Thu, 4 June, 2020, 12:52 pm
އަލްހާންއަށް ޑރ. ޝަހީމުގެ ތައުރީފު: އަލްހާންފަދަ ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަންޖެހޭ!
16

އަލްހާން ފަހުމީ ފަދަ ޒުވާން ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އަލްހާންއަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. ޝަހީމް ގެންދަވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރައްވާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްހާންއަށް ތައުރީފު ކުރައްވާ ޑރ. ޝަހީމް މިއަދު ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަލްހާންއަކީ ވަރަށް ގާބިލް އިލްމީ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާއަކީ ގާނޫނީ އިލްމާއި އިސްލާމީ ތައުލީމު ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ޒުވާން ސިޔާސީ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

“އަލްހާންފަދަ ޒުވާން ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅުން މަޖިލިސްގައި ތިއްބެވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. އަލްހާން އަށް ކާމިޔާބަށް އެދެން،” އަލްހާން ޓެގްކުރައްވާ ޑރ. ޝަހީމްގެ ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް އަލްހާންއަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައިވާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމްއަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ތައުރީފު ކުރައްވައިފައެވެ.

އެގޮތުން ގާސިމަކީ ރައްޖޭގައި ތިއްބެވި އެންމެ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއް ބޭފުޅާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، ގާސިމަކީ ރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ މިނިވނަްކަމާއި އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

“މަޖިލިސްގައި ގާސިމް ފަދަ ތަޖުރިބާކާރު ގައުމީ ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާއާއި ހިއްސާ އިސްލާހީ މަަސައްކަތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަހްޝިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމުގައި ގާސިމް އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެކަމީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ.،” ޑރ. ޝަހީމް ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާއަކީ ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.