. މިއީ ސްކޫލްތަކުގެ ޔޫކޭޖީ އަދި ގްރޭޑް 1 ގައި ކިޔަވާ އުމުރުން ފަސް އަހަރާއި އަށް އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދީންނަށް ބައިވެރިވޭ އުމުރުފުރާއެކެވެ.

ސްކައުޓް ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ހިންގަމުން އައީ ތިން ސެކްޝަނެވެ. އެއީ ކަބް ސްކައުޓާއިި ސްކައުޓް އަދި ރޯވާރ ސްކައުޓެވެ.

އެގޮތުން ޕްރީ ކަބް ތައާރަފްކުރުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހަގު އުމުރުފުރާއަކީ ކަބް ސްކައުޓެވެ.

ޕްރީ ކަބް އުމުރުފުރާ ރަސްމީކޮށް ރާއްޖެއަށް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސްކައުޓް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ހަނީފެވެ.

ފަސްޓް މާލޭ ސްކައުޓް ގުރޫޕް، މަޖީދިއްޔަ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އެ ޖަލްސާގައި ޕްރީ ކަބް ސެކްޝަންގެ ދަރިވަރުން ކުރިއެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ގައިޑްލައިނައި އެކުދިންގެ ޔުނީފޯމް ވެސް ވަނީ ދައްކާލައިފައެވެ.

އެ ސެކްޝަންގެ ޔުނީފޯމް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއެކު ފިރިހެން ކުދިން ސޯޓެއް އަދި އަންހެން ކުދިން ސްކާޓްއެއް ލާ ގޮތަށެވެ. އަދި ޓީޝާޓްގެ މަތިން އަތްކަނޑާފައި ހުންނަ ޖެކެޓެއް އިނދެއެވެ.

ސޯޓާއި ސްކާޓް އަދި ޖެކެޓް ފަހާފައި ހުންނަނީ ރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް ޔުނީފޯމްގެ ފަޓްލޫން ފަހާ ފޮތިންނެވެ.

ގައުމީ ސްކައުޓް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެސެންޖާސް އޮފް ޕީސް ބެޖްގެ ރާއްޖޭގެ އާ ގައިޑްލައިނާއި އެނާޖީ އެފިޝަންސީ ބެޖާއި ވޯލްޑް ސްކައުޓް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ވަނީ އިފްތިތާހް ކޮށްފައެވެ.

“އަހަރެން ދަރިފުޅު ބަލާބޮޑުކުރީ ހިދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެމީހުން އޭނާ ގެންދަންތަ؟”

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ބިމަށް ވެރިވެގެންފައިވާ ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ހިންގާ ރަހުމުކުޑަ އަމަލުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކުށެއް ނެތް ފަލަސްތީން ރައްޔިތެއްގެ ލޭ އޮހޮރާނުލާ ދުވަހެއް ނުދެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރަށް އެކަނި ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް، އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި ސިއްހީ އޮފިސަރުން ވެސް ހިމެނޭއިރު، ހަމަލާތަކުގައި 29000 މީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އޭގެތެރެއިން 111 މީހުން ވަނީ ނުކުޅެދޭ ހާލުގައެވެ.

އަދި މިދިޔަ ދެ މަސް ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް އިސްރާއީލުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ 110 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ އަދަދު އިތުރެވެ.

މިއަދަކީ ވެސް އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އާ ދުވަހެކެވެ. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ހުކުރު ނަމާދަށް އެތައް ބަޔަކު މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް ޖަމާވަމުންދިޔަ ވަގުތުގައި އެ މިސްކިތަށް ހުކުރަށް ދިޔަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވަނީ ބަޑިޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ.

އެއީ އެންމެ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނާގޮތުގައި، އިސްރާއީލުން ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާވަނީ އޭނާގެ ފުންޕާމޭ ތޮރުފާލުމަށްފަހު ހިތަށް އަރައިފައެވެ. އެ ކުއްޖާގެ އޮތީ ކޮން ކުށެއްތޯއެވެ؟ މުސްލިމް ފަލަސްތީނަކަށް ވުންތޯއެވެ.

