މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
18 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ކުޅި އެއްޗެހި ކާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އުޅެއެވެ. މަޖަލަކަށް ކުޅި އެއްޗެހި ކާ މީހުންނާއި ކުޅި އެއްޗެހި މީރު މީހުންނެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީ މިދެގޮތަށް ކާ މީހުންނަށްވެސް ޗެލެންޖެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުޅި ޗިޕްސް ކެއުމުގެ ޗެލެންޖެވެ. ޕަކިއު ޗިޕްސްއަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފައްދާފައިވާ އެންމެ ކުޅި ޗިޕްސްއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދުވި މި ކުންފުނި ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ވުޖޫދުން ދިއުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މިކުންފުނިން މިވަނީ ޗިޕްސް އުފައްދަން ފަށާފައެވެ.

ޕަކިއު ޗިޕްސްގެ ކުޅިކަމާ ހުރެ މި ޗިޕްސް ވިއްކަނީ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. އެއީ ކޮތަޅުގައި ބަންދުކޮށްގެން ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވަކިން ޗިޕްސް އެކެވެ. މީގެ މާނަކީ ކޮންމެ ޕަކިއު ޗިޕްސް ޕެކިންއެއްގައި އޮންނަނީ އެންމެ ޗިޕްސް ފޮއްޗެކެވެ.

އާއްމުކޮށް އެންމެ ޗިޕްސް ފޮއްޗެއް ކެޔުމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކަށްވަނީ ބޮޑު ކަމަށެވެ. މިހެންކަމުން މިހާރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި ޗިޕްސް ކާން ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©