• Thu, 1 October, 2020, 10:30 pm

    މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ވަރޗުއަލް ސެޝަނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންވުން

    Share on twitter
    Share on linkedin