Tue, 4 October, 2022, 12:24 pm

ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޙަފުލާ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް