Sun, 29 March, 2020, 2:17 pm
ނިކް ޖޯނަސްއާއެކު ދަރިން ހޯދަން ޕްރިޔަންކާ ކެތް މަދުވެފައި!

އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް އާއި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ކައިވެންޏަށް މިމަހު މިވަނީ 10 އަހަރު ފުރިފައެވެ. ދެ މީހުންގެ ލޯބި ފެންނަ ފެނުމަށް ވަރަށް ގަދައެވެ. ދެމީހުންގެ ފަރާތުން އެބުނާ ކެމިސްޓްރީ ވެސް ފެނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް ޕްރިޔަންކާ ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަން ވަނީ ދަމައިގެންފައެވެ. ދަރިން ހޯދަން ކެތް މަދުވެފައިވާ ވާހަކައެވެ. މަޔަކަށްވާން ބޭނުންވާ ވާހަކައެވެ. އެކަމާ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމެވެ.

ފްރިޔަންކާ ކައިރީގައި ދަރިން ހޯދުމަށް ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ޑައިއޭން ވޮން ފާސްޓޭންބާގް ދިން ނަސޭހަތާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ޓޯކް ޝޯ، “ޓުޑޭ” ގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޕްރިޔަންކާ، 37 ބުނީ، ދިރިއުޅުމުގައި އެތައް ކަމެއް ވަމުންދާއިރު ހަމަގައިމުވެސް ނިކްއާ ދެމީހުން ވެސް ދަރިން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

“އަހަންނަކަށް މަޑެއް ނުކުރެވޭނެ. އަހަންނަށް ހަގީގަތުގައި ވެސް މަޑެއް ނުކުރެވޭނެ. ވާހަކައަކީ، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހިނގާ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އަހަރެމެން އެކަން ބޭނުން،” ދަރިން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ބުންޏެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ދަރިން ހޯދަން ކެތްމަދުވެފައިވާއިރު، ޕްރެސް ޓްރަސްޓް އޮފް އިންޑިިއާ (ޕީޓީއައި) އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ފިރިމީހާ ނިކް ވެސް އާއިލާއެއް ފެށުމާ ދޭތެރޭ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ހަޔާތުގައި ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ވެސް އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން އަމިއްލަ ގެއެއް ގަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ނޫޅެވޭތާ ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޕްރިޔަންކާ މިހާރު އަންނަނީ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ހިންދީ ފިލްމު “ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް” ޕްރޮމޯޓްކުރަމުންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެންދާނީ ޒުވާން ދެ ކުދިންގެ މައެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.