Sun, 31 May, 2020, 11:04 am
އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޕީޕީއެމުން އެބަ އުޅޭ، ކަނޑައެޅި ތާރީހުގައި އިންތިހާބު އޮންނާނެ:  ރައީސް ސޯލިހު
8

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމަށް ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް އަޑު އިވޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކަނޑައެޅި ތާރީހުގައި އިންތިހާބު އޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދާއެކު ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި ހަނިމާދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޕީޕީއެމުން އެބޭފުޅުން އާދައިގެ މަތީން ކަންކުރައްވާ ގޮތަށް ކޯޓަށް ގޮސްގެން އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އުޅޭ އަޑުތަކެއް އިވިލައްވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ އެބޭފުޅުން ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވިއިރު ވެސް މަސައްކަތްކުރެއްވި ގޮތްކަމަށާއި ނަމަވެސް މިފަހަރު އެކަމަށް ސަމާލުވެގެން ތިއްބެވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް ސަމާލުވެގެން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިންތިހާބު ބާއްވަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް 6 އޭޕްރިލްގައި މި އިންތިހާބު ބޭއްވިގެންދާނެ،” ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވަނީ ޕީޕީއެމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ބޮޑު ތަފާތަކުން ނާކާމިޔާބު ވުމުން އެ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރުމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ވެފައެއްނުވެ އެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް މިއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މުހިންމު މަޖިލީހެއް ކަމަށާއި މަޖިލީހަށް ހޮއްވާ ބޭފުޅުންނާމެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު އަމަލީ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފެއްޓެވީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ދާ ދިމާލުން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ ކުރީގައި އޮތްތަނަށް ގޮސްދާނެ ކަމަށް ހީވާން ފެށުމުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.