Thu, 8 December, 2022, 2:33 pm

ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޙަފުލާ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް