ޝަހީދާ
04 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މިފަހަކަށް އައިސް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖޯން އަބްރަހަމް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ، އިންޑިއާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ބަސް ބުނާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެގޮތުން “ފޯސް” ގެ ތަރި ވަނީ އިންޑިއާގައި ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވުމާއި އަންހެނުންނާއި، ޖަނަވާރުންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ ވާހަކަދައްކައިފައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ، މުމްބާއީ މިރާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޖޯން ވަނީ އިންޑިއާއަކީ އަންހެނުންނަށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ގައުމުކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

“އިންޑިއާގެ ރައްޔިތަކަށްވެ ފަހްރުވެރިވާ ހާލުގައި، ގައުމުގައި ހިންގާ ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ވެސް އަހަރެންގެ ހައްގެއް. އެހެންކަމުން އަހަރެން މި ބުނަނީ އިންޑިއާއަކީ އަންހެނުންނާއި ޖަނަވާރުންނަށް ވެސް ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫން. އަހަރެމެންނަކީ [އިންޑިއާ މީހުން] އަންހެނަކަށް  ބަލާލައިގެން އޭނާގެ އައުރަ ނަގާލާ މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމެއް. އެކަން ދަނީ ގޯސްވަމުން. އެއީ ދެރަކަމެއް. މިކަންތައްތަކާމެދު  އަހަރެން ދިރިއުޅޭ ގައުމާއި މުޖުތަމައުއާ ސުވާލު ކުރަން ބޭނުންވޭ،” ޖޯން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޖޯން އިތުރަށް ބުނީ، އެފަދަ ކުށްކުރާ ގޮތްކުޑަ މީހުންނަށް މަރުގެ ބިރުވެރިކަން އިހްސާސް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޖޯން އަބްރަހަމް އަންނަނީ މި އަހަރު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު “ޕަރްމާނޫ” ރިލީޒް ކޮށްފައިވާއިރު ކަރޮޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރި ފިލްމު، “ސަތުޔަމޭވް ޖަޔަތޭ” މިމަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު “ރޯ – ރޯމިއޯ އަކްބަރު ވޮލްޓަރ” އަދި “ބަތުލާ ހައުސް” މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރިލީޒް ކުރާނެ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©