Sat, 18 January, 2020, 12:59 am
އަދީބު ފުރުވާލާތީ 4 މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަކަށް!

އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ހަތަރު މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް، ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މިއަދު ހަވީރަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.