ހިބްރޮންއަށް އުފަން އަބްދުﷲ ގެއިތް ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ކުއްޖާގެ ކަށުނަމާދަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ހިބްރޮންއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފުރާނަ ނެތް ހަށިގަނޑަށް އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބޮސްދީ ކުރާ ހިތާމަ ފެނިފައި ލަގޮނޑިއަކަށް ކެތެއް ނުވާނެއެވެ.

ގުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ޝަހީދުކޮށްލި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ، އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް އެންމެ ފަހުގެ ބޮސްދޭ މަންޒަރެވެ. ކަރުނަ އަޅާ ހާލުގައި އޭނާ ބުނެއެވެ.

“އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު 16 އަހަރު ވަންދެން ބަލާބޮޑުކުރީ އެމީހުން ހިދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖާ ގެންދަންތަ؟”

މިއީ ފަލަސްތީނުގެ ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފަޔަކު އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ހިތު ތެރޭގައި އޮންނަ ބިރުވެރިކަމެވެ. ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ނުވަތަ އާއިލާ މެންބަރަކު ޝަހީދުކޮށްލާނީ ކޮން ދުވަހަކު ކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. މުޅި އާއިލާއެކުގައި ގޮސްފައިވާ ހާދިސާތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

އިސްރާއީލުން މިއަދު ކުޑަ ކުއްޖަކު ޒަހަމް ކޮށްލާފައިވާއިރު މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ދިޔަ 21 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވެސް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ވަނީ ބަޑިޖަހާ ޒަހަމްކޮށްލައިފައެވެ. އޭނާގެ ބަނޑަށް ވަޒަން އަމާޒުކުރިއިރު، ސާޖަރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިއަދަކީ ދުންފަތަށް އަލްވަދާއު ކިޔާ ދުވަހަކަށް ހެދުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ދުންފަތުގެ ވަބާއިން މިންޖުވެފައިވާ ގައުމަށް ހެދުމަށް މިއަދަކީ ދުންފަތަށް އަލްވަދާއު ކިޔާ ދުވަހަކަށް ހެދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ، މިއަހަރުގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ދެއްވި ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން ދުންފަތާ ދުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމުގައި މިއަދަކީ ތާރީހީ ދުވަހެއްކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް، ލޭބަލް ޖެހުމާބެހޭ ގަވާދަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ވަކި ސިނގިރޭޓާއި ބިޑި ސުއްޓާ ވިއްކުން މިއަދު މަނާވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދުންފަތުން ލިބޭ ސިއްހީ ގެއްލުންތައް ހާމަކޮށްދޭ ފޮޓޯގެ އިންޒާރުތައް ޖަހައިގެން ނޫނީ، ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުންވެސް، ވަކި މުއްދަތަކަށްފަހު މަނާވާނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސްގެ ހިތާބުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ ގަވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރުމަކީ ދިވެހި ކޮޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ހަށިހެޔޮަކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށް، އުފެއްދުންތެރި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިފަދަ ގަނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައްވާ ރައީސް ވަނީ، ދުންފަތުގެ ނުރައްކަލުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ގުޅިގެން ފަރުދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ.

“ދުންފަތުގެ ވަބާއިން މިންޖުވެފައިވާ، ހަށިހެޔޮ ރައްޔިތެއް އުޅޭ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް މި ގައުމު ހެދުމަށްޓަކާ މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދުންފަތަށް އަލްވަދާއު ކިޔާ ދުވަހަކަށް ހަދަމާތޯއެވެ،” ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހުކުރަށް ދިޔަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް އިސްރާއީލުން ބަޑި ޖަހާ ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ހިބްރޮން (ގުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް) – މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރަންދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑި ޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އިސްރާއީލުން ދިން އެ ހަމަލާގައި ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވަނީ އަބްދުﷲ ގެއިތް ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ޝަހީދުވީ އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާ އޭނާގެ ހިތަށާއި ފުއްޕާމެޔަށް އަމާޒުވުމުންނެވެ.

ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ އިތުރުން މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް ހުކުރަށްދިޔަ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށްް ވެސް އިސްރާއީލުން ވަނީ ބަޑި ޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލައިފައެވެ. އޭނާގެ ބަނޑަށް އެ ހަމަލާ އަމާޒުވިއިރު، އޭނާގެ ސާޖަރީއެއް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ހުކުރު ނަމާދަށް އިއްޔެގެ މެންދަމުން ފަށައިގެން ގިނަ ބަޔަކުއަލް އަގްސާ މިސްކިތަށް ޖަމާވަމުން އަންނައިރު، އެތަނަށް ދިއުމަށް އޮންނަ މަގުތަކުގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ އިތުރު ޗެކްޕޮއިންޓަކެއް ޖަހައި ދަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

އަދި އެހެން ހުކުރު ތަކެކޭ ހިލާފަށް މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށްދިޔަ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ގޮތްތަކެއް އިސްރާއީލުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން މަނާ!

ރާއްޖޭގައި ވަކިން ސިނގިރޭޓް، ބިޑި ވިއްކުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާވެއްޖެއެވެ.

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް، ލޭބަލް ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު މިދިޔަ ޖަނަވަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓް ކުރިއިރު، އެ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގެޒެޓް ކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ފަހުންނެވެ.

އެ މުއްދަތު މިއަދު މެންދަމު 12 ގައި ހަމަވެފައިވާއިރު، އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނީ ވަކިން ސިނގިރޭޓް ވިއްކުމާ ބެހޭ ބައެވެ.

އެގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން ދެން ސިނގިރޭޓް ވިއްކޭނީ 20 ސިނގިރޭޓް ހިމެނޭ ފޮއްޓެކެވެ. ބިޑި ވަކިން ވިއްކޭނީ ބޮނޑިއެއް ނުވަތަ 50 ބިޑި ހިމެނޭ ފޮއްޓެކެވެ.

އަދި އެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ތަކުރާރުކޮށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ގަވައިދުގައިވާ ކަމަކާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި މުދަލެއްގެ އަގާއި، އޭގެ ޓެކުހާއި، އެހެނިހެން ފީތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 10 ގުނަ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގަވާއިދާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ، 5000 ރުފިޔާ، ތިން ވަނަ ފަހަރަށް، 10،000 ރުފިޔާ އަދި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް 20،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަދި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން ދުންފަތުގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާއި ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމާއި ހުއްދައިގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ކަންކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެސް އެޗްޕީއޭ އޮންނާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރަން ފެށުމުން ދުރުކުރަން ހެދި އެ ގަވާއިދުގައި ސިނގިރޭޓް ފޮށީގެ ބޭރުގައި އިންޒާރުގެ ފޮޓޯ ޖެހުމުގެ ބައި ތަންފީޒުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންެނެވެ.

ނަމަވެސް އިންޒާރުގެ ފޮޓޯ ނުޖަހައި ހުންނަ ސިނގިރޭޓް ފޮށި ވިއްކުން މުޅިން މަނާވާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ގިނަ ރަށްތަކެއް ފެންބޮޑުވެއްޖެ، އަށް އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާއިރު އަށް އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާޒްޓަ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ހިސާން ހަސަން ވިދާޅުވީ، މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ 14 ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެގެން ގޭގެއަށް ފެންވަދުމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފެންބޮޑުވެފައިވަނީ، ތ. ތިމަރަފުއްޓާއި ދިޔަމިގިއްޔާއި ވޭމަންޑޫ އާއި މަޑިފުއްޓާއި ލ ގަމާއި ކުނަހަންދޫ އާއި ފޮނަދޫ އާއި މާމެންދޫ އާއި މާވަށާއި ހިތަދޫ އާއި ގއ. ވިލިގިއްޔާއި މާމެންދޫ އައި ދާންދޫގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫގައި ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ 14 ރަށުގައި ވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގޭގައަށް ފެން ވަދެ ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ ކަން ހިސާން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ވ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރިފައެވެ.

