Thu, 8 December, 2022, 10:03 am

ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިމި ޖަލްސާގައި ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ހާސިލް ކުރި 10 ޒުވާނަކަށް ވަނީ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފަ/ ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް