Thu, 28 May, 2020, 10:33 am
ދިވެހިން ފޮނުވި އެހީތަކުން ޣާޒާ ކުޑަކުދިންގެ މޫނު މައްޗަށް ހިނިތުންވުން!
900

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ. ޣައްޒާ ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކަށް އަހަރެއްވަނީއެވެ. ގައުމާއި ދީނަށްޓަކާ ނުކުމެ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ނުކުޅެދޭ ހާލަށް ގޮސްފިއެވެ. ބުރަ މަސައްކަތުން ކޮޅަށް ނެގި ދިރިއުޅުން ސުންނާފަތިކޮށް، އެތައް އާއިލާއެއް ބިކަކޮށް، ހިތްދަތި ކޮށްފިއެވެ. މުޅި އިސްރާއީލު އޮތީ ބިރުވެރިކަމެއްގައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތްދަތިކަމާއި ނިކަމެތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ ޖަމާއަތްތަކަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ޣާޒާއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެހީވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމަކީ މި ކުޑަ ރާއްޖެއެވެ. މީސްކޮޅު ކިތަންމެ މަދަސް ގައުމު ކިތަންމެ ކުޑައަސް ދިވެހިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން މުޅި ދުނިޔެ ބަލައިގަނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެކަން ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުއެވެ.

އެގޮތުން މިފަހުން އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ދައުލަތުން ޣާޒާއަށް އަމާޒުކޮށްދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގައި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ބަޔަކީ ދިވެހިންނެވެ. ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އެކަން އިސްވެ ހިންގީ ދިވެހި ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ)އިންނެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާއަށް އެއް ދުވަސް ނުވަނީސް ދިވެހިން ވެދީފައިވާ އެހީތެރިކަމުގެ ފައިސާއިން އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިއެވެ.

އެގޮތުން “ޣާޒާ އެމަޖެންސީ ރިލީފް”ގެ ނަމުގައި ނިކަމެތިންނާއި ޒަހަމްވެފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން ހުވަފެންވެފައި ތިބި އަންހެނުންނަށް ކާނަ ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ފަރުވާދޭ ނަރުހުންނާއި މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނަށް ފުރަތަމަ އެހީގެ ކިޓްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިއެވެ.

މި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެހީއާއެކު ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާއި ފޮޓޯތައް އައިއޭސީން ދިޔައީ ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. ފޮޓޯތަކުގައި ލިބުނު އެހީއާއި ދިދައާއެކު ޣާޒާގެ އާއިލާތައް ފެނިގެންދާއިރު އެ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ.

ހާއްސަކޮށް ޣާޒާގެ ކުޑަކުދިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހިނިތުންވުމާއި އުއްމީދެވެ. އެމީހުންނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭތީއެވެ.

އައިއޭސީން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ، ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިން ހަދިޔާކުރާ ފައިސާއިން އެތައް އެހީތެރިިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ޣާޒާގެ 4710 އާއިލާއަކަށް 10 ދުވަހުގެ ކެއުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަމާޒާއެކު ހިންގި ފެންތާނގި ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސުން 623 އާއިލާއަކަށް 50 ލީޓަރުގެ ފެންތާނގި ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 268 އާއިލާއަކަށް 10 ގަޑިއިރުގެ ބެޓެރި ޕަވަރު ޔުނިޓެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، އަލްހާ އީދުގައި ޤުރުބާން ކުރުމަށް 66 ކަންބަޅި ކަތިލައި 2640 އާއިލާއަކަށް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އަދި ފިތްރު އީދުގައި ކާނާއަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައި ތިބި އާއިލާއަކަށް ހަނޑުލާއި ފުށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 616 އާއިލާއަކަށް އެތަކެތި ވަނީ ހަދިޔަކޮށްފައެވެ.

ހިޔާލު ފައުޅުކުރައްވާ

Leave a comment

Your email address will not be published.