Thu, 4 June, 2020, 1:23 pm
މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން ހެލްމެޓް ނާޅާ ބްރިޖަށް އަރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ!
5

މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން ހެލްމެޓް ނާޅައި ބްރިޖާއި ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލެ ގުޅާލައި ހަދާފައިވާ ހައިވޭގައި ދުއްވާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ދުއްވާއިރު، ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ނޫނީ ބްރިޖަށް ނޭރޭގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަންނަނީ ހެލްމެޓް ނާޅައި ބްރިޖަށް އަރާ ފަރާތްތައް ޗެކްކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމާބެހޭ ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަންވީ ދުވެއްޔާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ގެނައި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، 30 ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވަން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ސައިކަލްގެ ދުއްވަންވާނީ ދުއްވަން އިންނަ މީހާ އާއި ފަހަތުގައި އިންނަ މީހާ ވެސް ހެލްމެޓް އަޅައިގެންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އުމުރުން ދެ އަހަރުން މަތީގެ ކުޑަކުދިންވެސް ސައިކަލްގެ ކުރިއަށް ނުވަތަ ފަހަތަށް އަރުވާނަމަ ހެލްމެޓް އަޅުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައިވެއެވެ.

މި ގަވާއިދާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާނީ 500 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެކެވެ. އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް 750 ރުފިޔާއިން އަދި ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ދުއްވައިގެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ އިތުރުން 10 އަހަރު ދުވަހަށް ލައިސެންސް ހިފަހައްޓާއިރު، މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ދުއްވައިފިނަމަ އެއް އަހަރު ނުވަތަ ދެއަހަރު ދުވަހަށް ލައިސެންސް ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް އެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަކާވެސް ހިލާފުވެއްޖެނަމަ 750 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.