ބައެއް ރަށް ތަކުގައި ފެންބިޑުވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ރަށުން އެއްކޮށް ކަރަންޓް ވެސް ކަނޑާލައިފަ އެވެ. އެގޮތުން މާމެންދޫގެ އިންޖީނުގެއަށް ފެން ވަދުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށުން ވަނީ ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފަ އެވެ.

“ރޯދަ މަހަށްފަހު ވެސް ހެޔޮކަމުގައި ދެމިހުރި މީހަކީ އޭނާގެ ރޯދަ ﷲ ގަބޫލު ކުރެއްވި ކަމުގެ އަލާމާތެއް”

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމަށްފަހުގައި ވެސް ހެޔޮކަންތައް ކުރުންމަތީ ދެމި ހުރެއްޖެނަމަ އެއީ އޭނާގެ ރޯދަ ﷲ ގަބޫލު ކުރެއްވި ކަމުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“ރަމަޟާންމަހަށް ފަހު ހެޔޮއަމަލުކުރުންމަތީ ދެމިތިބުން” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ދިން ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ރަހްމަތާއި ފާފަފުއްސެވުމާއި ނަރަކައިން ދިންނެވުމުގެ މައްސަރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރި މީހަކަށް އުފާވެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަ ނުކުރެވުނު މީހަކަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް ހުރި ކަމަށެވެ.

ރަސޫލާﷲ صلى الله عليه وسلم ހަދީޡް ކުރެއްވި ކަމަށް އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިﷲ އަންހު ރިވާކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“ރަމަޟާން މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވެ، އެމަސް ނިމުނުއިރު އެމީހެއްގެ ފާފަ ނުފެއްސެވުނު މީހާ ނިކަމެތިވެ، ގެއްލި ހަލާކުވެއްޖެއެވެ،”

ރަމަޟާން މަސް އަލްވަދާއު ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވާއިރު، ރޯދައިގެ ފައިދާ ލިބިގަނެވުނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކާ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެއްވި ހިކުމަތަކީ އަޅުތަކުން ހާލިގުވަންތަ ﷲއަށް ތަގުވާވެރިވުން ކަމަށެވެ.

އަދި ﷲގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންވެ، އެ ކަލާނގެ ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެ ﷲގެ ކޯފާ އާއި އަޒާބުން ތިމާ ރައްކާތެރިވުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެކަން ފުރިހަމަ ކުރެވުނުތޯ ބަލައިލެވިދާނެ ގޮތެއް އިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

“އެއީ، ރަމަޟާން މަސް ނިމުމަށްފަހު ވެސް ހެޔޮކަންތައް ކުރުންމަތީ ދެމި ހުރުމެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ އެއީ އޭނާގެ ރޯދަ ﷲ ގަބޫލުކު ކުރެއްވިކަމުގެ އަލާމާތެކެވެ. އެއާ ހިލާފަށް އެ މައްސަރު ނިމި ދިއުމަށްފަހު އަޅުކަމާއި ދުރަށް ދެވޭނަމަ އެއީ އޭނާގެ ރޯދަ ﷲ ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމުގެ އަލާމާތެކެވެ.،” ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ބައެއް މީހުންނަކީ ރަމަޟާންމަހަށް އަޅުކަންކުރާ ބައެކޭ ހީވާ ކަހަލަ ކަމަށާއި އެހެނީ ހަމަ އެ މައްސަރުގައި ނިމި ދިއުމާއެކު ނަމާދާއި، ރޯދައާއި، ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމާއި ޒިކުރު ކުރުން ފަދަ އަޅުކަންތައް ކުރުން ހުއްޓާލައި ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރަމަޟާން މަހު ގިނަ ނަމާދުތަކެއް ޖަމާއަތުގައި މިސްކިތްތަކުގައިކޮށް ދަމުނަމާދު ވެސް ކުރާ އެ މީހުންނަކީ އީދު ނަމާދާއެކު މިސްކިތަށް އަލްވަދާއު ކިޔާ ބައެއް ކަމަށް ވެސް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

“ރަމަޟާން މަސް މިވަނީ ތިބާއަށް މުޅި އަހަރުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޫހާނީ ހަކަތައެއް ތިބާގެ ކިބައިގައި އުފައްދައިދީފައެވެ. މި ހަކަތަ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފާށެވެ. ރަމަޟާން މަސް ނިމުމާއެކު މި ކަންކަމާ ދުރުހެލި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މުއުމިނުންގެ ސިފައަކީ ހެޔޮ އަމަލު ކުރުން މަތީ ދެމި ތިބުމެވެ،” ހުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހުތުބާގައި އިތުރަށް ވަނީ، ރަމަޟާން މަހު ﷲގެ ވަޖްހުފުޅު އަދައިގެން ހެޔޮ ގޮތުގައި ރޯދަ ހިފައި، ރޭއަޅުކަން ކޮށް ހެޔޮ އަމަލުތައް ކޮށް އުޅުނުމީހާ އެކަންތައްތަކާ މެދު ބޮޑާވެ ނުގަތުމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އެ އަމަލުތައް ގަބޫލު ކުރައްވާތޯ ﷲއަށް ދުއާ ދެންނެވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ދުނިޔޭގައި ލިބިފައިވާ މިވާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅު ހެޔޮ އަމަލު ކުރުމަސް އަވަސްވެގަތުމަށް ގޮވާލާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ބުއްދިވެރިއަކީ އެމީހާގެ ނަފްސު ކިޔަމަންކޮށް، މަރުވުމަށްފަހު އޮތް ހަޔާތަށް ތައްޔާރުވާ މީހާއެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިއަކީ އެމީހާގެ ހަވާނަފްސު އެދޭހައި ކަމަކަށް އިޖާބަދިނުމަށްފަހު ﷲގެ ހަޟްރަތުން ފޮނި އުއްމީދުތައް ކުރާ މީހާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ – މޮންގޯލިއަން ބީފް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

½ ބީފް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)

2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޯންފުލާރ

2 މޭޒު މަތީ ސަމްސާ ތެޔޮ

½ މޭޒު މަތީ ސަމްސާ ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި)

1 މޭޒު މަތީ ސަމްސާ އިނގުރު (ޗަސްކޮށްފައި)

¼ ޖޯޑު ސޯޔާސޯސް

¼ ޖޯޑު ވިނެގާރ

¼ ޖޯޑު ބްރައުން ޝުގަރ

2 ލީކްސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

¼ ޖޯޑު ފިނިފެން (ފެން)

ބޭނުންނަމަ ސެސަމީ ސީޑްސް ކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކޮންޓަނަރަކަށް 1 މޭޒު މަތީ ސަމްސާގެ ކޯން ފްލާރ އަދި ބީފް ކޮޅު އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓް ބެހެއްޓުމަށްފަހު މި ބީޗް ކޮޅު ތެއްލާލާށެވެ.

ތަވައެއްގައި ތެޔޮ ކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު މީގެ ތެރެއަށް ލޮނުމެދު އަދި އިނގުރު އަޅައި އޭގެ ވަސް ހިފަންދެން ކައްކާލާށެވެ. ދެން މީގެ ތެރެއަށް ސޯޔާސޯސް، ވިނެގާރ، ބްރައުން ޝުގަރ އެޅުމަށްފަހު ބޮކި ޖަހަންދެން ކައްކާލާށެވެ. އަދި އިތުރު ކޮންޓައިރަކަށް ބާކީ އިން ކޯންފްލާރ ކޮޅު ފެނާ އެއްކުރުމަށްފަހު ތަވާ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ތަވާގެ ތެރެއަށް ކުރިން ތެއްލި ބީފްކޮޅާއިި ލީކްސްކޮޅު އަޅައި ސޯސްގަނޑު ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން ކައްކާލާށެވެ. މި ބީޗްކޮޅު ގާނިޝް ކޮށްލަން މީގެ މައްޗަށް ބޭނުންނަމަ ސެސަމީ ސީޑްސްކޮޅެއް ބުރުވާލެވިދާނެއެވެ.